شنبه ۳۰ تير ۱۴۰۳

زرین نپتا

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 29 خرداد 1403
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه شنبه 29 خرداد 1403 را بخوانید.

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی EP548T - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 54,309 - سقف: 54,489 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 17 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 53,479 - سقف: 54,178 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 16.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 53,262 - سقف: 53,651 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 16 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 53,197 - سقف: 53,399 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 16 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 53,019 - سقف: 53,360 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 15.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 52,895 - سقف: 53,566 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 15 درصد

لی پروپیلن نساجی HP565S - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 56,014 - سقف: 57,321 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 15 درصد

پلی پروپیلن نساجی V30S - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 52,666 - سقف: 53,087 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 15 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH552R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 52,580 - سقف: 52,899 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 14.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 52,348 - سقف: 52,599 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 14 درصد

پلی پروپیلن نساجی 1102L - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 52,179 - سقف: 52,289 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 14 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 54,124 - سقف: 54,261 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 13.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550P - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 51,964 - سقف: 52,190 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 13 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 51,592 - سقف: 51,899 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 12.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP502N - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 51,658 - سقف: 52,087 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 12.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 52,131 - سقف: 52,399 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 12.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی SF060 - پتروشیمی پلی نار - جامبوبگ/ میانگین: 51,685 - سقف: 51,888 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 12.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 57,796 - سقف: 58,088 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 12 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 51,625 - سقف: 51,889 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 11.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP500M - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 51,143 - سقف: 51,755 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 11.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 51,091 - سقف: 54,099 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 11 درصد

پلی پروپیلن نساجی C30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 50,939 - سقف: 52,088 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 11 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی HP550J - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 50,494 - سقف: 50,690 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 10 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - پالت پلاستیکی/ میانگین: 40,693 - سقف: 41,178 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 10 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 50,715 - سقف: 50,891 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 9 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH510L - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 50,067 - سقف: 50,677 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 9 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی MR230C - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 57,509 - سقف: 57,951 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 8.5 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 39,704 - سقف: 40,004 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 7.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548U - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 49,616 - سقف: 49,678 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 7 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 49,427 - سقف: 49,880 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 7 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 39,435 - سقف: 39,678 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 7 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 49,231 - سقف: 49,749 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 6.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 56,358 - سقف: 56,599 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 6.5 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - جامبوبگ/ میانگین: 39,147 - سقف: 39,699 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 6 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - جامبوبگ/ میانگین: 38,949 - سقف: 39,733 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 5.5 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - جامبوبگ/ میانگین: 39,030 - سقف: 39,399 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 5.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 51,941 - سقف: 52,099 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 55,278 - سقف: 55,599 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 4.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH550J - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 47,081 - سقف: 47,290 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 2.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C - پتروشیمی پلی نار - جامبوبگ/ میانگین: 53,673 - سقف: 53,799 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 1.5 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن ترفتالات بطری G5-841 - Reliance Industries Limited - هند - جامبوبگ

پلی پروپیلن شیمیایی RP345S - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن نساجی HP510L - دی آریا پلیمر - جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات بطری G5-761 - Reliance Industries Limited - هند - جامبوبگ

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی

پلی وینیل کلراید E6834 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :

پلی اتیلن ترفتالات بطری WK821 - Wankai New Materials Co.,Ltd - جامبوبگ

نخ پلی استر 48F280DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

نخ پلی استر 48F280DTC - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

نخ پلی استر 48F280DTB - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

نخ پلی استر سفید 500D96SD - قیام نخ - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر 500D96FA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی


پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 390300 393990 5.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی اروند

PVC S65 Arvand 397040 400040 7.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی اروند

PVC S65 Bandar 394350 396780 7
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

PVC S65 Bandar 389490 397330 5.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی بندرامام

PVC S65 Ghadir 391470 396990 6
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی غدیر

PVC S65 Ghadir 406930 411780 10
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی غدیر

پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
552R Jam 528950 535660 15
بسته بندی پالت پلاستیکی

510L Jam 510910 540990 11
بسته بندی پالت پلاستیکی

550J Jam 530190 533600 15.5
بسته بندی پالت پلاستیکی

SF 060 Polynar 516850 518880 12.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی پلی نار

HP 550P Khomein 519640 521900 13
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

552R Khomin 532620 536510 16
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

V30S Khomein 526660 530870 15
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

HP 502N Khomein 516580 520870 12.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

HP500M Khomein 511430 517550 11.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

HP 550J Khoemin 504940 506900 10
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

1102XK Regal 523480 525990 14
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

1102XL Regal 515920 518990 12.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

1102L Regal 521790 522890 14
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

HP 565S Arak 560140 573210 15
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

552R Maroun 534790 541780 16.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

Z30S Marun 531970 533990 16
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

C30S Marun 509390 520880 11
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

552R Navid 525800 528990 14.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

510L Navid 500670 506770 9
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

ZH 550J Navid 470810 472900 2.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
EP548U Jam 496160 496780 7
بسته بندی پالت پلاستیکی

440L Jam 516250 518890 11.5
بسته بندی پالت پلاستیکی

440G Jam 507150 508910 9
بسته بندی پالت پلاستیکی

548R Jam 521310 523990 12.5
بسته بندی پالت پلاستیکی

548T Jam 543090 544890 17
بسته بندی پالت پلاستیکی

PNR 230c Polynar 536730 537990 1.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی پلی نار

3212E Regal 563580 565990 6.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

EPC40R Arak 492310 497490 6.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

MR230 Marun 575090 579510 8.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

ZH 515 MA Navid 541240 542610 13.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

ZB 548R Navid 494270 498800 7
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

ZR230 Navid 552780 555990 4.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

332C Navid 577960 580880 12
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

ZR340r Navid 519410 520990 5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی


رقابت های گریدهای off

61 تا 70 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی OFF - V30G درجه 3 - پتروشیمی مارون / میانگین: 40,924 - سقف: 41,259 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 63 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 50,733 - سقف: 52,000 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 22 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی غدیر/ میانگین: 36,937 - سقف: 37,239 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 11.5 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP340R درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 46,829 - سقف: 46,890 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RPX345S درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 45,374 - سقف: 45,599 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟