پودرهای میکرونیزه ایران

پلی تیز تولیدکننده مستربچ های نایلون و نایلکس

بهسا پلیمر پارس

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 28 دی 1400
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه شنبه 28 دی 1400 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های سه شنبه 28 دی با 6,157 تن کاهش نسبت به 21 و 22 آذرماه از 59,288 تن به  53,131 تن رسید.

 مقایسه عرضه های سه شنبه 21 و 28 دی    


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های  اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

1- عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) نسبت به هفته سوم دی بدون تغییر ماند و امروز 790 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 7,201 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 448,394 ریال به 441,193 ریال رسید.


نکات مهم عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR)

1- عرضه استایرن بوتادین رابر ( SBR) امروز نسبت به هفته سوم دی بدون تغییر ماند و امروز 992 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 4,728 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 450,019 ریال به 445,291 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک خطی

1- عرضه های سبک خطی نسبت به هفته گذشته 4,322 تن کاهش یافت و از 10,446 تن به 6,124 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 4,844 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 312,744 ریال به 307,900 ریال رسید.

2- گرید جذاب LLD 209 امیرکبیر که هفته پیش 5,200 تن عرضه نقدی داشت، امروز در بین عرضه های سبک خطی قرار نگرفت.

3- پتروشیمی جم عرضه گرید LL 235F6 را 1,298 تن نسبت به هفته قبل افزایش داد و از 1,210 تن به 2,508 تن رساند.

4- گرید LL 22B01 KJ مهاباد بعد از سه هفته غیبت امروز با 48 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

5- عرضه گرید LLD 209 تبریز با 396 تن کاهش نسبت به هفته گذشته از 704 تن به 308 تن رسید.

 

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی نسبت به هفته سوم دی 70 تن کاهش یافت و از 5,691 تن به 5,621 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 193 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 234,308ریال به 234,115ریال رسید.

2- گرید 52518 جم برخلاف هفته سوم دی که 3,003 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 594 تن کاهش 2,409 تن عرضه سلف دارد.

3- هر چند گرید Hi500 بندرامام هفته پیش غایب بود، امروز با 500 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

4- گرید 62N07UV میاندوآب که از 18 آبان تاکنون عرضه ای نداشت، امروز با 696 تن عرضه نقدی در بین عرضه های سنگین تزریقی قرار گرفت.

5- پتروشیمی لرستان عرضه گرید 62N07UV را 360 تن نسبت به هفته گذشته افزایش داد و از 1,440 تن به 1,080 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی نسبت به هفته گذشته 396 تن کاهش یافت و از 4,844 تن به 4,448 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 852 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 251,866 ریال به 251,014 ریال رسید.

2- عرضه گرید Bl3 مارون با 396 تن کاهش نسبت به هفته قبل از 1,716 تن به 1,320 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی نسبت به هفته قبل بدون تغییر ماند و امروز 1,507 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 227 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 257,778 ریال به 257,551 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن  نسبت به هفته گذشته 1,804 تن کاهش یافت و از 8,286 تن به 6,482 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 29 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 275,570 ریال به 275,599 ریال رسید.

1- گرید 5000S جم که از 12 مهر تاکنون عرضه ای نداشت، امروز با 220 تن عرضه نقدی در بین عرضه های سنگین اکستروژن قرار گرفت.

2- گرید HEX 4460 (PE80) آریاساسول برخلاف هفته پیش که 110 تن عرضه نقدی داشت، عرضه ای ندارد و غایب است.

3- پتروشیمی جم عرضه گرید CRP100B را با 1,408 تن کاهش نسبت به هفته پیش از 2,508 تن به 1,100 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم امروز 990 تن نسبت به هفته پیش افزایش داشت و از 8,486 تن به 9,476 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,242ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 259,277ریال به 260,519 ریال رسید.

2- گرید F7000 ایلام که هفته سوم دی جز غایبان این گروه بود، امروز 1,628 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی دارد.

3- پتروشیمی مارون عرضه گرید EX5 را با 506 تن کاهش نسبت به هفته گذشته از 1,716 تن به 1,210 تن رساند.

4- عرضه گرید EX5 جم با 220 تن کاهش نسبت به هفته پیش از 660 تن به 440 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری نسبت به هفته گذشته 11 تن افزایش یافت و از 4,686 تن به 4,697 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,203ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 291,386 ریال به 292,589ریال رسید.

2- گرید BG 841 تندگویان امروز برخلاف هفته پیش که 22 تن عرضه سلف داشت، عرضه ای ندارد و غایب است.

3- هر چند گرید BG731 تندگویان هفته سوم دی 286 تن عرضه سلف داشت، امروز در بین عرضه های ترفتالات بطری قرار ندارد.

4- عرضه گرید BG781 با 1,122 تن افزایش نسبت به هفته گذشته از 1,012 تن به 2,134 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم امروز 634 تن نسبت به هفته پیش کاهش داشت و از 7,428 تن به 6,794 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 583 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 334,095 ریال به 333,512ریال رسید.

2- گرید 2420d امیرکبیر امروز عرضه‌ای ندارد، این گرید هفته گذشته 500 تن عرضه نقدی داشت.

3- گرید 2426E02 کردستان که از 7 مهر تاکنون در بین عرضه ها حضور نداشت، امروز 240 تن عرضه نقدی دارد.

4- گرید 2420F8 کردستان امروز برای اولین بار در سال 1400، با 480 تن عرضه نقدی در بین عرضه های سبک فیلم قرار گرفت.

5- عرضه گرید 020 بندرامام با 200 تن کاهش نسبت به هفته قبل از 1,000 تن به 800 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی امروز  نسبت به هفته قبل بدون تغییر ماند و امروز 5,698 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 643 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 262,344ریال به 261,701 ریال رسید.

2- گرید Super Bright TG645 تندگویان که هفته پیش 1,166 تن عرضه سلف داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

نکات مهم عرضه های پلی استایرن انبساطی

1- عرضه های پلی استایرن انبساطی نسبت به هفته گذشته 20 تن کاهش یافت و از 280  تن به 260 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 6,168 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 356,447ریال به 362,615 ریال رسید.


نمودار عرضه ها


عرضه ها

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 441,193 550 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
ABS157W2901-tabriz 457,622 110 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 441,193 130 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قائد بصیر
790 0
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 445,291 144 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 445,291 336 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 429,294 512 0
نوع بسته بندی پالت فلزی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
992 0
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LL 0209KJ 309,074 308 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
LLD 209 Tabriz 307,900 308 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
LL 235F6 jam 311,421 1012 1496
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
LLD 209 Arak 307,900 1200 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
22B02 Loresatan 307,900 1512 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
LL 22B01 KJ mahabad 309,074 48 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
LL 20BF5 314,941 240 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
4628 1496
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T Arya 343,517 88 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
1922T lale 343,517 154 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
242 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Hi500 234,115 500 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
52518 Jam 234,115 1012 1397
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/11/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 238,810 1080 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 238,810 240 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
62N07UV miandoab 238,810 696 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
52B18UV 238,810 696 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
4224 1397
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
0035 Bandar 251,014 1400 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/11/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 251,014 1728 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
Bl3 Marun 251,014 1320 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
4448 0
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 257,551 1507 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
1507 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 275,599 200 1700
نوع بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100B Jam 298,248 660 440
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/11/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100N jam 289,252 990 1012
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
5000S Jam 269,908 110 110
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 297,309 1260 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
3220 3262
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
5110 Arya 260,519 1606 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
3713 arya 272,255 88 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
EX5 AmirKabir 260,519 500 0
نوع بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
F7000 Ilam 260,519 1628 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
EX5 Jam 260,519 220 220
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
EX5 Marun 260,519 1210 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 260,519 4004 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهر
9256 220
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PET-BG781 292,589 2134 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/11/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 286,571 1210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/11/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 307,205 1023 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/11/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 298,034 330 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/11/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
4697 0
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 333,512 1408 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
LFI 2047A 337,032 66 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
2420h 330,512 1000 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 333,512 1000 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 333,512 800 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan 333,512 480 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2420F8 Kordestan 333,512 480 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2426E02 334,685 240 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2102TX00-lale 333,512 1210 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2100lale 356,858 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
6794 0
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EPS 200 tabriz 362,615 110 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/11/09
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
EPS 300 tabriz 362,615 150 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/11/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
260 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 271,959 1540 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/11/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 261,701 1848 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/11/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG645 256,447 2310 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/11/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
5698 0
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
حساب من خرید بسته تبلیغات تلگرام
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری