دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲

نمایشگاه پلاستیک یزد

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 29 آبان 1402
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 29 آبان 1402 را بخوانید.

91 تا 100 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 69,872 - سقف: 78,199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 99 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548T - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 69,397 - سقف: 69,999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 97.5 درصد

81 تا 90 درصد رقابت:

71 تا 80 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 66,524 - سقف: 67,088 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 75 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 60,911 - سقف: 61,189تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 74 درصد

61 تا 70 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی C30G - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 58,647 - سقف: 60,400 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 68 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 67,119 - سقف: 67,308 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 67 درصد

پلی پروپیلن نساجی C30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 58,152 - سقف: 58,999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 67 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 58,214 - سقف: 58,464 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 67 درصد

پلی پروپیلن نساجی SF060 - پتروشیمی پلی نار - جامبوبگ/ میانگین: 58,177 - سقف: 58,902تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 67 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 60,386 - سقف: 61,587 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 65.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 65,363 - سقف: 65,699تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 64.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 57,188 - سقف: 58,351 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 64 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 57,119 - سقف: 57,760 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 64 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP345S - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 60,709 - سقف: 61,500 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 63 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 65,736 - سقف: 66,710تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 63 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 56,691 - سقف: 56,855 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 61 درصد

51 تا 60 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 55,083 - سقف: 55,299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 58 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 54,881 - سقف: 56,566 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 57.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 54,579 - سقف: 55,598 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 56.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C - پتروشیمی پلی نار - جامبوبگ/ میانگین: 62,560 - سقف: 62,951 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 55.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 54,090 - سقف: 54,454 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 55 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH552R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 54,115 - سقف: 54,699تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 55 درصد

پلی پروپیلن نساجی 1102L - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 53,935 - سقف: 54,678 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 55 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - جامبوبگ/ میانگین: 53,606 - سقف: 54,246 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 54 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 53,809 - سقف: 53,889 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 54 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 53,322 - سقف: 53,999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 52 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP565S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 56,126 - سقف: 56,776 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 52 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 52,689 - سقف: 53,300 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 51 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 52,475 - سقف: 52,778 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 50.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH510L - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 52,069 - سقف: 52,999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 49 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 52,000 - سقف: 52,587 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 49 درصد

پلی پروپیلن نساجی PYI250 - پتروشیمی پلی نار - جامبوبگ/ میانگین: 51,062 - سقف: 51,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 46.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 53,511 - سقف: 54,578تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 44 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 52,032 - سقف: 53,589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 40 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 49,493 - سقف: 50,178 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 33 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی ZH550J - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 44,705 - سقف: 45,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 28 درصد

پلی پروپیلن نساجی SIF010 - پتروشیمی پلی نار - جامبوبگ/ میانگین: 43,829 - سقف: 44,999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 26 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی HP500M - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 41,366 - سقف: 43,578 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 19 درصد

پلی وینیل کلراید E6834 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 56,322 - سقف: 56,333تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 15 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 30,525 - سقف: 30,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4 درصد

نخ پلی استر 96F560DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی/ میانگین: 69,799 - سقف: 69,799تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

نخ پلی استر 48F180DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی/ میانگین: 71,600- سقف: 71,600 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - جامبوبگ

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - جامبوبگ

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

نخ پلی استر 48F280DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - جامبوبگ

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :

نخ پلی استر 500D96FA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر 144F550DTA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر 160D48FA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر 288F550DTA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB130D36FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی


پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 305250 305990 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی اروند

رقابت قبل 0
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 293,230
اختلاف با قیمت قبل12,020
E6834 arvand 563220 563330 15.39
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی اروند

رقابت قبل 13
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 550,650
اختلاف با قیمت قبل12,570
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
552R Jam 536060 542460 53.76
بسته بندی جامبوبگ

رقابت قبل 54
اختلاف با قبل-0
قیمت میانگین قبل 520,220
اختلاف با قیمت قبل15,840
552R Jam 540900 544540 55.15
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 54
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 520,220
اختلاف با قیمت قبل20,680
510L Jam 571880 583510 64.04
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 86
اختلاف با قبل-22
قیمت میانگین قبل 664,120
اختلاف با قیمت قبل-92,240
550J Jam 582140 584640 66.98
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 90
اختلاف با قبل-23
قیمت میانگین قبل 662,810
اختلاف با قیمت قبل-80,670
YI250 Polynar 510620 515990 46.46
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی پلی نار

رقابت قبل 58
اختلاف با قبل-12
قیمت میانگین قبل 552,030
اختلاف با قیمت قبل-41,410
SF 060 Polynar 581770 589020 66.87
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی پلی نار

رقابت قبل 82
اختلاف با قبل-15
قیمت میانگین قبل 634,560
اختلاف با قیمت قبل-52,790
SIF010 Polynar 438290 449990 25.72
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی پلی نار

HP500M Khomein 413660 435780 18.65
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 78
اختلاف با قبل-59
قیمت میانگین قبل 620,430
اختلاف با قیمت قبل-206,770
510L Khomein 571190 577600 63.84
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 80
اختلاف با قبل-16
قیمت میانگین قبل 629,220
اختلاف با قیمت قبل-58,030
HP 550J Khoemin 545790 555980 56.55
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 80
اختلاف با قبل-24
قیمت میانگین قبل 630,010
اختلاف با قیمت قبل-84,220
1102XK Regal 548810 565660 57.42
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 83
اختلاف با قبل-26
قیمت میانگین قبل 640,870
اختلاف با قیمت قبل-92,060
1102XL Regal 550830 552990 58
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 82
اختلاف با قبل-24
قیمت میانگین قبل 636,210
اختلاف با قیمت قبل-85,380
1102L Regal 539350 546780 54.7
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

552R Arak 526890 533000 51.13
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

رقابت قبل 54
اختلاف با قبل-3
قیمت میانگین قبل 538,560
اختلاف با قیمت قبل-11,670
Z30s Arak 520000 525870 49.16
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

رقابت قبل 52
اختلاف با قبل-3
قیمت میانگین قبل 530,070
اختلاف با قیمت قبل-10,070
552R Maroun 538090 538890 54.34
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 54
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 536,840
اختلاف با قیمت قبل1,250
Z30S Marun 524750 527780 50.52
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 53
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 532,960
اختلاف با قیمت قبل-8,210
C30S Marun 581520 589990 66.8
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 95
اختلاف با قبل-28
قیمت میانگین قبل 681,040
اختلاف با قیمت قبل-99,520
565S Marun 561260 567760 51.88
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 47
اختلاف با قبل5
قیمت میانگین قبل 545,000
اختلاف با قیمت قبل16,260
552R Navid 541150 546990 55.22
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 62
اختلاف با قبل-7
قیمت میانگین قبل 566,650
اختلاف با قیمت قبل-25,500
510L Navid 520690 529990 49.35
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 78
اختلاف با قبل-29
قیمت میانگین قبل 623,630
اختلاف با قیمت قبل-102,940
ZH 550J Navid 447050 455990 28.23
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 79
اختلاف با قبل-51
قیمت میانگین قبل 625,190
اختلاف با قیمت قبل-178,140
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
440L Jam 698720 781990 98.88
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 133
اختلاف با قبل-34
قیمت میانگین قبل 821,420
اختلاف با قیمت قبل-122,700
440G Jam 566910 568550 61.04
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 66
اختلاف با قبل-4
قیمت میانگین قبل 584,050
اختلاف با قیمت قبل-17,140
548T Jam 693970 699990 97.53
بسته بندی پالت پلاستیکی

RP340 Jam 520320 535890 39.9
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 54
اختلاف با قبل-14
قیمت میانگین قبل 573,340
اختلاف با قیمت قبل-53,020
RP345S Jam 607090 615000 63.22
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 70
اختلاف با قبل-7
قیمت میانگین قبل 537,590
اختلاف با قیمت قبل69,500
EP 3130UV Jam 665240 670880 75.06
بسته بندی پالت پلاستیکی

PNR 230c Polynar 625600 629510 55.46
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی پلی نار

رقابت قبل 52
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 612,710
اختلاف با قیمت قبل12,890
3212E Regal 671190 673080 66.79
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 53
اختلاف با قبل14
قیمت میانگین قبل 613,580
اختلاف با قیمت قبل57,610
C30G Marun 586470 604000 68.22
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

RP340R Marun 494930 501780 33.07
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 52
اختلاف با قبل-19
قیمت میانگین قبل 677,350
اختلاف با قیمت قبل-182,420
ZH 515 MA Navid 603860 615870 65.55
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 76
اختلاف با قبل-11
قیمت میانگین قبل 644,310
اختلاف با قیمت قبل-40,450
ZB 440L Navid 533220 539990 51.78
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 64
اختلاف با قبل-13
قیمت میانگین قبل 578,910
اختلاف با قیمت قبل-45,690
ZB 548R Navid 609110 611890 73.38
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 71
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 602,050
اختلاف با قیمت قبل7,060
ZRCT 230C Navid 657360 667100 63
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 61
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 647,500
اختلاف با قیمت قبل9,860
332C Navid 653630 656990 64.55
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 56
اختلاف با قبل8
قیمت میانگین قبل 621,090
اختلاف با قیمت قبل32,540
ZR340r Navid 535110 545780 43.87
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 59
اختلاف با قبل-15
قیمت میانگین قبل 589,670
اختلاف با قیمت قبل-54,560
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 96F560DTA 697990 697990 3
بسته بندی پالت چوبی

نخ پلی استر 48F180DTA 716000 716000 3
بسته بندی پالت چوبی


رقابت های گریدهای off

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی غدیر / میانگین: 27,167 - سقف: 27,222 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی بندر امام

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولیدکننده کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟