هستی کالر - کربی پلیمر

بهسا پلیمر پارس

پایون پلیمر، مستربچ های رنگی و خاص

اخبار منتخب
سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹ ۱۱:۴۳ 0 281

موشکافی یک بند مصوبات کمیته تخصصی پتروشیمی

تأکید مجدد کمیته تخصصی بر ممنوعیت واگذاری محصولات پتروشیمی در بازار

تأکید مجدد کمیته تخصصی بر ممنوعیت واگذاری محصولات پتروشیمی در بازار
در آخرین صورت جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی، بار دیگر بر ممنوعیت فروش و واگذاری محصولات خریداری شده در بازار تأکید شده و دو تبصره و ماده دستورالعمل تنظیم بازار، یادآوری شده است.

به گزارش ویکی پلاست، عبارت دقیق یکی از مصوبات اخیر کمیته تخصصی پتروشیمی این است:

"موارد مشمول تجمیع سهمیه و یا غیربهین یاب شدن بر اساس تبصره 6  ماده 6 دستورالعمل تنظیم بازار به شماره 60/233901 مورخ 1 دی ماه 1399، صرفا جهت مصرف در فرایند تولید محصول می باشد و فروش و واگذاری محصولات خریداری شده در بازار ممنوع و قابل رسیدگی مطابق مفاد ماده 8 دستورالعمل تنظیم بازار است.

در ابتدا به تبصره 6 ماده 6 دستورالعمل بپردازیم:
تبصره 6 ماده 6 دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی می گوید: در صورت عرضه محصولات پتروشیمی حداکثر تا 120 درصد کف عرضه اعلام شده و عدم فروش حداقل 60 درصدی اعلامی، طی دو عرضه متوالی، بر اساس هماهنگی بورس های کالایی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در خصوص افزایش سقف سهمیه بهین یاب (در هفته سوم) با اطلاع به اعضای کمیته، اقدام خواهد شد. برای موارد خاص، کمیته تصمیم گیری خواهد نمود.

اما رسیدگی مطابق ماده 8 دستورالعمل چیست؟

ماده  8- نظارت بر عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی
 سازمان  حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها با همکاری کلیه سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط، در بررسی عملکرد مجتمع‌ها و تاسیسات پتروشیمی، واحدهای صنعتی و صنفی تولیدی و عاملان توزیع، موارد ذیل را ملاک عمل قرار می‌دهد:

الف)مجتمع‌ها و تاسیسات پتروشیمی
تبصره 1- هر نوع عرضه، خرید، فروش، واگذاری (به صورت امانی، وکالتی، پشت نویسی بارنامه یا غیر آن) یا جایگزینی محصولات پتروشیمی در داخل كشور كه خارج از بورس‌های‌کالایی انجام شود به استثنای موارد ذکر شده در ماده 3 توسط مجتمع‌ها و تاسیسات پتروشیمی، مشمول تخلفات گرانفروشی، احتکار، اختفاء و امتناع از عرضه تلقي و مستند به قانون تعزيرات حكومتي شده و مطابق با قوانين و مقررات مربوطه، با آن برخورد می‌گردد. همچنین تخصیص بیشتر از سهمیه بهین‌یابی به شرکتهای موضوع بند (ز) ماده 3 نیز مشمول این تبصره خواهد بود.

تبصره 2- کلیه مجتمع ها و تاسیسات ‌پتروشیمی مکلفند برنامه تعمیرات اساسی، اطلاعات روزانه تولید، فروش داخلی، موجودی قابل فروش انبار، اطلاعات بارگیری و خروج از انبار (از جمله اطلاعات ناوگان، وزن، نوع کالا، مقصد حمل و ...)، صادرات و واحدهای تولیدکننده را در سامانه الکترونیکی پایش و اطلاع‌رسانی محصولات پتروشیمی متعلق به شرکت‌ملی‌صنایع پتروشیمی

به‌صورت منظم ثبت‌‌ نموده و درصورت درخواست سایر مراجع با اعلام دبیرخانه کمیته، شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌گزارش‌ مربوطه را ارسال نماید. بدیهی است اطلاعات سامانه مذکور ملاک عمل مراجع نظارتی می‌باشد.

ب)واحد صنعتی و صنفی تولیدی خریدار محصولات پتروشیمی از بورس‌های کالایی
تبصره 1- نظارت بر  مصرف مواد خریداری  شده از بورس‌های‌کالایی توسط سازمان  حمایت مصرف-کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مطابق ضوابط و دستورالعمل-های آن سازمان صورت پذیرفته و با تخلفات مربوطه مطابق قانون برخورد می‌گردد.

نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نافی وظایف نظارتی شرکت بورس‌کالای ایران، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها نمی‌باشد.

تبصره 2- هرگونه خرید، فروش، واگذاری (به صورت امانی، وکالتی، پشت‌نویسی بارنامه یا غیر آن) یا جایگزینی محصولات پتروشیمی و یا بارنامه‌های حمل آن‌ها، توسط واحدهای صنعتی یا صنفی تولیدی و یا عاملان توزیع خریدار محصولات پتروشیمی از بورس‌های کالایی، اعم از فضای مجازی و غیر آن، ممنوع بوده و ارتکاب رفتارهای مذکور حسب مورد برابر قوانین و مقررات، مشمول تخلف عرضه خارج از شبکه یا سایر تخلفات خواهد بود.

تبصره 3- حمل یا نگهداری محصولات پتروشیمی به محل یا در محلی به جز آدرس مندرج در پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی متعلق به مالک کالا ممنوع بوده و تخلف از این امر مشمول تخلف عرضه خارج از شبکه خواهد بود. موارد استثنا با تایید کمیته و نظر سازمان حمایت مصرف کنندگان و  تولیدکنندگان رسیدگی خواهد شد.

تبصره 4- شرکت‌های حمل و نقل موظف هستند در صدور بارنامه‌های حمل محصولات پتروشیمی خریداری شده از بورس‌های‌کالایی، اطمینان حاصل کنند که مقصد بارنامه محل واحد تولیدی (مندرج در پروانه بهره‌برداری) باشد و شناسه ملی واحد تولیدی در بارنامه به صورت خوانا درج شود. در این خصوص اصلاح مقصد بارنامه یا پشت نویسی آن به مقصدی به جز محل واحد تولیدی ممنوع بوده و در صورت انتقال غیر مجاز محصولاتی که به خریدار دارای سهمیه بهین‏ یاب در یک شهر یا منطقه خاص اختصاص یافته، به شهر و منطقه دیگر و یا فروش آن ‌به اشخاص دیگر، برابر قوانین و مقررات، متخلفین را مشمول مجازات قوانین و مقررات موضوعه (سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی) خواهد نمود.

تبصره 5- هرگونه اقدام جهت بازاریابی، خرید و فروش محصولات پتروشیمی در سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های مجازی همچنین اطلاع‌رسانی در مورد قیمت‌های منتسب به بازار آزاد ممنوع بوده و تخلفات مربوطه به مراجع ذیربط، جهت برخورد قانونی ارجاع خواهد شد.

تبصره 6- کلیه محصولات تولیدی واحدهای صنعتی و صنفی تولیدی، مشمول ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخلی بوده و در صورت هر گونه تخلف، گران‌فروشی، احتکار یا عرضه خارج از شبکه، علاوه بر اقدام تعزیری، سهمیه خرید واحد مربوطه از بورس‌های‌کالایی قطع خواهد شد.

تبصره 7- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است نسبت به تعلیق سهمیه واحدهای متخلف راساً یا ازطریق سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اقدام نماید.

تبصره 8- درصورتی‌که شرکت بورس‌کالای‌ایران در‌چارچوب قوانین و مقررات مربوطه نسبت به انسداد کد بورسی واحدهای‌ صنعتی و صنفی خریدار محصولات ‌پتروشیمی اقدام کند، مشخصات و‌ دلایل انسداد آنها را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام نماید.

تبصره 9- بورس‌های‌‌کالایی‌‌‌ موظف‌اند اطلاعات ریز‌ معاملات ‌‌‌واحدهای صنعتی و صنفی تولیدی خریدار محصولات پتروشیمی را به صورت وب سرویس برای  سامانه بهین‌یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال ‌نمایند.

تبصره 10- محصولات غیر بهین‌یابی در بورس‌های کالایی، (به استثنای موارد تبصره6 بند (ب) این ماده) از رعایت موارد اشاره شده مستثنی می باشند.

ج)عاملان توزیع خریدار محصولات پتروشیمی از بورس‌های‌کالایی
تبصره 1- در صورت عدم ثبت صورتحساب فروش محصولات خریداری شده به مدت 3ماه در سامانه ثبت برخط معاملات (ثامن)، سهمیه بهین‌یاب معادل دو برابر مقدار فاکتور ثبت نشده در سامانه کاهش داده خواهد شد.

تبصره 2- عدم تطابق محصول تخصیص یافته به هر عضو دارای سهمیه بهین‌یاب از نظر مقدار، مشخصات و نوع سفارش ارائه شده یا تخصیص مواد پتروشیمی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیرعضو یا فاقد سهمیه بهین‌یاب، حسب مورد برابر قوانین و مقررات، مشمول تخلف عرضه خارج از شبکه یا سایر تخلفات خواهد بود.

تبصره 3- در صورت احراز موارد فوق، معاملات عاملان توزیع تا زمان تعیین تکلیف با تأیید کمیته، توسط بورس‌های کالایی متوقف خواهد شد.

تبصره 4- عرضه، فروش، جابجایی یا واگذاری(به صورت امانی، وکالتی،پشت نویسی بارنامه یا غیر آن) سهمیه یا محصولات پتروشیمی توسط عاملان توزیع به اشخاصی به جز اعضای دارای سهمیه یا به میزان بیش از سهمیه و یا مغایر با نوع سهمیه، از مصادیق تخلف عرضه خارج از شبکه خواهد بود.

تبصره5- مرجع نظارت و رسیدگی به تخلفات عاملان توزیع، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که به اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت برخط معاملات(ثامن)، برای انجام وظایف محوله دسترسی خواهد داشت.

د)سایر
تبصره 1- هرگونه خرید، فروش و واگذاری محصولات پتروشیمی توسط کارگزاری‌ها (مطابق دستورالعمل داخلی بورس) یا سایر اشخاص غیر واجد شرایط، ممنوع بوده و با متخلفین، برابر قوانین و مقررات، مشمول مجازات موضوع ماده 17 قانون تعزیرات حکومتی یا سایر تخلفات موضوعه برخورد خواهد شد.

تبصره 2- در صورت احراز هرگونه تخطی مجتمع‌ها و تاسیسات پتروشیمی و همچنین واحدهای صنعتی و صنفی تولیدی از مقررات موضوع این دستورالعمل، وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسب مورد می‌توانند آنان را مشمول اعمال مقررات انضباطی نمایند.

تبصره 3- در صورتی‌که رفتار مادی تخطی مجتمع‌ها و تاسیسات پتروشیمی و همچنین واحدهای صنعتی و صنفی تولیدی در محدوده این دستورالعمل، مشمول جرایم قوانین موضوعه کشور گردد،  برابر مقررات، در محاکم قضایی محل وقوع تخلف، نسبت به موضوع رسیدگی خواهد شد.


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک
 

امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست می باشد
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
به کانال ویکی پلاست بپیوندید