چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 21 خرداد 1403
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 21 خرداد 1403 را بخوانید.

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی HP565S - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 67,094 - سقف: 68,268 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 39 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 64,362 - سقف: 64,688 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 31 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی ZH552R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 56,297 - سقف: 56,621 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 23.5 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - پالت پلاستیکی/ میانگین: 44,570 - سقف: 45,999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 22.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548T - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 56,306 - سقف: 56,809 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 22.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 55,768 - سقف: 56,300 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 22 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 55,461 - سقف: 56,299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 21.5 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی RP345S - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 58,691 - سقف: 58,989 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 20 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - جامبوبگ/ میانگین: 43,347 - سقف: 44,388 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 19 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 54,093 - سقف: 54,200 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 19 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 57,844 - سقف: 58,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 18.5 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - جامبوبگ/ میانگین: 42,571 - سقف: 44,400 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 17 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 53,246 - سقف: 53,555 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 17 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH550J - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 53,302 - سقف: 53,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 17 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 53,175 - سقف: 53,500 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 16.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 53,123 - سقف: 53,400 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 16.5 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 42,146 - سقف: 45,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 16 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 56,561 - سقف: 56,678 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 16 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 54,890 - سقف: 55,655 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 16 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 52,940 - سقف: 53,498 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 16 درصد

پلی پروپیلن نساجی V30S - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 52,791 - سقف: 55,299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 16 درصد

پلی پروپیلن نساجی C30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 52,813 - سقف: 53,399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 16 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 52,677 - سقف: 53,089 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 15.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 52,784 - سقف: 53,178 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 15 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 41,774 - سقف: 42,199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 15 درصد

پلی پروپیلن نساجی 1102L - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 52,327 - سقف: 52,810 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 15 درصد

پلی پروپیلن نساجی SF060 - پتروشیمی پلی نار - جامبوبگ/ میانگین: 52,024 - سقف: 52,460 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 14 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 52,541 - سقف: 52,999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 14 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 51,851 - سقف: 52,200 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 14 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP502N - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 51,991 - سقف: 52,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 14 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH510L - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 51,415 - سقف: 51,999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 13 درصد

پلی پروپیلن نساجی F30G - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 51,159 - سقف: 52,087 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 12 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 51,666 - سقف: 51,900 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 12 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 50,800 - سقف: 51,299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10.5 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - جامبوبگ/ میانگین: 39,779 - سقف: 40,039 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 9 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 55,486 - سقف: 57,778 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی MR230C - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 56,661 - سقف: 58,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 56,249 - سقف: 56,389 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 49,583 - سقف: 50,809 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548U - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 49,673 - سقف: 50,178 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 54,507 - سقف: 54,639 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 48,056 - سقف: 48,672 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C - پتروشیمی پلی نار - جامبوبگ/ میانگین: 53,893 - سقف: 54,219 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن ترفتالات بطری G5-761 - Reliance Industries Limited - هند - جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات بطری WK821 - Wankai New Materials Co.,Ltd - جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات بطری G5-841 - Reliance Industries Limited - هند - جامبوبگ

نخ پلی استر 48F280DTB - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر 500D96FA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

پلی وینیل کلراید E6834 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :

نخ پلی استر 48F280DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

نخ پلی استر 48F280DTC - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

نخ پلی استر 96F560DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی


پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 421460 450990 16
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی اروند

PVC S65 Arvand 425710 444000 17
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی اروند

PVC S65 Bandar 417740 421990 15
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

PVC S65 Bandar 397790 400390 9
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی بندرامام

PVC S65 Ghadir 433470 443880 19
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی غدیر

PVC S65 Ghadir 445700 459990 22.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی غدیر

پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
552R Jam 554610 562990 21.5
بسته بندی پالت پلاستیکی

510L Jam 526770 530890 15.5
بسته بندی پالت پلاستیکی

550J Jam 531230 534000 16.5
بسته بندی پالت پلاستیکی

SF 060 Polynar 520240 524600 14
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی پلی نار

V30S Khomein 527910 552990 16
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

HP 502N Khomein 519910 520990 14
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

510L Khomein 540930 542000 19
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

HP 550J Khoemin 518510 522000 14
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

1102XK Regal 557680 563000 22
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

1102XL Regal 532460 535550 17
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

1102L Regal 523270 528100 15
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

HP 565S Arak 670940 682680 39
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

552R Maroun 531750 535000 16.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

Z30S Marun 529400 534980 16
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

C30S Marun 528130 533990 16
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

552R Navid 562970 566210 23.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

510L Navid 514150 519990 13
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

ZH 550J Navid 533020 538990 17
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
EP548U Jam 496730 501780 8
بسته بندی پالت پلاستیکی

440L Jam 527840 531780 15
بسته بندی پالت پلاستیکی

440G Jam 525410 529990 14
بسته بندی پالت پلاستیکی

548R Jam 516660 519000 12
بسته بندی پالت پلاستیکی

548T Jam 563060 568090 22.5
بسته بندی پالت پلاستیکی

RP340 Jam 578440 580990 18.5
بسته بندی پالت پلاستیکی

RP345S Jam 586910 589890 20
بسته بندی پالت پلاستیکی

EP 3130UV Jam 643620 646880 31
بسته بندی پالت پلاستیکی

PNR 230c Polynar 538930 542190 3
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی پلی نار

3212E Regal 562490 563890 8
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

EPC40R Arak 480560 486720 4.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

EPC40R Arak 495830 508090 8
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

C30G Marun 511590 520870 12
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

MR230 Marun 566610 580990 8.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

ZH 515 MA Navid 548900 556550 16
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

ZB 548R Navid 508000 512990 10.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

ZR230 Navid 545070 546390 4.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

332C Navid 554860 577780 8.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

ZR340r Navid 565610 566780 16
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی


رقابت های گریدهای off

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 - پتروشیمی غدیر/ میانگین: 37,569 - سقف: 37,569 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 29 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی بندر امام/ میانگین: 40,829 - سقف: 40,866 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 25 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی غدیر/ میانگین: 40,247 - سقف: 40,460 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 23 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی غدیر/ میانگین: 40,339 - سقف: 40,339 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 23 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 - پتروشیمی اروند

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟