شنبه ۳۰ تير ۱۴۰۳

زرین نپتا

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 12 تیر 1403
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه شنبه 12 تیر 1403 را بخوانید.

91 تا 100 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 59,306 - سقف: 59,378 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 97.5 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 56,192 - سقف: 56,399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 92.5 درصد

81 تا 90 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 55,893 - سقف: 56,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 90 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 57,787 - سقف: 58,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 89 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 57,950 - سقف: 58,322 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 84 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 57,350 - سقف: 57,687 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 81 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 42,185 - سقف: 43,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 45 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 43,020 - سقف: 43,055 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 44 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 42,014 - سقف: 42,041 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 42 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 43,027 - سقف: 43,310 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 40 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 38,508 - سقف: 38,669 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 32.5 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 38,508 - سقف: 38,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 30 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV - پتروشیمی لرستان - پالت پلاستیکی/ میانگین: 43,945 - سقف: 44,689 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 20.5 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B02UV - پتروشیمی میاندوآب - پالت پلاستیکی/ میانگین: 40,419 - سقف: 40,598 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 11 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ/ میانگین: 41,458 - سقف: 41,596 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8 درصد

پلی استایرن انبساطی 221HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 43,377 - سقف: 43,600 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV - پتروشیمی میاندوآب - پالت پلاستیکی/ میانگین: 39,171 - سقف: 39,233 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 7.5 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP - پتروشیمی میاندوآب - جامبوبگ/ میانگین: 40,286 - سقف: 40,390 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 7 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 48,687 - سقف: 48,799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 7 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 46,519 - سقف: 46,709 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 6 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - پتروشیمی مهاباد - پالت پلاستیکی/ میانگین: 40,204 - سقف: 40,699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی ایلام - پالت چوبی/ میانگین: 39,139 - سقف: 39,270 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - پالت چوبی/ میانگین: 39,967 - سقف: 40,288 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - پتروشیمی لرستان - پالت پلاستیکی/ میانگین: 37,966 - سقف: 38,198 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 39,175 - سقف: 39,198 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی/ میانگین: 51,255 - سقف: 51,580 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3.5 درصد

لی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت پلاستیکی/ میانگین: 38,960 - سقف: 39,078 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 39,514 - سقف: 39,603 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 37,060 - سقف: 63,020 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت پلاستیکی/ میانگین: 38,648 - سقف: 38,799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2.5 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پلیمر کرمانشاه - پالت پلاستیکی/ میانگین: 36,749 - سقف: 37,037 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420D - پتروشیمی امیرکبیر - کیسه/ میانگین: 48,713 - سقف: 48,789 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 44,466 - سقف: 44,589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی/ میانگین: 36,356 - سقف: 36,440 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 36,075 - سقف: 36,299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 36,413 - سقف: 36,589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی میاندوآب - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 (پودر) - پتروشیمی لرستان - جامبوبگ

پلی استایرن انبساطی 321HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50-گرید طبیعی - پتروشیمی قائد بصیر - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین فیلم MFI3713 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن ترفتالات نساجی 670S - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت پلاستیکی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 - پتروشیمی لرستان - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - پتروشیمی کردستان - پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی 6200B - پتروشیمی میاندوآب - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پلیمر کرمانشاه - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 - پتروشیمی مهاباد - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - کیسه

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی ایلام - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت چوبی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :

پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) F7000 - پتروشیمی میاندوآب - جامبوبگ


پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
CRP100B Arak 465190 467090 6
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 414580 415960 8
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی امیرکبیر

LLD 209 Amir 399670 402880 4
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی امیرکبیر

LLD 209 Arak 395140 396030 3
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

LLD 22b02 Mahabad 402040 406990 5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مهاباد

پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
52518 Jam 360750 362990 1
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی جم

62N07UV Lorestan 379660 381980 4
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لرستان

54B04UV lorestan 439450 446890 20.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لرستان

52B18UV Miandoab 391710 392330 7.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی میاندوآب

52B02UV Miandoab 404190 405980 11
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی میاندوآب

پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
HBM 5510 Arya 363560 364400 1
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی آریا ساسول

HBM 5510 Arya 386480 387990 2.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی آریا ساسول

0035 Bandar 370600 630200 3
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

Bl3 Bakhtar 367490 370370 2
بسته بندی پالت پلاستیکی

Bl3 Marun 364130 365890 1
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 444660 445890 1
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
5110HF Arya 389600 390780 3
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی آریا ساسول

F7000 Ilam 391390 392700 4
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی ایلام

EX5 Marun 391750 391980 4
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 593060 59378 97.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

PET-BG785 (780N) 558930 568990 90
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

PET-BG821 (820S) 579500 583220 84
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

PET-BG825 (820N) 577870 580990 89
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

PET-BG735 561920 563990 92.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

PET- BG 841 573500 576870 81
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
2420d Amir 487130 487890 2
بسته بندی کیسه
پتروشیمی امیرکبیر

0075 Bandar 486870 487990 7
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

2100 Lale 512550 515800 3.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لاله

پلی اتیلن LMP
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
F7000 LMP Miandoab 402860 403900 7
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی میاندوآب

پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
HS 221Tabriz 433770 436000 8
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تبریز

پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 430270 433100 40
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

TG641 (640S) 420140 420410 42
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

TG641 (640S) 385080 385990 30
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

TG645 (640N) 421850 430990 45
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

TG645 (640N) 385080 386990 32.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

Super Bright TG645 430200 430550 44
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان


رقابت های گریدهای off

51 تا 60 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 - پتروشیمی جم پیلن / میانگین: 39,199 - سقف: 39,199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 54 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 3 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 39,199 - سقف: 39,199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 52 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 50,988 - سقف: 51,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 22 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPC40R درجه 2 - پتروشیمی شازند / میانگین: 44,977 - سقف: 45,299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 20 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 50,572 - سقف: 50,699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 20 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 49,426 - سقف: 49,690 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 18.5 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی OFF-HP564S درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 48,599 - سقف: 48,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPX548T درجه 1 -پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 46,099 - سقف: 46,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 9.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR340R درجه 1 -صنعتی نوید زر شیمی/ میانگین: 48,372 - سقف: 48,510 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP340R درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 47,644 - سقف: 47,699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 6 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440L درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 44,233 - سقف: 44,299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RPX345S درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 46,925 - سقف: 47,033 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440G درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 43,932 - سقف: 44,511 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4 درصد

پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی ایلام/ میانگین: 38,918 - سقف: 39,046 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی استایرن انبساطی 526WP - پتروشیمی تبریز

پلی استایرن انبساطی 121HS - پتروشیمی تبریز

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR230C درجه 1 - صنعتی نوید زر شیمی


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟