شنبه ۲ تير ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

70.7 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه شنبه 30 آبان 1402
از مجموع 66 هزار و 829 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 47 هزار و 272 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 70.7 درصد رسید.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات 23 آبان 1402، از مجموع 68 هزار و 34 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 52 هزار و 802 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 77.6 درصد رسید.

  مقایسه معاملات 23 آبان و 30 آبان 1402 


نمودار معاملات


معاملات

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 611520 550 255
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه611,520 ریال
کمترین قیمت611520 ریال
بیشترین قیمت611520 ریال
تقاضا310 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
ABS150 Tabriz 611520 0 15
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه611,520 ریال
کمترین قیمت611520 ریال
بیشترین قیمت611520 ریال
تقاضا15 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
ABS157W2901-tabriz 698880 55 55
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه698,880 ریال
کمترین قیمت698880 ریال
بیشترین قیمت698880 ریال
تقاضا55 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 613337 150 150
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه611,520 ریال
کمترین قیمت612699 ریال
بیشترین قیمت613989 ریال
تقاضا160 تن
دلار کشف شده285,847 ریال
پتروشیمی قائد بصیر
755 475
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 610224 282 222
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه610,224 ریال
کمترین قیمت610224 ریال
بیشترین قیمت610224 ریال
تقاضا222 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 610224 121 81
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه610,224 ریال
کمترین قیمت610224 ریال
بیشترین قیمت610224 ریال
تقاضا101 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 593425 0 40
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه593,425 ریال
کمترین قیمت593425 ریال
بیشترین قیمت593425 ریال
تقاضا40 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تخت جمشید
1712-takhe-jamshid 593425 605 383
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه593,425 ریال
کمترین قیمت593425 ریال
بیشترین قیمت593425 ریال
تقاضا403 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تخت جمشید
1502takhte-jamshid 610224 0 25
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه610,224 ریال
کمترین قیمت610224 ریال
بیشترین قیمت610224 ریال
تقاضا25 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تخت جمشید
1502takhte-jamshid 610224 504 302
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه610,224 ریال
کمترین قیمت610224 ریال
بیشترین قیمت610224 ریال
تقاضا302 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تخت جمشید
1512 1053
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HEX 4460 (PE80) 357212 506 506
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه348,925 ریال
کمترین قیمت355925 ریال
بیشترین قیمت358509 ریال
تقاضا792 تن
دلار کشف شده291,769 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
EX3 AmirKabir 363214 2400 2030
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه363,214 ریال
کمترین قیمت363214 ریال
بیشترین قیمت363214 ریال
تقاضا2090 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
EX3 AmirKabir 363214 0 370
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه363,214 ریال
کمترین قیمت363214 ریال
بیشترین قیمت363214 ریال
تقاضا370 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100N jam 381909 2002 726
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه381,909 ریال
کمترین قیمت381909 ریال
بیشترین قیمت381909 ریال
تقاضا946 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی جم
CRP100N jam 381909 0 154
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه381,909 ریال
کمترین قیمت381909 ریال
بیشترین قیمت381909 ریال
تقاضا154 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 410523 1800 1800
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه406,433 ریال
کمترین قیمت408505 ریال
بیشترین قیمت410999 ریال
تقاضا2240 تن
دلار کشف شده287,868 ریال
پتروشیمی شازند
6708 5586
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 371554 700 700
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه313,206 ریال
کمترین قیمت370899 ریال
بیشترین قیمت373389 ریال
تقاضا2020 تن
دلار کشف شده338,093 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Amir 353651 4004 4004
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه313,206 ریال
کمترین قیمت352520 ریال
بیشترین قیمت359888 ریال
تقاضا5764 تن
دلار کشف شده321,803 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
0410KJ Tabriz 314999 55 22
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه314,999 ریال
کمترین قیمت314999 ریال
بیشترین قیمت314999 ریال
تقاضا22 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
0410KJ Tabriz 314999 0 33
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه314,999 ریال
کمترین قیمت314999 ریال
بیشترین قیمت314999 ریال
تقاضا33 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
LLD 209 Arak 345422 1400 1400
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه313,206 ریال
کمترین قیمت343889 ریال
بیشترین قیمت346999 ریال
تقاضا2320 تن
دلار کشف شده314,315 ریال
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 313206 0 984
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه313,206 ریال
کمترین قیمت313206 ریال
بیشترین قیمت313206 ریال
تقاضا984 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b02 Mahabad 313206 2520 1488
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه313,206 ریال
کمترین قیمت313206 ریال
بیشترین قیمت313206 ریال
تقاضا1728 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مهاباد
8679 8631
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1922T lale 338816 220 154
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه338,816 ریال
کمترین قیمت338816 ریال
بیشترین قیمت338816 ریال
تقاضا154 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
220 154
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
52518 Jam 295314 2360 2140
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه295,314 ریال
کمترین قیمت295314 ریال
بیشترین قیمت295314 ریال
تقاضا2260 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی جم
52518 Jam 295314 0 220
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه295,314 ریال
کمترین قیمت295314 ریال
بیشترین قیمت295314 ریال
تقاضا220 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی جم
54B04UV Mahabad 302485 0 48
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه302,485 ریال
کمترین قیمت302485 ریال
بیشترین قیمت302485 ریال
تقاضا48 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مهاباد
54B04UV Mahabad 302485 1680 720
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه302,485 ریال
کمترین قیمت302485 ریال
بیشترین قیمت302485 ریال
تقاضا840 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مهاباد
Miandoab 52B18UV LMP 402417 30 30
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه302,485 ریال
کمترین قیمت395599 ریال
بیشترین قیمت407999 ریال
تقاضا60 تن
دلار کشف شده379,155 ریال
پتروشیمی میاندوآب
62N07UV Miandoab 302485 0 264
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه302,485 ریال
کمترین قیمت302485 ریال
بیشترین قیمت302485 ریال
تقاضا264 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
62N07UV Miandoab 302485 1440 816
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه302,485 ریال
کمترین قیمت302485 ریال
بیشترین قیمت302485 ریال
تقاضا816 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
5510 4238
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HBM 5510 306899 1408 1408
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه305,784 ریال
کمترین قیمت306500 ریال
بیشترین قیمت307789 ریال
تقاضا1628 تن
دلار کشف شده286,039 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
0035 Bandar 305784 0 110
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه305,784 ریال
کمترین قیمت305784 ریال
بیشترین قیمت305784 ریال
تقاضا110 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
0035 Bandar 305784 2200 1012
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه305,784 ریال
کمترین قیمت305784 ریال
بیشترین قیمت305784 ریال
تقاضا1166 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 305784 2400 480
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه305,784 ریال
کمترین قیمت305784 ریال
بیشترین قیمت305784 ریال
تقاضا648 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
Bl3 Bakhtar 305784 0 24
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه305,784 ریال
کمترین قیمت305784 ریال
بیشترین قیمت305784 ریال
تقاضا24 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
Bl3 Marun 305784 3322 2288
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه305,784 ریال
کمترین قیمت305784 ریال
بیشترین قیمت305784 ریال
تقاضا2486 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مارون
Bl3 Marun 305784 0 374
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه305,784 ریال
کمترین قیمت305784 ریال
بیشترین قیمت305784 ریال
تقاضا374 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مارون
9330 5696
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 380000 1705 792
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه380,000 ریال
کمترین قیمت380000 ریال
بیشترین قیمت380000 ریال
تقاضا858 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz 380000 0 88
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه380,000 ریال
کمترین قیمت380000 ریال
بیشترین قیمت380000 ریال
تقاضا88 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تبریز
1705 880
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
5110HF Arya 321543 0 96
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه321,543 ریال
کمترین قیمت321543 ریال
بیشترین قیمت321543 ریال
تقاضا96 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
5110HF Arya 323163 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه321,543 ریال
کمترین قیمت322119 ریال
بیشترین قیمت324900 ریال
تقاضا418 تن
دلار کشف شده286,436 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
5110HF Arya 321543 1392 1176
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه321,543 ریال
کمترین قیمت321543 ریال
بیشترین قیمت321543 ریال
تقاضا1512 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
3713 arya 0 220 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه379,577 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam 321543 0 198
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه321,543 ریال
کمترین قیمت321543 ریال
بیشترین قیمت321543 ریال
تقاضا198 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی ایلام
F7000 Ilam 321543 1804 1606
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه321,543 ریال
کمترین قیمت321543 ریال
بیشترین قیمت321543 ریال
تقاضا1892 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی ایلام
EX5 Marun 326011 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه321,543 ریال
کمترین قیمت324800 ریال
بیشترین قیمت327200 ریال
تقاضا220 تن
دلار کشف شده288,960 ریال
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 328034 3216 3216
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه321,543 ریال
کمترین قیمت326619 ریال
بیشترین قیمت330189 ریال
تقاضا4008 تن
دلار کشف شده290,753 ریال
پتروشیمی مهر
f7000 Miandoab 321543 1704 24
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه321,543 ریال
کمترین قیمت321543 ریال
بیشترین قیمت321543 ریال
تقاضا120 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
8556 6536
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 510139 2112 2112
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه271,705 ریال
کمترین قیمت502999 ریال
بیشترین قیمت558369 ریال
تقاضا3608 تن
دلار کشف شده535,101 ریال
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 470020 2288 2288
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه266,377 ریال
کمترین قیمت465700 ریال
بیشترین قیمت481999 ریال
تقاضا3762 تن
دلار کشف شده502,880 ریال
پتروشیمی تندگویان
PET-BG735 537209 110 110
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه264,094 ریال
کمترین قیمت536999 ریال
بیشترین قیمت538049 ریال
تقاضا374 تن
دلار کشف شده579,735 ریال
پتروشیمی تندگویان
4510 4510
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 331459 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه328,947 ریال
کمترین قیمت329399 ریال
بیشترین قیمت332898 ریال
تقاضا396 تن
دلار کشف شده287,176 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 330626 2310 2310
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه328,947 ریال
کمترین قیمت330199 ریال
بیشترین قیمت331100 ریال
تقاضا2662 تن
دلار کشف شده286,455 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
LFI 2047A Arya 0 88 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه334,326 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
2420h Amir 328947 550 310
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه328,947 ریال
کمترین قیمت328947 ریال
بیشترین قیمت328947 ریال
تقاضا490 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
2420h Amir 328947 0 60
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه328,947 ریال
کمترین قیمت328947 ریال
بیشترین قیمت328947 ریال
تقاضا60 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
2420K Amir 328947 70 40
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه328,947 ریال
کمترین قیمت328947 ریال
بیشترین قیمت328947 ریال
تقاضا80 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 369007 1000 1000
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه328,947 ریال
کمترین قیمت365699 ریال
بیشترین قیمت374989 ریال
تقاضا1630 تن
دلار کشف شده319,708 ریال
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 331390 1100 1100
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه328,947 ریال
کمترین قیمت329499 ریال
بیشترین قیمت339779 ریال
تقاضا1210 تن
دلار کشف شده287,117 ریال
پتروشیمی بندرامام
2420E02 Kordestan 328947 0 48
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه328,947 ریال
کمترین قیمت328947 ریال
بیشترین قیمت328947 ریال
تقاضا48 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی کردستان
2420E02 Kordestan 328947 2400 384
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه328,947 ریال
کمترین قیمت328947 ریال
بیشترین قیمت328947 ریال
تقاضا432 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی کردستان
2102TX00-Lale 328947 264 44
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه328,947 ریال
کمترین قیمت328947 ریال
بیشترین قیمت328947 ریال
تقاضا308 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
2102TX00-Lale 328947 3102 968
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه328,947 ریال
کمترین قیمت328947 ریال
بیشترین قیمت328947 ریال
تقاضا1144 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
2102TX00-Lale 328947 0 242
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه328,947 ریال
کمترین قیمت328947 ریال
بیشترین قیمت328947 ریال
تقاضا242 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لاله
2100 Lale 409577 330 330
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه358,553 ریال
کمترین قیمت401020 ریال
بیشترین قیمت416789 ریال
تقاضا440 تن
دلار کشف شده325,557 ریال
پتروشیمی لاله
11324 6946
پلی اتیلن LMP
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
F7000 LMP Mehr 411839 80 80
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه321,543 ریال
کمترین قیمت401458 ریال
بیشترین قیمت424999 ریال
تقاضا130 تن
دلار کشف شده365,034 ریال
پتروشیمی مهر
80 80
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
MP08 Moheb Qom 336028 0 160
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه336,028 ریال
کمترین قیمت336028 ریال
بیشترین قیمت336028 ریال
تقاضا160 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی محب پلیمر قم
0 160
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
F205 Entekhab 376681 0 30
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه376,681 ریال
کمترین قیمت376681 ریال
بیشترین قیمت376681 ریال
تقاضا30 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
F205 Entekhab 376681 250 70
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,681 ریال
کمترین قیمت376681 ریال
بیشترین قیمت376681 ریال
تقاضا70 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
F205 Entekhab 376681 1200 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,681 ریال
کمترین قیمت376681 ریال
بیشترین قیمت376681 ریال
تقاضا40 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
F105 Entekhab 376681 0 30
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه376,681 ریال
کمترین قیمت376681 ریال
بیشترین قیمت376681 ریال
تقاضا30 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
F105 Entekhab 376681 190 30
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,681 ریال
کمترین قیمت376681 ریال
بیشترین قیمت376681 ریال
تقاضا30 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
F305 Entekhab 0 280 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,681 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
F305 Entekhab 0 260 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه376,681 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
HS 221Tabriz 452297 150 150
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه368,558 ریال
کمترین قیمت449021 ریال
بیشترین قیمت456779 ریال
تقاضا280 تن
دلار کشف شده349,754 ریال
پتروشیمی تبریز
HS 321Tabriz 425978 110 110
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه368,558 ریال
کمترین قیمت423558 ریال
بیشترین قیمت427999 ریال
تقاضا160 تن
دلار کشف شده329,402 ریال
پتروشیمی تبریز
2440 440
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
TG641 (640S) 440036 1496 1496
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه295,962 ریال
کمترین قیمت440000 ریال
بیشترین قیمت440667 ریال
تقاضا2134 تن
دلار کشف شده423,738 ریال
پتروشیمی تندگویان
TG641 MOD 452315 2002 2002
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه296,750 ریال
کمترین قیمت452000 ریال
بیشترین قیمت465999 ریال
تقاضا3938 تن
دلار کشف شده434,405 ریال
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 453817 2002 2002
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه290,447 ریال
کمترین قیمت453453 ریال
بیشترین قیمت472999 ریال
تقاضا3806 تن
دلار کشف شده445,306 ریال
پتروشیمی تندگویان
5500 5500
معاملات گروه باختر
پلیمر کرمانشاه
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Bl3 Bakhtar 305784 0 24
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه305,784 ریال
کمترین قیمت305784 ریال
بیشترین قیمت305784 ریال
تقاضا24 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
Bl3 Bakhtar 305784 2400 480
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه305,784 ریال
کمترین قیمت305784 ریال
بیشترین قیمت305784 ریال
تقاضا648 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
2400 504
مهاباد
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
54B04UV Mahabad 302485 1680 720
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه302,485 ریال
کمترین قیمت302485 ریال
بیشترین قیمت302485 ریال
تقاضا840 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مهاباد
54B04UV Mahabad 302485 0 48
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه302,485 ریال
کمترین قیمت302485 ریال
بیشترین قیمت302485 ریال
تقاضا48 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b02 Mahabad 313206 2520 1488
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه313,206 ریال
کمترین قیمت313206 ریال
بیشترین قیمت313206 ریال
تقاضا1728 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b02 Mahabad 313206 0 984
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه313,206 ریال
کمترین قیمت313206 ریال
بیشترین قیمت313206 ریال
تقاضا984 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی مهاباد
4200 3240
کردستان
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
2420E02 Kordestan 328947 2400 384
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه328,947 ریال
کمترین قیمت328947 ریال
بیشترین قیمت328947 ریال
تقاضا432 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی کردستان
2420E02 Kordestan 328947 0 48
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه328,947 ریال
کمترین قیمت328947 ریال
بیشترین قیمت328947 ریال
تقاضا48 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی کردستان
2400 432
میاندوآب
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Miandoab 52B18UV LMP 402417 30 30
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه302,485 ریال
کمترین قیمت395599 ریال
بیشترین قیمت407999 ریال
تقاضا60 تن
دلار کشف شده379,155 ریال
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 321543 1704 24
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه321,543 ریال
کمترین قیمت321543 ریال
بیشترین قیمت321543 ریال
تقاضا120 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
62N07UV Miandoab 302485 1440 816
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه302,485 ریال
کمترین قیمت302485 ریال
بیشترین قیمت302485 ریال
تقاضا816 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
62N07UV Miandoab 302485 0 264
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه302,485 ریال
کمترین قیمت302485 ریال
بیشترین قیمت302485 ریال
تقاضا264 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
3174 1134
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟