سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 7 فروردین 1403
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه شنبه 7 فروردین 1403 را بخوانید.

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 65,727 - سقف: 65,955 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 27 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 65,798 - سقف: 66,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 27 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - پالت پلاستیکی/ میانگین: 40,658 - سقف: 40,799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 25.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 63,402 - سقف: 64,509 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 25 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - جامبوبگ/ میانگین: 40,292 - سقف: 40,499تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 24 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - جامبوبگ/ میانگین: 39,833 - سقف: 40,340 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 23 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی HP565S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 57,636 - سقف: 58,109 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 20.5 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 38,978 - سقف: 39,388 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 20 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP345S - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 56,927 - سقف: 57,865 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 17.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 56,767 - سقف: 57,099 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 17 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH552R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 52,213 - سقف: 52,299 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 16 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 52,487 - سقف: 52,822 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 14 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH510L - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 50,897 - سقف: 51,199 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 13 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 51,870 - سقف: 52,555 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 13 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 51,024 - سقف: 51,699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 13 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 50,762 - سقف: 50,999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 12.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 51,424 - سقف: 51,677 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 12 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 54,286 - سقف: 54,699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 12 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 50,150 - سقف: 50,588 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 11 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی HP552R - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 49,471 - سقف: 51,251تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 9.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH550J - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 49,307 - سقف: 49,899 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 9 درصد

پلی پروپیلن نساجی V30S - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 48,848 - سقف: 49,199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8 درصد

پلی پروپیلن نساجی 1102L - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 48,325 - سقف: 48,566 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 7 درصد

پلی پروپیلن نساجی C30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 48,322 - سقف: 48,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 7 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 49,140 - سقف: 49,380 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 7 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 47,715 - سقف: 48,078 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 6 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 47,704 - سقف: 47,988 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 6 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548T - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 48,414 - سقف: 48,688 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 49,366 - سقف: 49,788 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 47,384 - سقف: 47,600 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP500M - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 47,275 - سقف: 47,587 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 46,380 - سقف: 46,799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 46,077 - سقف: 46,302 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی

پلی وینیل کلراید E6834 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :

نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر 500D96FA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی


پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PVC S65 Bandar 389780 393880 20
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

PVC S65 Bandar 402920 404990 24
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی بندرامام

PVC S65 Ghadir 398330 403400 23
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی غدیر

PVC S65 Ghadir 406580 407990 25.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی غدیر

پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
552R Jam 507620 509990 12.5
بسته بندی پالت پلاستیکی

510L Jam 463800 467990 3
بسته بندی پالت پلاستیکی

550J Jam 460770 463020 2
بسته بندی پالت پلاستیکی

552R Khomin 494710 512510 9.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

V30S Khomein 488480 491990 8
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

HP500M Khomein 472750 475870 5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

510L Khomein 501500 505880 11
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

HP 550J Khoemin 477150 480780 6
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

1102XK Regal 473840 476000 5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

1102XL Regal 477040 479880 6
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

1102L Regal 483250 485660 7
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

Z30S Marun 510240 516990 13
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

C30S Marun 483220 485990 7
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

565S Marun 576360 581090 20.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

552R Navid 522130 522990 16
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

510L Navid 508970 511990 13
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

ZH 550J Navid 493070 498990 9
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
440L Jam 514240 516770 12
بسته بندی پالت پلاستیکی

440G Jam 524870 528220 14
بسته بندی پالت پلاستیکی

548R Jam 518700 525550 13
بسته بندی پالت پلاستیکی

548T Jam 484140 486880 5.5
بسته بندی پالت پلاستیکی

RP340 Jam 542860 546990 12
بسته بندی پالت پلاستیکی

RP345S Jam 569270 578650 17.5
بسته بندی پالت پلاستیکی

3212E Regal 657270 659550 27
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

ZH 515 MA Navid 493660 497880 5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

ZB 548R Navid 491400 493800 7
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

ZR230 Navid 657980 660990 27
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

332C Navid 634020 645090 25
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

ZR340r Navid 567670 570990 17
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی


رقابت های گریدهای off

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی بندر امام/ میانگین: 39,400 - سقف: 39,400 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 35 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی اروند/ میانگین: 39,266 - سقف: 39,300 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 34 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی اروند/ میانگین: 38,543 - سقف: 38,766 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 32 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 - پتروشیمی اروند/ میانگین: 30,879 - سقف: 31,055 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 19 درصد

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :

پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 - پتروشیمی اروند

پلی وینیل کلراید OFF - S60 درجه 2  - پتروشیمی بندر امام


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 67%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟