سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 14 شهریور 1402
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه شنبه 14 شهریور 1402 را بخوانید.

101 تا 110 درصد رقابت:


91 تا 100 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ / میانگین: 55,503 - سقف: 56,399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 94 درصد


81 تا 90 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 56,757 - سقف: 58,999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 90 درصد


71 تا 80 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 49,817 - سقف: 52,200 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 78 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ / میانگین: 47,966 - سقف: 48,889 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 72.5 درصد


61 تا 70 درصد رقابت:


51 تا 60 درصد رقابت:


41 تا 50 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 44,801 - سقف: 45,880 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 47 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 42,364 - سقف: 43,444 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 42 درصد


31 تا 40 درصد رقابت:

پلی استایرن انبساطی 221HS -  پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 48,642 - سقف: 49,000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 33 درصد

پلی استایرن انبساطی 321HS - پتروشیمی تبریز -  جامبوبگ/ میانگین: 47,871 - سقف: 48,540 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 31 درصد

پلی استایرن انبساطی 321HS - پتروشیمی تبریز -  جامبوبگ/ میانگین: 47,871 - سقف: 48,540 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 31 درصد


21 تا 30 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 44,983 - سقف: 45,699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 26 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV LMP - پتروشیمی میاندوآب -  جامبوبگ/ میانگین: 39,744 - سقف: 39,945 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 23.5 درصد


11 تا 20 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 -پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی/ میانگین: 45,816 - سقف: 47,178تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 18 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 36,681- سقف: 37,522 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 16.5 درصد

پلی استایرن انبساطی نسوز F100 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ / میانگین: 44,547 - سقف: 44,902 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 15 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی LMP 0035 - پتروشیمی بندرامام - جامبوبگ/ میانگین: 38,185 - سقف: 39,939 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 15 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 - پتروشیمی بندرامام -پالت پلاستیکی/ میانگین: 34,840 - سقف: 35,666 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 11 درصد


کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک خطی 235F6 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 38,174 - سقف: 38,338 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8.5 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی - پتروشیمی قائد بصیر -  پالت چوبی / میانگین: 60,679 - سقف: 61,515 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 6 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA- پتروشیمی لرستان - پالت چوبی / میانگین: 35,673 - سقف: 35,789 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پالت پلاستیکی - پتروشیمی مارون/ میانگین: 37,197 - سقف: 37,389 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی مهر - پالت پلاستیکی  / میانگین: 36,909 - سقف: 37,299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 -پتروشیمی بندرامام - پالت چوبی/ میانگین: 58,501 - سقف: 58,699تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2.5 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی / میانگین: 36,423 - سقف: 36,679 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی/ میانگین: 37,566 - سقف: 37,808 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی/ میانگین: 33,633 - سقف: 33,699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1.5 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ / میانگین: 35,639 - سقف: 35,751 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1.5 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV - پتروشیمی میاندوآب- پالت چوبی/ میانگین: 32,667 - سقف: 32,889تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1.5 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - پالت چوبی/ میانگین: 35,661 - سقف: 35,799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1.5 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 33,455 - سقف: 33,455تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 -  پتروشیمی آریا ساسول - پالت پلاستیکی / میانگین: 35,986 - سقف: 36,100 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA -پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی / میانگین: 34,973 - سقف: 35,018تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم-  پالت پلاستیکی/ میانگین: 41,390 - سقف: 41,499 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پالت پلاستیکی - پتروشیمی جم

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - پالت پلاستیکی - پتروشیمی لرستان

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - پالت پلاستیکی - پتروشیمی کردستان

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پالت پلاستیکی - پتروشیمی شازند

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - کیسه - پتروشیمی امیرکبیر

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 - پالت پلاستیکی - پتروشیمی آریا ساسول

پلی اتیلن سبک فیلم 2420K - جامبوبگ - پتروشیمی امیرکبیر

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV -  پتروشیمی مهاباد -پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA -  پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله -پالت پلاستیکی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی 6200B -  پتروشیمی میاندوآب - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم -جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پلیمر کرمانشاه - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی میاندوآب - پالت پلاستیکی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 - پالت چوبی - پتروشیمی تخت جمشید


اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
N50-ghaed-basir 606790 615150 6
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی قائد بصیر

رقابت قبل 22
اختلاف با قبل-16
قیمت میانگین قبل 522,890
اختلاف با قیمت قبل83,900
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 585010 586990 2.5
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 17
اختلاف با قبل-14
قیمت میانگین قبل 493,320
اختلاف با قیمت قبل91,690
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
CRP100N jam 413900 414990 1
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی جم

رقابت قبل 12
اختلاف با قبل-11
قیمت میانگین قبل 313,000
اختلاف با قیمت قبل100,900
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 356390 357510 1.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی امیرکبیر

رقابت قبل 12
اختلاف با قبل-11
قیمت میانگین قبل 296,780
اختلاف با قیمت قبل59,610
LLD 209 Amir 356610 357990 1.5
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی امیرکبیر

رقابت قبل 12
اختلاف با قبل-11
قیمت میانگین قبل 296,780
اختلاف با قیمت قبل59,830
LL 235F6 jam 381740 383380 8.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی جم

رقابت قبل 38
اختلاف با قبل-29
قیمت میانگین قبل 367,330
اختلاف با قیمت قبل14,410
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
1922T lale 375660 378080 2
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لاله

رقابت قبل 21
اختلاف با قبل-19
قیمت میانگین قبل 339,510
اختلاف با قیمت قبل36,150
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
Hi500 Bandar 348400 356660 11
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

Miandoab 52B18UV LMP 397440 399450 23.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی میاندوآب

رقابت قبل 63
اختلاف با قبل-40
قیمت میانگین قبل 399,080
اختلاف با قیمت قبل-1,640
52B18UV Miandoab 326670 328890 1.5
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی میاندوآب

پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
HBM 5510 336330 336990 1.5
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی آریا ساسول

رقابت قبل 9
اختلاف با قبل-8
قیمت میانگین قبل 274,220
اختلاف با قیمت قبل62,110
Bandar emam 0035 LMP 381850 399390 15
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی بندرامام

0035 Bandar 334550 334550 1
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 2
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 256,490
اختلاف با قیمت قبل78,060
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 349730 350180 1
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 4
اختلاف با قبل-3
قیمت میانگین قبل 331,800
اختلاف با قیمت قبل17,930
3840UA lorestan 356730 357890 4
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی لرستان

پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
5110HF Arya 364230 366790 2
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی آریا ساسول

رقابت قبل 12
اختلاف با قبل-10
قیمت میانگین قبل 30,717
اختلاف با قیمت قبل333,513
EX5 Marun 371970 373890 4
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 9
اختلاف با قبل-5
قیمت میانگین قبل 298,910
اختلاف با قیمت قبل73,060
F7000 Mehr 369090 372990 3
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مهر

پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 555030 563990 94
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 46
اختلاف با قبل48
قیمت میانگین قبل 420,270
اختلاف با قیمت قبل134,760
PET-BG785 (780N) 498170 522000 78
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 48
اختلاف با قبل30
قیمت میانگین قبل 416,320
اختلاف با قیمت قبل81,850
PET-BG821 (820S) 567570 589990 90
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 67
اختلاف با قبل23
قیمت میانگین قبل 502,290
اختلاف با قیمت قبل65,280
PET-BG735 479660 488990 72.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 359860 361000 1
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی آریا ساسول

رقابت قبل 10
اختلاف با قبل-9
قیمت میانگین قبل 282,180
اختلاف با قیمت قبل77,680
0075 Bandar 449830 456990 26
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 48
اختلاف با قبل-22
قیمت میانگین قبل 403,100
اختلاف با قیمت قبل46,730
2100 Lale 458160 471780 18
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لاله

رقابت قبل 75
اختلاف با قبل-57
قیمت میانگین قبل 517,940
اختلاف با قیمت قبل-59,780
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
F100 Entekhab 445470 449020 15
بسته بندی جامبوبگ

HS 221Tabriz 486420 490000 33
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 9
اختلاف با قبل24
قیمت میانگین قبل 398,260
اختلاف با قیمت قبل88,160
HS 321Tabriz 478710 485400 31
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 6
اختلاف با قبل25
قیمت میانگین قبل 388,010
اختلاف با قیمت قبل90,700
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 366810 375220 16.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

TG641 (640S) 448010 458800 47
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 29
اختلاف با قبل18
قیمت میانگین قبل 392,450
اختلاف با قیمت قبل55,560
TG645 (640N) 423640 434440 42
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت های گریدهای off

91 تا 100 درصد رقابت:

81 تا 90 درصد رقابت:

71 تا 80 درصد رقابت:

61 تا 70 درصد رقابت:

51 تا 60 درصد رقابت:

41 تا 50 درصد رقابت:

31 تا 40 درصد رقابت:
 

21 تا 30 درصد رقابت:
 

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2100TN00 درجه 2 - پتروشیمی لاله / میانگین: 37,027- سقف: 37,100 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 19.5 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 2 - پتروشیمی لاله / میانگین: 33,705 - سقف: 33,799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 18 درصد

پلی اتیلن سنگین LMP OFF درجه یک - پتروشیمی مهر/ میانگین: 37,800 - سقف: 37,800 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 17 درصد


پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 - پتروشیمی جم  / میانگین: 31,820 - سقف: 32,200 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 12 درصد

پلی استایرن انبساطی 121HS - پتروشیمی تبریز / میانگین: 40,502 - سقف: 40,502 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 11 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 - پتروشیمی جم/ میانگین: 35,266 - سقف: 35,355 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 9.5 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2100TN00 درجه 1 - پتروشیمی لاله / میانگین: 37,872- سقف: 39,199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 9 درصد

پلی اتیلن سبک تزریقی OFF - 1922T درجه 1 -  پتروشیمی لاله/ میانگین: 36,049 - سقف: 36,100 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 9 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 1 - پتروشیمی لاله/ میانگین: 34,666- سقف: 35,177 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 5000S درجه 1 - پتروشیمی جم

پلی استایرن انبساطی OVERSIZE - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
اشتراک قیمت های بازار با SMS و ایمیل قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟