دیبا پلیمر: تولیدکننده گرانول های PVC

بهسا پلیمر پارس

پایون پلیمر، مستربچ های رنگی و خاص

65.8 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه‌شنبه 21 دی 1400
از مجموع 52 هزار و 469 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 34 هزار و 568 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه، 65.8 درصد شد.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات سه‌شنبه هفته گذشته،از مجموع 52 هزار و 689 تن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، 43 هزار و 670 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه، 82.8 درصد شد.

 مقایسه معاملات 14 دی و 21 دی

 


نمودار معاملات


معاملات

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 450630 550 550
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه448,394 ریال
کمترین قیمت448450 ریال
بیشترین قیمت452999 ریال
تقاضا710 تن
پتروشیمی تبریز
ABS157W2901-tabriz 577031 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه464,863 ریال
کمترین قیمت570570 ریال
بیشترین قیمت590590 ریال
تقاضا170 تن
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 683548 130 130
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه448,394 ریال
کمترین قیمت660660 ریال
بیشترین قیمت698699 ریال
تقاضا480 تن
پتروشیمی قائد بصیر
790 790
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 450019 181 101
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه450,019 ریال
کمترین قیمت450019 ریال
بیشترین قیمت450019 ریال
تقاضا101 تن
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 450019 423 363
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه450,019 ریال
کمترین قیمت450019 ریال
بیشترین قیمت450019 ریال
تقاضا363 تن
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 434053 645 242
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه434,053 ریال
کمترین قیمت434053 ریال
بیشترین قیمت434053 ریال
تقاضا242 تن
پتروشیمی تخت جمشید
1249 706
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 312744 0 740
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه312,744 ریال
کمترین قیمت312744 ریال
بیشترین قیمت312744 ریال
تقاضا740 تن
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Amir 312744 5200 4260
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,744 ریال
کمترین قیمت312744 ریال
بیشترین قیمت312744 ریال
تقاضا4490 تن
پتروشیمی امیرکبیر
LL 0209KJ 0 308 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه313,920 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا110 تن
پتروشیمی تبریز
LLD 209 Tabriz 312744 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه312,744 ریال
کمترین قیمت312744 ریال
بیشترین قیمت312744 ریال
تقاضا22 تن
پتروشیمی تبریز
LLD 209 Tabriz 312744 704 253
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,744 ریال
کمترین قیمت312744 ریال
بیشترین قیمت312744 ریال
تقاضا451 تن
پتروشیمی تبریز
LL 235F6 jam 316273 550 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه316,273 ریال
کمترین قیمت316273 ریال
بیشترین قیمت316273 ریال
تقاضا176 تن
پتروشیمی جم
LLD 209 Arak 312744 0 60
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه312,744 ریال
کمترین قیمت312744 ریال
بیشترین قیمت312744 ریال
تقاضا60 تن
پتروشیمی شازند
LLD 209 Arak 312744 1200 1140
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,744 ریال
کمترین قیمت312744 ریال
بیشترین قیمت312744 ریال
تقاضا1640 تن
پتروشیمی شازند
22B02 Loresatan 312744 1344 528
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه312,744 ریال
کمترین قیمت312744 ریال
بیشترین قیمت312744 ریال
تقاضا600 تن
پتروشیمی لرستان
LL 20BF5 319802 480 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه319,802 ریال
کمترین قیمت319802 ریال
بیشترین قیمت319802 ریال
تقاضا240 تن
پتروشیمی مهاباد
9786 7259
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1922T lale 344118 154 132
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه344,118 ریال
کمترین قیمت344118 ریال
بیشترین قیمت344118 ریال
تقاضا132 تن
پتروشیمی لاله
154 132
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
52518 Jam 238626 3003 3003
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه234,308 ریال
کمترین قیمت237569 ریال
بیشترین قیمت244899 ریال
تقاضا3663 تن
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 242427 1440 1440
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه239,013 ریال
کمترین قیمت241888 ریال
بیشترین قیمت243579 ریال
تقاضا1584 تن
پتروشیمی لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 243808 240 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه239,013 ریال
کمترین قیمت243409 ریال
بیشترین قیمت244579 ریال
تقاضا360 تن
پتروشیمی لرستان
52B18UV 239013 1008 312
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه239,013 ریال
کمترین قیمت239013 ریال
بیشترین قیمت239013 ریال
تقاضا504 تن
پتروشیمی میاندوآب
52B18UV 239013 0 48
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه239,013 ریال
کمترین قیمت239013 ریال
بیشترین قیمت239013 ریال
تقاضا48 تن
پتروشیمی میاندوآب
5691 5043
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Bl3 Bakhtar 251866 1728 1152
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه251,866 ریال
کمترین قیمت251866 ریال
بیشترین قیمت251866 ریال
تقاضا1272 تن
Bl3 Bakhtar 251866 0 96
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه251,866 ریال
کمترین قیمت251866 ریال
بیشترین قیمت251866 ریال
تقاضا96 تن
Bl3 Marun 251866 1210 330
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه251,866 ریال
کمترین قیمت251866 ریال
بیشترین قیمت251866 ریال
تقاضا594 تن
پتروشیمی مارون
Bl3 Marun 251866 0 110
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه251,866 ریال
کمترین قیمت251866 ریال
بیشترین قیمت251866 ریال
تقاضا110 تن
پتروشیمی مارون
2938 1688
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 257778 0 176
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه257,778 ریال
کمترین قیمت257778 ریال
بیشترین قیمت257778 ریال
تقاضا176 تن
پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz 257778 1507 1188
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه257,778 ریال
کمترین قیمت257778 ریال
بیشترین قیمت257778 ریال
تقاضا1188 تن
پتروشیمی تبریز
1507 1364
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HEX 4460 (PE80) 281158 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه271,982 ریال
کمترین قیمت279899 ریال
بیشترین قیمت282001 ریال
تقاضا242 تن
پتروشیمی آریا ساسول
EX3 AmirKabir 281768 1900 1900
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه275,570 ریال
کمترین قیمت280779 ریال
بیشترین قیمت284222 ریال
تقاضا2190 تن
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100B Jam 299215 1012 176
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه299,215 ریال
کمترین قیمت299215 ریال
بیشترین قیمت299215 ریال
تقاضا462 تن
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 298274 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه298,274 ریال
کمترین قیمت298274 ریال
بیشترین قیمت298274 ریال
تقاضا20 تن
پتروشیمی شازند
CRP100B Arak 298274 1260 1240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه298,274 ریال
کمترین قیمت298274 ریال
بیشترین قیمت298274 ریال
تقاضا1240 تن
پتروشیمی شازند
4282 3446
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
5110 Arya 259277 1606 352
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه259,277 ریال
کمترین قیمت259277 ریال
بیشترین قیمت259277 ریال
تقاضا396 تن
پتروشیمی آریا ساسول
EX5 AmirKabir 259277 500 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه259,277 ریال
کمترین قیمت259277 ریال
بیشترین قیمت259277 ریال
تقاضا40 تن
پتروشیمی امیرکبیر
EX5 Jam 259277 660 121
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه259,277 ریال
کمترین قیمت259277 ریال
بیشترین قیمت259277 ریال
تقاضا187 تن
پتروشیمی جم
EX5 Jam 259277 0 88
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه259,277 ریال
کمترین قیمت259277 ریال
بیشترین قیمت259277 ریال
تقاضا88 تن
پتروشیمی جم
EX5 Marun 259277 1210 154
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه259,277 ریال
کمترین قیمت259277 ریال
بیشترین قیمت259277 ریال
تقاضا176 تن
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 259277 4004 1023
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه259,277 ریال
کمترین قیمت259277 ریال
بیشترین قیمت259277 ریال
تقاضا1089 تن
پتروشیمی مهر
F7000 Mehr 259277 0 44
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه259,277 ریال
کمترین قیمت259277 ریال
بیشترین قیمت259277 ریال
تقاضا44 تن
پتروشیمی مهر
7980 1802
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PET-BG781 330619 1012 1012
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه291,386 ریال
کمترین قیمت328999 ریال
بیشترین قیمت331233 ریال
تقاضا2244 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 335916 1936 1936
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه285,393 ریال
کمترین قیمت334000 ریال
بیشترین قیمت338169 ریال
تقاضا3586 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 349802 990 990
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه305,941 ریال
کمترین قیمت348222 ریال
بیشترین قیمت350849 ریال
تقاضا1936 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 336106 440 440
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه296,808 ریال
کمترین قیمت334758 ریال
بیشترین قیمت336999 ریال
تقاضا748 تن
پتروشیمی تندگویان
PET-BG731 323412 286 286
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه288,817 ریال
کمترین قیمت320999 ریال
بیشترین قیمت325789 ریال
تقاضا440 تن
پتروشیمی تندگویان
PET- BG 841 342063 22 22
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه308,510 ریال
کمترین قیمت341999 ریال
بیشترین قیمت342127 ریال
تقاضا88 تن
پتروشیمی تندگویان
4686 4686
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 334095 1408 484
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه334,095 ریال
کمترین قیمت334095 ریال
بیشترین قیمت334095 ریال
تقاضا660 تن
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 334095 0 66
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه334,095 ریال
کمترین قیمت334095 ریال
بیشترین قیمت334095 ریال
تقاضا66 تن
پتروشیمی آریا ساسول
2420h 331095 1000 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه331,095 ریال
کمترین قیمت331095 ریال
بیشترین قیمت331095 ریال
تقاضا130 تن
پتروشیمی امیرکبیر
2420h 331095 0 70
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه331,095 ریال
کمترین قیمت331095 ریال
بیشترین قیمت331095 ریال
تقاضا70 تن
پتروشیمی امیرکبیر
2420d 350800 500 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه350,800 ریال
کمترین قیمت350800 ریال
بیشترین قیمت350800 ریال
تقاضا180 تن
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 339733 1000 1000
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه334,095 ریال
کمترین قیمت338600 ریال
بیشترین قیمت350000 ریال
تقاضا1220 تن
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 334095 1000 790
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه334,095 ریال
کمترین قیمت334095 ریال
بیشترین قیمت334095 ریال
تقاضا810 تن
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 334095 0 140
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه334,095 ریال
کمترین قیمت334095 ریال
بیشترین قیمت334095 ریال
تقاضا140 تن
پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan 334095 0 24
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه334,095 ریال
کمترین قیمت334095 ریال
بیشترین قیمت334095 ریال
تقاضا24 تن
پتروشیمی کردستان
2420E02-kordestan 334095 1200 288
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه334,095 ریال
کمترین قیمت334095 ریال
بیشترین قیمت334095 ریال
تقاضا336 تن
پتروشیمی کردستان
2102TX00-lale 334095 1210 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه334,095 ریال
کمترین قیمت334095 ریال
بیشترین قیمت334095 ریال
تقاضا242 تن
پتروشیمی لاله
2100lale 373979 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه357,482 ریال
کمترین قیمت363899 ریال
بیشترین قیمت377860 ریال
تقاضا220 تن
پتروشیمی لاله
7428 3378
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EPS 200 tabriz 357303 130 130
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه356,447 ریال
کمترین قیمت356447 ریال
بیشترین قیمت365448 ریال
تقاضا135 تن
پتروشیمی تبریز
EPS 300 tabriz 384890 150 150
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه356,447 ریال
کمترین قیمت361559 ریال
بیشترین قیمت416549 ریال
تقاضا270 تن
پتروشیمی تبریز
280 280
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 275184 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه272,627 ریال
کمترین قیمت274000 ریال
بیشترین قیمت276789 ریال
تقاضا1848 تن
پتروشیمی تندگویان
TG641 305604 1012 1012
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه262,344 ریال
کمترین قیمت301999 ریال
بیشترین قیمت315879 ریال
تقاضا1980 تن
پتروشیمی تندگویان
TG645 293172 2002 2002
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه257,077 ریال
کمترین قیمت292999 ریال
بیشترین قیمت294213 ریال
تقاضا3542 تن
پتروشیمی تندگویان
Super Bright TG645 264601 1166 1166
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه264,601 ریال
کمترین قیمت264601 ریال
بیشترین قیمت264602 ریال
تقاضا1188 تن
پتروشیمی تندگویان
5698 5698
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

هدایای تبلیغاتی

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
حساب من خرید بسته تبلیغات تلگرام
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری