سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 27 شهریور 1402
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 27 شهریور 1402 را بخوانید.

101 تا 110 درصد رقابت:


91 تا 100 درصد رقابت:

 

81 تا 90 درصد رقابت:


71 تا 80 درصد رقابت:

 

61 تا 70 درصد رقابت:

 

51 تا 60 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 66,175 - سقف: 67,289 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 59 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 65,067 - سقف: 65,165تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 56 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C - پتروشیمی پلی نار - جامبوبگ/ میانگین: 60,256 - سقف: 60,776 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 44.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 53,005 - سقف: 53,153 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 42.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 59,045 - سقف: 59,578 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 42 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی SF060 - پتروشیمی پلی نار - جامبوبگ/ میانگین: 49,081 - سقف: 49,578تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 37.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 48,772 - سقف: 48,900 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 37 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 48,557 - سقف: 49,100 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 36 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 50,291 - سقف: 50,833 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 35.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 48,192 - سقف: 48,751 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 35 درصد

پلی پروپیلن نساجی 1102L - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 48,209 - سقف: 48,308 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 35 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 47,925 - سقف: 48,499تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 34 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH510L - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 47,676 - سقف: 47,900 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 34 درصد

پلی وینیل کلراید E6834 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 66,031 - سقف: 66,500 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 34 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH550J - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 47,619 - سقف: 47,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 33 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 47,473 - سقف: 47,747 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 33 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP500M - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 46,559 - سقف: 47,078 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 31 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 46,242 - سقف: 47,199تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 29.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 45,569 - سقف: 45,789 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 28 درصد

پلی پروپیلن نساجی C30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 45,573 - سقف: 45,900 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 28 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 49,252 - سقف: 49,469 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 27.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 45,171 - سقف: 45,289 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 26.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 46,762 - سقف: 47,198 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 26 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 48,640 - سقف: 48,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 26 درصد

پلی پروپیلن نساجی V30S - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 44,554 - سقف: 45,300 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 25 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 44,189 - سقف: 44,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 24 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548T - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 46,152 - سقف: 46,708 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 24 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP345S - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 47,746 - سقف: 47,969 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 23.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP502N - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 43,761 - سقف: 44,122 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 22.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 43,577 - سقف: 44,499 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 22 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 43,595 - سقف: 43,887 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 22 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 43,042 - سقف: 43,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 20.5 درصد

پلی پروپیلن فیلم RP120L - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 64,157 - سقف: 64,202تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 20.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH552R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 42,095 - سقف: 43,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 20 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 45,992 - سقف: 46,708 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 19 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 43,932 - سقف: 44,201 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 18 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 44,003 - سقف: 44,912تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 18 درصد

پلی پروپیلن نساجی PYI250 - پتروشیمی پلی نار - جامبوبگ/ میانگین: 42,227 - سقف: 42,579تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 18 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 43,836 - سقف: 44,078 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 18 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 46,650 - سقف: 46,999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 17 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 45,266 - سقف: 45,800 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 14 درصد

پلی پروپیلن فیلم HP525J - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 40,133 - سقف: 40,176تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 12 درصد

پلی پروپیلن فیلم ZH525J - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 40,140 - سقف: 40,181 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 12 درصد

پلی پروپیلن فیلم RG1104K - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 40,138 - سقف: 40,178 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 12 درصد

پلی پروپیلن فیلم HP525J - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 40,135 - سقف: 40,200تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 12 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP565S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 42,217 - سقف: 42,999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 11.5 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

نخ پلی استر 250D48FB - پتروشیمی تندگویان - پالت چوبی/ میانگین: 63,903 - سقف: 64,199تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - جامبوبگ/ میانگین: 31,183 - سقف: 31,399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 31,050 - سقف: 31,378 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4.5 درصد

نخ پلی استر 160D48FA - پتروشیمی تندگویان - پالت چوبی/ میانگین: 68,496 - سقف: 69,052 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4.5 درصد

نخ پلی استر 250D48FA - پتروشیمی تندگویان - پالت چوبی/ میانگین: 66,692 - سقف: 67,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4 درصد

نخ پلی استر 500D96FB - پتروشیمی تندگویان - پالت چوبی/ میانگین: 63,605 - سقف: 63,611 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - پالت پلاستیکی/ میانگین: 30,792 - سقف: 30,980 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3.5 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 30,606 - سقف: 30,800تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - جامبوبگ/ میانگین: 30,040- سقف: 30,130 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

نخ پلی استر 160D48FB - پتروشیمی تندگویان - پالت چوبی

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - جامبوبگ

نخ پلی استر 250D48FC - پتروشیمی تندگویان - پالت چوبی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:

 


پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 300400 301300 1
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی اروند

رقابت قبل 3
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 306,450
اختلاف با قیمت قبل-6,050
PVC S65 Arvand 310500 313780 4.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی اروند

رقابت قبل 3
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 306,450
اختلاف با قیمت قبل4,050
PVC S65 Bandar 306060 308000 3
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 2
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 308,100
اختلاف با قیمت قبل-2,040
PVC S65 Ghadir 311830 313990 5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی غدیر

رقابت قبل 5
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 302,770
اختلاف با قیمت قبل9,060
PVC S65 Ghadir 307920 309800 3.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی غدیر

رقابت قبل 5
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 302,770
اختلاف با قیمت قبل5,150
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
552R Jam 451710 452890 26.5
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 25
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 446,250
اختلاف با قیمت قبل5,460
510L Jam 474730 477470 33
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 31
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 465,890
اختلاف با قیمت قبل8,840
550J Jam 481920 487510 35
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 33
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 476,100
اختلاف با قیمت قبل5,820
YI250 Polynar 422270 425790 18
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی پلی نار

رقابت قبل 24
اختلاف با قبل-6
قیمت میانگین قبل 442,680
اختلاف با قیمت قبل-20,410
SF 060 Polynar 490810 495780 37.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی پلی نار

رقابت قبل 30
اختلاف با قبل7
قیمت میانگین قبل 465,800
اختلاف با قیمت قبل25,010
552R Khomin 455690 457890 28
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 30
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 463,940
اختلاف با قیمت قبل-8,250
V30S Khomein 445540 453000 25
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 21
اختلاف با قبل4
قیمت میانگین قبل 433,230
اختلاف با قیمت قبل12,310
HP 502N Khomein 437610 441220 22.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 18
اختلاف با قبل5
قیمت میانگین قبل 420,110
اختلاف با قیمت قبل17,500
HP500M Khomein 465590 470780 31
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 29
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 461,310
اختلاف با قیمت قبل4,280
510L Khomein 487720 489000 37
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 32
اختلاف با قبل5
قیمت میانگین قبل 471,100
اختلاف با قیمت قبل16,620
HP 550J Khoemin 485570 491000 36
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 33
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 475,740
اختلاف با قیمت قبل9,830
1102XK Regal 479250 484990 34
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 32
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 471,130
اختلاف با قیمت قبل8,120
1102XL Regal 462420 471990 29.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 33
اختلاف با قبل-4
قیمت میانگین قبل 475,200
اختلاف با قیمت قبل-12,780
1102L Regal 482090 483080 35
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 32
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 472,120
اختلاف با قیمت قبل9,970
552R Arak 441890 445990 24
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

رقابت قبل 24
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 442,030
اختلاف با قیمت قبل-140
Z30s Arak 435950 438870 22
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

رقابت قبل 23
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 438,150
اختلاف با قیمت قبل-2,200
552R Maroun 430420 438990 20.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 24
اختلاف با قبل-4
قیمت میانگین قبل 443,960
اختلاف با قیمت قبل-13,540
Z30S Marun 435770 444990 22
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

Z30S Marun 435770 444990 22
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

C30S Marun 455730 459000 28
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 33
اختلاف با قبل-5
قیمت میانگین قبل 475,930
اختلاف با قیمت قبل-20,200
565S Marun 422170 429990 11.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 28
اختلاف با قبل-16
قیمت میانگین قبل 484,230
اختلاف با قیمت قبل-62,060
552R Navid 420950 435990 20
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

510L Navid 476760 479000 34
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 29
اختلاف با قبل5
قیمت میانگین قبل 462,140
اختلاف با قیمت قبل14,620
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
440L Jam 502910 508330 35.5
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 36
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 506,570
اختلاف با قیمت قبل-3,660
440G Jam 530050 531530 42.5
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 39
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 518,820
اختلاف با قیمت قبل11,230
548R Jam 467620 471980 26
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 30
اختلاف با قبل-4
قیمت میانگین قبل 483,860
اختلاف با قیمت قبل-16,240
548T Jam 461520 467080 24
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 29
اختلاف با قبل-5
قیمت میانگین قبل 479,960
اختلاف با قیمت قبل-18,440
RP340 Jam 486400 488990 26
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 31
اختلاف با قبل-5
قیمت میانگین قبل 505,380
اختلاف با قیمت قبل-18,980
RP345S Jam 477460 479690 23.5
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 24
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 478,180
اختلاف با قیمت قبل-720
EP 3130UV Jam 466500 469990 17
بسته بندی پالت پلاستیکی

PNR 230c Polynar 602560 607760 44.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی پلی نار

رقابت قبل 41
اختلاف با قبل4
قیمت میانگین قبل 585,450
اختلاف با قیمت قبل17,110
3212E Regal 650670 651650 56
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 46
اختلاف با قبل10
قیمت میانگین قبل 605,790
اختلاف با قیمت قبل44,880
EP 548R Maron 438360 440780 18
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 20
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 444,870
اختلاف با قیمت قبل-6,510
RP340R Marun 459920 467080 19
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 22
اختلاف با قبل-3
قیمت میانگین قبل 472,070
اختلاف با قیمت قبل-12,150
ZH 515 MA Navid 440030 449120 18
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 26
اختلاف با قبل-8
قیمت میانگین قبل 469,770
اختلاف با قیمت قبل-29,740
ZB 548R Navid 439320 442010 18
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 20
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 436,730
اختلاف با قیمت قبل2,590
ZR230 Navid 661750 672890 59
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 60
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 666,430
اختلاف با قیمت قبل-4,680
332C Navid 590450 595780 42
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 51
اختلاف با قبل-9
قیمت میانگین قبل 631,540
اختلاف با قیمت قبل-41,090
ZR340r Navid 492520 494690 27.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 31
اختلاف با قبل-3
قیمت میانگین قبل 503,500
اختلاف با قیمت قبل-10,980
ZB 445L Navid 452660 458000 14
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 17
اختلاف با قبل-3
قیمت میانگین قبل 467,630
اختلاف با قیمت قبل-14,970
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
HP525j jam 401350 402000 12
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 12
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 401,590
اختلاف با قیمت قبل-240
RPX 120L-jam 641570 64202 20.5
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 20
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 640,250
اختلاف با قیمت قبل1,320
1104K regal 401380 401780 12
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 12
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 401,660
اختلاف با قیمت قبل-280
HP 525J maron 401330 401760 12
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 12
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 401,670
اختلاف با قیمت قبل-340
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 160D48FA 684960 690520 4.5
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی تندگویان

نخ پلی استر 250D48FA 666920 670990 4
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی تندگویان

نخ پلی استر 250D48Fb 639030 641990 5
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی تندگویان

500D96FB 636050 636110 4
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی تندگویان


رقابت های گریدهای off

41 تا 50 درصد رقابت:


31 تا 40 درصد رقابت:

 

21 تا 30 درصد رقابت:

 

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی اروند/ میانگین: 30,304 - سقف: 30,355 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 13 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی غدیر / میانگین: 29,091- سقف: 29,202 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8.5 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 - پتروشیمی اروند / میانگین: 24,429 - سقف: 24,678 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2.5 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

 

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
اشتراک قیمت های بازار با SMS و ایمیل قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟