چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

زرین نپتا

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 4 تیر 1403
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 4 تیر 1403 را بخوانید.

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی HP565S - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 57,733 - سقف: 57,777 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 18 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 54,066 - سقف: 54,199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 17 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 53,483 - سقف: 53,500 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 16 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 55,800 - سقف: 57,088 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 16 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548T - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 53,290 - سقف: 53,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 14 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 58,485 - سقف: 58,799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 13 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 52,176 - سقف: 52,489 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 12 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 51,537 - سقف: 51,700 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 11.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 51,407 - سقف: 51,677 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 11 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 55,006 - سقف: 55,191 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 11 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 51,194 - سقف: 51,499 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 50,810 - سقف: 50,999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 50,673 - سقف: 51,090 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 50,552 - سقف: 50,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 9.5 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - پالت پلاستیکی/ میانگین: 40,444 - سقف: 41,088 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 9 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30G - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 50,063 - سقف: 51,087 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 9.5 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - جامبوبگ/ میانگین: 40,395 - سقف: 40,501 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 53,773 - سقف: 53,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 40,298 - سقف: 41,000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP345S - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 53,665 - سقف: 54,089 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 50,006 - سقف: 50,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8 درصد

پلی پروپیلن نساجی V30S - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 49,726 - سقف: 50,087 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 7.5 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 39,847 - سقف: 40,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 7 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548U - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 49,930 - سقف: 50,321 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 7 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH550J - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 49,436 - سقف: 49,699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 7 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 49,412 - سقف: 49,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 7 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - جامبوبگ/ میانگین: 39,656 - سقف: 40,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 6.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی MR230C - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 56,380 - سقف: 56,609 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 6 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 49,534 - سقف: 49,688 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 6 درصد

پلی پروپیلن نساجی C30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 49,037 - سقف: 49,460 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 6 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - جامبوبگ/ میانگین: 39,485 - سقف: 39,633 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 6 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP500M - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 48,759 - سقف: 49,087 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 48,950 - سقف: 49,288 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 52,151 - سقف: 52,299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5 درصد

پلی پروپیلن نساجی SF060 - پتروشیمی پلی نار - جامبوبگ/ میانگین: 48,355 - سقف: 49,000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 48,765 - سقف: 49,055 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 55,317 - سقف: 55,499 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4 درصد

پلی پروپیلن نساجی 1102L - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 47,659 - سقف: 48,255 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH510L - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 47,624 - سقف: 47,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 47,139 - سقف: 47,388 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 46,986 - سقف: 47,200 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 53,860 - سقف: 54,169 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1.5 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی پروپیلن نساجی HP502N - دی آریا پلیمر - جامبوبگ

پلی پروپیلن پزشکی V30GA - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن ترفتالات بطری G5-841 - Reliance Industries Limited - هند - جامبوبگ

پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C - پتروشیمی پلی نار - جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی HP510L - دی آریا پلیمر - جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی HP550J - دی آریا پلیمر - جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی ZH552R - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی وینیل کلراید E6834 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :

پلی اتیلن ترفتالات بطری G5-761 - Reliance Industries Limited - هند - جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات بطری WK821 - Wankai New Materials Co.,Ltd - جامبوبگ

نخ پلی استر 48F280DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

نخ پلی استر 48F280DTC - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

نخ پلی استر 500D96FA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر سفید 500D96SD - قیام نخ - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی


پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 398470 400990 7
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی اروند

PVC S65 Arvand 394850 396330 6
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی اروند

PVC S65 Bandar 402980 410000 8
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

PVC S65 Bandar 396560 400990 6.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی بندرامام

PVC S65 Ghadir 403950 405010 8.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی غدیر

PVC S65 Ghadir 404440 410880 9
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی غدیر

پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
552R Jam 505520 508990 9.5
بسته بندی پالت پلاستیکی

510L Jam 500060 508990 8
بسته بندی پالت پلاستیکی

550J Jam 471390 473880 2
بسته بندی پالت پلاستیکی

SF 060 Polynar 483550 490000 4.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی پلی نار

552R Khomin 534830 535000 16
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

V30S Khomein 497260 500870 7.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

HP500M Khomein 487590 490870 5.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

1102XK Regal 515370 517000 11.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

1102XL Regal 494120 498990 7
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

1102L Regal 476590 482550 3
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

552R Arak 540660 541990 17
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

Z30s Arak 508100 509990 10
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

510L Arak 469860 472000 2
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

HP 565S Arak 577330 577770 18
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

552R Maroun 506730 510900 10
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

Z30S Marun 514070 516770 11
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

Z30G Marun 500630 510870 9.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

C30S Marun 490370 494600 6
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

510L Navid 476240 478990 3
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

ZH 550J Navid 494360 496990 7
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
EP548U Jam 499300 503210 7
بسته بندی پالت پلاستیکی

440L Jam 511940 514990 10
بسته بندی پالت پلاستیکی

440G Jam 495340 496880 6
بسته بندی پالت پلاستیکی

548R Jam 521760 524890 12
بسته بندی پالت پلاستیکی

548T Jam 532900 535990 14
بسته بندی پالت پلاستیکی

RP340 Jam 550060 551910 11
بسته بندی پالت پلاستیکی

RP345S Jam 536650 540890 8
بسته بندی پالت پلاستیکی

EP 3130UV Jam 537730 538990 8
بسته بندی پالت پلاستیکی

3212E Regal 538600 541690 1.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

EPC40R Arak 489500 492880 5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

MR230 Marun 563800 566090 6
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

ZH 515 MA Navid 558000 570880 16
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

ZB 548R Navid 487650 490550 4.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

ZR230 Navid 553170 554990 4
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

332C Navid 584850 587990 13
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

ZR340r Navid 521510 522990 5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی


رقابت های گریدهای off

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 - پتروشیمی غدیر / میانگین: 34,500 - سقف: 34,500 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 16 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 - پتروشیمی بندر امام / میانگین: 30,030 - سقف: 30,030 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2.5 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 - پتروشیمی اروند

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :

پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 - پتروشیمی اروند


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟