چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 7 خرداد 1403
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 7 خرداد 1403 را بخوانید.

41 تا 50 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - پالت پلاستیکی/ میانگین: 48,974 - سقف: 49,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 44.5 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی HP565S - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 65,044 - سقف: 65,555 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 37 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 63,369 - سقف: 63,666 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 36 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 54,088 - سقف: 55,011 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 21 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 61,257 - سقف: 61,988 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 20.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 53,439 - سقف: 53,699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 19.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 53,329 - سقف: 53,651 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 19 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP345S - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 57,459 - سقف: 57,857 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 19 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH552R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 53,047 - سقف: 53,289 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 18.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 52,689 - سقف: 53,000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 18 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 52,930 - سقف: 53,289 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 18 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH510L - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 52,492 - سقف: 52,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 17.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی V30S - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 52,588 - سقف: 52,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 17.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 52,624 - سقف: 52,900 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 17.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 52,581 - سقف: 52,811 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 17.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی SF060 - پتروشیمی پلی نار - جامبوبگ/ میانگین: 52,142 - سقف: 52,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 16.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی 1102L - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 51,983 - سقف: 52,200 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 16 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 52,030 - سقف: 52,206 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 16 درصد

پلی پروپیلن نساجی C30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 51,864 - سقف: 52,788 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 16 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 51,612 - سقف: 51,900 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 15 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 51,293 - سقف: 51,677 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 15 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 59,688 - سقف: 60,999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 15 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 55,676 - سقف: 56,090 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 15 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 55,480 - سقف: 55,678 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 14.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 52,645 - سقف: 53,300 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 14.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 52,618 - سقف: 53,053 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 14.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 55,822 - سقف: 55,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 14 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH550J - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 50,980 - سقف: 51,300 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 14 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - جامبوبگ/ میانگین: 38,234 - سقف: 38,888 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 13 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 38,224 - سقف: 38,399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 13 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 50,249 - سقف: 50,600 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 12 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP500M - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 49,965 - سقف: 50,800 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 12 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - جامبوبگ/ میانگین: 37,898 - سقف: 38,380 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 12 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 51,336 - سقف: 51,403 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 11.5 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - جامبوبگ/ میانگین: 37,713 - سقف: 37,988 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 11.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 50,973 - سقف: 51,130 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 11 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548U - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 51,081 - سقف: 51,339 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 11 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 56,860 - سقف: 57,615 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 49,117 - سقف: 49,399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548T - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 50,603 - سقف: 51,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 37,124 - سقف: 37,799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 48,780 - سقف: 48,981 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 9 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C - پتروشیمی پلی نار - جامبوبگ/ میانگین: 56,087 - سقف: 56,399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری G5-761 - Reliance Industries Limited - هند - جامبوبگ/ میانگین: 66,266 - سقف: 66,266 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5.5 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری WK821 - Wankai New Materials Co.,Ltd - جامبوبگ / میانگین: 65,544 - سقف: 65,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2.5 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن ترفتالات بطری IR84 - Ismail Resin Limited - جامبوبگ

نخ پلی استر 48F280DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

نخ پلی استر 96F560DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

پلی وینیل کلراید E6834 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :

نخ پلی استر 48F280DTB - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

نخ پلی استر 48F280DTC - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

نخ پلی استر 500D96FA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی


پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 378980 383800 12
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی اروند

رقابت قبل 5
اختلاف با قبل7
قیمت میانگین قبل 343,400
اختلاف با قیمت قبل35,580
PVC S65 Arvand 382240 383990 13
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی اروند

رقابت قبل 5
اختلاف با قبل8
قیمت میانگین قبل 343,400
اختلاف با قیمت قبل38,840
PVC S65 Bandar 377130 379880 11.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 13
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 366,670
اختلاف با قیمت قبل10,460
PVC S65 Bandar 371240 377990 10
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 13
اختلاف با قبل-3
قیمت میانگین قبل 366,670
اختلاف با قیمت قبل4,570
PVC S65 Ghadir 382340 388880 13
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی غدیر

رقابت قبل 48
اختلاف با قبل-35
قیمت میانگین قبل 483,380
اختلاف با قیمت قبل-101,040
PVC S65 Ghadir 489740 495990 44.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی غدیر

رقابت قبل 48
اختلاف با قبل-4
قیمت میانگین قبل 483,380
اختلاف با قیمت قبل6,360
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
هند PET-BGG5-761 662660 662660 5.5
بسته بندی جامبوبگ

رقابت قبل 4
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 654,740
اختلاف با قیمت قبل7,920
PET-BGWK-821 655440 655990 2.5
بسته بندی جامبوبگ

رقابت قبل 9
اختلاف با قبل-7
قیمت میانگین قبل 695,830
اختلاف با قیمت قبل-40,390
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
552R Jam 540880 550110 21
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 23
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 547,410
اختلاف با قیمت قبل-6,530
510L Jam 512930 516770 15
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 20
اختلاف با قبل-5
قیمت میانگین قبل 534,060
اختلاف با قیمت قبل-21,130
550J Jam 520300 522060 16
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 15
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 511,340
اختلاف با قیمت قبل8,960
SF 060 Polynar 521420 525990 16.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی پلی نار

رقابت قبل 12
اختلاف با قبل5
قیمت میانگین قبل 498,320
اختلاف با قیمت قبل23,100
Z30S Khomein 525810 528110 17.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

V30S Khomein 525880 528990 17.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 18
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 524,970
اختلاف با قیمت قبل910
HP500M Khomein 499650 508000 12
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 15
اختلاف با قبل-3
قیمت میانگین قبل 515,000
اختلاف با قیمت قبل-15,350
510L Khomein 526240 529000 17.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 18
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 525,770
اختلاف با قیمت قبل470
HP 550J Khoemin 487800 489810 9
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 18
اختلاف با قبل-9
قیمت میانگین قبل 528,430
اختلاف با قیمت قبل-40,630
1102XK Regal 529300 532890 18
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 23
اختلاف با قبل-5
قیمت میانگین قبل 547,370
اختلاف با قیمت قبل-18,070
1102XL Regal 534390 536990 19.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 18
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 528,600
اختلاف با قیمت قبل5,790
1102L Regal 519830 522000 16
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 14
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 507,710
اختلاف با قیمت قبل12,120
552R Arak 526890 530000 18
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

رقابت قبل 25
اختلاف با قبل-7
قیمت میانگین قبل 560,070
اختلاف با قیمت قبل-33,180
Z30s Arak 516120 519000 15
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

رقابت قبل 14
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 506,820
اختلاف با قیمت قبل9,300
510L Arak 502490 506000 12
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

رقابت قبل 17
اختلاف با قبل-5
قیمت میانگین قبل 523,330
اختلاف با قیمت قبل-20,840
HP 565S Arak 650440 655550 37
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

رقابت قبل 38
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 654,880
اختلاف با قیمت قبل-4,440
552R Maroun 491170 493990 10
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

Z30S Marun 533290 536510 19
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 17
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 521,900
اختلاف با قیمت قبل11,390
C30S Marun 518640 527880 16
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 18
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 528,750
اختلاف با قیمت قبل-10,110
552R Navid 530470 532890 18.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 23
اختلاف با قبل-5
قیمت میانگین قبل 548,750
اختلاف با قیمت قبل-18,280
510L Navid 524920 528990 17.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 10
اختلاف با قبل8
قیمت میانگین قبل 490,660
اختلاف با قیمت قبل34,260
ZH 550J Navid 509800 513000 14
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
EP548U Jam 510810 513390 11
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 16
اختلاف با قبل-5
قیمت میانگین قبل 531,770
اختلاف با قیمت قبل-20,960
440L Jam 526180 530530 14.5
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 14
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 520,270
اختلاف با قیمت قبل5,910
440G Jam 513360 514030 11.5
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 16
اختلاف با قبل-5
قیمت میانگین قبل 531,870
اختلاف با قیمت قبل-18,510
548R Jam 526450 533000 14.5
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 13
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 516,700
اختلاف با قیمت قبل9,750
548T Jam 506030 518990 10
بسته بندی پالت پلاستیکی

RP340 Jam 556760 560900 15
بسته بندی پالت پلاستیکی

RP345S Jam 574590 578570 19
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 6
اختلاف با قبل13
قیمت میانگین قبل 518,490
اختلاف با قیمت قبل56,100
EP 3130UV Jam 558220 558990 14
بسته بندی پالت پلاستیکی

PNR 230c Polynar 560870 563990 8
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی پلی نار

رقابت قبل 9
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 568,140
اختلاف با قیمت قبل-7,270
3212E Regal 568600 576150 10
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 7
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 559,240
اختلاف با قیمت قبل9,360
ZH 515 MA Navid 633690 636660 36
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 22
اختلاف با قبل14
قیمت میانگین قبل 567,240
اختلاف با قیمت قبل66,450
ZB 548R Navid 509730 511300 11
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 13
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 517,130
اختلاف با قیمت قبل-7,400
ZR230 Navid 596880 609990 15
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 11
اختلاف با قبل4
قیمت میانگین قبل 578,730
اختلاف با قیمت قبل18,150
332C Navid 612570 619880 20.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 20
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 613,160
اختلاف با قیمت قبل-590
ZR340r Navid 554800 556780 14.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 15
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 560,150
اختلاف با قیمت قبل-5,350

رقابت های گریدهای off

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی اروند/ میانگین: 37,707 - سقف: 38,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 24 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی بندر امام/ میانگین: 36,739 - سقف: 36,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 20.5 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی اروند/ میانگین: 35,243 - سقف: 35,490 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 16 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی غدیر/ میانگین: 35,448 - سقف: 36,580 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 16 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 - پتروشیمی بندر امام/ میانگین: 30,461 - سقف: 30,461 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 12 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 - پتروشیمی اروند

پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 - پتروشیمی اروند

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟