شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 21 اسفند 1402
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 21 اسفند 1402 را بخوانید.

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 65,812 - سقف: 67,889 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 31 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 61,362 - سقف: 69,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 30.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 59,387 - سقف: 59,800 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 26.5 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 40,863 - سقف: 41,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 26.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP345S - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 59,082 - سقف: 59,578 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 26 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 40,261 - سقف: 40,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 25 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 62,036 - سقف: 62,677 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 23.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 55,548 - سقف: 55,988 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 23 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 61,546 - سقف: 62,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 22.5 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - جامبوبگ/ میانگین: 39,354 - سقف: 40,699تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 22 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP565S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 57,448 - سقف: 62,303 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 22 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 54,846 - سقف: 55,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 21 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - جامبوبگ/ میانگین: 39,004 - سقف: 39,766 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 21 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی HP510L - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 53,395 - سقف: 53,799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 20 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C - پتروشیمی پلی نار - جامبوبگ/ میانگین: 60,208 - سقف: 60,451 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 20 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 54,160 - سقف: 54,444 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 19.5 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - جامبوبگ/ میانگین: 38,380 - سقف: 38,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 19 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548T - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 52,576 - سقف: 52,861 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 16 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 51,677 - سقف: 52,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 16 درصد

پلی وینیل کلراید S70 - پتروشیمی آبادان - پالت پلاستیکی/ میانگین: 37,827 - سقف: 38,089 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 14 درصد

پلی پروپیلن نساجی C30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 50,097 - سقف: 50,399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 12.5 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری WK821 - ‏Wankai New Materials Co.,Ltd - جامبوبگ/ میانگین: 66,256 - سقف: 66,589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 12.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH510L - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 50,094 - سقف: 51,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 12.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 49,614 - سقف: 50,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 11.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 49,481 - سقف: 49,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 11 درصد

پلی پروپیلن نساجی SF060 - پتروشیمی پلی نار - جامبوبگ/ میانگین: 49,361 - سقف: 49,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 11 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید S60 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 40,850 - سقف: 40,851 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 48,906 - سقف: 49,400 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH552R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 48,513 - سقف: 49,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 9 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 48,337 - سقف: 48,999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی 1102L - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 48,340 - سقف: 48,566 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 47,979 - سقف: 48,544 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8 درصد

پلی پروپیلن نساجی V30S - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 47,813 - سقف: 47,969 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 7.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 47,804 - سقف: 48,059 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 7.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 46,793 - سقف: 47,199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH550J - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 46,258 - سقف: 46,999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 45,938 - سقف: 46,200 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP500M - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 45,480 - سقف: 45,688 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 45,464 - سقف: 45,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی وینیل کلراید S60 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R - نوید زرشیمی - جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن نساجی HP552R - دی آریا پلیمر - جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات بطری ‏IR84 ‏- Ismail Resin Limited  - جامبوبگ

نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر SD160D48FAA - هشت بهشت کیش - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر SD250D48FAA - هشت بهشت کیش - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

پلی وینیل کلراید E6834 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :

نخ پلی استر 48F280DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

نخ پلی استر 96F560DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

نخ پلی استر SD160D48FAA - قیام نخ - پالت چوبی

نخ پلی استر 500D96FA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی


پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PVC S70 Abadan 378270 380890 14
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی آبادان

رقابت قبل 7
اختلاف با قبل7
قیمت میانگین قبل 356,380
اختلاف با قیمت قبل21,890
PVC S65 Arvand 402610 405990 25
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی اروند

رقابت قبل 28
اختلاف با قبل-3
قیمت میانگین قبل 416,570
اختلاف با قیمت قبل-13,960
PVC S65 Arvand 383800 388990 19
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی اروند

رقابت قبل 28
اختلاف با قبل-9
قیمت میانگین قبل 416,570
اختلاف با قیمت قبل-32,770
PVC S65 Bandar 390040 397660 21
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 15
اختلاف با قبل6
قیمت میانگین قبل 374,310
اختلاف با قیمت قبل15,730
PVC S65 Bandar 408630 410990 26.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 15
اختلاف با قبل12
قیمت میانگین قبل 374,310
اختلاف با قیمت قبل34,320
PVC S60 Bandar 408500 408510 10
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 10
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 410,950
اختلاف با قیمت قبل-2,450
PVC S65 Ghadir 393540 406990 22
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی غدیر

رقابت قبل 16
اختلاف با قبل6
قیمت میانگین قبل 376,200
اختلاف با قیمت قبل17,340
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PET-BGWK-821 662560 665890 12.5
بسته بندی جامبوبگ

رقابت قبل 7
اختلاف با قبل6
قیمت میانگین قبل 628,140
اختلاف با قیمت قبل34,420
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
552R Jam 494810 495990 11
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 1
اختلاف با قبل10
قیمت میانگین قبل 448,860
اختلاف با قیمت قبل45,950
510L Jam 533950 537990 20
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 11
اختلاف با قبل10
قیمت میانگین قبل 491,920
اختلاف با قیمت قبل42,030
550J Jam 496140 500990 11.5
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 5
اختلاف با قبل7
قیمت میانگین قبل 468,720
اختلاف با قیمت قبل27,420
SF 060 Polynar 493610 495990 11
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی پلی نار

رقابت قبل 8
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 481,990
اختلاف با قیمت قبل11,620
V30S Khomein 478130 479690 7.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

HP500M Khomein 454800 456880 2
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 3
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 456,580
اختلاف با قیمت قبل-1,780
510L Khomein 489060 494000 10
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 12
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 495,710
اختلاف با قیمت قبل-6,650
HP 550J Khoemin 479790 485440 8
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 8
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 479,450
اختلاف با قیمت قبل340
1102XK Regal 483370 489990 8.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 7
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 478,010
اختلاف با قیمت قبل5,360
1102XL Regal 467930 471990 5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 2
اختلاف با قبل4
قیمت میانگین قبل 451,700
اختلاف با قیمت قبل16,230
1102L Regal 48340 485660 8.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 4
اختلاف با قبل5
قیمت میانگین قبل 464,130
اختلاف با قیمت قبل-415,790
552R Arak 454640 455990 2
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

552R Arak 459380 462000 3
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

Z30s Arak 478040 480590 7.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

رقابت قبل 3
اختلاف با قبل5
قیمت میانگین قبل 457,320
اختلاف با قیمت قبل20,720
Z30S Marun 516770 520990 16
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 3
اختلاف با قبل13
قیمت میانگین قبل 457,900
اختلاف با قیمت قبل58,870
C30S Marun 500970 503990 12.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 7
اختلاف با قبل6
قیمت میانگین قبل 476,420
اختلاف با قیمت قبل24,550
565S Marun 574480 623030 22
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

552R Navid 485130 490990 9
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

510L Navid 500940 510990 12.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 8
اختلاف با قبل5
قیمت میانگین قبل 481,770
اختلاف با قیمت قبل19,170
ZH 550J Navid 462580 469990 4
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 7
اختلاف با قبل-3
قیمت میانگین قبل 476,270
اختلاف با قیمت قبل-13,690
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
440L Jam 541600 544440 19.5
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 17
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 528,460
اختلاف با قیمت قبل13,140
440G Jam 548460 550990 21
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 12
اختلاف با قبل9
قیمت میانگین قبل 507,990
اختلاف با قیمت قبل40,470
548R Jam 555480 559880 23
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 22
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 552,110
اختلاف با قیمت قبل3,370
548T Jam 525760 528610 16
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 10
اختلاف با قبل6
قیمت میانگین قبل 497,380
اختلاف با قیمت قبل28,380
RP340 Jam 613620 698990 30.5
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 32
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 613,590
اختلاف با قیمت قبل30
RP345S Jam 590820 595780 26
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 27
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 587,120
اختلاف با قیمت قبل3,700
PNR 230c Polynar 602080 604510 20
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی پلی نار

رقابت قبل 20
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 597,230
اختلاف با قیمت قبل4,850
3212E Regal 615460 625990 22.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 22
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 603,090
اختلاف با قیمت قبل12,370
ZR230 Navid 620360 626770 23.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 25
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 617,670
اختلاف با قیمت قبل2,690
332C Navid 658120 678890 31
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 36
اختلاف با قبل-5
قیمت میانگین قبل 682,210
اختلاف با قیمت قبل-24,090
ZR340r Navid 593870 598000 26.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 28
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 592,730
اختلاف با قیمت قبل1,140

رقابت های گریدهای off

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی اروند/ میانگین: 39,695 - سقف: 40,581 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 36.5 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی غدیر/ میانگین: 38,548 - سقف: 38,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 33 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی اروند/ میانگین: 38,688 - سقف: 38,699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 33 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 - پتروشیمی بندر امام

پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 - پتروشیمی اروند

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :

پلی وینیل کلراید OFF - S60 درجه 2 -پتروشیمی بندر امام


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟