چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ چهارشنبه 6 تیر 1403
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای چهارشنبه 6 تیر 1403 را بخوانید.

81 تا 90 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 56,574 - سقف: 56,987 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 86.5 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 55,375 - سقف: 56,088 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 86 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 57,964 - سقف: 58,399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 86 درصد

71 تا 80 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 52,030 - سقف: 53,290 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 78 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 55,627 - سقف: 55,733 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 77 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 41,016 - سقف: 41,066 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 37.5 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 41,024 - سقف: 41,320 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 34 درصد

پلی پروپیلن فیلم RP120L - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 64,038 - سقف: 64,076 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 33.5 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 38,021 - سقف: 38,060 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 31 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 38,012 - سقف: 38,070 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 31 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 38,505 - سقف: 38,538 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 30 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 38,528 - سقف: 38,850 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 30 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید S70 - پتروشیمی آبادان - پالت پلاستیکی/ میانگین: 39,249 - سقف: 39,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 18 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی لرستان - پالت پلاستیکی/ میانگین: 43,956 - سقف: 44,070 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 13 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV - پتروشیمی لرستان - پالت پلاستیکی/ میانگین: 40,728 - سقف: 40,890 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 12 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی پروپیلن فیلم HP525J - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 51,341 - سقف: 51,366 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 7 درصد

پلی پروپیلن فیلم RG1104K - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 51,341 - سقف: 51,387 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 7 درصد

پلی پروپیلن فیلم ZH525J - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 51,348 - سقف: 51,394 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 7 درصد

پلی پروپیلن فیلم HP525J - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 51,351 - سقف: 51,415 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 7 درصد

پلی استایرن انبساطی 221HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 42,604 - سقف: 42,699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 6.5 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP - پتروشیمی میاندوآب - جامبوبگ/ میانگین: 39,136 - سقف: 39,488 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4.5 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - پتروشیمی مهاباد - پالت پلاستیکی/ میانگین: 39,653 - سقف: 39,855 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - پالت چوبی/ میانگین: 39,308 - سقف: 39,666 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 46,961 - سقف: 47,089 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 38,411 - سقف: 38,539 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2.5 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - پتروشیمی لرستان - پالت پلاستیکی/ میانگین: 37,115 - سقف: 37,299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پلیمر کرمانشاه - پالت پلاستیکی/ میانگین: 36,333 - سقف: 36,500 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 38,799 - سقف: 38,911 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1.5 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی/ میانگین: 38,051 - سقف: 38,199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1.5 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت پلاستیکی/ میانگین: 46,291 - سقف: 46,399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1.5 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی/ میانگین: 50,286 - سقف: 50,318 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی ایلام - پالت چوبی/ میانگین: 37,894 - سقف: 37,990 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV - پتروشیمی میاندوآب - پالت پلاستیکی/ میانگین: 36,581 - سقف: 36,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 0.5 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 35,779 - سقف: 35,850 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 0.5 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 44,061 - سقف: 44,911 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 0.5 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 35,857 - سقف: 35,964 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 0.5 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 - پتروشیمی مهاباد - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن ترفتالات نساجی 670S - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی امیرکبیر - کیسه

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی ایلام - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی

پلی استایرن انبساطی 321HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50-گرید طبیعی - پتروشیمی قائد بصیر - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت فلزی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B02UV - پتروشیمی میاندوآب - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ - پتروشیمی مهاباد - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 - پتروشیمی لرستان - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی میاندوآب - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پلیمر کرمانشاه - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - پتروشیمی کردستان - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی میاندوآب - پالت پلاستیکی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت فلزی

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت چوبی

پلی استایرن انبساطی نسوز F100 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - کیسه

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی

پلی استایرن انبساطی R200 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین بادی 6200B - پتروشیمی میاندوآب - پالت پلاستیکی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :


پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PVC S70 Abadan 392490 395990 18
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی آبادان

پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 393080 396660 3
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی امیرکبیر

رقابت قبل 2
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 387,110
اختلاف با قیمت قبل5,970
LLD 209 Arak 387990 389110 1.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

LLD 22b02 Mahabad 396530 398550 4
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مهاباد

رقابت قبل 1
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 383,130
اختلاف با قیمت قبل13,400
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
52518 Jam 357790 358500 0.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی جم

62N07UV Lorestan 371150 372990 2
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لرستان

رقابت قبل 1
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 365,660
اختلاف با قیمت قبل5,490
54B04UV lorestan 407280 408900 12
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لرستان

52B18UV Miandoab 365810 365990 0.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی میاندوآب

پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
Bl3 Bakhtar 363330 365000 2
بسته بندی پالت پلاستیکی

Bl3 Marun 358570 359640 0.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 440610 449110 0.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

3840UA lorestan 439560 440700 13
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لرستان

پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
5110HF Arya 380510 381990 1.5
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی آریا ساسول

F7000 Ilam 378940 379900 1
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی ایلام

EX5 Marun 384110 385390 2.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

F7000 Mehr 386840 388890 3
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی مهر

رقابت قبل 2
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 379,650
اختلاف با قیمت قبل7,190
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 553750 560880 86
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 93
اختلاف با قبل-7
قیمت میانگین قبل 575,090
اختلاف با قیمت قبل-21,340
PET-BG785 (780N) 520300 532900 78
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 98
اختلاف با قبل-20
قیمت میانگین قبل 579,370
اختلاف با قیمت قبل-59,070
PET-BG821 (820S) 579640 583990 86
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 94
اختلاف با قبل-8
قیمت میانگین قبل 606,760
اختلاف با قیمت قبل-27,120
PET-BG825 (820N) 565740 569870 86.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 90
اختلاف با قبل-3
قیمت میانگین قبل 575,200
اختلاف با قیمت قبل-9,460
PET- BG 841 556270 557330 77
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 462910 463990 1.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی آریا ساسول

0075 Bandar 469610 470890 3
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 4
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 461,010
اختلاف با قیمت قبل8,600
2102TX00-Lale 502860 503180 1
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لاله

پلی اتیلن LMP
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
F7000 LMP Miandoab 391360 394880 4.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی میاندوآب

رقابت قبل 17
اختلاف با قبل-13
قیمت میانگین قبل 436,010
اختلاف با قیمت قبل-44,650
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
HP525j jam 513510 514150 7
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 5
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 513,600
اختلاف با قیمت قبل-90
RPX 120L-jam 640380 640760 33.5
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 31
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 641,270
اختلاف با قیمت قبل-890
1104K regal 513410 513870 7
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 5
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 513,510
اختلاف با قیمت قبل-100
HP 525J maron 513410 513660 7
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 5
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 513,490
اختلاف با قیمت قبل-80
ZH 525J navid 513480 513940 7
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 5
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 513,520
اختلاف با قیمت قبل-40
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
HS 221Tabriz 426040 426990 6.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 7
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 429,600
اختلاف با قیمت قبل-3,560
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 410240 413200 34
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 31
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 401,390
اختلاف با قیمت قبل8,850
TG641 (640S) 385280 388500 30
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 30
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 385,550
اختلاف با قیمت قبل-270
TG641 (640S) 385050 385380 30
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 30
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 385,550
اختلاف با قیمت قبل-500
TG645 (640N) 380120 380700 31
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 31
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 380,110
اختلاف با قیمت قبل10
TG645 (640N) 380210 380600 31
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 31
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 380,110
اختلاف با قیمت قبل100
Super Bright TG645 410160 410660 37.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان


رقابت های گریدهای off

91 تا 100 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 1 - پتروشیمی شهید تندگویان/ میانگین: 48,701 - سقف: 49,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 95 درصد

51 تا 60 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 3 - پتروشیمی بندر امام/ میانگین: 40,099 - سقف: 40,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 60 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 3 - پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 3/ میانگین: 39,539 - سقف: 39,539 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 57.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 3 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 38,899 - سقف: 38,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 52 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی OFF - C30S درجه 2 - پتروشیمی مارون / میانگین: 46,250 - سقف: 46,250 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 25 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPC40R درجه 2 - پتروشیمی شازند / میانگین: 44,772 - سقف: 45,345 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 20 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن / میانگین: 49,799 - سقف: 49,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 20 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - C30S درجه 1 - پتروشیمی مارون / میانگین: 48,087 - سقف: 48,087 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 15.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 47,985 - سقف: 48,199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 14 درصد

پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 1 - پتروشیمی امیرکبیر/ میانگین: 38,900 - سقف: 38,900 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 13 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 - پتروشیمی جم/ میانگین: 37,956 - سقف: 39,750 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 12.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF-HP564S درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 49,599 - سقف: 51,598 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 12 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 2 - پتروشیمی مارون/ میانگین: 41,111 - سقف: 41,111 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 11 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPX548T درجه 1 -پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 46,759 - سقف: 48,880 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 11 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440L درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 46,357 - سقف: 46,386 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 - پتروشیمی جم/ میانگین: 34,849 - سقف: 35,000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 9 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی OFF - 3840UA درجه 1 - پتروشیمی تبریز/ میانگین: 42,684 - سقف: 42,830 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8 درصد

پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی ایلام / میانگین: 39,622 - سقف: 40,089 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 6 درصد

پلی اتیلن سنگین LMP OFF درجه یک - پتروشیمی مهر/ میانگین: 33,762 - سقف: 33,850 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 0.09 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 - پتروشیمی شهید تندگویان

پلی استایرن انبساطی 121HS - پتروشیمی تبریز

استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1 - پتروشیمی بندر امام

پلی استایرن انبساطی OVERSIZE - پتروشیمی تبریز

پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG645درجه1 -پتروشیمی شهید تندگویان

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR230C درجه 1 - صنعتی نوید زر شیمی

پلی اتیلن سنگین دورانی OFF - 3840UA درجه 2 - پتروشیمی تبریز


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟