شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ چهارشنبه 8 فروردین 1403
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای چهارشنبه 8 فروردین 1403 را بخوانید.

131 تا 140 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 66,953 - سقف: 67,389 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 136 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 63,869 - سقف: 64,289 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 130 درصد

121 تا 130 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 65,953 - سقف: 66,398 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 129 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 66,061 - سقف: 66,999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 122.5 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین بادی LMP 0035 - پتروشیمی بندرامام - جامبوبگ/ میانگین: 43,759 - سقف: 44,033 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 32 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 48,128 - سقف: 48,988 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 16.5 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 33,057 - سقف: 34,399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 15.5 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 33,547 - سقف: 35,069 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 15 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ/ میانگین: 40,604 - سقف: 40,877 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 15 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP - پتروشیمی میاندوآب - جامبوبگ/ میانگین: 40,061 - سقف: 40,240 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 14 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 34,226 - سقف: 34,315 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 13 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - پالت چوبی/ میانگین: 38,672 - سقف: 39,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10 درصد

پلی استایرن انبساطی 221HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 43,560 - سقف: 43,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 9.5 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 41,240 - سقف: 41,588 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 9 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 37,289- سقف: 37,545 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 6 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی/ میانگین: 37,170 - سقف: 37,389 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5.5 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 42,589 - سقف: 42,990 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - کیسه/ میانگین: 40,793 - سقف: 44,999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

پلی استایرن انبساطی نسوز F100 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ/ میانگین: 42,957 - سقف: 43,155 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2.5 درصد

پلی استایرن انبساطی 321HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 40,679 - سقف: 40,777 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2.5 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 42,191 - سقف: 42,280 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1.5 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 44,767 - سقف: 44,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1.5 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 38,323 - سقف: 38,498 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی/ میانگین: 33,782 - سقف: 33,910 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی/ میانگین: 35,297 - سقف: 35,360 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی ایلام - پالت چوبی/ میانگین: 35,273 - سقف: 38,208 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 0.5 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی پروپیلن فیلم RG1104K - پتروشیمی رجال - جامبوبگ

پلی پروپیلن فیلم HP525J - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50-گرید طبیعی - پتروشیمی قائد بصیر - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 - پتروشیمی مهاباد - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 - پتروشیمی لرستان - جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی پروپیلن فیلم HP525J - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H - پتروشیمی امیرکبیر - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن فیلم ZH525J - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی میاندوآب - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پلیمر کرمانشاه - پالت چوبی

پلی پروپیلن فیلم RP120L - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی مهر - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی

پلی استایرن انبساطی R200 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت چوبی

پلی استایرن انبساطی نسوز F200 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :

پلی اتیلن سبک فیلم 2420K - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت فلزی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت فلزی


پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 407930 449990 3
بسته بندی کیسه
پتروشیمی امیرکبیر

CRP100N jam 425890 42990 3
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی جم

CRP100N jam 421910 422800 1.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی جم

CRP100B Arak 447670 448990 1.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 386720 390990 10
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی امیرکبیر

LLD 209 Amir 406040 408770 15
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی امیرکبیر

LLD 209 Arak 372890 375450 6
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

LLD 22b02 Mahabad 371700 373890 5.5
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی مهاباد

پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
62N07UV Lorestan 337820 339100 1
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی لرستان

پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 481280 489880 16.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
5110HF Arya 352970 353600 1
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی آریا ساسول

F7000 Ilam 352730 382080 0.5
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی ایلام

پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 669530 673890 136
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

PET-BG785 (780N) 638690 642890 130
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

PET-BG821 (820S) 660610 669990 122.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

PET-BG825 (820N) 659530 663980 129
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
0075 Bandar 412400 415880 9
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

020 Bandar 383230 384980 1
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

پلی اتیلن LMP
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
Bandar emam 0035 LMP 437590 440330 32
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی بندرامام

F7000 LMP Miandoab 400610 402400 14
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی میاندوآب

پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
F100 Entekhab 429570 431550 2.5
بسته بندی جامبوبگ

HS 221Tabriz 435600 438990 9.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تبریز

HS 321Tabriz 406790 407770 2.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تبریز

پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 342260 343150 13
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

TG641 (640S) 335470 350690 15
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

TG645 (640N) 330570 343990 15.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان


رقابت های گریدهای off

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 3 - پتروشیمی امیرکبیر/ میانگین: 28,105 - سقف: 29,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 35 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 3 - پتروشیمی بندر امام/ میانگین: 27,775 - سقف: 29,000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 33 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 3 - پتروشیمی امیرکبیر/ میانگین: 23,863 - سقف: 24,103 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 31 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 49,921 - سقف: 50,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 21 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RPX345S درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 52,145 - سقف: 53,050 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 20 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP340R درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 51,203 - سقف: 52,109 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 17 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - ZH550J درجه 1 - صنعتی نوید زر شیمی/ میانگین: 47,088 - سقف: 47,090 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 16 درصد

پلی اتیلن سنگین LMP OFF درجه یک - پتروشیمی مهر/ میانگین: 36,616 - سقف: 36,996 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 16 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF-HP564S درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 48,595 - سقف: 48,999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 13 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR340R درجه 1 - صنعتی نوید زر شیمی/ میانگین: 48,166 - سقف: 48,900 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10.5 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - F7000 درجه 1 - پتروشیمی ایلام/ میانگین: 34,699 - سقف: 34,699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی ایلام

پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - F7000 درجه 2 - پتروشیمی ایلام

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟