چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 22 خرداد 1403
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه شنبه 22 خرداد 1403 را بخوانید.

101 تا 110 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 - پتروشیمی شهید تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 60,576 - سقف: 62,522 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 107 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 - پتروشیمی شهید تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 63,333 - سقف: 63,333 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 106 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 - پتروشیمی شهید تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 58,288 - سقف: 58,999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 103 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 - پتروشیمی شهید تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 38,016 - سقف: 38,111 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 31 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 - پتروشیمی شهید تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 38,111 - سقف: 38,310 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 29 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP - پتروشیمی میاندوآب - جامبوبگ/ میانگین: 44,924 - سقف: 45,699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 20 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی لرستان - پالت پلاستیکی/ میانگین: 43,420 - سقف: 43,466 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 13 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی/ میانگین: 47,124 - سقف: 47,299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10 درصد

پلی استایرن انبساطی 221HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 43,580 - سقف: 43,780 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 46,850 - سقف: 47,045 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8 درصد

پلی وینیل کلراید S70 - پتروشیمی آبادان - پالت پلاستیکی/ میانگین: 35,558 - سقف: 36,088 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 7 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV - پتروشیمی لرستان - پالت پلاستیکی/ میانگین: 38,138 - سقف: 38,390 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 6 درصد

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی/ میانگین: 46,581 - سقف: 46,799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5.5 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 - پتروشیمی بندر امام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 44,829 - سقف: 45,084 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 - پتروشیمی شهید تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 31,013 - سقف: 31,055 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - پتروشیمی لرستان - پالت پلاستیکی/ میانگین: 37,152 - سقف: 37,250 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3.5 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - کیسه/ میانگین: 39,618 - سقف: 39,950 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 36,499 - سقف: 36,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B02UV - پتروشیمی میاندوآب - پالت پلاستیکی/ میانگین: 36,493 - سقف: 36,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - پالت چوبی/ میانگین: 38,381 - سقف: 38,689 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - پتروشیمی مهاباد - پالت پلاستیکی/ میانگین: 38,294 - سقف: 38,399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1.5 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 - پتروشیمی شهید تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 31,113 - سقف: 31,425 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1.5 درصد

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندر امام - پالت چوبی/ میانگین: 78,469 - سقف: 78,677 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1.5 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پلیمر کرمانشاه - پالت پلاستیکی/ میانگین: 35,707 - سقف: 35,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی مهر - پالت چوبی/ میانگین: 37,652 - سقف: 37,870 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 0.5 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 35,247 - سقف: 35,300 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 0.02 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 - پلیمر آریاساسول - پالت چوبی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 - پتروشیمی مهاباد - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 - پلیمر آریاساسول - پالت چوبی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50-گرید طبیعی - پتروشیمی قائد بصیر - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - پتروشیمی بندر امام - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 - پلیمر آریاساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 - پتروشیمی لرستان - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV - پتروشیمی میاندوآب - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی

پلی استایرن انبساطی 321HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی ایلام - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ - پتروشیمی مهاباد - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پترو شیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 - پتروشیمی بندر امام - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پلیمر کرمانشاه - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - پتروشیمی کردستان - پالت پلاستیکی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی استایرن انبساطی نسوز F200 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 - صنایع پتروشیمی تخت جمشید - پالت چوبی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندر امام - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی استایرن انبساطی نسوز F100 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

پلی استایرن انبساطی R200 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین بادی 6200B - پتروشیمی میاندوآب - پالت پلاستیکی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 (پودر) - پتروشیمی لرستان - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF55 - پتروشیمی شازند - جامبوبگ


پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PVC S70 Abadan 355580 360880 7
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی آبادان

استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 784690 786770 1.5
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی بندرامام

پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 396180 399500 3
بسته بندی کیسه
پتروشیمی امیرکبیر

CRP100B Arak 468500 470450 8
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 383810 386890 2
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی امیرکبیر

LLD 22b02 Mahabad 382940 383990 1.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مهاباد

پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
1922T lale 465810 467990 5.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لاله

پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
60505UV Jam 364990 368990 2
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی جم

62N07UV Lorestan 371520 372500 3.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لرستان

54B04UV lorestan 381380 383900 6
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لرستان

52B02UV Miandoab 364930 365990 2
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی میاندوآب

پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
Bl3 Bakhtar 357070 358990 1
بسته بندی پالت پلاستیکی

Bl3 Marun 352470 353000 0.02
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
3840UA lorestan 434200 434660 13
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لرستان

پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
F7000 Mehr 376520 378700 0.5
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی مهر

پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 605760 625220 107
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

PET-BG785 (780N) 582880 589990 103
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

PET-BG821 (820S) 633330 633330 106
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
0075 Bandar 448290 450840 5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

2102TX00-Lale 471240 472990 10
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لاله

پلی اتیلن LMP
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
F7000 LMP Miandoab 449240 456990 20
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی میاندوآب

پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
HS 221Tabriz 435800 437800 8
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تبریز

پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 311130 314250 1.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

TG641 (640S) 381110 383100 29
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

TG645 (640N) 380160 381110 31
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

Super Bright TG645 310130 310550 4
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان


رقابت های گریدهای off

61 تا 70 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 3 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 41,233 - سقف: 41,233 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 63 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 50,655 - سقف: 50,833 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 22 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPX548T درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 50,067 - سقف: 52,180 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 21 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی ایلام/ میانگین: 43,281 - سقف: 44,522 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 15.5 درصد

پلی استایرن انبساطی 121HS - پتروشیمی تبریز/ میانگین: 45,855 - سقف: 46,289 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 14 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP340R درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 47,327 - سقف: 47,790 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RPX345S درجه 1 -پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 46,638 - سقف: 46,699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 6 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - PNR230C درجه 2 - پلی نار/ میانگین: 43,971 - سقف: 44,203 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF1 - RGH&R -مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟