سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

97.4 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه شنبه 14 فروردین 1403
از مجموع 27 هزار و 739 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 27 هزار و 18 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 97.4 درصد رسید.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات 7 فروردین 1403، از مجموع 17 هزار و 731 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 17 هزار و 238 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 97.2 درصد رسید.

مقایسه معاملات 7 و 14 فروردین 1403


نمودار معاملات


معاملات

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S70 Abadan 344718 293 293
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه332,841 ریال
کمترین قیمت341000 ریال
بیشترین قیمت352222 ریال
تقاضا450 تن
دلار کشف شده295,170 ریال
پتروشیمی آبادان
PVC S65 Arvand 390071 1500 1500
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه324,399 ریال
کمترین قیمت387069 ریال
بیشترین قیمت394999 ریال
تقاضا3050 تن
دلار کشف شده342,696 ریال
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 398323 3751 3751
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه324,399 ریال
کمترین قیمت396999 ریال
بیشترین قیمت401999 ریال
تقاضا6633 تن
دلار کشف شده349,946 ریال
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 549934 506 132
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه549,934 ریال
کمترین قیمت549934 ریال
بیشترین قیمت549934 ریال
تقاضا132 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 390474 600 600
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه324,399 ریال
کمترین قیمت388030 ریال
بیشترین قیمت392888 ریال
تقاضا1410 تن
دلار کشف شده343,050 ریال
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 389350 2508 2508
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه324,399 ریال
کمترین قیمت387999 ریال
بیشترین قیمت397809 ریال
تقاضا4356 تن
دلار کشف شده342,063 ریال
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 439656 2000 2000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه324,399 ریال
کمترین قیمت438000 ریال
بیشترین قیمت442069 ریال
تقاضا5380 تن
دلار کشف شده386,259 ریال
پتروشیمی غدیر
PVC S65 Ghadir 428148 1012 1012
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه324,399 ریال
کمترین قیمت424000 ریال
بیشترین قیمت430999 ریال
تقاضا3498 تن
دلار کشف شده376,148 ریال
پتروشیمی غدیر
12170 11796
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
IR84 Ismail Resin Limited 606147 0 22
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه606,147 ریال
کمترین قیمت606147 ریال
بیشترین قیمت606147 ریال
تقاضا22 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی Ismail Resin Limited
IR84 Ismail Resin Limited 606147 770 594
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه606,147 ریال
کمترین قیمت606147 ریال
بیشترین قیمت606147 ریال
تقاضا616 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی Ismail Resin Limited
770 616
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
552R Jam 481664 648 648
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه451,538 ریال
کمترین قیمت478555 ریال
بیشترین قیمت484999 ریال
تقاضا888 تن
دلار کشف شده304,015 ریال
510L Jam 523522 408 408
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه451,538 ریال
کمترین قیمت520999 ریال
بیشترین قیمت526009 ریال
تقاضا840 تن
دلار کشف شده330,435 ریال
550J Jam 502803 264 264
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه451,538 ریال
کمترین قیمت500200 ریال
بیشترین قیمت504999 ریال
تقاضا432 تن
دلار کشف شده317,357 ریال
SF 060 Polynar 518459 1050 1050
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه451,538 ریال
کمترین قیمت515899 ریال
بیشترین قیمت520999 ریال
تقاضا1554 تن
دلار کشف شده327,239 ریال
پتروشیمی پلی نار
552R Khomin 491898 200 200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه451,538 ریال
کمترین قیمت490980 ریال
بیشترین قیمت492000 ریال
تقاضا340 تن
دلار کشف شده310,474 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
V30S Khomein 451538 0 30
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه451,538 ریال
کمترین قیمت451538 ریال
بیشترین قیمت451538 ریال
تقاضا30 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
V30S Khomein 451538 200 170
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه451,538 ریال
کمترین قیمت451538 ریال
بیشترین قیمت451538 ریال
تقاضا170 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 493703 200 200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه451,538 ریال
کمترین قیمت489999 ریال
بیشترین قیمت496000 ریال
تقاضا280 تن
دلار کشف شده311,614 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
510L Khomein 522237 500 500
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه451,538 ریال
کمترین قیمت521000 ریال
بیشترین قیمت526789 ریال
تقاضا920 تن
دلار کشف شده329,624 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 511271 100 100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه451,538 ریال
کمترین قیمت507000 ریال
بیشترین قیمت513009 ریال
تقاضا170 تن
دلار کشف شده322,702 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
1102XK Regal 517423 435 435
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه451,538 ریال
کمترین قیمت515201 ریال
بیشترین قیمت522999 ریال
تقاضا653 تن
دلار کشف شده326,585 ریال
پتروشیمی رجال
1102XL Regal 513659 435 435
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه451,538 ریال
کمترین قیمت511555 ریال
بیشترین قیمت515999 ریال
تقاضا718 تن
دلار کشف شده324,209 ریال
پتروشیمی رجال
1102L Regal 504592 174 174
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه451,538 ریال
کمترین قیمت502987 ریال
بیشترین قیمت505987 ریال
تقاضا305 تن
دلار کشف شده318,486 ریال
پتروشیمی رجال
552R Arak 475002 1740 1740
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه451,538 ریال
کمترین قیمت473000 ریال
بیشترین قیمت477477 ریال
تقاضا2020 تن
دلار کشف شده299,810 ریال
پتروشیمی شازند
Z30s Arak 470045 600 600
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه451,538 ریال
کمترین قیمت467999 ریال
بیشترین قیمت472669 ریال
تقاضا740 تن
دلار کشف شده296,681 ریال
پتروشیمی شازند
Z30S Marun 469504 1540 1540
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه451,538 ریال
کمترین قیمت465999 ریال
بیشترین قیمت471999 ریال
تقاضا1760 تن
دلار کشف شده296,340 ریال
پتروشیمی مارون
Z30G Marun 451538 176 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه451,538 ریال
کمترین قیمت451538 ریال
بیشترین قیمت451538 ریال
تقاضا176 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مارون
C30S Marun 498810 792 792
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه451,538 ریال
کمترین قیمت497009 ریال
بیشترین قیمت500888 ریال
تقاضا1210 تن
دلار کشف شده314,837 ریال
پتروشیمی مارون
565S Marun 573653 792 792
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه478,630 ریال
کمترین قیمت547777 ریال
بیشترین قیمت580999 ریال
تقاضا924 تن
دلار کشف شده341,581 ریال
پتروشیمی مارون
552R Navid 480801 210 210
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه451,538 ریال
کمترین قیمت460999 ریال
بیشترین قیمت487999 ریال
تقاضا252 تن
دلار کشف شده303,470 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 533955 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه451,538 ریال
کمترین قیمت531530 ریال
بیشترین قیمت535999 ریال
تقاضا336 تن
دلار کشف شده337,020 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 534533 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه451,538 ریال
کمترین قیمت520911 ریال
بیشترین قیمت537559 ریال
تقاضا378 تن
دلار کشف شده337,384 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
10884 10884
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
440L Jam 459243 506 506
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه459,243 ریال
کمترین قیمت459243 ریال
بیشترین قیمت459243 ریال
تقاضا528 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
440G Jam 514517 220 220
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه460,013 ریال
کمترین قیمت510999 ریال
بیشترین قیمت517999 ریال
تقاضا330 تن
دلار کشف شده318,768 ریال
548R Jam 488948 638 638
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه459,243 ریال
کمترین قیمت486999 ریال
بیشترین قیمت497880 ریال
تقاضا726 تن
دلار کشف شده303,435 ریال
548T Jam 536723 132 132
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه459,243 ریال
کمترین قیمت535900 ریال
بیشترین قیمت537299 ریال
تقاضا374 تن
دلار کشف شده333,083 ریال
RP340 Jam 559946 374 374
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه484,284 ریال
کمترین قیمت555999 ریال
بیشترین قیمت566999 ریال
تقاضا682 تن
دلار کشف شده329,527 ریال
RP345S Jam 543303 330 330
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه484,284 ریال
کمترین قیمت536999 ریال
بیشترین قیمت548099 ریال
تقاضا396 تن
دلار کشف شده319,733 ریال
EP 3130UV Jam 507332 66 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه490,063 ریال
کمترین قیمت505999 ریال
بیشترین قیمت507999 ریال
تقاضا88 تن
دلار کشف شده295,043 ریال
PNR 230c Polynar 669340 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه517,030 ریال
کمترین قیمت667559 ریال
بیشترین قیمت675999 ریال
تقاضا483 تن
دلار کشف شده368,957 ریال
پتروشیمی پلی نار
3212E Regal 699011 435 435
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه517,030 ریال
کمترین قیمت697060 ریال
بیشترین قیمت699559 ریال
تقاضا783 تن
دلار کشف شده385,313 ریال
پتروشیمی رجال
ZH 500M Navid 451538 45 45
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه451,538 ریال
کمترین قیمت451538 ریال
بیشترین قیمت451538 ریال
تقاضا45 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA Navid 468874 126 126
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه468,874 ریال
کمترین قیمت468874 ریال
بیشترین قیمت468874 ریال
تقاضا126 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 482108 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه459,243 ریال
کمترین قیمت480480 ریال
بیشترین قیمت483999 ریال
تقاضا294 تن
دلار کشف شده299,190 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230 Navid 681989 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه517,030 ریال
کمترین قیمت677559 ریال
بیشترین قیمت712999 ریال
تقاضا357 تن
دلار کشف شده375,930 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C Navid 686272 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه508,555 ریال
کمترین قیمت680500 ریال
بیشترین قیمت688998 ریال
تقاضا378 تن
دلار کشف شده384,595 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r Navid 565936 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه484,284 ریال
کمترین قیمت565469 ریال
بیشترین قیمت567069 ریال
تقاضا294 تن
دلار کشف شده333,052 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
3754 3754
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
4512Moheb Qom 412092 0 10
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه412,092 ریال
کمترین قیمت412092 ریال
بیشترین قیمت412092 ریال
تقاضا10 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
0 10
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
GPPS 1115 petropak 386944 0 77
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه386,944 ریال
کمترین قیمت386944 ریال
بیشترین قیمت386944 ریال
تقاضا77 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
MP08 Moheb Qom 386944 0 5
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه386,944 ریال
کمترین قیمت386944 ریال
بیشترین قیمت386944 ریال
تقاضا5 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی محب پلیمر قم
0 82
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SE-4000 Baniar 395728 0 22
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه395,728 ریال
کمترین قیمت395728 ریال
بیشترین قیمت395728 ریال
تقاضا22 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
SE-2000 Baniar 419453 0 44
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه419,453 ریال
کمترین قیمت419453 ریال
بیشترین قیمت419453 ریال
تقاضا44 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
0 66
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 500D96FA 670000 60 20
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه670,000 ریال
کمترین قیمت670000 ریال
بیشترین قیمت670000 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 0 40 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه780,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر DDB280D48FAA 0 21 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه710,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 0 40 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه710,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
161 20
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟