پودرهای میکرونیزه ایران

پلی تیز تولیدکننده مستربچ های نایلون و نایلکس

بهسا پلیمر پارس

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 19 اردیبهشت 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 19 اردیبهشت 1401 را بخوانید.

71تا 80 درصد رقابت
 

61 تا 70 درصد رقابت


51
تا 60 درصد رقابت41 تا 50 درصد رقابت

31 تا 40 درصد رقابت
 

21 تا 30 درصد رقابت
 

11 تا 20 درصد رقابت
پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - جامبوبگ/ میانگین: 40155 - سقف: 40379 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی MR230C - پتروشیمی مارون - جامبوبگ/ میانگین: 48118 - سقف: 48689 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 48898 - سقف: 49189 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13.5 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - جامبوبگ/ میانگین: 41709 - سقف: 42359 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 41670 - سقف: 41876 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 43009 - سقف: 43299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی MR230C - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 51205 - سقف: 52233 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 38793 - سقف: 38793 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.3 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH552R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 38884 - سقف: 38899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 39027 - سقف: 39100 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ میانگین: 39163 - سقف: 40078 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.2 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ میانگین: 39199 - سقف: 39255 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.3 درصد

پلی پروپیلن نساجی 1102L - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 39358 - سقف: 39469 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.7 درصد

پلی پروپیلن نساجی C30S - پتروشیمی مارون - جامبوبگ/ میانگین: 39583 - سقف: 39698 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH510L - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 39394 - سقف: 39800 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 42744 - سقف: 42899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 39461 - سقف: 39755 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی مارون - جامبوبگ/ میانگین: 39569 - سقف: 39619تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2.3 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 39601 - سقف: 39699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2.4 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی C30G - پتروشیمی مارون - جامبوبگ/ میانگین: 39837 - سقف: 39979 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 39946 - سقف: 40155 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی پروپیلن نساجی SF060 - پتروشیمی پلی نار - پالت چوبی/ میانگین: 40050 - سقف: 40178 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 41734 - سقف: 42098 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی مارون - جامبوبگ/ میانگین: 40371 - سقف: 41279 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4.3 درصد

نخ پلی استر 500D96FA - پتروشیمی تندگویان - پالت چوبی/ میانگین: 40219 - سقف: 40289تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4.5 درصد

نخ پلی استر 250D48FA - پتروشیمی تندگویان - پالت چوبی/ میانگین: 40009 - سقف: 40199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 40547 - سقف: 40800 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 41738 - سقف: 42088 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

نخ پلی استر 160D48FB - پتروشیمی تندگویان - پالت چوبی/ میانگین: 39599 - سقف: 39599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5.4 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی MR240C - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 46673 - سقف: 47101 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 43690 - سقف: 43989 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6.4 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 44094 - سقف: 44499 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7.4 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 44414 - سقف: 45012 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

نخ پلی استر 160D48FA - پتروشیمی تندگویان - پالت چوبی/ میانگین: 43586 - سقف: 43616 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند
پلی پروپیلن فیلم ZH525J - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی SIF010 - پتروشیمی پلی نار - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی ZH550J - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی HP564S - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن فیلم RG1104K - پتروشیمی رجال - جامبوبگ

پلی پروپیلن فیلم HP525J - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی HP500J - پتروشیمی مارون - جامبوبگ

پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPD60R - پتروشیمی شازند - جامبوبگ

پلی پروپیلن فیلم HP525J - پتروشیمی مارون - جامبوبگ

پلی پروپیلن شیمیایی MR240C - پتروشیمی مارون - جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی HP500J - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن فیلم HP525J - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C - نوید زرشیمی - جامبوبگ

نخ پلی استر 250D48FB - پتروشیمی تندگویان - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی HP502N - پتروشیمی شازند - پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی

گرید هایی که معامله نشدند

 


رقابت ها

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
PVC S65 Arvand 416700 418760 15 اروند
PVC S65 Arvand 401550 403790 11 اروند
PVC S65 Bandar 430090 432990 19 بندرامام
PVC S65 Ghadir 417090 423590 15 غدیر
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
552R Jam 390270 391000 1 پلی پروپیلن جم
510L Jam 399460 401550 3 پلی پروپیلن جم
550J Jam 405470 408000 5 پلی پروپیلن جم
SF 060 polynar 400500 401780 3.5 پلی نار
RG 1102 XK Rejal 396010 396990 2.4 رجال
RG 1102XL Rejal 394610 397550 2 رجال
RG 1102 L 393580 394690 1.7 رجال
552R Arak 391630 400780 1.2 شازند
Z30s Ar 391990 392550 1.3 شازند
552R Maroun 395690 396190 2.3 مارون
Z30S Marun 403710 412790 4.3 مارون
C30S Marun 395830 396980 2 مارون
552R Navid 388840 388990 0.5 نوید زرشیمی
510L Navid 393940 398000 2 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
548T jam 417340 420980 4 پلی پروپیلن جم
RP340 jam 444140 450120 8 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam 436900 439890 6.4 پلی پروپیلن جم
MR 240C 466730 471010 6 مارون
C30G 398370 399790 3 مارون
MR230 512050 522330 19 مارون
MR230 481180 486890 12 مارون
ZR230-navid 488980 491890 13.5 نوید زرشیمی
ZR340r navid 440940 444990 7.4 نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 417380 420880 5 نوید زرشیمی
ZH 500M 387930 387930 0.3 نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 427440 428990 2 نوید زرشیمی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
نخ پلی استر 160D48FA 435860 436160 10 تندگویان
نخ پلی استر 250D48FA 400090 401990 4.5 تندگویان
نخ پلی استر 500D96FA 402190 402890 4.5 تندگویان
نخ پلی استر 160D48FB 395990 395990 5.4 تندگویان
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

بابکوی شیمی

شیمیایی

به اشتراک بگذارید
https://wkpl.ir/c861
درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
حساب من خرید بسته تبلیغات تلگرام
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری