چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ شنبه 12 خرداد 1403
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای شنبه 12 خرداد 1403 را بخوانید.

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی استایرن انبساطی 422FC - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 50,867 - سقف: 51,590 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 28 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

اپوکسی رزین مایع E06 SPL - پتروشیمی خوزستان - بشکه/ میانگین: 120,892 - سقف: 123,888 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5 درصد

پلی استایرن معمولی 1460 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 43,160 - سقف: 43,199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4 درصد

پلی استایرن معمولی 1540 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 42,735 - سقف: 42,933 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

پلی استایرن معمولی 1540 -  پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 42,925 - سقف: 42,999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

پلی استایرن مقاوم 7240 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 46,864 - سقف: 46,893 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

پلی استایرن مقاوم 7240 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 46,834 - سقف: 46,909 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

پلی استایرن معمولی MP08 - پتروشیمی محب پلیمر قم - کیسه/ میانگین: 42,397 - سقف: 42,570 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی استایرن معمولی MP08 - پتروشیمی محب پلیمر قم - کیسه/ میانگین: 42,137 - سقف: 42,298 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG820 - پتروشیمی محب پلی استر خاوران - جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG780 - پتروشیمی محب پلی استر خاوران - جامبوبگ

پلی استایرن معمولی 1309 - آرتان پترو کیهان - جامبوبگ

پلی استایرن معمولی 1309 - آرتان پترو کیهان - جامبوبگ

نخ پلی استر 250D48FA - پتروشیمی شهید تندگویان - پالت چوبی

پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 - بانیار پلیمر گنبد - جامبوبگ

پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 - صنایع تولیدی پلی استایرن انبساطی سهند - جامبوبگ

پلی استایرن انبساطی R310 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ

پلی بوتادین رابر 1220 - صنایع پتروشیمی تخت جمشید - پالت چوبی

پلی بوتادین رابر 1220 - پتروشیمی شازند - پالت چوبی

پلی کربنات 1012UR - پتروشیمی خوزستان - پالت چوبی

پلی استایرن مقاوم 6045 - پترو پاک مشرق زمین - پالت پلاستیکی

پلی استایرن مقاوم 6045 - پترو پاک مشرق زمین - پالت پلاستیکی

پلی استایرن مقاوم 4512 - پتروشیمی محب بسپار ایده گستر - کیسه

پلی استایرن معمولی 1551 - پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه - پالت پلاستیکی

پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 - بانیار پلیمر گنبد - جامبوبگ

اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC - پتروشیمی خوزستان - بشکه

نخ پلی استر 250D48FB - پتروشیمی شهید تندگویان - پالت چوبی

پلی استایرن انبساطی نسوز F300 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ

پلی استایرن مقاوم 4512 - پتروشیمی محب بسپار ایده گستر - کیسه

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :

نخ پلی استر 160D48FB - پتروشیمی شهید تندگویان - پالت چوبی

آلیاژ پلی کربنات LED - پتروشیمی خوزستان - پالت چوبی

آلیاژ پلی کربنات ABS - پتروشیمی خوزستان - پالت چوبی

اپوکسی رزین جامد پودری E12 - پتروشیمی خوزستان - پالت چوبی

پلی کربنات W1 - پتروشیمی خوزستان - پالت چوبی

پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 - بانیار پلیمر گنبد - جامبوبگ

پلی استایرن انبساطی نسوز F400 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب -جامبوبگ


اپوکسی رزین
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
اپوکسی رزین مایع khozestan E06SPL 1208920 1238880 5
بسته بندی بشکه
پتروشیمی خوزستان

پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
HIPS 7240 tabriz 468640 468930 3
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

HIPS 7240 tabriz 468340 469090 3
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
GPPS 1540 tabriz 429250 429990 3
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

GPPS 1540 tabriz 427350 429330 3
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

GPPS 1460 tabriz 431600 431990 4
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

MP08 Moheb Qom 423970 425700 2
بسته بندی کیسه
پتروشیمی محب پلیمر قم

MP08 Moheb Qom 421370 422980 1
بسته بندی کیسه
پتروشیمی محب پلیمر قم

پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
FC 422 Tabriz 508670 515900 28
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تبریز


رقابت های گریدهای off

131 تا 140 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات LUMP2 - پتروشیمی شهید تندگویان/ میانگین: 14,248 - سقف: 14,314 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 135.5 درصد

81 تا 90 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات LUMP1 - پتروشیمی شهید تندگویان/ میانگین: 27,818 - سقف: 27,837 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 84 درصد

61 تا 70 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 2 - پتروشیمی شهید تندگویان/ میانگین: 33,214 - سقف: 37,388 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 62.5 درصد

51 تا 60 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین PEWAX - پلیمر کرمانشاهر/ میانگین: 37,778 - سقف: 39,299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 59 درصد

پلی اتیلن سنگین PEWAX - پتروشیمی جم/ میانگین: 26,363 - سقف: 26,363 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 52.5 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین PEWAX - پتروشیمی امیرکبیر/ میانگین: 29,260 - سقف: 32,000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 25 درصد

پلی اتیلن واکس - پتروشیمی شازند/ میانگین: 29,665 - سقف: 29,665 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 23 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین PEWAX - پتروشیمی جم/ میانگین: 26,434 - سقف: 26,434 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 18 درصد

پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 3 - پتروشیمی شهید تندگویان/ میانگین: 12,439 - سقف: 12,439 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 14 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین PEWAX - پتروشیمی مارون/ میانگین: 22,751 - سقف: 22,955 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 - پتروشیمی بندر امام

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :

استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 3 - پتروشیمی بندر امام

استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 - پتروشیمی بندر امام

پلی استایرن انبساطی SUPER FINE - پتروشیمی تبریز

پلی استایرن انبساطی 522FC - پتروشیمی تبریز

پلی استایرن انبساطی 522FC درجه 1 OFF - پتروشیمی تبریز

پلی استایرن انبساطی FINE - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟