سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 22 آبان 1402
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 22 آبان 1402 را بخوانید.

131 تا 140 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 82,142 - سقف: 83,891 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 133 درصد

91 تا 100 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی C30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 68,104 - سقف: 68,533 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 95 درصد

81 تا 90 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی HP510L - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 66,412 - سقف: 94,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 90 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 66,281 - سقف: 67,299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 90 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 65,857 - سقف: 68,888 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 87 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 64,087 - سقف: 64,700 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 83.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی SF060 - پتروشیمی پلی نار - جامبوبگ/ میانگین: 63,456 - سقف: 64,190 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 82 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 63,621 - سقف: 64,799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 82 درصد

71 تا 80 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی HP510L - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 62,922 - سقف: 63,800 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 80 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 63,001 - سقف: 63,200 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 80 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH550J - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 62,519 - سقف: 62,999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 79 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH510L - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 62,363- سقف: 63,699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 78.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 67,735 - سقف: 68,591 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 78 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 64,431 - سقف: 65,065 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 76 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP500M - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 62,043 - سقف: 62,700 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 77.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 60,205 - سقف: 60,299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 71 درصد

61 تا 70 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی RP345S - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 63,165 - سقف: 63,708 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 70 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 58,405 - سقف: 58,908 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 65.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 57,891 - سقف: 58,589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 64.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH552R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 56,665 - سقف: 56,820 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 62 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 64,750 - سقف: 65,198 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 61 درصد

51 تا 60 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 58,967 - سقف: 59,487 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 59 درصد

پلی پروپیلن نساجی PYI250 - پتروشیمی پلی نار - جامبوبگ/ میانگین: 55,203 - سقف: 55,299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 58 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30G - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 54,697 - سقف: 55,178 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 56.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 62,109 - سقف: 62,678 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 56 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 53,856 - سقف: 54,799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 54 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 57,334 - سقف: 57,546 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 54 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - پالت پلاستیکی/ میانگین: 53,759 - سقف: 54,388 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 54 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 53,684 - سقف: 54,000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 54 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 53,296 - سقف: 53,600 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 52.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 61,358- سقف: 62,090 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 52.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 56,511 - سقف: 56,699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 52 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C - پتروشیمی پلی نار - جامبوبگ/ میانگین: 61,271 - سقف: 61,651 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 52 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 53,007 - سقف: 53,289 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 52 درصد

پلی پروپیلن نساجی V30S - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 52,554 - سقف: 52,778 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 51 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی HP565S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 54,500 - سقف: 54,501 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 47 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) - جامبوبگ/ میانگین: 52,022 - سقف: 52,199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 49 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید E6834 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 55,065 - سقف: 55,070 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 13 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - پالت پلاستیکی/ میانگین: 29,593- سقف: 29,799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1.5 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 29,323 - سقف: 29,400 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 0.5 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - جامبوبگ

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - جامبوبگ

نخ پلی استر 96F560DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

نخ پلی استر 48F280DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - جامبوبگ

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :

نخ پلی استر 144F550DTA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر 160D48FA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر 288F550DTA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر 48F180DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

نخ پلی استر 48F280DTC - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

نخ پلی استر 500D96FA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB130D36FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی


پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 293230 294000 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی اروند

رقابت قبل 0
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 293,490
اختلاف با قیمت قبل-260
E6834 arvand 550650 550700 13.19
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی اروند

رقابت قبل 10
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 510,620
اختلاف با قیمت قبل40,030
PVC S65 Ghadir 295930 297990 1.39
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی غدیر

پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
552R Jam 520220 521990 53.84
بسته بندی جامبوبگ

رقابت قبل 58
اختلاف با قبل-4
قیمت میانگین قبل 585,450
اختلاف با قیمت قبل-65,230
552R Jam 537590 543880 48.87
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 58
اختلاف با قبل-9
قیمت میانگین قبل 585,450
اختلاف با قیمت قبل-47,860
510L Jam 664120 945990 85.72
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 91
اختلاف با قبل-5
قیمت میانگین قبل 681,330
اختلاف با قیمت قبل-17,210
550J Jam 662810 672990 89.68
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 89
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 675,190
اختلاف با قیمت قبل-12,380
YI250 Polynar 552030 552990 57.98
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی پلی نار

SF 060 Polynar 634560 641900 81.59
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی پلی نار

رقابت قبل 88
اختلاف با قبل-7
قیمت میانگین قبل 672,950
اختلاف با قیمت قبل-38,390
V30S Khomein 525540 527780 50.39
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 56
اختلاف با قبل-6
قیمت میانگین قبل 558,740
اختلاف با قیمت قبل-33,200
HP500M Khomein 620430 627000 77.55
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 77
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 633,160
اختلاف با قیمت قبل-12,730
510L Khomein 629220 638000 80.06
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 86
اختلاف با قبل-6
قیمت میانگین قبل 663,690
اختلاف با قیمت قبل-34,470
HP 550J Khoemin 630010 632000 80.29
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 84
اختلاف با قبل-4
قیمت میانگین قبل 658,270
اختلاف با قیمت قبل-28,260
1102XK Regal 640870 647000 83.4
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 90
اختلاف با قبل-6
قیمت میانگین قبل 677,360
اختلاف با قیمت قبل-36,490
1102XL Regal 636210 647990 82.07
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 87
اختلاف با قبل-5
قیمت میانگین قبل 66,735
اختلاف با قیمت قبل569,475
552R Arak 538560 547990 54.12
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

رقابت قبل 59
اختلاف با قبل-5
قیمت میانگین قبل 567,390
اختلاف با قیمت قبل-28,830
Z30s Arak 530070 532890 51.9
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

رقابت قبل 59
اختلاف با قبل-7
قیمت میانگین قبل 568,980
اختلاف با قیمت قبل-38,910
552R Maroun 536840 540000 53.63
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

Z30S Marun 532960 536000 52.52
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

Z30G Marun 546970 551780 56.53
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

C30S Marun 681040 685330 94.89
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی مارون

565S Marun 545000 545010 47.13
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 57
اختلاف با قبل-10
قیمت میانگین قبل 595,410
اختلاف با قیمت قبل-50,410
552R Navid 566650 568200 62.16
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 69
اختلاف با قبل-7
قیمت میانگین قبل 603,070
اختلاف با قیمت قبل-36,420
510L Navid 623630 636990 78.46
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 90
اختلاف با قبل-11
قیمت میانگین قبل 677,550
اختلاف با قیمت قبل-53,920
ZH 550J Navid 625190 629990 78.91
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 89
اختلاف با قبل-10
قیمت میانگین قبل 676,880
اختلاف با قیمت قبل-51,690
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
440L Jam 821420 838910 133.28
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 96
اختلاف با قبل38
قیمت میانگین قبل 707,610
اختلاف با قیمت قبل113,810
440G Jam 584050 589080 65.53
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 53
اختلاف با قبل12
قیمت میانگین قبل 554,880
اختلاف با قیمت قبل29,170
548R Jam 658570 688880 87.03
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 94
اختلاف با قبل-7
قیمت میانگین قبل 702,960
اختلاف با قیمت قبل-44,390
RP340 Jam 573340 575460 54.21
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 48
اختلاف با قبل6
قیمت میانگین قبل 563,710
اختلاف با قیمت قبل9,630
RP345S Jam 537590 543880 69.9
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 54
اختلاف با قبل16
قیمت میانگین قبل 586,380
اختلاف با قیمت قبل-48,790
RPX-345S Jam 631650 637080 70
بسته بندی پالت پلاستیکی

PNR 230c Polynar 612710 616510 52.36
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی پلی نار

رقابت قبل 50
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 618,080
اختلاف با قیمت قبل-5,370
3212E Regal 613580 620900 52.57
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 64
اختلاف با قبل-11
قیمت میانگین قبل 673,420
اختلاف با قیمت قبل-59,840
RP340R Marun 677350 685910 52
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

ZH 515 MA Navid 644310 650650 76.27
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 84
اختلاف با قبل-8
قیمت میانگین قبل 733,480
اختلاف با قیمت قبل-89,170
ZB 440L Navid 578910 585890 64.41
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 44
اختلاف با قبل20
قیمت میانگین قبل 522,220
اختلاف با قیمت قبل56,690
ZB 548R Navid 602050 602990 70.98
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 63
اختلاف با قبل8
قیمت میانگین قبل 589,080
اختلاف با قیمت قبل12,970
ZRCT 230C Navid 647500 651980 61
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

332C Navid 621090 626780 56.11
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 52
اختلاف با قبل4
قیمت میانگین قبل 619,060
اختلاف با قیمت قبل2,030
ZR340r Navid 589670 594870 58.61
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 46
اختلاف با قبل13
قیمت میانگین قبل 556,000
اختلاف با قیمت قبل33,670

رقابت های گریدهای off

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی اروند / میانگین: 28,466 - سقف: 28,500 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 - پتروشیمی غدیر / میانگین: 25,000 - سقف: 25,000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 7 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی غدیر / میانگین: 27,280 - سقف: 27,366 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 - پتروشیمی اروند / میانگین: 23,932 - سقف: 23,998 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2.5 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 - پتروشیمی بندر امام

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه
ایون دوشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۲
ممنون از زحمات شما واطاع رسانی ارسال پاسخ

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟