پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

85.5 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه‌شنبه 17 بهمن 1402
از مجموع 71 هزار و 318 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 60 هزار و 981 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 85.5 درصد رسید.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات 10 بهمن 1402، از مجموع 71 هزار و 161 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 66 هزار و 961 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 94 درصد رسید.

مقایسه معاملات 10 و 17 بهمن 1402


نمودار معاملات


معاملات

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 676869 550 450
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه676,869 ریال
کمترین قیمت676869 ریال
بیشترین قیمت676869 ریال
تقاضا555 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
ABS150 Tabriz 676869 0 15
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه676,869 ریال
کمترین قیمت676869 ریال
بیشترین قیمت676869 ریال
تقاضا15 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
ABS157W2901-tabriz 773565 55 40
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه773,565 ریال
کمترین قیمت773565 ریال
بیشترین قیمت773565 ریال
تقاضا45 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
ABS157W2901-tabriz 773565 0 10
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه773,565 ریال
کمترین قیمت773565 ریال
بیشترین قیمت773565 ریال
تقاضا10 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 676869 150 150
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه676,869 ریال
کمترین قیمت676869 ریال
بیشترین قیمت676869 ریال
تقاضا170 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی قائد بصیر
N50-ghaed-basir 676869 80 80
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه676,869 ریال
کمترین قیمت676869 ریال
بیشترین قیمت676869 ریال
تقاضا90 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی قائد بصیر
835 745
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 637080 423 60
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه637,080 ریال
کمترین قیمت637080 ریال
بیشترین قیمت637080 ریال
تقاضا60 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 650215 181 181
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه637,080 ریال
کمترین قیمت648999 ریال
بیشترین قیمت650911 ریال
تقاضا232 تن
دلار کشف شده290,876 ریال
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 637080 0 91
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه637,080 ریال
کمترین قیمت637080 ریال
بیشترین قیمت637080 ریال
تقاضا91 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 611999 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه611,999 ریال
کمترین قیمت611999 ریال
بیشترین قیمت611999 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تخت جمشید
1712-takhe-jamshid 611999 907 524
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه611,999 ریال
کمترین قیمت611999 ریال
بیشترین قیمت611999 ریال
تقاضا524 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تخت جمشید
1511 876
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 382822 2400 2400
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه368,898 ریال
کمترین قیمت380900 ریال
بیشترین قیمت389755 ریال
تقاضا3250 تن
دلار کشف شده295,757 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
7700M Ilam 388012 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه388,012 ریال
کمترین قیمت388012 ریال
بیشترین قیمت388012 ریال
تقاضا22 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی ایلام
7700M Ilam 388012 506 154
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه388,012 ریال
کمترین قیمت388012 ریال
بیشترین قیمت388012 ریال
تقاضا550 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی ایلام
CRP100B Jam 414038 0 110
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه414,038 ریال
کمترین قیمت414038 ریال
بیشترین قیمت414038 ریال
تقاضا110 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی جم
CRP100B Jam 414038 2002 1782
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه414,038 ریال
کمترین قیمت414038 ریال
بیشترین قیمت414038 ریال
تقاضا2068 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی جم
CRP100N jam 388012 0 242
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه388,012 ریال
کمترین قیمت388012 ریال
بیشترین قیمت388012 ریال
تقاضا242 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی جم
CRP100N jam 388012 2002 1408
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه388,012 ریال
کمترین قیمت388012 ریال
بیشترین قیمت388012 ریال
تقاضا1540 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 414038 0 280
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه414,038 ریال
کمترین قیمت414038 ریال
بیشترین قیمت414038 ریال
تقاضا280 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی شازند
CRP100B Arak 414038 1800 1520
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه414,038 ریال
کمترین قیمت414038 ریال
بیشترین قیمت414038 ریال
تقاضا1580 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی شازند
8710 7918
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 396482 5016 5016
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه339,378 ریال
کمترین قیمت394999 ریال
بیشترین قیمت400400 ریال
تقاضا7898 تن
دلار کشف شده332,954 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Arak 390464 1400 1400
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه339,378 ریال
کمترین قیمت388889 ریال
بیشترین قیمت393701 ریال
تقاضا1880 تن
دلار کشف شده327,901 ریال
پتروشیمی شازند
22B02 Loresatan 413760 96 96
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه339,378 ریال
کمترین قیمت412700 ریال
بیشترین قیمت416339 ریال
تقاضا408 تن
دلار کشف شده347,464 ریال
پتروشیمی لرستان
LLD 22b02 Mahabad 391485 2304 2304
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه339,378 ریال
کمترین قیمت386000 ریال
بیشترین قیمت397889 ریال
تقاضا3624 تن
دلار کشف شده328,758 ریال
پتروشیمی مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 357614 630 630
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه329,197 ریال
کمترین قیمت355009 ریال
بیشترین قیمت367400 ریال
تقاضا1456 تن
دلار کشف شده309,602 ریال
پتروشیمی مهاباد
9446 9446
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1922T lale 377906 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه377,906 ریال
کمترین قیمت377906 ریال
بیشترین قیمت377906 ریال
تقاضا220 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
220 220
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Hi500 Bandar 342160 506 506
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه310,993 ریال
کمترین قیمت340600 ریال
بیشترین قیمت345559 ریال
تقاضا880 تن
دلار کشف شده313,562 ریال
پتروشیمی بندرامام
5030SA Tabriz 431850 209 209
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه360,979 ریال
کمترین قیمت428999 ریال
بیشترین قیمت443019 ریال
تقاضا341 تن
دلار کشف شده340,954 ریال
پتروشیمی تبریز
52518 Jam 323275 1000 1000
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه310,993 ریال
کمترین قیمت321600 ریال
بیشترین قیمت324699 ریال
تقاضا1900 تن
دلار کشف شده296,255 ریال
پتروشیمی جم
52518 Jam 326618 2508 2508
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه310,993 ریال
کمترین قیمت324899 ریال
بیشترین قیمت329001 ریال
تقاضا3080 تن
دلار کشف شده299,319 ریال
پتروشیمی جم
Lorestam (پودر) 54B04 301664 160 160
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه301,663 ریال
کمترین قیمت301663 ریال
بیشترین قیمت301664 ریال
تقاضا224 تن
دلار کشف شده285,001 ریال
پتروشیمی لرستان
62N07UV Lorestan 318503 0 144
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه318,503 ریال
کمترین قیمت318503 ریال
بیشترین قیمت318503 ریال
تقاضا144 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لرستان
62N07UV Lorestan 318503 2520 1896
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه318,503 ریال
کمترین قیمت318503 ریال
بیشترین قیمت318503 ریال
تقاضا2064 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لرستان
(پودر) 62N07 لرستان 301663 0 144
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه301,663 ریال
کمترین قیمت301663 ریال
بیشترین قیمت301663 ریال
تقاضا144 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لرستان
(پودر) 62N07 لرستان 301663 320 176
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه301,663 ریال
کمترین قیمت301663 ریال
بیشترین قیمت301663 ریال
تقاضا176 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لرستان
7223 6743
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HBM 5510 332841 1416 1416
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه318,784 ریال
کمترین قیمت331999 ریال
بیشترین قیمت333999 ریال
تقاضا2832 تن
دلار کشف شده297,567 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
0035 Bandar 318784 1716 1716
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه318,784 ریال
کمترین قیمت318784 ریال
بیشترین قیمت318784 ریال
تقاضا1826 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 325145 1200 1200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه318,784 ریال
کمترین قیمت323899 ریال
بیشترین قیمت327813 ریال
تقاضا2184 تن
دلار کشف شده290,687 ریال
Bl3 Marun 318784 0 264
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه318,784 ریال
کمترین قیمت318784 ریال
بیشترین قیمت318784 ریال
تقاضا264 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مارون
Bl3 Marun 318784 3014 2750
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه318,784 ریال
کمترین قیمت318784 ریال
بیشترین قیمت318784 ریال
تقاضا3190 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مارون
6200B miandoab 318784 1200 432
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه318,784 ریال
کمترین قیمت318784 ریال
بیشترین قیمت318784 ریال
تقاضا624 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
6200B miandoab 318784 0 72
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه318,784 ریال
کمترین قیمت318784 ریال
بیشترین قیمت318784 ریال
تقاضا72 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
8546 7850
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 481068 1001 1001
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه400,000 ریال
کمترین قیمت476000 ریال
بیشترین قیمت486999 ریال
تقاضا2519 تن
دلار کشف شده342,761 ریال
پتروشیمی تبریز
1001 1001
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
5110HF Arya 355278 1608 1608
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه349,065 ریال
کمترین قیمت354666 ریال
بیشترین قیمت358139 ریال
تقاضا2400 تن
دلار کشف شده290,073 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
3713 arya 410402 110 22
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه410,402 ریال
کمترین قیمت410402 ریال
بیشترین قیمت410402 ریال
تقاضا22 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam 349065 1804 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه349,065 ریال
کمترین قیمت349065 ریال
بیشترین قیمت349065 ریال
تقاضا1826 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی ایلام
F7000 Ilam 349065 0 286
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه349,065 ریال
کمترین قیمت349065 ریال
بیشترین قیمت349065 ریال
تقاضا286 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی ایلام
EX5 Jam 355711 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه349,065 ریال
کمترین قیمت355229 ریال
بیشترین قیمت356300 ریال
تقاضا484 تن
دلار کشف شده290,426 ریال
پتروشیمی جم
EX5 Marun 358318 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه349,065 ریال
کمترین قیمت357700 ریال
بیشترین قیمت359779 ریال
تقاضا286 تن
دلار کشف شده292,555 ریال
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 355890 3504 3504
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه349,065 ریال
کمترین قیمت354900 ریال
بیشترین قیمت357666 ریال
تقاضا5076 تن
دلار کشف شده290,572 ریال
پتروشیمی مهر
f7000 Miandoab 0 600 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه349,065 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 349065 1104 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه349,065 ریال
کمترین قیمت349065 ریال
بیشترین قیمت349065 ریال
تقاضا144 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
9060 7388
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 561283 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه291,713 ریال
کمترین قیمت545999 ریال
بیشترین قیمت575966 ریال
تقاضا2442 تن
دلار کشف شده548,367 ریال
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 560453 1980 1980
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه285,993 ریال
کمترین قیمت555789 ریال
بیشترین قیمت566999 ریال
تقاضا3124 تن
دلار کشف شده558,507 ریال
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 591813 2002 2002
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه305,604 ریال
کمترین قیمت587121 ریال
بیشترین قیمت609999 ریال
تقاضا3256 تن
دلار کشف شده551,913 ریال
پتروشیمی تندگویان
5500 5500
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 366899 2520 1632
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه366,899 ریال
کمترین قیمت366899 ریال
بیشترین قیمت366899 ریال
تقاضا1872 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 366899 0 24
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه366,899 ریال
کمترین قیمت366899 ریال
بیشترین قیمت366899 ریال
تقاضا24 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
2420h Amir 366899 990 638
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه366,899 ریال
کمترین قیمت366899 ریال
بیشترین قیمت366899 ریال
تقاضا792 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
2420h Amir 366899 0 154
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه366,899 ریال
کمترین قیمت366899 ریال
بیشترین قیمت366899 ریال
تقاضا154 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 396391 1000 1000
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه366,899 ریال
کمترین قیمت394333 ریال
بیشترین قیمت399999 ریال
تقاضا1870 تن
دلار کشف شده307,909 ریال
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 366899 1100 1060
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه366,899 ریال
کمترین قیمت366899 ریال
بیشترین قیمت366899 ریال
تقاضا1240 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 366899 0 40
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه366,899 ریال
کمترین قیمت366899 ریال
بیشترین قیمت366899 ریال
تقاضا40 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
2420E02 Kordestan 366899 0 72
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه366,899 ریال
کمترین قیمت366899 ریال
بیشترین قیمت366899 ریال
تقاضا72 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی کردستان
2420E02 Kordestan 366899 2400 1128
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه366,899 ریال
کمترین قیمت366899 ریال
بیشترین قیمت366899 ریال
تقاضا1560 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی کردستان
2102TX00-Lale 366899 0 22
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه366,899 ریال
کمترین قیمت366899 ریال
بیشترین قیمت366899 ریال
تقاضا22 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
2102TX00-Lale 366899 1584 748
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه366,899 ریال
کمترین قیمت366899 ریال
بیشترین قیمت366899 ریال
تقاضا880 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
2102TX00-Lale 366899 264 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه366,899 ریال
کمترین قیمت366899 ریال
بیشترین قیمت366899 ریال
تقاضا264 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
2100 Lale 400676 440 440
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه399,920 ریال
کمترین قیمت400019 ریال
بیشترین قیمت401222 ریال
تقاضا506 تن
دلار کشف شده285,539 ریال
پتروشیمی لاله
10298 7178
پلی اتیلن LMP
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Bandar emam 0035 LMP 318784 36 36
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه318,784 ریال
کمترین قیمت318784 ریال
بیشترین قیمت318784 ریال
تقاضا36 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
F7000 LMP Miandoab 356475 40 40
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه349,065 ریال
کمترین قیمت351599 ریال
بیشترین قیمت363363 ریال
تقاضا60 تن
دلار کشف شده291,050 ریال
پتروشیمی میاندوآب
76 76
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
F100 Entekhab 394652 0 100
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه394,652 ریال
کمترین قیمت394652 ریال
بیشترین قیمت394652 ریال
تقاضا100 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
F100 Entekhab 394652 1000 810
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه394,652 ریال
کمترین قیمت394652 ریال
بیشترین قیمت394652 ریال
تقاضا840 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
F200 Entekhab 394652 0 10
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه394,652 ریال
کمترین قیمت394652 ریال
بیشترین قیمت394652 ریال
تقاضا10 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
F200 Entekhab 394652 250 130
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه394,652 ریال
کمترین قیمت394652 ریال
بیشترین قیمت394652 ریال
تقاضا270 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
F200 Entekhab 394652 350 270
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه394,652 ریال
کمترین قیمت394652 ریال
بیشترین قیمت394652 ریال
تقاضا270 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
R200 Entekhab 373127 600 150
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه373,127 ریال
کمترین قیمت373127 ریال
بیشترین قیمت373127 ریال
تقاضا170 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
HS 221Tabriz 376175 180 180
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه373,127 ریال
کمترین قیمت374500 ریال
بیشترین قیمت377559 ریال
تقاضا190 تن
دلار کشف شده287,328 ریال
پتروشیمی تبریز
2380 1650
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 370310 1980 1980
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه303,652 ریال
کمترین قیمت370000 ریال
بیشترین قیمت378000 ریال
تقاضا3058 تن
دلار کشف شده347,563 ریال
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 367022 1012 1012
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه292,995 ریال
کمترین قیمت367000 ریال
بیشترین قیمت367459 ریال
تقاضا2112 تن
دلار کشف شده357,007 ریال
پتروشیمی تندگویان
TG641 MOD 369152 1012 1012
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه293,775 ریال
کمترین قیمت369000 ریال
بیشترین قیمت370999 ریال
تقاضا1782 تن
دلار کشف شده358,126 ریال
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 365159 2508 2508
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه287,536 ریال
کمترین قیمت365000 ریال
بیشترین قیمت368999 ریال
تقاضا4268 تن
دلار کشف شده361,938 ریال
پتروشیمی تندگویان
6512 6512
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟