چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 11 تیر 1403
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 11 تیر 1403 را بخوانید.

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 61,852 - سقف: 62,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 24 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP565S - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 60,379 - سقف: 60,798 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 23 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی EP548T - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 55,729 - سقف: 56,289 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 19 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 53,877 - سقف: 54,080 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 16 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 52,805 - سقف: 53,085 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 14 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 53,368 - سقف: 53,588 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 14 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH552R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 52,548 - سقف: 52,612 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 13.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 52,483 - سقف: 53,149 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 13 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 54,335 - سقف: 54,589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 13 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 52,041 - سقف: 52,387 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 12 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 52,045 - سقف: 53,490 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 12 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 52,257 - سقف: 52,499 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 11.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 51,625 - سقف: 51,799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 11.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH550J - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 51,282 - سقف: 51,412 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 11 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 50,982 - سقف: 51,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10 درصد

پلی پروپیلن نساجی 1102L - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 51,151 - سقف: 51,999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH510L - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 50,799 - سقف: 51,399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10 درصد

پلی پروپیلن نساجی C30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 50,871 - سقف: 51,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 54,556 - سقف: 54,790 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP345S - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 54,726 - سقف: 54,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 50,973 - سقف: 51,299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 51,402 - سقف: 51,589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 50,272 - سقف: 50,559 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی SF060 - پتروشیمی پلی نار - جامبوبگ/ میانگین: 50,335 - سقف: 50,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 50,325 - سقف: 50,500 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP500M - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 50,207 - سقف: 50,389 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 55,614 - سقف: 55,900 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 7 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 49,859 - سقف: 50,799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 7 درصد

پلی پروپیلن نساجی V30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 49,250 - سقف: 49,587 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 6 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 52,589 - سقف: 52,678 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5.5 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 39,038 - سقف: 39,280 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5.5 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 38,880 - سقف: 38,990 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - پالت پلاستیکی/ میانگین: 38,918 - سقف: 39,200 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 48,811 - سقف: 49,000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5 درصد

پلی پروپیلن نساجی V30S - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 48,747 - سقف: 49,000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی MR230C - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 55,517 - سقف: 56,035 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - جامبوبگ/ میانگین: 38,273 - سقف: 38,500 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3.5 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - جامبوبگ/ میانگین: 38,166 - سقف: 38,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 54,993 - سقف: 55,121 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

پلی پروپیلن نساجی V30S - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 47,613 - سقف: 48,087 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - جامبوبگ/ میانگین: 38,092 - سقف: 38,377 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548U - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 47,972 - سقف: 48,209 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 46,972 - سقف: 47,190 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 54,031 - سقف: 54,309 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1.5 درصد

پلی وینیل کلراید E6834 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 53,388 - سقف: 55,955 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی پروپیلن پزشکی V30GA - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C - پتروشیمی پلی نار - جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات بطری G5761 - Reliance Industries Limited - جامبوبگ - هند

پلی وینیل کلراید E6644 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :

پلی اتیلن ترفتالات بطری WK821 - Wankai New Materials Co.,Ltd - جامبوبگ

نخ پلی استر 48F280DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

نخ پلی استر 48F280DTC - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

نخ پلی استر 500D96FA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی


پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 388800 389900 5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی اروند

رقابت قبل 7
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 398,470
اختلاف با قیمت قبل-9,670
PVC S65 Arvand 380920 383770 3
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی اروند

رقابت قبل 7
اختلاف با قبل-4
قیمت میانگین قبل 398,470
اختلاف با قیمت قبل-17,550
E6834 arvand 533880 559550 1
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی اروند

PVC S65 Bandar 381660 385990 3
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 8
اختلاف با قبل-5
قیمت میانگین قبل 402,980
اختلاف با قیمت قبل-21,320
PVC S65 Bandar 390380 392800 5.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 8
اختلاف با قبل-3
قیمت میانگین قبل 402,980
اختلاف با قیمت قبل-12,600
PVC S65 Ghadir 382730 385000 3.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی غدیر

رقابت قبل 9
اختلاف با قبل-5
قیمت میانگین قبل 403,950
اختلاف با قیمت قبل-21,220
PVC S65 Ghadir 389180 392000 5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی غدیر

رقابت قبل 9
اختلاف با قبل-4
قیمت میانگین قبل 403,950
اختلاف با قیمت قبل-14,770
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
552R Jam 524830 531490 13
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 10
اختلاف با قبل4
قیمت میانگین قبل 505,520
اختلاف با قیمت قبل19,310
510L Jam 509730 512990 10
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 8
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 500,060
اختلاف با قیمت قبل9,670
550J Jam 516250 517990 11.5
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 2
اختلاف با قبل10
قیمت میانگین قبل 471,390
اختلاف با قیمت قبل44,860
SF 060 Polynar 503350 508990 8.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی پلی نار

رقابت قبل 5
اختلاف با قبل4
قیمت میانگین قبل 483,550
اختلاف با قیمت قبل19,800
552R Khomin 488110 490000 5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 16
اختلاف با قبل-11
قیمت میانگین قبل 534,830
اختلاف با قیمت قبل-46,720
Z30S Khomein 469720 471900 1.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

V30S Khomein 487470 490000 5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 8
اختلاف با قبل-3
قیمت میانگین قبل 497,260
اختلاف با قیمت قبل-9,790
HP500M Khomein 502070 503890 8
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 6
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 487,590
اختلاف با قیمت قبل14,480
510L Khomein 520410 523870 12
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

HP 550J Khoemin 507720 505590 8.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

1102XK Regal 538770 540800 16
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 12
اختلاف با قبل5
قیمت میانگین قبل 515,370
اختلاف با قیمت قبل23,400
1102XL Regal 509820 510990 10
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 7
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 494,120
اختلاف با قیمت قبل15,700
1102L Regal 511510 519990 10
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 3
اختلاف با قبل7
قیمت میانگین قبل 476,590
اختلاف با قیمت قبل34,920
V30S Arak 476130 480870 3
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

HP 565S Arak 603790 607980 23
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

رقابت قبل 18
اختلاف با قبل5
قیمت میانگین قبل 577,330
اختلاف با قیمت قبل26,460
552R Maroun 528050 530850 14
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 10
اختلاف با قبل4
قیمت میانگین قبل 506,730
اختلاف با قیمت قبل21,320
Z30S Marun 520450 534900 12
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 11
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 514,070
اختلاف با قیمت قبل6,380
V 30S Marun 492500 495870 6
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

C30S Marun 508710 515990 10
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 6
اختلاف با قبل4
قیمت میانگین قبل 490,370
اختلاف با قیمت قبل18,340
552R Navid 525480 526120 13.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

510L Navid 507990 513990 10
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 3
اختلاف با قبل7
قیمت میانگین قبل 476,240
اختلاف با قیمت قبل31,750
ZH 550J Navid 512820 514120 11
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 7
اختلاف با قبل4
قیمت میانگین قبل 494,360
اختلاف با قیمت قبل18,460
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
EP548U Jam 479720 482090 2.5
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 7
اختلاف با قبل-5
قیمت میانگین قبل 499,300
اختلاف با قیمت قبل-19,580
440L Jam 503250 505000 8
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 10
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 511,940
اختلاف با قیمت قبل-8,690
440G Jam 522570 524990 11.5
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 6
اختلاف با قبل6
قیمت میانگین قبل 495,340
اختلاف با قیمت قبل27,230
548R Jam 533680 535880 14
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 12
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 521,760
اختلاف با قیمت قبل11,920
548T Jam 557290 562890 19
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 14
اختلاف با قبل5
قیمت میانگین قبل 532,900
اختلاف با قیمت قبل24,390
RP340 Jam 545560 547900 10
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 11
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 550,060
اختلاف با قیمت قبل-4,500
RP345S Jam 547260 548990 10
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 8
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 536,650
اختلاف با قیمت قبل10,610
EP 3130UV Jam 618520 620990 24
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 8
اختلاف با قبل16
قیمت میانگین قبل 537,730
اختلاف با قیمت قبل80,790
3212E Regal 549930 551210 3
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 2
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 538,600
اختلاف با قیمت قبل11,330
EPC40R Arak 498590 507990 7
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

رقابت قبل 5
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 489,500
اختلاف با قیمت قبل9,090
MR230 Marun 555170 560350 4
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 6
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 563,800
اختلاف با قیمت قبل-8,630
ZH 515 MA Navid 543350 545890 13
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 16
اختلاف با قبل-3
قیمت میانگین قبل 558,000
اختلاف با قیمت قبل-14,650
ZB 548R Navid 514020 515890 10
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 5
اختلاف با قبل6
قیمت میانگین قبل 487,650
اختلاف با قیمت قبل26,370
ZR230 Navid 540310 543090 1.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 4
اختلاف با قبل-3
قیمت میانگین قبل 553,170
اختلاف با قیمت قبل-12,860
332C Navid 556140 559000 7
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 13
اختلاف با قبل-6
قیمت میانگین قبل 584,850
اختلاف با قیمت قبل-28,710
ZR340r Navid 525890 526780 5.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 5
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 521,510
اختلاف با قیمت قبل4,380

رقابت های گریدهای off

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 - پتروشیمی غدیر/ میانگین: 34,320 - سقف: 34,320 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 16 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی بندر امام/ میانگین: 37,505 - سقف: 37,505 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 13 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی غدیر/ میانگین: 37,182 - سقف: 37,333 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 12 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 - پتروشیمی اروند

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟