ویرا صنعت تولید و ارايه کننده تجهیزات تولیدی صنعت پلاستیک

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 31 خرداد 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه شنبه 31 خرداد 1401 را بخوانید.


71 تا 80 درصد رقابت:

61 تا 70 درصد رقابت:

51 تا 60 درصد رقابت:

41 تا 50 درصد رقابت:

اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 67141 - سقف: 70070 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 50 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی -  پتروشیمی قائد بصیر -  پالت چوبی/ میانگین: 57892 - سقف: 58305 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 34.4 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 -  پتروشیمی ایلام -  پالت چوبی/ میانگین: 31180 - سقف: 31400 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 21 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 -  پتروشیمی مهر -  پالت چوبی/ میانگین: 31419 - سقف: 31600 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 22 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 -  پتروشیمی مهر -  پالت چوبی/ میانگین: 31419 - سقف: 31600 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 22 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 37888 - سقف: 38357 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 26.5 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV -  پتروشیمی لرستان -  پالت چوبی/ میانگین: 27391 - سقف: 27589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 -  پتروشیمی لاله -  پالت چوبی/ میانگین: 38815 - سقف: 38899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی استایرن انبساطی 221HS -  پتروشیمی تبریز -  جامبوبگ/ میانگین: 47115 - سقف: 47278 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 38805 - سقف: 39515 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13.6 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 41651 - سقف: 41896 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 -  پتروشیمی آریا ساسول -  پالت چوبی/ میانگین: 30676 - سقف: 38888 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA -  پتروشیمی امیرکبیر -  پالت چوبی/ میانگین: 32082 - سقف: 32285 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.2 درصد

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T -  پتروشیمی لاله -  پالت چوبی/ میانگین: 33771 - سقف: 33891 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 32325 - سقف: 32444 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA -  پتروشیمی شازند -  پالت چوبی/ میانگین: 32400 - سقف: 33499 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 24198 - سقف: 24288 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV -  پتروشیمی لرستان -  پالت چوبی/ میانگین: 24946 - سقف: 25099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 -  پتروشیمی آریا ساسول -  پالت چوبی/ میانگین: 33108 - سقف: 33589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 -  پتروشیمی کردستان -  پالت چوبی/ میانگین: 33049 - سقف: 33199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 33417 - سقف: 34378 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 26424 - سقف: 26868 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 44945 - سقف: 46188 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 -  پلیمر کرمانشاه -  پالت چوبی/ میانگین: 26715 - سقف: 27289 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5.3 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 -  پتروشیمی لرستان -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 25447- سقف: 25570 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 34334 - سقف: 34599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV -  پتروشیمی لرستان -  پالت چوبی/ میانگین: 25943 - سقف: 26099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 27415 - سقف: 28259 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B -  پتروشیمی شازند -  پالت چوبی/ میانگین: 38126 - سقف: 38566 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 -  پلیمر کرمانشاه -  پالت چوبی/ میانگین: 28182 - سقف: 28500 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9.4 درصد

پلی استایرن انبساطی 321HS -  پتروشیمی تبریز -  جامبوبگ/ میانگین: 45753 - سقف: 46911 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9.7 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 -  پتروشیمی تخت جمشید -  پالت فلزی

پلی اتیلن سبک خطی 235F6 -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV -  پتروشیمی میاندوآب -  پالت چوبی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 235F6 -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV -  پتروشیمی میاندوآب -  پالت چوبی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 -  پتروشیمی کردستان -  پالت چوبی

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 -  پتروشیمی مهاباد -  پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 -  پتروشیمی کردستان -  پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 -  پتروشیمی لاله -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 -  پتروشیمی کردستان -  پالت چوبی

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت فلزی

پلی اتیلن سبک خطی 22B01 -  پتروشیمی مهاباد -  پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 -  پتروشیمی لرستان -  پالت چوبی

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:


جدول رقابت های امروز:

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
ABS150 Tabriz 449450 461880 4 تبریز
ABS157W2901-tabriz 671410 700700 50 تبریز
N50-ghaed-basir 578920 583050 34.4 قائد بصیر
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
LLD 209 Amir 320820 322850 0.2 امیرکبیر
LLD 209 Tabriz 323250 324440 1 تبریز
LLD 209 Arak 324000 334990 1 شازند
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
1922T lale 337710 338910 1 لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
52518 Jam 241980 242880 1 جم
62N07UV Lorestan 273910 275890 12 لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 249460 250990 2 لرستان
54B04UV lorestan 259430 260990 6 لرستان
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
0035 Bandar 274150 282590 8 بندرامام
Bl3 Bakhtar 267150 272890 5.3 پلیمر کرمانشاه
Bl3 Marun 264240 268680 4 مارون
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
3840 Tabriz 378880 383570 26.5 تبریز
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
CRP100B Jam 416510 418960 18 جم
CRP100N jam 388050 395150 13.6 جم
CRP100B Arak 381260 385660 8 شازند
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
5110 Arya 306760 388880 19 آریا ساسول
F7000 Ilam 311800 314000 21 ایلام
EX5 Bakhtar 281820 285000 9.4 پلیمر کرمانشاه
F7000 Mehr 314190 316000 22 مهر
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
LF 190 Arya - 2119 331080 335890 2 آریا ساسول
0075 Bandar 343340 345990 6 بندرامام
020 Bandar 334170 343780 3 بندرامام
2420E02-kordestan 330490 331990 2 کردستان
2100lale 388150 388990 12 لاله
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
221 HS 471150 472780 13 تبریز
321 HS 457530 469110 9.7 تبریز


رقابت های گریدهای off

81 تا 90 درصد رقابت

پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی میاندوآب/ میانگین: 453,36- سقف: 461,00تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 85.5 درصد

پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی مهر/ میانگین: 481,82 - سقف: 484,29 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 87 درصد

پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی پتروشیمی ایلام/ میانگین: 484,48 - سقف: 494,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 88 درصد

71 تا 80 درصد رقابت

61 تا 70 درصد رقابت

51 تا 60 درصد رقابت

41 تا 50 درصد رقابت

31 تا 40 درصد رقابت

21 تا 30 درصد رقابت

11 تا 20 درصد رقابت

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3- پلی پروپیلن جم / میانگین: 229,19- سقف: 232,99تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد
کمتر از 10 درصد رقابت

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1- پتروشیمی غدیر/ میانگین: 316,97- سقف: 316,97 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4.5 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:

امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
خرید از بورس کالا
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟