شنبه ۳۰ تير ۱۴۰۳

زرین نپتا

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

95 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه شنبه 29 خرداد 1403
از مجموع 28 هزار و 648 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 27 هزار و 232 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 95 درصد رسید.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات 21 خرداد 1403، از مجموع 30 هزار و 984 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 29 هزار و 742 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 95.9 درصد رسید.

مقایسه معاملات 21 و 29 خرداد 1403


نمودار معاملات


معاملات

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 397045 3850 3850
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه369,657 ریال
کمترین قیمت395899 ریال
بیشترین قیمت400049 ریال
تقاضا5016 تن
دلار کشف شده306,116 ریال
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 390309 1400 1400
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه369,657 ریال
کمترین قیمت388000 ریال
بیشترین قیمت393999 ریال
تقاضا2070 تن
دلار کشف شده300,922 ریال
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 626656 506 154
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه626,656 ریال
کمترین قیمت626656 ریال
بیشترین قیمت626656 ریال
تقاضا154 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 626656 0 11
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه626,656 ریال
کمترین قیمت626656 ریال
بیشترین قیمت626656 ریال
تقاضا11 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 389497 500 500
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه369,657 ریال
کمترین قیمت387000 ریال
بیشترین قیمت397333 ریال
تقاضا920 تن
دلار کشف شده300,296 ریال
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 394355 2618 2618
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه369,657 ریال
کمترین قیمت393110 ریال
بیشترین قیمت396789 ریال
تقاضا3410 تن
دلار کشف شده304,042 ریال
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 391472 2140 2140
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه369,657 ریال
کمترین قیمت386000 ریال
بیشترین قیمت396999 ریال
تقاضا3020 تن
دلار کشف شده301,819 ریال
پتروشیمی غدیر
PVC S65 Ghadir 406938 506 506
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه369,657 ریال
کمترین قیمت403999 ریال
بیشترین قیمت411789 ریال
تقاضا1364 تن
دلار کشف شده313,743 ریال
پتروشیمی غدیر
11520 11179
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
هند PET-BGG584 634419 0 46
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه634,419 ریال
کمترین قیمت634419 ریال
بیشترین قیمت634419 ریال
تقاضا46 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
هند PET-BGG5-761 639741 115 23
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه639,741 ریال
کمترین قیمت639741 ریال
بیشترین قیمت639741 ریال
تقاضا23 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
هند PET-BGG584 634419 115 23
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه634,419 ریال
کمترین قیمت634419 ریال
بیشترین قیمت634419 ریال
تقاضا23 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
PET-BGWK-821 0 110 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه638,883 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
340 92
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
552R Jam 528954 720 720
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه459,203 ریال
کمترین قیمت521400 ریال
بیشترین قیمت535660 ریال
تقاضا888 تن
دلار کشف شده328,290 ریال
510L Jam 510912 816 816
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه459,203 ریال
کمترین قیمت506000 ریال
بیشترین قیمت540999 ریال
تقاضا1056 تن
دلار کشف شده317,093 ریال
550J Jam 530197 216 216
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه459,203 ریال
کمترین قیمت525987 ریال
بیشترین قیمت533609 ریال
تقاضا504 تن
دلار کشف شده329,062 ریال
SF 060 Polynar 516857 1092 1092
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه459,203 ریال
کمترین قیمت511999 ریال
بیشترین قیمت518889 ریال
تقاضا1512 تن
دلار کشف شده320,782 ریال
پتروشیمی پلی نار
HP 550P Khomein 519646 100 100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه459,203 ریال
کمترین قیمت513899 ریال
بیشترین قیمت521906 ریال
تقاضا140 تن
دلار کشف شده322,513 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
552R Khomin 532626 150 150
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه459,203 ریال
کمترین قیمت526999 ریال
بیشترین قیمت536519 ریال
تقاضا280 تن
دلار کشف شده330,569 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
V30S Khomein 526668 200 200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه459,203 ریال
کمترین قیمت520999 ریال
بیشترین قیمت530879 ریال
تقاضا400 تن
دلار کشف شده326,872 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 502N Khomein 516581 100 100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه459,203 ریال
کمترین قیمت512900 ریال
بیشترین قیمت520879 ریال
تقاضا150 تن
دلار کشف شده320,611 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 511440 350 350
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه459,203 ریال
کمترین قیمت507900 ریال
بیشترین قیمت517555 ریال
تقاضا470 تن
دلار کشف شده317,420 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
510L Khomein 459203 0 270
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه459,203 ریال
کمترین قیمت459203 ریال
بیشترین قیمت459203 ریال
تقاضا270 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
510L Khomein 459203 950 680
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه459,203 ریال
کمترین قیمت459203 ریال
بیشترین قیمت459203 ریال
تقاضا680 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 504943 350 350
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه459,203 ریال
کمترین قیمت503899 ریال
بیشترین قیمت506900 ریال
تقاضا430 تن
دلار کشف شده313,388 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
1102XK Regal 523487 609 609
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه459,203 ریال
کمترین قیمت515900 ریال
بیشترین قیمت525999 ریال
تقاضا761 تن
دلار کشف شده324,897 ریال
پتروشیمی رجال
1102XL Regal 515925 348 348
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه459,203 ریال
کمترین قیمت513219 ریال
بیشترین قیمت518999 ریال
تقاضا609 تن
دلار کشف شده320,204 ریال
پتروشیمی رجال
1102L Regal 521796 174 174
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه459,203 ریال
کمترین قیمت520209 ریال
بیشترین قیمت522899 ریال
تقاضا305 تن
دلار کشف شده323,848 ریال
پتروشیمی رجال
HP 565S Arak 560148 700 700
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه486,755 ریال
کمترین قیمت555555 ریال
بیشترین قیمت573211 ریال
تقاضا820 تن
دلار کشف شده327,972 ریال
پتروشیمی شازند
552R Maroun 534791 1210 1210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه459,203 ریال
کمترین قیمت531362 ریال
بیشترین قیمت541789 ریال
تقاضا1980 تن
دلار کشف شده331,913 ریال
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 531972 682 682
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه459,203 ریال
کمترین قیمت530599 ریال
بیشترین قیمت533999 ریال
تقاضا1122 تن
دلار کشف شده330,163 ریال
پتروشیمی مارون
C30S Marun 509396 1870 1870
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه459,203 ریال
کمترین قیمت506999 ریال
بیشترین قیمت520888 ریال
تقاضا2288 تن
دلار کشف شده316,152 ریال
پتروشیمی مارون
552R Navid 525804 294 294
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه459,203 ریال
کمترین قیمت521899 ریال
بیشترین قیمت528999 ریال
تقاضا399 تن
دلار کشف شده326,335 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 500678 294 294
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه459,203 ریال
کمترین قیمت496296 ریال
بیشترین قیمت506779 ریال
تقاضا357 تن
دلار کشف شده310,741 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 470814 294 294
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه459,203 ریال
کمترین قیمت464200 ریال
بیشترین قیمت472900 ریال
تقاضا315 تن
دلار کشف شده292,206 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
11519 11519
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EP548U Jam 496169 66 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه463,250 ریال
کمترین قیمت494999 ریال
بیشترین قیمت496789 ریال
تقاضا88 تن
دلار کشف شده305,252 ریال
440L Jam 516255 550 550
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه463,250 ریال
کمترین قیمت512999 ریال
بیشترین قیمت518899 ریال
تقاضا858 تن
دلار کشف شده317,610 ریال
440G Jam 507158 176 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه464,059 ریال
کمترین قیمت505980 ریال
بیشترین قیمت508911 ریال
تقاضا308 تن
دلار کشف شده311,469 ریال
548R Jam 521318 528 528
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه463,250 ریال
کمترین قیمت518999 ریال
بیشترین قیمت523999 ریال
تقاضا836 تن
دلار کشف شده320,725 ریال
548T Jam 543099 88 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه463,250 ریال
کمترین قیمت541541 ریال
بیشترین قیمت544899 ریال
تقاضا176 تن
دلار کشف شده334,125 ریال
RP340 Jam 495622 374 374
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه495,622 ریال
کمترین قیمت495622 ریال
بیشترین قیمت495622 ریال
تقاضا396 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
RP345S Jam 495622 308 308
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه495,622 ریال
کمترین قیمت495622 ریال
بیشترین قیمت495622 ریال
تقاضا308 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
EP 3130UV Jam 495622 0 66
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه495,622 ریال
کمترین قیمت495622 ریال
بیشترین قیمت495622 ریال
تقاضا66 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
EP 3130UV Jam 495622 220 154
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه495,622 ریال
کمترین قیمت495622 ریال
بیشترین قیمت495622 ریال
تقاضا176 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
PNR 230c Polynar 536740 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه530,019 ریال
کمترین قیمت535579 ریال
بیشترین قیمت537999 ریال
تقاضا273 تن
دلار کشف شده288,614 ریال
پتروشیمی پلی نار
3212E Regal 563584 174 174
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه530,019 ریال
کمترین قیمت561049 ریال
بیشترین قیمت565999 ریال
تقاضا435 تن
دلار کشف شده303,048 ریال
پتروشیمی رجال
EPC40R Arak 492314 1060 1060
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه463,250 ریال
کمترین قیمت488669 ریال
بیشترین قیمت497499 ریال
تقاضا1500 تن
دلار کشف شده302,881 ریال
پتروشیمی شازند
MR230 Marun 575093 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه530,019 ریال
کمترین قیمت571066 ریال
بیشترین قیمت579519 ریال
تقاضا528 تن
دلار کشف شده309,237 ریال
پتروشیمی مارون
ZH 515 MA Navid 541249 147 147
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه477,413 ریال
کمترین قیمت538999 ریال
بیشترین قیمت542610 ریال
تقاضا252 تن
دلار کشف شده323,108 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 494271 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه463,250 ریال
کمترین قیمت491209 ریال
بیشترین قیمت498800 ریال
تقاضا231 تن
دلار کشف شده304,085 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230 Navid 552784 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه530,019 ریال
کمترین قیمت551850 ریال
بیشترین قیمت555999 ریال
تقاضا399 تن
دلار کشف شده297,241 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C Navid 577968 147 147
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه515,046 ریال
کمترین قیمت572999 ریال
بیشترین قیمت580889 ریال
تقاضا294 تن
دلار کشف شده319,818 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r Navid 519418 189 189
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه495,622 ریال
کمترین قیمت517069 ریال
بیشترین قیمت520999 ریال
تقاضا252 تن
دلار کشف شده298,684 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
4835 4835
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 48F280DTA 0 76 0
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه652,086 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
نخ پلی استر 48F280DTB 0 36 0
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه639,034 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
نخ پلی استر 48F280DTC 0 38 0
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه626,003 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 0 40 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه770,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر DDB280D48FAA 0 84 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه720,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 0 60 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه720,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر 500D96FA 0 60 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه647,500 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر سفید 500D96SD 0 40 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه651,100 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی قیام نخ
434 0
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟