ویرا صنعت تولید و ارايه کننده تجهیزات تولیدی صنعت پلاستیک

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 2 خرداد 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 2 خرداد 1401 را بخوانید.

71تا 80 درصد رقابت
 

61 تا 70 درصد رقابت


51
تا 60 درصد رقابت41 تا 50 درصد رقابت
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 55175 - سقف: 56085 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 46 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R - پلی پروپیلن جم - جامبوبگ/ میانگین: 56277 - سقف: 56999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 48.5 درصد

31 تا 40 درصد رقابت
 

21 تا 30 درصد رقابت
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 49134 - سقف: 49699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 23 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548T - پلی پروپیلن جم - جامبوبگ/ میانگین: 46566 - سقف: 47899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 23 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی MR230C - پتروشیمی مارون - کیسه/ میانگین: 50224 - سقف: 50399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 25.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی MR230C - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 51365 - سقف: 51899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 28 درصد

11 تا 20 درصد رقابت
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 41975 - سقف: 42100 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10.4 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ میانگین: 46042 - سقف: 48098 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 46416 - سقف: 46899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13.4 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 43209 - سقف: 43588 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13.6 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی MR240C - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 47034 - سقف: 47037 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - جامبوبگ/ میانگین: 40220 - سقف: 40465 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 44629 - سقف: 44689 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17.6 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 44936 - سقف: 45178 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 47710 - سقف: 48599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 41943 - سقف: 42688 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 42061 - سقف: 42599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد
کمتر از 10 درصد رقابت
پلی پروپیلن نساجی C30S - پتروشیمی مارون - کیسه/ میانگین: 36762 - سقف: 36899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.6 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 36932 - سقف: 37037 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی پروپیلن نساجی V30S - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ میانگین: 36786 - سقف: 37087 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی پروپیلن نساجی C30S - پتروشیمی مارون - جامبوبگ/ میانگین: 36797 - سقف: 36999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 36977 - سقف: 37888 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.2 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH552R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 37032 - سقف: 37177 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.3 درصد

پلی پروپیلن نساجی SF060 - پتروشیمی پلی نار - پالت چوبی/ میانگین: 37063 - سقف: 37189 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.4 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH510L - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 37136 - سقف: 37599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.6 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 37205 - سقف: 37571 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA - هشت بهشت کیش - پالت چوبی/ میانگین: 48916 - سقف: 48916 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 37239 - سقف: 37351 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 37244 - سقف: 38100 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ میانگین: 37224 - سقف: 37437 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی پروپیلن نساجی C30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 37448 - سقف: 37999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 37585 - سقف: 39999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 39838 - سقف: 40587 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

نخ پلی استر 48F280DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی/ میانگین: 44649 - سقف: 44799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6.4 درصد

نخ پلی استر 96F560DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی/ میانگین: 45116 - سقف: 45299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 43091 - سقف: 43398 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند
پلی پروپیلن فیلم HP525J - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

نخ پلی استر SD485D96FAA - هشت بهشت کیش - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی مارون - کیسه

پلی پروپیلن فیلم RG1104K - پتروشیمی رجال - جامبوبگ

نخ پلی استر 48F180DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M - نوید زرشیمی - جامبوبگ

نخ پلی استر 48F280DTC - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

پلی پروپیلن RP270G - پتروشیمی شازند - پالت چوبی

پلی پروپیلن فیلم ZH525J - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی پروپیلن پزشکی V30GA - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی شازند - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK - پتروشیمی رجال - جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی ZH550J - نوید زرشیمی - جامبوبگ

نخ پلی استر SD250D48FAA - هشت بهشت کیش - پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی EPQ30RF - پتروشیمی شازند - پالت چوبی

گرید هایی که معامله نشدند

 


رقابت ها

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
PVC S65 Arvand 402200 404650 15 اروند
PVC S65 Arvand 419430 426880 20 اروند
PVC S65 Bandar 420610 425990 20 بندرامام
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
552R Jam 372390 373510 2 پلی پروپیلن جم
550J Jam 375850 399990 3 پلی پروپیلن جم
RG 1102XL Rejal 369770 378880 1.2 رجال
552R Arak 372240 374370 2 شازند
V30S Arak 367860 370870 1 شازند
552R Maroun 372050 375710 2 مارون
Z30S Marun 369320 370370 1 مارون
C30S Marun 367620 368990 0.6 مارون
C30S Marun 367970 369990 1 مارون
C30S Marun 374480 379990 2.5 مارون
552R Navid 370320 371770 1.3 نوید زرشیمی
510L Navid 371360 375990 1.6 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
440G jam 446290 446890 17.6 پلی پروپیلن جم
548R jam 562770 569990 48.5 پلی پروپیلن جم
548T jam 465660 478990 23 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam 449360 451780 18 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam 430910 433980 8 پلی پروپیلن جم
RG 3212E 477100 485990 19 رجال
R60 Arak 460420 480980 12.5 شازند
MR 240C 470340 470370 15 مارون
MR230 502240 503990 25.5 مارون
MR230 513650 518990 28 مارون
RP340R maron 432090 435880 13.6 مارون
ZR230-navid 491340 496990 23 نوید زرشیمی
ZR340r navid 419750 421000 10.4 نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 398380 405870 5 نوید زرشیمی
EP 440L navid 551750 560850 46 نوید زرشیمی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
نخ پلی استر 96F560DTA 451160 452990 7 پلی اکریل ایران
نخ پلی استر 48F280DTA 446490 447990 6.4 پلی اکریل ایران
نخ پلی استر SD160D48FAA 451610 451640 1.3 هشت بهشت کیش
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 489160 489160 2 هشت بهشت کیش
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
خرید از بورس کالا
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟