پودرهای میکرونیزه ایران

پلی تیز تولیدکننده مستربچ های نایلون و نایلکس

بهسا پلیمر پارس

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه‌شنبه 20 اردیبهشت 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه‌شنبه 20 اردیبهشت 1401 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 با 103 تن افزایش نسبت به 17 اردیبهشت 1401 از 51,439 تن به 51,542 تن رسید.

 مقایسه عرضه های شنبه 17 و سه شنبه 20 اردیبهشت 1401


نکات مهم عرضه ها

نکات مهم عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

1- عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) نسبت به هفته پیش 205 تن کاهش یافت و از 955 تن به 750 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 13,674ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 446,166 ریال به 459,840 ریال رسید.

2- گرید ABS150 تبریز که هفته قبل 825 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 275 تن کاهش 550 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های استایرن بوتادین رابر ( SBR)

1- عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR) نسبت به هفته گذشته 200 تن افزایش یافت و از 960 تن به 760 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,131 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 490,380 ریال به 491,511 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک خطی
 

1- عرضه های سبک خطی نسبت به هفته گذشته 176 تن کاهش یافت و از 8,316 تن به 8,140 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 4,888 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 347,645 ریال به 352,533 ریال رسید.

2- گرید LLD 209 امیرکبیر که هفته قبل 3,400 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز 3,410 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی دارد.

3- گرید LL 20BF5 مهاباد که از 11 اسفند 1400 تاکنون عرضه ای نداشت، امروز با 216 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

4- پتروشیمی مهاباد عرضه گرید LLD 22b02 را با 216 تن کاهش نسبت به هفته قبل از 1,080 تن به 864 تن رساند.

5- گرید LLD 209 که هفته قبل 253 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 143 تن کاهش 110 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی نسبت به هفته گذشته 44 تن افزایش یافت و از 5,481 تن به 5,525 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 311 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 247,368 ریال به 247,057 ریال رسید.

2-  گرید 5030EA تبریز برخلاف هفته قبل که عرضه ای نداشت، امروز با 110 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

3- هر چند گرید 52511 جم هفته قبل 66 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی امروز با 286 تن کاهش یافت و از 4,718 تن به 4,432 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 4,966 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 266,549 ریال به 261,583 ریال رسید.

2- پتروشیمی مارون عرضه گرید Bl3 را 198 تن نسبت به هفته پیش کاهش داد و از 1,518 تن به 1,320 تن رساند.

3- گرید 0035 که هفته قبل 1,496 تن عرضه سلف داشت، امروز با 88 تن کاهش 1,408 تن عرضه سلف دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن 1,260 تن نسبت به هفته قبل افزایش یافت و از 5,378 تن به 6,638 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 4,878 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 327,918 ریال به 332,796 ریال رسید.

2- گرید EX3 امیرکبیر که هفته گذشته 740 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز 2,000 تن عرضه نقدی با بسته بندی کیسه دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی نسبت به هفته گذشته 110 تن کاهش یافت و از 1,507 تن به 1,397 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 346 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 299,381 ریال به 299,727 ریال رسید.

2- عرضه گرید 3840 تبریز امروز با 110 تن کاهش نسبت به هفته پیش از 1,507 تن به 1,397 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم نسبت به هفته پیش 290 تن افزایش داشت و از 5,954 تن به 6,244 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,920 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 272,262 ریال به 268,342 ریال رسید.

2- هر چند گرید EX5 امیرکبیر هفته دوم اردیبهشت 160 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

3- پترشیمی مهر عرضه گرید F7000 را 792 تن نسبت به هفته پیش افزایش داد و از 1,012 تن به 1,804 تن رساند.

4- گرید EX5 مارون که هفته پیش 1,518 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز 1,034 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 176 تن با بسته بندی کیسه دارد.

5- گرید 3713 آریاساسول امروز برخلاف هفته گذشته که 34 تن عرضه نقدی داشت، عرضه ای ندارد و غایب است.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری نسبت به هفته پیش بدون تغییر بوده و این هفته 5,214 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 4,999 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 309,052 ریال به 314,051 ریال رسید.

2- پتروشیمی تندگویان عرضه گرید BG781 را با 1,188 ن افزایش نسبت به هفته قبل از 1,012 تن به 2,200 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم
 

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم نسبت به هفته پیش 90 تن کاهش داشته است و از 6,516 تن به 6,426 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,145 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 348,986 ریال به 346,841 ریال رسید.

2- گرید 0075 بندرامام که هفته پیش 800 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 200 تن افزایش 1,000 تن عرضه سلف دارد.

3- پتروشیمی بندرامام عرضه گرید 020 را 200 تن کاهش داد و از 1000 تن عرضه نقدی به 800 تن عرضه نقدی رساند.

4- هر چند گرید 2420h امیرکبیر هفته قبل 700 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 200 تن کاهش 500 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی

2- پتروشیمی تندگویان عرضه گرید TG645 را با 770 تن کاهش نسبت به هفته پیش از 3,014 تن به 2,244 تن رساند.

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی نسبت به هفته 424 تن کاهش یافت و از 5,996 تن به 5,572 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 35 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 290,519 ریال به 290,484 ریال رسید.نمودار عرضه ها

 


عرضه  گریدهای Off
   

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 459,840 550 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 459,840 200 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قائد بصیر
750 0
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 491,511 264 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 491,511 96 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 484,145 400 0
نوع بسته بندی پالت فلزی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
760 0
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 352,533 330 3080
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0410A A 352,533 110 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
LL 0209KJ 353,718 110 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
LLD 209 Tabriz 352,533 110 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
LL 235F6 jam 356,090 550 550
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
LLD 209 Arak 352,533 1300 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
(پودر) LLD 209 arak 341,957 200 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 352,533 864 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 352,533 480 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 352,533 240 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
LL 20BF5 359,647 216 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
4510 3630
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T lale 357,246 154 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
154 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
I4 Amir 247,057 300 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
5030EA tabriz 254,936 110 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
52518 Jam 247,057 1012 1991
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 251,800 2112 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
3534 1991
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
0035 Bandar 261,583 1408 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 261,583 1704 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
Bl3 Marun 261,583 1320 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
4432 0
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 299,727 1397 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
1397 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 332,796 300 1700
نوع بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100B Jam 358,362 550 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100N jam 349,331 1012 1496
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
ARM PCF55 357,413 180 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
CRP100B Arak 357,413 1400 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
3442 3196
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
5110 Arya 268,342 1606 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam 268,342 616 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
EX5 Marun 268,342 1034 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
EX5 Marun 268,342 176 0
نوع بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 268,342 1804 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهر
f7000 Miandoab 268,342 1008 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
6244 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PET-BG781 314,051 2200 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 307,591 1012 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 329,738 2002 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
5214 0
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 346,841 1408 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
2420h 343,841 500 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
2420d 364,183 198 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 346,841 1000 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 346,841 800 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan 346,841 936 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2420F8 Kordestan 346,841 120 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2426E02 348,027 144 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2102TX00-lale 346,841 1210 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2100lale 371,120 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
6426 0
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
221 HS 401,387 180 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
321 HS 401,387 110 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
290 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 301,871 1012 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 290,484 1012 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG645 284,653 2244 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
Super Bright TG645 292,984 1144 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر SD485D96FAA 409,975 60 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD250D48FAA 409,975 40 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD160D48FAA 478,855 20 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 456,420 40 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/27
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
5572 0
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
حساب من خرید بسته تبلیغات تلگرام
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری