پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه‌شنبه 6 اردیبهشت 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه‌شنبه 6 اردیبهشت 1401 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های سه شنبه 6 اردیبهشت 1401 با 235 تن افزایش نسبت به 30 فروردین 1401 از 51,268 تن به 51,503 تن رسید.

 مقایسه عرضه های سه شنبه 30 فروردین و 6 اردیبهشت 1401


نکات مهم عرضه ها

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک خطی

1- عرضه های سبک خطی نسبت به هفته گذشته بدون تغییر بوده است. این هفته 8,216 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 81 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 347,726 ریال به 347,645 ریال رسید.

2- عرضه گرید LLD 209 امیرکبیر امروز با 220 تن کاهش نسبت به هفته گذشته از 3,520 تن به 3,300 تن رسید.

3- گرید LLD 22B03 مهاباد که هفته قبل عرضه ای نداشت، امروز با 240 تن عرضه نقدی در بین عرضه های سبک خطی قرار گرفت.

4- پتروشیمی جم عرضه گرید LL 235F6 را با 220 تن افزایش نسبت به هفته پایانی فروردین از 880 تن به 1,100 تن رساند.

5- هر چند گرید LLD 22b02 مهاباد هفته گذشته 1,320 تن عرضه نقدی داشت، امروز 240 تن کاهش داشت و 1,080 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

1- عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) نسبت به هفته پیش 825 تن کاهش یافت و از 1,250 تن به 425 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 11,069ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 457,235 ریال به 446,166 ریال رسید.

2- پتروشیمی تبریز عرضه گرید ABS150 را 825 تن کاهش داد و از 1,100 تن به 275 تن رساند.

نکات مهم عرضه های استایرن بوتادین رابر ( SBR)

1- عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR) نسبت به هفته گذشته 400 تن افزایش یافت و از 560 تن به 960 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,256 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 487,124 ریال به 490,380 ریال رسید.

2- گرید SBR-1502 بندرامام برخلاف دو هفته قبل که عرضه ای نداشت، امروز 400 تن عرضه سلف دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی نسبت به هفته گذشته 300 تن افزایش یافت و از 5,115 تن به 5,415 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 141 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 247,509 ریال به 247,368 ریال رسید.

2-  گرید 52518 جم که هفه پیش 3,003 تن عرضه نقدی داشت؛ امروز 3,003 تن عرضه سلف دارد.

3- گرید I4 امیرکبیر که از 3 اسفند تاکنون عرضه ای نداشت، امروز با 300 تن عرضه نقدی در بین عرضه های سنگین تزریقی قرار گرفت.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی امروز با 88 تن افزایش یافت و از 4,432 تن به 4,520 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,018ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 268,567 ریال به 266,549 ریال رسید.

2- عرضه گرید 0035 بندرامام امروز با 88 تن افزایش نسبت به هفته قبل عرضه از 1,408 تن به 1,496 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن 1,152 تن نسبت به هفته قبل افزایش یافت و از 3,790 تن به 4,942 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 7,026 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 320,892 ریال به 327,918 ریال رسید.

2- هر چند گرید CRP100N جم هفته گذشته 506 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 1,012 تن افزایش 1,518 تن عرضه نقدی دارد.

3- عرضه گرید CRP100B شازند امروز با 140 تن افزایش نسبت به هفته پیش از 1,260 تن به 1,400 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی نسبت به هفته گذشته 1,496 تن کاهش یافت و از 3,003 تن به 1,507 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 170 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 299,551 ریال به 299,381 ریال رسید.

2- پتروشیمی تبریز عرضه گرید 3840 را با 1,496 تن افزایش نسبت به هفته گذشته از 3,003 تن به 1,507 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم نسبت به هفته پیش 254 تن افزایش داشت و از 6,882 تن به 7,136 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,780 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 275,042 ریال به 272,262 ریال رسید.

2- گرید EX5 امیرکبیر که از 17 اسفند 1400 تاکنون عرضه ای نداشت، امروز با 100 تن عرضه روانه بورس کالا شد.

3- عرضه گرید EX5 مارون امروز با 264 تن افزایش نسبت به هفته گذشته از 1,540 تن به 1,804 تن رسید.

4- گرید F7000 مهر امروز 110 تن کاهش یافت و از 1,914 تن در هفته پایانی فروردین به 1,804 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری نسبت به هفته پیش 506 تن افزایش داشته است و از 4,708 تن به 5,214 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,843 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 310,895 ریال به 309,052 ریال رسید.

2- پتروشیمی جم عرضه گرید PET-BG785 را 506 تن افزایش داد و از 2,002 تن به 2,508 تن عرضه سلف رساند.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم نسبت به هفته پیش 22 تن کاهش داشته است و از 6,938 تن به 6,916 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,131 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 350,117 ریال به 348,986 ریال رسید.

2- گرید 0075 بندرامام برخلاف هفته قبل که 700 تن عرضه سلف داشت، امروز با 500 تن افزایش 1,200 تن عرضه نقدی دارد.

3- پتروشیمی امیرکبیر عرضه گرید 2420h را 200 تن نسبت به هفته قبل کاهش داد و از 900 تن به 700 تن رساند.

4- گرید 020 بندرامام که هفته پیش 1,300 تن عرضه نقدی داشت، امروز 1000 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی نسبت به هفته 308 تن کاهش یافت و از 5,720 تن به 5,412 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 165 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 290,684 ریال به 290,519 ریال رسید.

2- عرضه گرید TG641 تندگویان امروز 352 تن نسبت به هفته گذشته کاهش یفان و از 1,364 تن به 1,012 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی استایرن انبساطی

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم نسبت به هفته پیش 210 تن کاهش داشته است و از 500 تن به 290 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,692 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 392,001 ریال به 394,693 ریال رسید.

2- هر چند گرید 321 HS تبریز هفته پایانی فروردین 280 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 170 تن کاهش 110 تن عرضه نقدی دارد.


نمودار عرضه ها


عرضه  گریدهای Off
   

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 446,166 275 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 446,166 150 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قائد بصیر
425 0
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 490,380 112 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 490,380 288 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 483,277 560 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
960 0
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 347,645 330 2970
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0410A A 347,645 110 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
LL 0209KJ 348,811 253 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
LLD 209 Tabriz 347,645 253 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
LL 235F6 jam 351,143 550 550
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
LLD 209 Arak 347,645 1200 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
(پودر) LLD 209 arak 337,216 200 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 347,645 1080 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 347,645 480 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 347,645 240 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
4696 3520
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T lale 359,455 154 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
154 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
I4 Amir 247,368 300 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
52518 Jam 247,368 1496 1507
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 252,032 2112 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
3908 1507
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
0035 Bandar 266,549 1496 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 266,549 1704 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
Bl3 Marun 266,549 1320 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
4520 0
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 299,381 1507 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
1507 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
CRP100B Jam 354,214 1012 1012
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100N jam 344,205 759 759
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 353,281 1400 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
3171 1771
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
5110 Arya 272,262 1606 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
EX5 AmirKabir 272,262 100 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
F7000 Ilam 272,262 814 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
EX5 Marun 272,262 1804 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 272,262 1804 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهر
f7000 Miandoab 272,262 1008 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
7136 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PET-BG781 309,052 1012 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 302,695 2508 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 324,489 1694 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
5214 0
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 348,986 1408 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
2420h 345,986 700 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
2420d 366,435 88 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 348,986 1200 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 348,986 1000 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan 348,986 936 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2420F8 Kordestan 348,986 120 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2426E02 350,152 144 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2102TX00-lale 348,986 1210 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2100lale 373,415 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
6916 0
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
221 HS 394,693 180 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
321 HS 394,693 110 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
290 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 301,906 1540 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 290,519 1012 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG645 284,686 2860 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
5412 0
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
حساب من خرید بسته تبلیغات تلگرام
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟