هستی کالر - کربی پلیمر

بهسا پلیمر پارس

پایون پلیمر، مستربچ های رنگی و خاص

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه‌شنبه 5 اسفند 1399
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه‌شنبه 5 اسفند 1399 را بخوانید.

61 تا 70 درصد رقابت

-

51 تا 60 درصد رقابت

 پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 33529 - سقف: 33668 تومان 58.4 درصد

 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 34589 - سقف: 34599 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت میانگین 54 درصد

41 تا 50 درصد رقابت

 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 33014 - سقف: 33599 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت میانگین 42.5 درصد

 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 30621 - سقف: 31111 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت میانگین 41.5 درصد

 اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 77461 - سقف: 80556 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت میانگین 41 درصد

31 تا 40 درصد رقابت

 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 30191 - سقف: 30789 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت میانگین 37 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 27700 - سقف: 27701 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت میانگین 35.5 درصد 

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 26079 - سقف: 26452 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت میانگین 30.5 درصد

21 تا 30 درصد رقابت

 پلی استایرن انبساطی 300 - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 39169 - سقف: 40270 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت میانگین 21 درصد

11 تا 20 درصد رقابت

 پلی استایرن انبساطی 200 - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 38170 - سقف: 38799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت میانگین 18 درصد

 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی - پتروشیمی قائد بصیر - پالت چوبی/ میانگین: 61095 - سقف: 62089 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت میانگین 15 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی/ میانگین: 36101 - سقف: 36389 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت میانگین 11 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت

 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 21831 - سقف: 22800 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت میانگین 6 درصد

 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - پالت چوبی/ میانگین: 26212 - سقف: 26766 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت میانگین 6 درصد

 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 30871 - سقف: 31489 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت میانگین 2 درصد

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت فلزی/ میانگین: 41816 - سقف: 43898 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت میانگین 2 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 24608 - سقف: 24680 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت میانگین کمتر از 1 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی/ میانگین: 24795 - سقف: 24979 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت میانگین کمتر از 1 درصد

 پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی/ میانگین: 20611 - سقف: 20616 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت میانگین ناچیز

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ میانگین: 24734 - سقف: 25466 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت میانگین  ناچیز

معامله با قیمت پایه

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 235F6 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 235F6 - پتروشیمی جم - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52511 - پتروشیمی جم - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - کیسه

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی امیرکبیر - کیسه

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H - پتروشیمی امیرکبیر - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی مهر - پالت چوبی

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی شازند - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت فلزی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پلیمر کرمانشاه - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 - پتروشیمی لرستان - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 - پتروشیمی لرستان - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 - پتروشیمی مهاباد - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 (پودر) - پتروشیمی مهاباد - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی ایلام - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420D - پتروشیمی امیرکبیر - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T - پتروشیمی لاله - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

گریدهایی که برای آن‌ها معامله ای صورت نگرفت:

-


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه
محمدتوکلی سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹
به کجا چنین شتابان شهید تندگویان ارسال پاسخ

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست می باشد
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
به کانال ویکی پلاست بپیوندید