سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ چهارشنبه 15 فروردین 1403
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای چهارشنبه 15 فروردین 1403 را بخوانید.

141 تا 150 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 70,698 - سقف: 70,706 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 145 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 68,198 - سقف: 68,999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 141 درصد

131 تا 140 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 66,218 - سقف: 66,578 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 138.5 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 70,533 - سقف: 70,999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 138 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 65,528 - سقف: 66,000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 133 درصد

51 تا 60 درصد رقابت:

پلی پروپیلن فیلم RP120L - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 75,035 - سقف: 75,047 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 54 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 38,127 - سقف: 38,680 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 33 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین بادی LMP 0035 - پتروشیمی بندرامام - جامبوبگ/ میانگین: 43,101 - سقف: 44,055 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 30 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV - پتروشیمی لرستان - پالت پلاستیکی/ میانگین: 42,032 - سقف: 42,181 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 25 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 34,204 - سقف: 34,234 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 16.5 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 47,950 - سقف: 48,199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 16 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 33,031 - سقف: 33,800 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 13.5 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 34,022 - سقف: 34,200 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 13 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 41,932 - سقف: 42,199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 11 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی استایرن انبساطی 221HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 43,964 - سقف: 44,333 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10.5 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی/ میانگین: 41,557 - سقف: 41,777 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP - پتروشیمی مهر - جامبوبگ/ میانگین: 38,340 - سقف: 38,506 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 9 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ/ میانگین: 37,661 - سقف: 38,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 7 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پلیمر کرمانشاه - پالت پلاستیکی/ میانگین: 36,637- سقف: 36,879 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4.5 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - کیسه/ میانگین: 40,937 - سقف: 41,185 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی/ میانگین: 34,307 - سقف: 34,598 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3.5 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 36,200 - سقف: 36,389 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 38,798- سقف: 38,930 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2.5 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 45,103 - سقف: 45,220 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - پالت چوبی/ میانگین: 35,810 - سقف: 36,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1.5 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی/ میانگین: 34,079 - سقف: 34,509 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1.5 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی مهر - پالت چوبی/ میانگین: 35,438 - سقف: 35,669 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی/ میانگین: 35,725 - سقف: 36,220 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP - پتروشیمی میاندوآب - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی میاندوآب - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی ایلام - پالت چوبی

پلی پروپیلن فیلم HP525J - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 18B04 - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی

پلی پروپیلن فیلم ZH525J - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن فیلم RG1104K - پتروشیمی رجال - جامبوبگ

پلی استایرن انبساطی 321HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پلیمر کرمانشاه - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 - پتروشیمی لرستان - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی پروپیلن فیلم HP525J - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H - پتروشیمی امیرکبیر - پالت پلاستیکی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50-گرید طبیعی - پتروشیمی قائد بصیر - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 - پتروشیمی مهاباد - جامبوبگ

پلی استایرن انبساطی R200 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی استایرن انبساطی نسوز F200 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ

پلی استایرن انبساطی نسوز F100 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت فلزی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :


پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 409370 411850 4
بسته بندی کیسه
پتروشیمی امیرکبیر

رقابت قبل 3
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 407,930
اختلاف با قیمت قبل1,440
CRP100B Arak 451030 452200 2
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

رقابت قبل 2
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 447,670
اختلاف با قیمت قبل3,360
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 376610 380990 7
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی امیرکبیر

رقابت قبل 10
اختلاف با قبل-3
قیمت میانگین قبل 386,720
اختلاف با قیمت قبل-10,110
LLD 209 Amir 358100 360990 1.5
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی امیرکبیر

رقابت قبل 10
اختلاف با قبل-9
قیمت میانگین قبل 386,720
اختلاف با قیمت قبل-28,620
LLD 209 Arak 362000 363890 3
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

رقابت قبل 6
اختلاف با قبل-3
قیمت میانگین قبل 372,890
اختلاف با قیمت قبل-10,890
LLD 22b02 Mahabad 357250 362200 1
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی مهاباد

رقابت قبل 6
اختلاف با قبل-5
قیمت میانگین قبل 371,700
اختلاف با قیمت قبل-14,450
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
62N07UV Lorestan 340790 345090 1.5
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی لرستان

رقابت قبل 1
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 337,820
اختلاف با قیمت قبل2,970
54B04UV lorestan 420320 421810 25
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لرستان

پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
HBM 5510 Arya 343070 345980 3.5
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی آریا ساسول

پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 479500 481990 16
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 17
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 481,280
اختلاف با قیمت قبل-1,780
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
EX5 Bakhtar 366370 368790 4.5
بسته بندی پالت پلاستیکی

F7000 Mehr 354380 356690 1
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی مهر

پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 681980 689990 141
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 136
اختلاف با قبل5
قیمت میانگین قبل 669,530
اختلاف با قیمت قبل12,450
PET-BG785 (780N) 662180 665780 138.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 130
اختلاف با قبل9
قیمت میانگین قبل 638,690
اختلاف با قیمت قبل23,490
PET-BG821 (820S) 705330 709990 138
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 123
اختلاف با قبل16
قیمت میانگین قبل 660,610
اختلاف با قیمت قبل44,720
PET-BG825 (820N) 706980 707060 145
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 129
اختلاف با قبل16
قیمت میانگین قبل 659,530
اختلاف با قیمت قبل47,450
PET-BG731 655280 660000 133
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
0075 Bandar 419320 421990 11
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 9
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 412,400
اختلاف با قیمت قبل6,920
020 Bandar 387980 389300 2.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 1
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 383,230
اختلاف با قیمت قبل4,750
2102TX00-Lale 415570 417770 10
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لاله

پلی اتیلن LMP
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
Bandar emam 0035 LMP 431010 440550 30
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 32
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 437,590
اختلاف با قیمت قبل-6,580
F7000 LMP Mehr 383400 385060 9
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی مهر

پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
RPX 120L-jam 750350 750470 54
بسته بندی پالت پلاستیکی

پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
HS 221Tabriz 439640 443330 10.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 10
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 435,600
اختلاف با قیمت قبل4,040
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 340220 342000 13
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 13
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 342,260
اختلاف با قیمت قبل-2,040
TG641 (640S) 330310 338000 13.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 15
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 335,470
اختلاف با قیمت قبل-5,160
TG645 (640N) 381270 386800 33
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 16
اختلاف با قبل18
قیمت میانگین قبل 330,570
اختلاف با قیمت قبل50,700
Super Bright TG645 342040 342340 16.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان


رقابت های گریدهای off

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی OFF - ZH550J درجه 1 - صنعتی نوید زر شیمی/ میانگین: 49,399 - سقف: 49,399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 21.5 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 1 -پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 48,389 - سقف: 48,699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 17 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF-HP564S درجه 1 -پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 48,999 - سقف: 48,999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 14 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420E02 درجه 1  - پتروشیمی کردستان/ میانگین: 36,751 - سقف: 37,010 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP340R درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 46,611 - سقف: 48,199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 7 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RPX345S درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 45,798 - سقف: 45,990 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی ایلام

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟