پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 9 بهمن 1402
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 9 بهمن 1402 را بخوانید.

61 تا 70 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 76,792- سقف: 77,799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 63 درصد

51 تا 60 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 75,444 - سقف: 77,505 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 60 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548T - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 68,206 - سقف: 68,869 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 57 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 65,330 - سقف: 66,666 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 50 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 71,305 - سقف: 71,787 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 48 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP345S - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 64,085 - سقف: 64,098 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 45.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C - پتروشیمی پلی نار - جامبوبگ/ میانگین: 68,137 - سقف: 68,777 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 44 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 61,917 - سقف: 62,288 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 42 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 58,398 - سقف: 58,699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 33 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 58,584 - سقف: 58,589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 33 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 57,274 - سقف: 57,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 32 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 41,292 - سقف: 41,588 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 32 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 57,200 - سقف: 57,812 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 31 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 54,475 - سقف: 54,798 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 30 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 59,879 - سقف: 60,589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 29 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 53,714 - سقف: 53,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 28 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 55,385 - سقف: 55,989 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 27.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 53,178 - سقف: 53,508 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 27 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 53,217 - سقف: 53,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 27 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 53,267 - سقف: 53,689 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 27 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 52,733 - سقف: 52,888 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 26 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 52,544 - سقف: 52,689تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 25 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH552R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 52,463 - سقف: 53,398تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 25 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 52,139 - سقف: 52,836 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 24 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - جامبوبگ/ میانگین: 38,972- سقف: 39,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 24 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ میانگین: 51,809 - سقف: 52,089 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 23.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی C30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 51,839 - سقف: 52,299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 23.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 51,831 - سقف: 52,299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 23.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 54,006 - سقف: 54,578 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 23 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 51,669 - سقف: 52,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 23 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH550J - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 51,177 - سقف: 51,899تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 22 درصد

پلی پروپیلن نساجی V30S - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 51,095 - سقف: 51,220 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 22 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 52,880 - سقف: 53,390 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 22 درصد

پلی پروپیلن نساجی SF060 - پتروشیمی پلی نار - جامبوبگ/ میانگین: 50,743 - سقف: 51,260 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 21 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی PFI090 - پتروشیمی پلی نار - جامبوبگ/ میانگین: 50,318 - سقف: 50,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 20 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 50,326 - سقف: 50,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 20 درصد

لی پروپیلن نساجی HP500M - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 49,616 - سقف: 49,805 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 18 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 37,010- سقف: 37,209 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 18 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 36,863- سقف: 37,005 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 17.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 48,787 - سقف: 49,151 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 16 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - پالت پلاستیکی/ میانگین: 36,436 - سقف: 36,688 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 16 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - جامبوبگ/ میانگین: 36,109 - سقف: 36,699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 15 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - جامبوبگ/ میانگین: 35,891 - سقف: 36,088تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 14.5 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 35,670 - سقف: 35,805 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 14 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - جامبوبگ/ میانگین: 35,571 - سقف: 36,001تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 13.5 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید S70 - پتروشیمی آبادان - پالت پلاستیکی/ میانگین: 35,513 - سقف: 35,689 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 7 درصد

پلی وینیل کلراید E6834 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 56,254 - سقف: 56,254 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 6 درصد

پلی پروپیلن نساجی 1102L - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 42,982 - سقف: 44,000تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2.5 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی پروپیلن پزشکی V30GA - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن نساجی V30S - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن نساجی HP564S - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی

پلی وینیل کلراید E6834 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن نساجی ZH510L - نوید زرشیمی - جامبوبگ

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :

نخ پلی استر 500D96FA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر 48F280DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

نخ پلی استر 48F280DTC - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB130D36FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی


پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PVC S70 Abadan 355130 356890 7
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی آبادان

PVC S65 Arvand 412920 415880 32
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی اروند

رقابت قبل 12
اختلاف با قبل20
قیمت میانگین قبل 382,710
اختلاف با قیمت قبل30,210
PVC S65 Arvand 389720 390990 24
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی اروند

رقابت قبل 12
اختلاف با قبل12
قیمت میانگین قبل 382,710
اختلاف با قیمت قبل7,010
PVC S65 Arvand 370100 372090 18
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی اروند

رقابت قبل 12
اختلاف با قبل6
قیمت میانگین قبل 382,710
اختلاف با قیمت قبل-12,610
PVC S65 Arvand 355710 36001 13.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی اروند

رقابت قبل 12
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 382,710
اختلاف با قیمت قبل-27,000
E6834 arvand 562540 562540 6
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی اروند

رقابت قبل 3
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 546,990
اختلاف با قیمت قبل15,550
PVC S65 Bandar 368630 370050 17.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 15
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 361,930
اختلاف با قیمت قبل6,700
PVC S65 Bandar 356700 358050 14
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 15
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 361,930
اختلاف با قیمت قبل-5,230
PVC S65 Bandar 361090 366990 15
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 15
اختلاف با قبل-0
قیمت میانگین قبل 361,930
اختلاف با قیمت قبل-840
PVC S65 Ghadir 364360 366880 16
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی غدیر

رقابت قبل 22
اختلاف با قبل-6
قیمت میانگین قبل 382,160
اختلاف با قیمت قبل-17,800
PVC S65 Ghadir 358910 360880 14.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی غدیر

رقابت قبل 22
اختلاف با قبل-7
قیمت میانگین قبل 382,160
اختلاف با قیمت قبل-23,250
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
552R Jam 544750 547980 30
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 29
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 536,500
اختلاف با قیمت قبل8,250
510L Jam 518310 522990 23.5
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 28
اختلاف با قبل-4
قیمت میانگین قبل 535,250
اختلاف با قیمت قبل-16,940
550J Jam 527330 528880 26
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 26
اختلاف با قبل-0
قیمت میانگین قبل 525,810
اختلاف با قیمت قبل1,520
PFI090 Polynar 503180 505990 20
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی پلی نار

رقابت قبل 27
اختلاف با قبل-7
قیمت میانگین قبل 531,440
اختلاف با قیمت قبل-28,260
SF 060 Polynar 507430 512600 21
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی پلی نار

رقابت قبل 30
اختلاف با قبل-9
قیمت میانگین قبل 540,510
اختلاف با قیمت قبل-33,080
552R Khomin 532170 535990 27
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 32
اختلاف با قبل-5
قیمت میانگین قبل 549,990
اختلاف با قیمت قبل-17,820
Z30S Khomein 525440 526890 25
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 25
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 520,090
اختلاف با قیمت قبل5,350
V30S Khomein 510950 512200 22
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 26
اختلاف با قبل-4
قیمت میانگین قبل 526,270
اختلاف با قیمت قبل-15,320
HP500M Khomein 496160 498050 18
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 28
اختلاف با قبل-10
قیمت میانگین قبل 535,620
اختلاف با قیمت قبل-39,460
510L Khomein 503260 508990 20
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 36
اختلاف با قبل-16
قیمت میانگین قبل 568,370
اختلاف با قیمت قبل-65,110
HP 550J Khoemin 487870 491510 16
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 26
اختلاف با قبل-10
قیمت میانگین قبل 526,130
اختلاف با قیمت قبل-38,260
1102XK Regal 531780 535080 27
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 28
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 533,770
اختلاف با قیمت قبل-1,990
1102XL Regal 516690 520990 23
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 27
اختلاف با قبل-4
قیمت میانگین قبل 528,050
اختلاف با قیمت قبل-11,360
1102L Regal 429820 440000 2.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 25
اختلاف با قبل-23
قیمت میانگین قبل 523,020
اختلاف با قیمت قبل-93,200
552R Arak 518090 520890 23.5
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی شازند

رقابت قبل 29
اختلاف با قبل-6
قیمت میانگین قبل 539,990
اختلاف با قیمت قبل-21,900
552R Arak 532670 536890 27
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

رقابت قبل 29
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 539,990
اختلاف با قیمت قبل-7,320
552R Maroun 537140 538990 28
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 27
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 530,470
اختلاف با قیمت قبل6,670
Z30S Marun 521390 528360 24
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 28
اختلاف با قبل-4
قیمت میانگین قبل 534,840
اختلاف با قیمت قبل-13,450
C30S Marun 518390 522990 23.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 24
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 518,610
اختلاف با قیمت قبل-220
552R Navid 524630 533980 25
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 31
اختلاف با قبل-6
قیمت میانگین قبل 544,830
اختلاف با قیمت قبل-20,200
ZH 550J Navid 511770 518990 22
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 25
اختلاف با قبل-3
قیمت میانگین قبل 519,520
اختلاف با قیمت قبل-7,750
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
440L Jam 553850 559890 27.5
بسته بندی پالت پلاستیکی

440G Jam 619170 622880 42
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 35
اختلاف با قبل7
قیمت میانگین قبل 585,790
اختلاف با قیمت قبل33,380
548R Jam 653300 666660 50
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 56
اختلاف با قبل-6
قیمت میانگین قبل 674,990
اختلاف با قیمت قبل-21,690
548T Jam 682060 688690 57
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 65
اختلاف با قبل-8
قیمت میانگین قبل 710,950
اختلاف با قیمت قبل-28,890
RP340 Jam 585840 585890 33
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 31
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 572,170
اختلاف با قیمت قبل13,670
RP345S Jam 640850 640980 45.5
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 41
اختلاف با قبل4
قیمت میانگین قبل 617,640
اختلاف با قیمت قبل23,210
EP 3130UV Jam 598790 605890 29
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 31
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 606,220
اختلاف با قیمت قبل-7,430
PNR 230c Polynar 681370 687770 44
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی پلی نار

رقابت قبل 40
اختلاف با قبل4
قیمت میانگین قبل 659,300
اختلاف با قیمت قبل22,070
3212E Regal 767920 777990 63
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 53
اختلاف با قبل10
قیمت میانگین قبل 716,370
اختلاف با قیمت قبل51,550
EPC40R Arak 528800 533900 22
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

رقابت قبل 22
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 526,410
اختلاف با قیمت قبل2,390
RP340R Marun 540060 545780 23
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 22
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 535,240
اختلاف با قیمت قبل4,820
ZH 515 MA Navid 572000 578120 31
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 35
اختلاف با قبل-4
قیمت میانگین قبل 587,010
اختلاف با قیمت قبل-15,010
ZB 548R Navid 572740 575990 32
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 39
اختلاف با قبل-7
قیمت میانگین قبل 598,950
اختلاف با قیمت قبل-26,210
ZR230 Navid 754440 775050 60
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 52
اختلاف با قبل8
قیمت میانگین قبل 711,540
اختلاف با قیمت قبل42,900
332C Navid 713050 707870 48
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 45
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 693,970
اختلاف با قیمت قبل19,080
ZR340r Navid 583980 586990 33
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 30
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 569,780
اختلاف با قیمت قبل14,200

رقابت های گریدهای off

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی اروند/ میانگین: 25,762 - سقف: 36,050 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 27 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی غدیر/ میانگین: 35,489 - سقف: 35,489 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 26 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 - پتروشیمی اروند/ میانگین: 31,330 - سقف: 32,300 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 25 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 - پتروشیمی غدیر/ میانگین: 31,100 - سقف: 31,100 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 24 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید OFF - S70 درجه 1 - پتروشیمی غدیر/ میانگین: 35,189 - سقف: 35,189 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 19 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید OFF - S60 درجه 1 - پتروشیمی بندر امام/ میانگین: 33,310 - سقف: 33,310 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت 2.5 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 - پتروشیمی اروند

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟