دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲

نمایشگاه پلاستیک یزد

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 20 شهریور 1402
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 20 شهریور 1402 را بخوانید.

111 تا 120 درصد رقابت:

101 تا 110 درصد رقابت:

91 تا 100 درصد رقابت:

81 تا 90 درصد رقابت:

71 تا 80 درصد رقابت:

61 تا 70 درصد رقابت:

51 تا 60 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 66,643 - 67,333 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 60 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 63,154 - 63,444 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 51.5 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 60,579 - 63,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 46 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C - پتروشیمی پلی نار - جامبوبگ/ میانگین: 58,545 - 59,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 41 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 51,882 - 52,199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 39.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 50,657 - 51,012 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 36 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 54,074 - 54,889 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 35 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 47,574 - 47,990 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 33 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 47,610 - 47,699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 33 درصد

پلی پروپیلن نساجی C30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 47,593 - 47,951 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 33 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH550J - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 46,919 - 47,178 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 32 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 47,110 - 47,399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 32 درصد

پلی پروپیلن نساجی 1102L - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 47,212 - 47,590 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 32 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 47,113 - 47,378 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 32 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 50,538 - 50,750 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 31 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی HP510L - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 46,589 - 46,999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 30.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 50,350 - 50,567 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 30.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 46,394 - 46,781 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 30 درصد

پلی پروپیلن نساجی SF060 - پتروشیمی پلی نار - جامبوبگ/ میانگین: 46,580 - 46,800 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 30 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 48,386 - 48,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 30 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH510L - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 46,214 - 46,999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 29.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548T - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 47,996 - 48,299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 29 درصد

پلی وینیل کلراید E6834 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 64,268 - 64,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 29 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP565S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 48,423 - 48,999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 28 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 46,977 - 47,789 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 26 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 44,625 - 44,789 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 25 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 44,396 - 44,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 24 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 44,203 - 44,389 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 24 درصد

پلی پروپیلن نساجی PYI250 - پتروشیمی پلی نار - جامبوبگ/ میانگین: 44,268 - 44,712 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 24 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 47,610 - 47,699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 33 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 43,815 - 44,094 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 23 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 43,876 - 44,300 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 23 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 47,207 - 48,248 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 22.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30G - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 43,709 - 43,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 22 درصد

پلی پروپیلن نساجی V30S - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 43,323 - 45,178 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 21 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی پروپیلن فیلم RP120L - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 64,025 - 64,042 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 20 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 44,487 - 44,701 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 20 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 43,673 - 43,799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 18 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 46,763 - 46,999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 17 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP502N - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 42,011 - 42,269 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 18 درصد

پلی پروپیلن فیلم ZH525J - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 40,174 - 40,209 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 12 درصد

پلی پروپیلن فیلم HP525J - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 40,159 - 40,194 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 12 درصد

پلی پروپیلن فیلم HP525J - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 40,167 - 40,209 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 12 درصد

پلی پروپیلن فیلم RG1104K - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 40,166 - 40,202 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 12 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - پالت پلاستیکی/ میانگین: 31,517- 31,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5 درصد

نخ پلی استر 96F560DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی/ میانگین: 69,699 - 70,199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 31,660 - 32,089 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - جامبوبگ/ میانگین: 30,810 - 30,833 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - جامبوبگ/ میانگین: 30,645 - 30,817 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 30,897 - 30,999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

نخ پلی استر 48F280DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی/ میانگین: 68,025 - 68,399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - جامبوبگ/ میانگین: 30,277 - 30,433 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1 درصد

نخ پلی استر 500D96FA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی/ میانگین: 66,427 - 66,600 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 0.5 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

نخ پلی استر 250D48FA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی ZH552R - نوید زرشیمی - جامبوبگ

نخ پلی استر SD250D48FAA - پشمینه کویر - پالت چوبی

نخ پلی استر SD250D48FAA - هشت بهشت کیش - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:

نخ پلی استر 160D48FA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر 48F180DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

نخ پلی استر 48F180DTB - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

نخ پلی استر 48F180DTC - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

نخ پلی استر SD160D48FAA - پشمینه کویر - پالت چوبی

نخ پلی استر SD160D48FAA - هشت بهشت کیش - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA - پشمینه کویر - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA - هشت بهشت کیش - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی


پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 306450 308170 2.68
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی اروند

رقابت قبل 3
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 315,190
اختلاف با قیمت قبل-8,740
PVC S65 Arvand 308970 309990 1.85
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی اروند

رقابت قبل 3
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 315,190
اختلاف با قیمت قبل-6,220
E6834 arvand 642680 645990 28.89
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی اروند

رقابت قبل 18
اختلاف با قبل11
قیمت میانگین قبل 602,160
اختلاف با قیمت قبل40,520
PVC S65 Bandar 308100 308330 2.39
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 35
اختلاف با قبل-33
قیمت میانگین قبل 315,190
اختلاف با قیمت قبل-7,090
PVC S65 Bandar 316600 320890 5.22
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 35
اختلاف با قبل-30
قیمت میانگین قبل 315,190
اختلاف با قیمت قبل1,410
PVC S65 Ghadir 302770 304330 4.74
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی غدیر

رقابت قبل 3
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 314,490
اختلاف با قیمت قبل-11,720
PVC S65 Ghadir 315170 315990 0.62
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی غدیر

رقابت قبل 3
اختلاف با قبل-3
قیمت میانگین قبل 314,490
اختلاف با قیمت قبل680
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
552R Jam 446250 447890 24.95
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 24
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 438,800
اختلاف با قیمت قبل7,450
510L Jam 465890 469990 30.5
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 32
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 467,760
اختلاف با قیمت قبل-1,870
510L Jam 465890 469990 30.45
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 32
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 467,760
اختلاف با قیمت قبل-1,870
550J Jam 476100 476990 33.3
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 26
اختلاف با قبل8
قیمت میانگین قبل 443,710
اختلاف با قیمت قبل32,390
YI250 Polynar 442680 447120 23.95
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی پلی نار

رقابت قبل 26
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 445,090
اختلاف با قیمت قبل-2,410
SF 060 Polynar 465800 468000 30.42
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی پلی نار

رقابت قبل 25
اختلاف با قبل5
قیمت میانگین قبل 443,050
اختلاف با قیمت قبل22,750
552R Khomin 463940 467810 29.9
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 28
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 452,510
اختلاف با قیمت قبل11,430
Z30S Khomein 438760 443000 22.85
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 28
اختلاف با قبل-5
قیمت میانگین قبل 450,820
اختلاف با قیمت قبل-12,060
V30S Khomein 433230 451780 21.3
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 30
اختلاف با قبل-9
قیمت میانگین قبل 460,350
اختلاف با قیمت قبل-27,120
HP 502N Khomein 420110 422690 17.63
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

HP500M Khomein 461310 463000 29.16
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 27
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 447,370
اختلاف با قیمت قبل13,940
510L Khomein 471100 473990 31.9
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 30
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 459,430
اختلاف با قیمت قبل11,670
HP 550J Khoemin 475740 479900 33.21
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 27
اختلاف با قبل6
قیمت میانگین قبل 448,270
اختلاف با قیمت قبل27,470
1102XK Regal 471130 473780 31.91
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 31
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 463,730
اختلاف با قیمت قبل7,400
1102XL Regal 475200 479880 33.05
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 35
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 478,530
اختلاف با قیمت قبل-3,330
1102L Regal 472120 475900 32.19
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 33
اختلاف با قبل-0
قیمت میانگین قبل 468,510
اختلاف با قیمت قبل3,610
552R Arak 442030 443890 23.77
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

رقابت قبل 29
اختلاف با قبل-5
قیمت میانگین قبل 455,050
اختلاف با قیمت قبل-13,020
Z30s Arak 438150 440940 22.68
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

رقابت قبل 29
اختلاف با قبل-6
قیمت میانگین قبل 454,460
اختلاف با قیمت قبل-16,310
552R Maroun 443960 445990 24.3
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 27
اختلاف با قبل-3
قیمت میانگین قبل 448,730
اختلاف با قیمت قبل-4,770
Z30G Marun 437090 438990 22.38
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

C30S Marun 475930 479510 33.26
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 35
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 476,480
اختلاف با قیمت قبل-550
565S Marun 484230 489990 27.91
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

510L Navid 462140 469990 29.4
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 29
اختلاف با قبل-0
قیمت میانگین قبل 457,250
اختلاف با قیمت قبل4,890
ZH 550J Navid 469190 471780 31.37
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 29
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 456,120
اختلاف با قیمت قبل13,070
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
440L Jam 506570 510120 36.38
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 35
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 490,140
اختلاف با قیمت قبل16,430
440G Jam 518820 521990 39.42
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 42
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 516,790
اختلاف با قیمت قبل2,030
548R Jam 483860 485990 30.28
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 29
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 470,610
اختلاف با قیمت قبل13,250
548T Jam 479960 482990 29.23
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 40
اختلاف با قبل-10
قیمت میانگین قبل 507,910
اختلاف با قیمت قبل-27,950
RP340 Jam 505380 507500 31.04
بسته بندی پالت پلاستیکی

RP345S Jam 478180 482990 24.09
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 30
اختلاف با قبل-6
قیمت میانگین قبل 501,250
اختلاف با قیمت قبل-23,070
EPX-3130UV Jam 540740 548890 35
بسته بندی پالت پلاستیکی

PNR 230c Polynar 585450 590990 40.74
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی پلی نار

3212E Regal 605790 630990 45.63
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 60
اختلاف با قبل-14
قیمت میانگین قبل 665,080
اختلاف با قیمت قبل-59,290
EP 548R Maron 444870 447010 19.78
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

RP340R Marun 472070 482480 22.4
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 21
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 519,070
اختلاف با قیمت قبل-47,000
ZH 515 MA Navid 469770 477890 25.88
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 23
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 453,170
اختلاف با قیمت قبل16,600
ZB 548R Navid 436730 437990 20
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 18
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 440,030
اختلاف با قیمت قبل-3,300
ZR230 Navid 666430 673330 60.21
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 64
اختلاف با قبل-4
قیمت میانگین قبل 682,570
اختلاف با قیمت قبل-16,140
332C Navid 631540 634440 51.43
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 60
اختلاف با قبل-8
قیمت میانگین قبل 653,850
اختلاف با قیمت قبل-22,310
ZR340r Navid 503500 505670 30.55
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 30
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 499,710
اختلاف با قیمت قبل3,790
ZB 445L Navid 467630 469990 17.14
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 5
اختلاف با قبل12
قیمت میانگین قبل 411,530
اختلاف با قیمت قبل56,100
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
HP525j jam 401590 401940 11.89
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 25
اختلاف با قبل-13
قیمت میانگین قبل 337,400
اختلاف با قیمت قبل64,190
RPX 120L-jam 640250 640420 20.3
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 8
اختلاف با قبل12
قیمت میانگین قبل 569,920
اختلاف با قیمت قبل70,330
1104K regal 401660 402020 11.9
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 25
اختلاف با قبل-13
قیمت میانگین قبل 337,350
اختلاف با قیمت قبل64,310
HP 525J maron 401670 402090 11.91
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 25
اختلاف با قبل-13
قیمت میانگین قبل 337,380
اختلاف با قیمت قبل64,290
ZH 525J navid 401740 40209 11.92
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 25
اختلاف با قبل-13
قیمت میانگین قبل 337,250
اختلاف با قیمت قبل64,490
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 96F560DTA 696990 701990 5
بسته بندی پالت چوبی

رقابت قبل 5
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 690,000
اختلاف با قیمت قبل6,990
نخ پلی استر 48F280DTA 680250 683990 2
بسته بندی پالت چوبی

رقابت قبل 1
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 637,020
اختلاف با قیمت قبل43,230
نخ پلی استر 500D96FA 664270 666000 0.5
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی تندگویان


رقابت های گریدهای off

41 تا 50 درصد رقابت:

31 تا 40 درصد رقابت:

21 تا 30 درصد رقابت:


11 تا 20 درصد رقابت:


کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی بندر امام / میانگین: 29,489 - 29,533 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 9 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 - پتروشیمی بندر امام/ میانگین: 24,117 - 24,155 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 - پتروشیمی غدیر/ میانگین: 24,401 - 24,401 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:
 


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولیدکننده کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟