چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

زرین نپتا

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 18 تیر 1403
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 18 تیر 1403 را بخوانید.

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 67,128 - سقف: 67,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 31 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی HP565S - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 63,040 - سقف: 63,811 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 25.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548T - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 59,874 - سقف: 60,199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 25 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی ZH510L - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 53,880 - سقف: 53,999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 14 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 54,629 - سقف: 54,933 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 14 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 53,936 - سقف: 54,189 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 14 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 54,108 - سقف: 54,521 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 14 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH550J - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 53,549 - سقف: 53,699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 13 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH552R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 53,298 - سقف: 53,589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 12.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 53,073 - سقف: 53,266 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 12 درصد

پلی پروپیلن نساجی V30S - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 53,039 - سقف: 53,589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 12 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 52,920 - سقف: 53,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 12 درصد

پلی پروپیلن نساجی 1102L - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 52,642 - سقف: 53,080 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 11 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی HP510L - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 52,430 - سقف: 52,677 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 52,340 - سقف: 52,751 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 53,237 - سقف: 53,326 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 53,042 - سقف: 53,098 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی C30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 52,404 - سقف: 53,199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 52,070 - سقف: 52,799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 51,986 - سقف: 52,366 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 41,0134 - سقف: 41,361 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 58,772 - سقف: 58,978 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10 درصد

پلی پروپیلن نساجی SF060 - پتروشیمی پلی نار - جامبوبگ/ میانگین: 52,212 - سقف: 52,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP500M - دی آریا پلیمر - جامبوبگ / میانگین: 51,914 - سقف: 52,089 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 9.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550P - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 51,903 - سقف: 52,087 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 9.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 53,833 - سقف: 54,086 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 9 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 51,801 - سقف: 52,000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 9 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 51,796 - سقف: 51,888 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 9 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 54,764 - سقف: 54,980 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 51,881 - سقف: 52,189 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548U - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 51,280 - سقف: 51,678 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 7 درصد

پلی پروپیلن نساجی V30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 50,406 - سقف: 51,051 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 6 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 38,897 - سقف: 39,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 53,189 - سقف: 53,380 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4.5 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - پالت پلاستیکی/ میانگین: 38,700 - سقف: 39,199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - جامبوبگ/ میانگین: 38,612- سقف: 39,039 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP345S - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 52,695 - سقف: 52,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 55,961 - سقف: 56,889 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی MR230C - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 56,097 - سقف: 56,190 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 55,903 - سقف: 56,180 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - جامبوبگ/ میانگین: 37,951 - سقف: 38,089 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - جامبوبگ/ میانگین: 37,754 - سقف: 38,750 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1.5 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 - شرکت پلی استایرن انبساطی سهند - جامبوبگ

پلی پروپیلن پزشکی V30GA - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C - پتروشیمی پلی نار - جامبوبگ

نخ پلی استر 500D96FA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

پلی وینیل کلراید E6644 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی

پلی وینیل کلراید E6834 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :

پلی اتیلن ترفتالات بطری G5-761 - Reliance Industries Limited - هند - جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات بطری WK821 - Wankai New Materials Co.,Ltd - جامبوبگ

نخ پلی استر 48F280DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

نخ پلی استر 48F280DTC - پلی اکریل ایران - پالت چوبی


نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی


پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 410130 413610 10
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی اروند

رقابت قبل 5
اختلاف با قبل5
قیمت میانگین قبل 388,800
اختلاف با قیمت قبل21,330
PVC S65 Arvand 386120 390390 4
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی اروند

رقابت قبل 5
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 388,800
اختلاف با قیمت قبل-2,680
PVC S65 Bandar 388970 390990 4.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 3
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 381,660
اختلاف با قیمت قبل7,310
PVC S65 Bandar 377540 387500 1.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 3
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 381,660
اختلاف با قیمت قبل-4,120
PVC S65 Ghadir 379510 380890 2
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی غدیر

رقابت قبل 4
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 382,730
اختلاف با قیمت قبل-3,220
PVC S65 Ghadir 387000 391990 4
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی غدیر

رقابت قبل 4
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 382,730
اختلاف با قیمت قبل4,270
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
552R Jam 539360 541890 14
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 13
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 524,830
اختلاف با قیمت قبل14,530
510L Jam 524300 526770 10.5
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 10
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 509,730
اختلاف با قیمت قبل14,570
550J Jam 530730 532660 12
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 12
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 516,250
اختلاف با قیمت قبل14,480
SF 060 Polynar 522120 525990 10
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی پلی نار

رقابت قبل 9
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 503,350
اختلاف با قیمت قبل18,770
HP 550P Khomein 519030 520870 9.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

552R Khomin 541080 545210 14
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 5
اختلاف با قبل9
قیمت میانگین قبل 488,110
اختلاف با قیمت قبل52,970
Z30S Khomein 517960 518880 9
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 2
اختلاف با قبل8
قیمت میانگین قبل 469,720
اختلاف با قیمت قبل48,240
V30S Khomein 530390 535890 12
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 5
اختلاف با قبل7
قیمت میانگین قبل 487,470
اختلاف با قیمت قبل42,920
HP500M Khomein 519140 520890 9.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 8
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 502,070
اختلاف با قیمت قبل17,070
510L Khomein 518010 520000 9
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 12
اختلاف با قبل-3
قیمت میانگین قبل 520,410
اختلاف با قیمت قبل-2,400
HP 550J Khoemin 529200 530990 12
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 9
اختلاف با قبل4
قیمت میانگین قبل 507,720
اختلاف با قیمت قبل21,480
1102XK Regal 523400 527510 10.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 16
اختلاف با قبل-6
قیمت میانگین قبل 538,770
اختلاف با قیمت قبل-15,370
1102XL Regal 520700 527990 10
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 10
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 509,820
اختلاف با قیمت قبل10,880
1102L Regal 526420 530800 11
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 10
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 511,510
اختلاف با قیمت قبل14,910
HP 565S Arak 630400 638110 25.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

رقابت قبل 23
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 603,790
اختلاف با قیمت قبل26,610
Z30S Marun 519860 523660 10
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 12
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 520,450
اختلاف با قیمت قبل-590
V 30S Marun 504060 510510 6
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 6
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 492,500
اختلاف با قیمت قبل11,560
C30S Marun 524040 531990 10.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 10
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 508,710
اختلاف با قیمت قبل15,330
552R Navid 532980 535890 12.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 14
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 525,480
اختلاف با قیمت قبل7,500
510L Navid 538800 539990 14
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 10
اختلاف با قبل4
قیمت میانگین قبل 507,990
اختلاف با قیمت قبل30,810
ZH 550J Navid 535490 536990 13
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 11
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 512,820
اختلاف با قیمت قبل22,670
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
EP548U Jam 512800 516780 7
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 3
اختلاف با قبل5
قیمت میانگین قبل 479,720
اختلاف با قیمت قبل33,080
440L Jam 518810 521890 8
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 8
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 503,250
اختلاف با قیمت قبل15,560
440G Jam 532370 533260 10.5
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 12
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 522,570
اختلاف با قیمت قبل9,800
548R Jam 546290 549330 14
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 14
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 533,680
اختلاف با قیمت قبل12,610
548T Jam 598740 601990 25
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 19
اختلاف با قبل6
قیمت میانگین قبل 557,290
اختلاف با قیمت قبل41,450
RP340 Jam 547640 549800 8
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 10
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 545,560
اختلاف با قیمت قبل2,080
RP345S Jam 526950 528990 3.5
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 10
اختلاف با قبل-7
قیمت میانگین قبل 547,260
اختلاف با قیمت قبل-20,310
EP 3130UV Jam 671280 675990 31
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 24
اختلاف با قبل7
قیمت میانگین قبل 618,520
اختلاف با قیمت قبل52,760
3212E Regal 559030 561800 3
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 3
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 549,930
اختلاف با قیمت قبل9,100
MR230 Marun 560970 561900 3
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 4
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 555,170
اختلاف با قیمت قبل5,800
ZH 515 MA Navid 538330 540860 9
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 13
اختلاف با قبل-4
قیمت میانگین قبل 543,350
اختلاف با قیمت قبل-5,020
ZB 548R Navid 530420 530980 10.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 10
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 514,020
اختلاف با قیمت قبل16,400
ZR230 Navid 559610 568890 3
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 2
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 540,310
اختلاف با قیمت قبل19,300
332C Navid 587720 589780 10
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 7
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 556,140
اختلاف با قیمت قبل31,580
ZR340r Navid 531890 533800 4.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 6
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 525,890
اختلاف با قیمت قبل6,000

رقابت های گریدهای off

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 - پتروشیمی اروند/ میانگین: 34,947 - سقف: 36,336 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 17 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی اروند/ میانگین: 38,122 - سقف: 38,351 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 14 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی غدیر/ میانگین: 36,867 - سقف: 36,969 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی بندر امام/ میانگین: 35,955 - سقف: 36,100 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 7 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟