دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲

نمایشگاه پلاستیک یزد

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 21 شهریور 1402
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه شنبه 21 شهریور 1402 را بخوانید.

111 تا 120 درصد رقابت:

101 تا 110 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 58,160 - 58,701 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 109 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 56,255 - 57,199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 105 درصد

91 تا 100 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 52,878 - 54,250 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 97 درصد

81 تا 90 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 53,747 - 54,700 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 87 درصد

71 تا 80 درصد رقابت:

61 تا 70 درصد رقابت:

51 تا 60 درصد رقابت:

41 تا 50 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 43,221- 45,122 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 47 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی استایرن انبساطی 221HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 52,130 - 52,598 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 36 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 39,125 - 43,150 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 31 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 45,233 - 45,988 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 29 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV LMP - پتروشیمی میاندوآب - جامبوبگ/ میانگین: 39,289 - 40,220 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 25 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV - پتروشیمی مهاباد - پالت پلاستیکی/ میانگین: 38,659 - 38,801تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 23 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 38,249 - 38,700 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 23.5 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی LMP 0035 - پتروشیمی بندرامام - جامبوبگ/ میانگین: 39,954 - 40,340 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 22 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی/ میانگین: 42,637 - 43,678 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 11.5 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی/ میانگین: 35,711- 35,989 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 9 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 38,397 - 38,499 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 9 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 33,153 - 33,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی مهر - پالت پلاستیکی/ میانگین: 38,273 - 38,588 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 32,945 - 33,300 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 7 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ/ میانگین: 36,590 - 36,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 6 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی/ میانگین: 36,976 - 37,199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5 درصد

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت چوبی/ میانگین: 60,694 - 61,000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 34,348 - 34,589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 36,577 - 36,700تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4.5 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی - پتروشیمی قائد بصیر - پالت چوبی/ میانگین: 59,200- 59,533 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - پالت چوبی/ میانگین: 35,812 - 36,088 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 44,184 - 44,499 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 33,720 - سقف: 33,889 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 35,307 - 35,499 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2.5 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV - پتروشیمی میاندوآب - پالت چوبی/ میانگین: 32,023 - 32,076 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی استایرن انبساطی نسوز F100 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ/ میانگین: 40,926 - 41,150 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - پتروشیمی لرستان - پالت پلاستیکی/ میانگین: 34,617 - 34,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 0.5 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 53,321 - 35,407 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 0.5 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 235F6 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 34,693 - 34,915 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 0.5 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن سبک تزریقی LIM1922 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - پتروشیمی مهاباد - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - پتروشیمی کردستان - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی 6200B - پتروشیمی میاندوآب - پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت چوبی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت فلزی

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پلیمر کرمانشاه - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:

پلی اتیلن سبک فیلم 2420K - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ


اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
N50-ghaed-basir 592000 595330 4
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی قائد بصیر

رقابت قبل 6
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 606,790
اختلاف با قیمت قبل-14,790
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 606940 610000 4.68
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 2
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 585,010
اختلاف با قیمت قبل21,930
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 365900 368990 6.13
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی امیرکبیر

رقابت قبل 1
اختلاف با قبل5
قیمت میانگین قبل 356,390
اختلاف با قیمت قبل9,510
LLD 209 Amir 358120 360880 3.87
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی امیرکبیر

رقابت قبل 1
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 356,390
اختلاف با قیمت قبل1,730
LL 235F6 jam 346930 349150 0.63
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی جم

رقابت قبل 9
اختلاف با قبل-8
قیمت میانگین قبل 381,740
اختلاف با قیمت قبل-34,810
LLD 209 Arak 353070 354990 2.41
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

22B02 Loresatan 346170 348990 0.41
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لرستان

پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
Hi500 Bandar 331530 335990 7.8
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 11
اختلاف با قبل-3
قیمت میانگین قبل 348,400
اختلاف با قیمت قبل-16,870
52518 Jam 329450 333000 0
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی جم

Miandoab 52B18UV LMP 392890 402200 24.86
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی میاندوآب

رقابت قبل 23
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 397,440
اختلاف با قیمت قبل-4,550
52B18UV Miandoab 320230 320760 1.77
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی میاندوآب

رقابت قبل 2
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 326,670
اختلاف با قیمت قبل-6,440
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
HBM 5510 357110 359890 8.87
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی آریا ساسول

رقابت قبل 1
اختلاف با قبل7
قیمت میانگین قبل 336,330
اختلاف با قیمت قبل20,780
Bandar emam 0035 LMP 399540 403400 21.81
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 15
اختلاف با قبل7
قیمت میانگین قبل 381,850
اختلاف با قیمت قبل17,690
0035 Bandar 343480 345890 4.72
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 1
اختلاف با قبل4
قیمت میانگین قبل 334,550
اختلاف با قیمت قبل8,930
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 365770 367000 51.3
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 45
اختلاف با قبل7
قیمت میانگین قبل 349,730
اختلاف با قیمت قبل16,040
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
CRP100B Arak 441840 444990 4.04
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
5110HF Arya 369760 371990 4.59
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی آریا ساسول

رقابت قبل 2
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 364,230
اختلاف با قیمت قبل5,530
EX5 Marun 383970 384990 8.61
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 4
اختلاف با قبل5
قیمت میانگین قبل 371,970
اختلاف با قیمت قبل12,000
F7000 Mehr 382730 385880 8.25
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مهر

رقابت قبل 3
اختلاف با قبل5
قیمت میانگین قبل 369,090
اختلاف با قیمت قبل13,640
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 562550 571990 105.4
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 94
اختلاف با قبل11
قیمت میانگین قبل 555,030
اختلاف با قیمت قبل7,520
PET-BG821 (820S) 537470 547000 87.32
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 90
اختلاف با قبل-3
قیمت میانگین قبل 567,570
اختلاف با قیمت قبل-30,100
PET-BG825 (820N) 581600 587010 108.66
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
0075 Bandar 452330 459880 28.69
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 26
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 449,830
اختلاف با قیمت قبل2,500
020 Bandar 353210 354070 0.49
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

2100 Lale 426370 436780 11.51
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لاله

رقابت قبل 18
اختلاف با قبل-7
قیمت میانگین قبل 458,160
اختلاف با قیمت قبل-31,790
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
F100 Entekhab 409260 411500 0.74
بسته بندی جامبوبگ

رقابت قبل 15
اختلاف با قبل-15
قیمت میانگین قبل 445,470
اختلاف با قیمت قبل-36,210
HS 221Tabriz 521300 525980 35.56
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 33
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 486,420
اختلاف با قیمت قبل34,880
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 391250 431500 31
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 185
اختلاف با قبل-154
قیمت میانگین قبل 366,810
اختلاف با قیمت قبل24,440
Super Bright- TG641 382490 387000 196.28
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 185
اختلاف با قبل11
قیمت میانگین قبل 366,810
اختلاف با قیمت قبل15,680
TG641 (640S) 391250 431500 30.88
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 47
اختلاف با قبل-16
قیمت میانگین قبل 448,010
اختلاف با قیمت قبل-56,760

رقابت های گریدهای off

91 تا 100 درصد رقابت:


81 تا 90 درصد رقابت:

71 تا 80 درصد رقابت:

61 تا 70 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 - پلی پروپیلن جم / میانگین: 33,278 - 33,278 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 69 درصد

51 تا 60 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR230C درجه 1 - صنعتی نوید زر شیمی / میانگین: 56,511 - 56,511 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 51 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1 - پلی پروپیلن جم/ میانگین: 42,826- 42,989 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 33 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 1 - پتروشیمی مارون / میانگین: 41,738 - 42,589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 25 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP340R درجه 1 - پلی پروپیلن جم / میانگین: 39,594 - 42,839 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 14 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1 - پتروشیمی مارون/ میانگین: 36,199 - 36,199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 13 درصد


کمتر از 10 درصد رقابت:

 

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 3 - پلی پروپیلن جم

پلی استایرن انبساطی OVERSIZE - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولیدکننده کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟