شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳

پاکان پلاستکار

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

پیشخوان خبر
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ 0 126

پایش بخش حقیقی اقتصاد نشان داد: تولید بنگاه‌ها کاهش یافته است

کارنامه رشد صنعتی در فروردین‌ماه

کارنامه رشد صنعتی در فروردین‌ماه
روند تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی همچنان کاهشی است. طی سه‌ماهه منتهی به فروردین‌ماه سال۱۴۰۳، رشد میانگین متحرک سه‌ماهه شاخص تولید کاهش ۱.۳درصدی و شاخص فروش آن کاهش ۰.۹درصدی را نشان می‌دهد.

در فروردین ماه سال۱۴۰۳، نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی کاهش ۱.۳درصدی و شاخص فروش افزایش ۱.۵درصدی را تجربه کرده است؛ ضمن آنکه شاخص تولید و فروش در فروردین‌ماه۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل با کاهش ۱۳.۶ و ۳۳.۹درصدی مواجه شده است که مطابق انتظارات ناشی از کاهش فعالیت‌های بخش صنعت در تعطیلات فروردین‌ماه است.

همچنین طبق روال دوره‌ای در فروردین‌ماه اکثر رشته‌فعالیت‌های بخش صنعت با کاهش شاخص روبه‌رو بوده‌اند. شاخص قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۸.۴درصد افزایش و نسبت به ماه قبل ۱.۴درصد افزایش داشته است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران نشان می‌دهد  در فروردین‌ماه نسبت‌ به‌ ماه مشابه‌ سال قبل‌، از بین‌ ١٥رشته‌فعالیت‌ صنعتی‌ بورسی‌ ٧رشته‌‌فعالیت‌ افزایش‌ در شاخص‌ تولید و ٨رشته‌فعالیت‌ کاهش‌ در شاخص‌ تولید را تجربه‌ کرده‌اند.

رشته‌‌فعالیت‌های‌ سایر کانی‌ غیرفلزی، لاستیک‌ و پلاستیک ‌و تجهیزات برقی بیشترین‌ سهم‌ را در افزایش‌ شاخص‌ تولید و رشته‌فعالیت‌های‌خودرو و قطعات، محصولات فلزی‌ به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات و دارو بیشترین‌ سهم‌ را در کاهش‌ شاخص‌ تولید داشته‌اند. همچنین‌ در این‌ ماه نسبت‌ به‌ ماه مشابه‌ سال قبل‌، از بین‌ ١٥رشته‌فعالیت‌ صنعتی‌ بورسی‌، ٧رشته‌فعالیت‌ افزایش‌ در شاخص‌ فروش و ٨رشته‌فعالیت‌ کاهش‌ در شاخص‌ فروش را تجربه‌ کرده‌اند.

رشته‌فعالیت‌های‌ تجهیزات برقی‌، خودرو و قطعات و لاستیک‌ و پلاستیک‌ بیشترین‌ افزایش‌ در شاخص‌ فروش و رشته‌فعالیت‌های‌ محصولات فلزی‌ به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات، چوب و کاغذ و سایر کانی‌ غیرفلزی‌ بیشترین‌ کاهش‌ را در شاخص‌ فروش تجربه‌ کرده‌اند. طی‌ فروردین‌ماه سال١٤٠٣ نسبت‌ به‌ ماه مشابه‌ سال قبل‌ رشته‌‌فعالیت‌های‌ سایر کانی‌ غیرفلزی، لاستیک‌ و پلاستیک و تجهیزات برقی‌بیشترین‌ سهم‌ را در افزایش‌ شاخص‌ تولید و رشته‌فعالیت‌های‌ خودرو و قطعات، محصولات فلزی‌ به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات و دارو بیشترین‌ سهم‌ را در کاهش‌ شاخص‌ تولید داشته‌اند.

همچنین‌ رشته‌‌فعالیت‌های‌ تجهیزات برقی، لاستیک‌ و پلاستیک و شیمیایی‌ (به‌جز دارو) بیشترین‌ سهم‌ را در افزایش‌ شاخص‌ فروش و رشته‌ محصولات فلزی‌ به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات، سایر کانی‌ غیرفلزی‌ و غذایی‌ و آشامیدنی‌ به‌جز قند و شکر بیشترین‌ سهم‌ را در کاهش‌ شاخص‌ فروش داشته‌اند.

در فروردین‌ماه سال۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید رشته‌فعالیت خودرو و قطعات کاهش 23.8درصدی و شاخص فروش افزایش 9.3درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید و فروش رشته‌فعالیت شیمیایی به جز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 4.2 و 5.7درصدی داشته است.

شاخص‌های‌ تولید و فروش رشته‌فعالیت‌ شیمیایی‌ به‌جز دارو

در فروردین‌ماه سال١٤٠٣ شاخص‌ تولید رشته‌فعالیت‌ شیمیایی‌ به‌جز دارو، برمبنای‌ شرکت‌های‌ بورسی‌ نسبت‌ به‌ ماه مشابه‌ سال قبل‌ افزایش 4.2درصدی‌ و شاخص‌ فروش آن نسبت‌ به‌ ماه مشابه‌ سال قبل‌ افزایش 5.7درصدی‌ داشته‌ است‌. نسبت‌ به‌ ماه مشابه‌ سال قبل‌ افزایش‌ شاخص‌ فروش تحت‌تاثیر افزایش‌ فروش زیربخش‌ پلاستیک‌ و لاستیک‌ مصنوعی‌ و سایر رشد مثبتی‌ داشته‌ است‌.

شاخص‌های‌ تولید و فروش رشته‌فعالیت‌ فلزات پایه‌

در فروردین‌ماه سال١٤٠٣، شاخص‌ تولید رشته‌فعالیت‌ فلزات پایه‌ برمبنای‌ شرکت‌های‌ بورسی‌، نسبت‌ به‌ ماه مشابه‌ سال قبل‌ کاهش‌ 2.9درصدی‌ و شاخص‌ فروش آن نسبت‌ به‌ ماه مشابه‌ سال قبل‌ افزایش 4.7درصدی‌ داشته‌ است‌. مطابق‌ نمودار١٤، نسبت‌ به‌ ماه مشابه‌ سال قبل‌، شاخص‌ تولید زیربخش‌ «پروفیل» و «سایر» کاهش‌ یافته‌ و در مقابل‌ شاخص‌ فروش زیربخش «ورق» و «سایر» افزایش‌ یافته‌ است‌.

شاخص تولید و فروش رشته‌فعالیت‌ غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

در فروردین‌ماه سال1403، شاخص تولید رشته‌فعالیت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر بر مبنای شرکت‌های بورسی، نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 4.6درصدی و شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 5.7درصدی داشته است.

شاخص‌های تولید و فروش رشته‌فعالیت دارو

در فروردین‌ماه سال1403، شاخص تولید رشته‌فعالیت دارو بر مبنای شرکت‌های بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 10.8درصدی و شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 3.3درصدی داشته است. نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش شاخص تولید و فروش زیربخش‌های قرص و کپسول منجر به کاهش شاخص تولید و فروش شده است.

شاخص قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی

در فروردین‌ماه سال۱۴۰۳ نرخ رشد ماهانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی افزایش 1.4درصدی داشته و همچنین رشد نقطه به نقطه با افزایش 0.3واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به 18.4درصد رسیده است.

 میانگین سالانه شاخص قیمت نیز در فروردین‌ماه سال۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل بدون تغییر بوده و میزان 20.5درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بررسی شاخص قیمت رشته‌فعالیت‌های بورسی نشان می‌دهد در فروردین‌ماه سال1403، رشته‌فعالیت‌های فلزات پایه، غذایی و آشامیدنی به‌جز قند و شکر، بالاترین نرخ رشد ماهانه و رشته‌فعالیت‌های خودرو و قطعات و سایر کانی‌ غیرفلزی بالاترین نرخ رشد نقطه به نقطه را تجربه کرده است.

رشته‌فعالیت دارو در فروردین‌ماه، نرخ رشد ماهانه مثبت 2درصدی داشته است. رشد نقطه به نقطه رشته‌فعالیت دارو نسبت به ماه پیش افزایش داشته و به 20درصد رسیده و میانگین سالانه قیمت نیز 28درصد افزایش داشته است. یکی از رشته‌فعالیت‌های دیگری که در ماه‌های ابتدایی سال1401 مشمول حذف ارز ترجیحی شد، رشته‌فعالیت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر بود. بررسی روند قیمت‌ها در این رشته‌فعالیت هم بعد از گذشت چند ماه از اعمال این سیاست جالب توجه بوده است.

با حذف ارز ترجیحی‌ مواد اولیه‌ رشته‌فعالیت‌ غذایی‌ و آشامیدنی‌ به‌جز قند و شکر، رشد ماهانه‌ شاخص‌ قیمت‌ این‌ رشته‌فعالیت‌ در اردیبهشت‌ و خردادماه سال١٤٠١ به‌ حدود ٤٥ و ٥٠درصد رسید؛ اما در ماه‌های‌ بعد و پس‌ از تخلیه‌ اثر این‌ شوک به‌شدت کاهش‌ یافت.، همچنین‌ پس‌ از افزایش‌ در ماه‌های‌ اخیر، در فروردین‌ماه رشد ماهانه 3.4درصدی‌ داشته‌ است‌.

از طرفی‌ رشد نقطه‌به‌نقطه‌ شاخص‌ قیمت‌ در این‌ رشته‌فعالیت‌ در فروردین‌ماه به‌ 10.8درصد رسیده است‌. میانگین‌ سالانه‌ قیمت‌ در این‌ رشته‌فعالیت‌ از فروردین‌ماه نزولی‌ بوده و به 13.2درصد رسیده است‌.

شاخص‌های‌ تولید و فروش شرکت‌های‌ معدنی‌ بورسی‌

در فروردین‌ماه سال١٤٠٣، شاخص‌ تولید شرکت‌های‌ معدنی‌ بورسی‌ نسبت‌ به‌ ماه مشابه‌ سال قبل‌ با افزایش‌ 17.8درصدی‌ و شاخص‌ فروش شرکت‌های‌ معدنی‌ بورسی‌ هم‌ نسبت‌ به‌ ماه مشابه‌ سال قبل‌ با کاهش 7.5درصدی‌ مواجه‌ شده است‌. براین اساس، نسبت‌ به‌ ماه مشابه‌ سال قبل‌ افزایش‌ شاخص‌ تولید زیربخش‌های‌ «کنسانتره»و «گندله» منجر به‌ افزایش‌ شاخص‌ تولید و کاهش‌ شاخص‌ فروش زیربخش‌ «کنسانتره» و «سایر» باعث‌ کاهش‌ شاخص‌ فروش شده است‌.


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟