چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

زرین نپتا

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 19 تیر 1403
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه شنبه 19 تیر 1403 را بخوانید.

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV - پتروشیمی لرستان - پالت پلاستیکی/ میانگین: 42,672 - سقف: 42,888 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 16.5 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B02UV - پتروشیمی میاندوآب - پالت پلاستیکی/ میانگین: 40,549 - سقف: 40,699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 11 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP - پتروشیمی میاندوآب - جامبوبگ/ میانگین: 41,455 - سقف: 41,612 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10.5 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 38,895 - سقف: 39,288 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 9 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 47,548 - سقف: 48,148 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 7 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 48,908 - سقف: 49,100 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 7 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - پتروشیمی لرستان - پالت پلاستیکی/ میانگین: 38,798 - سقف: 39,989 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 6 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 39,379 - سقف: 39,409 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ/ میانگین: 40,547 - سقف: 41,466 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - پالت چوبی/ میانگین: 40,604 - سقف: 40,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5 درصد

پلی استایرن انبساطی 221HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 42,314 - سقف: 42,677 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 43,361 - سقف: 43,550 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی/ میانگین: 47,109 - سقف: 47,199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - پتروشیمی مهاباد - پالت پلاستیکی/ میانگین: 39,865 - سقف: 40,035 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی ایلام - پالت چوبی/ میانگین: 38,473 - سقف: 38,757 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2.5 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 45,031 - سقف: 45,199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2.5 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت پلاستیکی/ میانگین: 38,170 - سقف: 38,299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 39,534 - سقف: 39,699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - کیسه/ میانگین: 40,203 - سقف: 40,395 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1.5 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 35,723 - سقف: 35,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50-گرید طبیعی - پتروشیمی قائد بصیر - پالت پلاستیکی/ میانگین: 84,616 - سقف: 84,756 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV - پتروشیمی میاندوآب - پالت پلاستیکی/ میانگین: 36,865 - سقف: 36,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 84,169 - سقف: 84,299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پلیمر کرمانشاه - پالت پلاستیکی/ میانگین: 35,626 - سقف: 35,699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1 درصد

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 - پتروشیمی مهاباد - جامبوبگ/ میانگین: 37,716 - سقف: 37,799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 0.5 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت فلزی

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M - پتروشیمی ایلام - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی استایرن انبساطی 321HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 - پتروشیمی لرستان - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین بادی 6200B - پتروشیمی میاندوآب - پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی میاندوآب - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پلیمر کرمانشاه - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - پتروشیمی کردستان - پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت فلزی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H - پتروشیمی امیرکبیر - کیسه

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 (پودر) - پتروشیمی لرستان - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2130 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) F7000 - پتروشیمی میاندوآب - جامبوبگ


اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 841690 842990 1
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

N50-ghaed-basir 846160 847560 1
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی قائد بصیر

پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 402030 403950 1.5
بسته بندی کیسه
پتروشیمی امیرکبیر

CRP100N jam 433610 435500 4
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی جم

CRP100B Arak 475480 481480 7
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

رقابت قبل 6
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 465,190
اختلاف با قیمت قبل10,290
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 405470 414660 5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی امیرکبیر

رقابت قبل 8
اختلاف با قبل-3
قیمت میانگین قبل 414,580
اختلاف با قیمت قبل-9,110
LLD 209 Amir 406040 408990 5
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی امیرکبیر

رقابت قبل 8
اختلاف با قبل-3
قیمت میانگین قبل 414,580
اختلاف با قیمت قبل-8,540
LLD 209 Arak 395340 396990 2
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

رقابت قبل 3
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 395,140
اختلاف با قیمت قبل200
LLD 22b02 Mahabad 398650 400350 3
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مهاباد

رقابت قبل 5
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 402,040
اختلاف با قیمت قبل-3,390
mahabad(پودر) 22B02 377160 377990 0.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی مهاباد

پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
Hi500 Bandar 388950 392880 9
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

62N07UV Lorestan 387980 399890 6
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لرستان

رقابت قبل 4
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 379,660
اختلاف با قیمت قبل8,320
54B04UV lorestan 426720 428880 16.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لرستان

رقابت قبل 21
اختلاف با قبل-4
قیمت میانگین قبل 439,450
اختلاف با قیمت قبل-12,730
52B18UV Miandoab 368650 368990 1
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی میاندوآب

رقابت قبل 8
اختلاف با قبل-7
قیمت میانگین قبل 391,710
اختلاف با قیمت قبل-23,060
52B02UV Miandoab 405490 406990 11
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی میاندوآب

رقابت قبل 11
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 404,190
اختلاف با قیمت قبل1,300
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
0035 Bandar 357230 358990 1
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 3
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 370,600
اختلاف با قیمت قبل-13,370
Bl3 Bakhtar 356260 356990 1
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 2
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 367,490
اختلاف با قیمت قبل-11,230
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 450310 451990 2.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 1
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 444,660
اختلاف با قیمت قبل5,650
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
5110HF Arya 381700 382990 2
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی آریا ساسول

رقابت قبل 3
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 389,600
اختلاف با قیمت قبل-7,900
F7000 Ilam 384730 387570 2.5
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی ایلام

رقابت قبل 4
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 391,390
اختلاف با قیمت قبل-6,660
EX5 Marun 393790 394090 5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 4
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 391,750
اختلاف با قیمت قبل2,040
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
0075 Bandar 489080 491000 7
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 7
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 486,870
اختلاف با قیمت قبل2,210
2102TX00-Lale 471090 471990 3
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لاله

پلی اتیلن LMP
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
F7000 LMP Miandoab 414550 416120 10.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی میاندوآب

رقابت قبل 7
اختلاف با قبل4
قیمت میانگین قبل 402,860
اختلاف با قیمت قبل11,690
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
HS 221Tabriz 423140 426770 5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 8
اختلاف با قبل-3
قیمت میانگین قبل 433,770
اختلاف با قیمت قبل-10,630

رقابت های گریدهای off

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 51,283 - سقف: 51,699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 19 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPC40R درجه 2 - پتروشیمی شازند/ میانگین: 45,775 - سقف: 45,799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 19 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 49,798 - سقف: 49,798 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 17 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 49,533 - سقف: 49,888 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 17 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 49,998 - سقف: 49,998 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 17 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440L درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 48,909 - سقف: 48,934 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 13 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RPX345S درجه 1 -پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 49,399 - سقف: 50,688 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8 درصد

پلی استایرن انبساطی 121HS - پتروشیمی تبریز/ میانگین: 42,888 - سقف: 42,888 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 7 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP340R درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 48,559 - سقف: 48,799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 6 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF-HP564S درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 46,609 - سقف: 47,299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR230C درجه 1 - صنعتی نوید زر شیمی

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - PNR230C درجه 2 - پلی نار

پلی استایرن انبساطی 526WP - پتروشیمی تبریز

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :

پلی پروپیلن شیمیایی OFF1 - RGH&R  - مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟