چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ چهارشنبه 20 تیر 1403
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای چهارشنبه 20 تیر 1403 را بخوانید.

81 تا 90 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 - پتروشیمی شهید تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 58,399 - سقف: 60,299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 84 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 - پتروشیمی شهید تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 56,168 - سقف: 56,699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 83 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 - پتروشیمی شهید تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 54,909 - سقف: 56,088 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 82 درصد

71 تا 80 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 - پتروشیمی شهید تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 53,351 - سقف: 53,781 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 80 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 - پتروشیمی شهید تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 53,062 - سقف: 53,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 79 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 - پتروشیمی شهید تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 52,930 - سقف: 53,400 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 75 درصد

61 تا 70 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 - پتروشیمی شهید تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 53,779 - سقف: 55,399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 70 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 - پتروشیمی شهید تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 41,792 - سقف: 42,999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 44 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 - پتروشیمی شهید تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 41,323 - سقف: 41,360 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 38.5 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 - پتروشیمی شهید تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 40,017 - سقف: 40,399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 38 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 - پتروشیمی شهید تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 41,013 - سقف: 41,042 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 37 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 - پتروشیمی شهید تندگویان - جامبوبگ / میانگین: 40,204 - سقف: 40,299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 36 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 - پتروشیمی شهید تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 40,152 - سقف: 40,788 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 36 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 - پتروشیمی شهید تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 41,129 - سقف: 41,211 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 34 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 - پتروشیمی شهید تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 41,235 - سقف: 41,411 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 34 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی پروپیلن فیلم RP120L - پتروشیمی جم پیلن - پالت پلاستیکی/ میانگین: 65,084 - سقف: 65,165 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 29 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی پروپیلن فیلم HP525J - پتروشیمی جم پیلن - پالت پلاستیکی/ میانگین: 51,477 - سقف: 51,543 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی پروپیلن فیلم RG1104K - مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 51,472 - سقف: 51,527 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی پروپیلن فیلم HP525J - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 51,464 - سقف: 51,490 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی پروپیلن فیلم ZH525J - صنعتی نوید زر شیمی - جامبوبگ/ میانگین: 51,470 - سقف: 51,509 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:


پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 529300 534000 75
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

PET-BG781 (780S) 549090 560880 82
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

PET-BG785 (780N) 530620 535990 79
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

PET-BG785 (780N) 533510 537810 80
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

PET-BG821 (820S) 537790 553990 70
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

PET-BG821 (820S) 583990 602990 84
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

PET-BG825 (820N) 561680 566990 83
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
HP525j jam 514770 515430 2
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 4
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 512,540
اختلاف با قیمت قبل2,230
RPX 120L-jam 650840 651650 29
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 32
اختلاف با قبل-3
قیمت میانگین قبل 650,270
اختلاف با قیمت قبل570
1104K regal 514720 515270 2
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 4
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 512,460
اختلاف با قیمت قبل2,260
HP 525J maron 514640 514900 2
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 4
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 512,380
اختلاف با قیمت قبل2,260
ZH 525J navid 514700 515090 2
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 4
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 512,450
اختلاف با قیمت قبل2,250
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 412350 414110 34
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

Super Bright- TG641 411290 412110 34
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

TG641 (640S) 402040 402990 36
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

TG641 (640S) 401520 407880 36
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

TG645 (640N) 417920 429990 44
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

TG645 (640N) 400170 403990 38
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

Super Bright TG645 413230 413600 38.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

Super Bright TG645 410130 410420 37
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان


رقابت های گریدهای off

71 تا 80 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 1 - پتروشیمی شهید تندگویان/ میانگین: 45,142 - سقف: 46,199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 78 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2 - پتروشیمی بندر امام/ میانگین: 41,689 - سقف: 41,689 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 47 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 - پتروشیمی شازند/ میانگین: 46,299 - سقف: 46,299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 15.5 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2 - پتروشیمی بندر امام/ میانگین: 32,589 - سقف: 32,589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 15 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین بادی HCM4265- درجه 1 OFF - پلیمر آریاساسول/ میانگین: 34,299 - سقف: 34,299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 - پتروشیمی جم/ میانگین: 34,601 - سقف: 34,789 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 7 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 - پتروشیمی امیرکبیر/ میانگین: 43,390 - سقف: 43,477 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5.5 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 - پتروشیمی شهید تندگویان

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟