سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 14 فروردین 1403
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه شنبه 14 فروردین 1403 را بخوانید.

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - جامبوبگ/ میانگین: 43,965 - سقف: 44,206 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 35.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 69,601 - سقف: 69,955 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 35 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 68,627 - سقف: 68,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 35 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 68,198 - سقف: 71,299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 32 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - پالت پلاستیکی/ میانگین: 42,814 - سقف: 43,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 32 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C - پتروشیمی پلی نار - جامبوبگ/ میانگین: 66,934 - سقف: 67,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 29.5 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 39,832 - سقف: 40,199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 23 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 38,934 - سقف: 39,780 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 20 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - جامبوبگ/ میانگین: 39,047 - سقف: 39,288 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 20 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - جامبوبگ/ میانگین: 39,007 - سقف: 39,499 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 20 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP565S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 57,365 - سقف: 58,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 20 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH550J - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 53,453 - سقف: 53,755 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 18 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH510L - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 53,395 - سقف: 53,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 18 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548T - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 53,672 - سقف: 53,729 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 17 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 56,593 - سقف: 56,706 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 17 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 52,352 - سقف: 52,600 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 16 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 55,994 - سقف: 56,699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 16 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 52,223 - سقف: 52,678 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 16 درصد

پلی پروپیلن نساجی SF060 - پتروشیمی پلی نار - جامبوبگ/ میانگین: 51,845 - سقف: 52,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 15 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 51,742 - سقف: 52,299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 14.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 51,365 - سقف: 51,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 14 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 51,127 - سقف: 51,300 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 13 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP345S - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 54,330 - سقف: 54,809 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 12 درصد

پلی پروپیلن نساجی 1102L - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 50,459 - سقف: 50,598 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 12 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 51,451 - سقف: 51,799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 12 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 50,280 - سقف: 50,499 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 11.5 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی C30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 49,880 - سقف: 50,088 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP500M - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 49,370 - سقف: 49,600 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 9.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 49,189 - سقف: 49,200 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 9 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 48,166 - سقف: 48,499 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 7 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 48,894 - سقف: 49,788 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 6.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH552R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 48,080 - سقف: 48,799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 6.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 48,210 - سقف: 48,399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 47,500 - سقف: 47,747 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 46,950 - سقف: 47,199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 47,004 - سقف: 47,266 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 50,733 - سقف: 50,799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3.5 درصد

پلی وینیل کلراید S70 - پتروشیمی آبادان - پالت پلاستیکی/ میانگین: 34,471 - سقف: 35,222 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3.5 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن ترفتالات بطری IR84 - Ismail Resin Limited - جامبوبگ

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی Z30G - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن نساجی V30S - دی آریا پلیمر - جامبوبگ

پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M - نوید زرشیمی - جامبوبگ

نخ پلی استر 500D96FA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

پلی وینیل کلراید E6834 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :

نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی


پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PVC S70 Abadan 344710 352220 3.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی آبادان

PVC S65 Arvand 398320 401990 23
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی اروند

PVC S65 Arvand 390070 394990 20
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی اروند

PVC S65 Bandar 389340 397800 20
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 20
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 389,780
اختلاف با قیمت قبل-440
PVC S65 Bandar 390470 392880 20
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 20
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 389,780
اختلاف با قیمت قبل690
PVC S65 Ghadir 439650 442060 35.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی غدیر

رقابت قبل 23
اختلاف با قبل13
قیمت میانگین قبل 398,330
اختلاف با قیمت قبل41,320
PVC S65 Ghadir 428140 430990 32
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی غدیر

رقابت قبل 23
اختلاف با قبل9
قیمت میانگین قبل 398,330
اختلاف با قیمت قبل29,810
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
552R Jam 481660 484990 7
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 13
اختلاف با قبل-6
قیمت میانگین قبل 507,620
اختلاف با قیمت قبل-25,960
510L Jam 523520 526000 16
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 3
اختلاف با قبل13
قیمت میانگین قبل 463,800
اختلاف با قیمت قبل59,720
550J Jam 502800 504990 11.5
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 2
اختلاف با قبل10
قیمت میانگین قبل 460,770
اختلاف با قیمت قبل42,030
SF 060 Polynar 518450 520990 15
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی پلی نار

552R Khomin 491890 492000 9
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 10
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 494,710
اختلاف با قیمت قبل-2,820
HP500M Khomein 493700 496000 9.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 5
اختلاف با قبل5
قیمت میانگین قبل 472,750
اختلاف با قیمت قبل20,950
510L Khomein 522230 526780 16
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 11
اختلاف با قبل5
قیمت میانگین قبل 501,500
اختلاف با قیمت قبل20,730
HP 550J Khoemin 511270 513000 13
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 6
اختلاف با قبل7
قیمت میانگین قبل 477,150
اختلاف با قیمت قبل34,120
1102XK Regal 517420 522990 14.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 5
اختلاف با قبل10
قیمت میانگین قبل 473,840
اختلاف با قیمت قبل43,580
1102XL Regal 513650 515990 14
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 6
اختلاف با قبل8
قیمت میانگین قبل 477,040
اختلاف با قیمت قبل36,610
1102L Regal 504590 505980 12
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 7
اختلاف با قبل5
قیمت میانگین قبل 483,250
اختلاف با قیمت قبل21,340
552R Arak 475000 477470 5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

Z30s Arak 470040 472660 4
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

Z30S Marun 469500 471990 4
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 13
اختلاف با قبل-9
قیمت میانگین قبل 510,240
اختلاف با قیمت قبل-40,740
C30S Marun 498800 500880 10.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 7
اختلاف با قبل4
قیمت میانگین قبل 483,220
اختلاف با قیمت قبل15,580
565S Marun 573650 580990 20
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 21
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 576,360
اختلاف با قیمت قبل-2,710
552R Navid 480800 487990 6.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 16
اختلاف با قبل-10
قیمت میانگین قبل 522,130
اختلاف با قیمت قبل-41,330
510L Navid 533950 535990 18
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 13
اختلاف با قبل5
قیمت میانگین قبل 508,970
اختلاف با قیمت قبل24,980
ZH 550J Navid 534530 537550 18
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 9
اختلاف با قبل9
قیمت میانگین قبل 493,070
اختلاف با قیمت قبل41,460
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
440G Jam 514510 517990 12
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 14
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 524,870
اختلاف با قیمت قبل-10,360
548R Jam 488940 497880 6.5
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 13
اختلاف با قبل-7
قیمت میانگین قبل 518,700
اختلاف با قیمت قبل-29,760
548T Jam 536720 537290 17
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 6
اختلاف با قبل12
قیمت میانگین قبل 484,140
اختلاف با قیمت قبل52,580
RP340 Jam 559940 566990 16
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 12
اختلاف با قبل4
قیمت میانگین قبل 542,860
اختلاف با قیمت قبل17,080
RP345S Jam 543300 548090 12
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 18
اختلاف با قبل-6
قیمت میانگین قبل 569,270
اختلاف با قیمت قبل-25,970
EP 3130UV Jam 507330 507990 3.5
بسته بندی پالت پلاستیکی

PNR 230c Polynar 669340 675990 29.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی پلی نار

3212E Regal 696010 699550 35
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 27
اختلاف با قبل8
قیمت میانگین قبل 657,270
اختلاف با قیمت قبل38,740
ZB 548R Navid 482100 483990 5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 7
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 491,400
اختلاف با قیمت قبل-9,300
ZR230 Navid 681980 712990 32
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 27
اختلاف با قبل5
قیمت میانگین قبل 657,980
اختلاف با قیمت قبل24,000
332C Navid 686270 688990 35
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 25
اختلاف با قبل10
قیمت میانگین قبل 634,020
اختلاف با قیمت قبل52,250
ZR340r Navid 565930 567060 17
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 17
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 567,670
اختلاف با قیمت قبل-1,740

رقابت های گریدهای off

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی اروند / میانگین: 38,424 - سقف: 38,799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 32 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 - پتروشیمی غدیر / میانگین: 29,340 - سقف: 29,340 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 13 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟