چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 13 شهریور 1402
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 13 شهریور 1402 را بخوانید.

111 تا 120 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 68,257 - سقف: 68,455 ومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 116 درصد

101 تا 110 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 65,385 - سقف: 66,178 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 110 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 66,508 - سقف: 66,655 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 110 درصد

91 تا 100 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 59,712 - سقف: 60,588 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 100 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 52,663 - سقف: 53,088 ومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 91 درصد

81 تا 90 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 51,679 - سقف: 52,102 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 87 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548T - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 50,791 - سقف: 51,291 ومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 84 درصد

71 تا 80 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 47,853 - سقف: 48,055 ومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 78.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی C30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 47,648 - سقف: 47,904 ومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 78 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 49,014 - سقف: 49,689 ومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 77 درصد

پلی پروپیلن نساجی 1102L - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 46,851 - سقف: 47,566 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 75 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 51,907 - سقف: 52,355 ومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 77.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 46,776 - سقف: 47,399 ومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 74 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH552R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 46,649 - سقف: 47,149 ومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 73.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 46,373 - سقف: 46,999 ومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 73 درصد

پلی پروپیلن نساجی V30S - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 46,035 - سقف: 43,299 ومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 72 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP345S - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 50,125 - سقف: 50,389 ومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 71 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 45,943 - سقف: 46,299 ومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 71 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 45,931 - سقف: 46,181 ومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 71 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 49,971 - سقف: 50,169 ومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 71 درصد

61 تا 70 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی ZH550J - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 45,612 - سقف: 45,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 70 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 47,061 - سقف: 47,300  تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 70 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH510L - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 45,725 - سقف: 45,899 ومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 70.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 45,505 - سقف: 46,199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 70 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 45,446 - سقف: 46,000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 69.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 45,251 - سقف: 45,500 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 69 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 45,082 - سقف: 45,481 ومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 68 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 44,827 - سقف: 44,827 ومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 67 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 44,873 - سقف: 45,099 ومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 67 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP500M - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 44,737 - سقف: 45,000 ومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 67 درصد

پلی پروپیلن نساجی PYI250 - پتروشیمی پلی نار - جامبوبگ/ میانگین: 44,509 - سقف: 44,699 ومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 66 درصد

پلی پروپیلن نساجی SF060 - پتروشیمی پلی نار - جامبوبگ/ میانگین: 44,515 - سقف: 45,096 ومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 66 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 44,371 - سقف: 44,659 ومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 65.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی SF060 - پتروشیمی پلی نار - جامبوبگ/ میانگین: 44,305 - سقف: 44,444 ومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 65 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 43,880 - سقف: 44,190 ومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 64 درصد

پلی پروپیلن نساجی V30S - پلی پروپیلن جم - جامبوبگ/ میانگین: 43,913 - سقف: 44,089 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 64 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550P - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 43,759 - سقف: 44,000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 63 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 45,317 - سقف: 46,646 ومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 62 درصد

51 تا 60 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 46,686 - سقف: 47,000 ومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 60 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 44,003 - سقف: 44,578 ومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 59 درصد

پلی وینیل کلراید E6834 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 60,216 - سقف: 60,288 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 56 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 42,827 - سقف: 43,000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 55 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

پلی پروپیلن فیلم RP120L - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 56,992- سقف: 60,999 ومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 42 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 41,153 - سقف: 43,599 ومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 38 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 32,161 - سقف: 32,966 ومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 38 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - پالت پلاستیکی/ میانگین: 31,736 - سقف: 32,066 ومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 36 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - جامبوبگ/ میانگین: 31,519 - سقف: 31,800 ومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 35 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 31,519 - سقف: 31,800 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 35 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - جامبوبگ/ میانگین: 31,449 - سقف: 31,766 ومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 35 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی آبادان - پالت پلاستیکی/ میانگین: 30,176 - سقف: 30,388 ومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 29 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - جامبوبگ/ میانگین: 29,826 - سقف: 30,100 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 28 درصد

پلی پروپیلن فیلم RG1104K - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 33,735 - سقف: 33,777 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 25 درصد

پلی پروپیلن فیلم HP525J - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 33,738 - سقف: 33,788 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 25 درصد

پلی پروپیلن فیلم HP525J - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 33,740 - سقف: 33,806 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 25 درصد

پلی پروپیلن فیلم ZH525J - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 33,725 - سقف: 33,784 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 25 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

 

کمتر از 10 درصد رقابت:

نخ پلی استر SD160D48FAA - پشمینه کویر - پالت چوبی/ میانگین: 71,100 - سقف: 71,100 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 6 درصد

نخ پلی استر 96F560DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی/ میانگین: 69,000 - سقف: 69,000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5 درصد

نخ پلی استر SD160D48FAA - هشت بهشت کیش - پالت چوبی/ میانگین: 71,000 - سقف: 71,000ومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5 درصد

نخ پلی استر 500D96FA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی/ میانگین: 63,872 - سقف: 64,200 ومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1.5 درصد

نخ پلی استر 48F280DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی/ میانگین: 63,702 - سقف: 63,800 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 0.5 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:

نخ پلی استر 160D48FA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر 250D48FA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر 48F180DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA - هشت بهشت کیش - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA - پشمینه کویر - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی


پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PVC S65 Abadan 30176 303880 29
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی آبادان

رقابت قبل 6
اختلاف با قبل23
قیمت میانگین قبل 250,640
اختلاف با قیمت قبل-220,464
PVC S65 Arvand 315190 318000 2.57
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی اروند

رقابت قبل 18
اختلاف با قبل-16
قیمت میانگین قبل 284,140
اختلاف با قیمت قبل31,050
PVC S65 Arvand 321610 329660 4.66
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی اروند

رقابت قبل 18
اختلاف با قبل-14
قیمت میانگین قبل 284,140
اختلاف با قیمت قبل37,470
E6834 arvand 602160 602880 18.25
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی اروند

رقابت قبل 53
اختلاف با قبل-35
قیمت میانگین قبل 595,880
اختلاف با قیمت قبل6,280
PVC S65 Bandar 315190 318000 35
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 20
اختلاف با قبل15
قیمت میانگین قبل 274,070
اختلاف با قیمت قبل41,120
PVC S65 Bandar 298260 301000 2.82
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 20
اختلاف با قبل-17
قیمت میانگین قبل 274,070
اختلاف با قیمت قبل24,190
PVC S65 Ghadir 314490 317660 3.27
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی غدیر

رقابت قبل 18
اختلاف با قبل-15
قیمت میانگین قبل 273,270
اختلاف با قیمت قبل41,220
PVC S65 Ghadir 317360 320660 2.34
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی غدیر

رقابت قبل 18
اختلاف با قبل-16
قیمت میانگین قبل 273,270
اختلاف با قیمت قبل44,090
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
552R Jam 438800 441900 24.21
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 61
اختلاف با قبل-37
قیمت میانگین قبل 430,300
اختلاف با قیمت قبل8,500
510L Jam 467760 473990 32.41
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 61
اختلاف با قبل-29
قیمت میانگین قبل 432,100
اختلاف با قیمت قبل35,660
550J Jam 443710 446590 25.61
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 52
اختلاف با قبل-27
قیمت میانگین قبل 408,140
اختلاف با قیمت قبل35,570
YI250 Polynar 445090 446990 26
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی پلی نار

رقابت قبل 45
اختلاف با قبل-19
قیمت میانگین قبل 388,020
اختلاف با قیمت قبل57,070
SF 060 Polynar 443050 444440 25.42
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی پلی نار

رقابت قبل 61
اختلاف با قبل-36
قیمت میانگین قبل 431,970
اختلاف با قیمت قبل11,080
SF 060 Polynar 445150 450960 26.01
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی پلی نار

رقابت قبل 61
اختلاف با قبل-35
قیمت میانگین قبل 431,970
اختلاف با قیمت قبل13,180
V30S JAM 439130 440890 24.31
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی جم

HP 550P Khomein 437590 440000 23.87
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 55
اختلاف با قبل-31
قیمت میانگین قبل 413,800
اختلاف با قیمت قبل23,790
552R Khomin 452510 455000 28.1
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 49
اختلاف با قبل-20
قیمت میانگین قبل 397,660
اختلاف با قیمت قبل54,850
Z30S Khomein 450820 454810 27.62
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

V30S Khomein 460350 432990 30.32
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 54
اختلاف با قبل-24
قیمت میانگین قبل 412,190
اختلاف با قیمت قبل48,160
HP500M Khomein 447370 450000 26.64
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

510L Khomein 459430 462990 30.05
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 55
اختلاف با قبل-25
قیمت میانگین قبل 413,920
اختلاف با قیمت قبل45,510
HP 550J Khoemin 448270 448270 26.9
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 46
اختلاف با قبل-19
قیمت میانگین قبل 390,820
اختلاف با قیمت قبل57,450
1102XK Regal 463730 469990 31.27
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 53
اختلاف با قبل-22
قیمت میانگین قبل 410,310
اختلاف با قیمت قبل53,420
1102XL Regal 478530 480550 35.46
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 60
اختلاف با قبل-24
قیمت میانگین قبل 427,070
اختلاف با قیمت قبل51,460
1102L Regal 468510 475660 32.63
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 50
اختلاف با قبل-18
قیمت میانگین قبل 402,540
اختلاف با قیمت قبل65,970
552R Arak 455050 461990 28.82
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

رقابت قبل 56
اختلاف با قبل-27
قیمت میانگین قبل 417,850
اختلاف با قیمت قبل37,200
Z30s Arak 454460 460000 28.65
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

رقابت قبل 58
اختلاف با قبل-29
قیمت میانگین قبل 422,770
اختلاف با قیمت قبل31,690
552R Maroun 448730 450990 27.03
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 59
اختلاف با قبل-32
قیمت میانگین قبل 455,370
اختلاف با قیمت قبل-6,640
Z30S Marun 459310 461810 30.02
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 59
اختلاف با قبل-29
قیمت میانگین قبل 425,670
اختلاف با قیمت قبل33,640
C30S Marun 476480 479040 34.88
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 65
اختلاف با قبل-30
قیمت میانگین قبل 441,130
اختلاف با قیمت قبل35,350
552R Navid 466490 471490 31.77
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 64
اختلاف با قبل-32
قیمت میانگین قبل 438,190
اختلاف با قیمت قبل28,300
510L Navid 457250 458990 29.44
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 58
اختلاف با قبل-28
قیمت میانگین قبل 422,580
اختلاف با قیمت قبل34,670
ZH 550J Navid 456120 458990 29.12
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 54
اختلاف با قبل-25
قیمت میانگین قبل 421,660
اختلاف با قیمت قبل34,460
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
440L Jam 490140 496890 34.67
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 68
اختلاف با قبل-33
قیمت میانگین قبل 462,890
اختلاف با قیمت قبل27,250
440G Jam 516790 521020 41.71
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 80
اختلاف با قبل-38
قیمت میانگین قبل 497,510
اختلاف با قیمت قبل19,280
548R Jam 470610 473000 29.3
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 60
اختلاف با قبل-31
قیمت میانگین قبل 442,310
اختلاف با قیمت قبل28,300
548T Jam 507910 512910 39.55
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 61
اختلاف با قبل-21
قیمت میانگین قبل 442,730
اختلاف با قیمت قبل65,180
RP345S Jam 501250 503890 30.08
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 69
اختلاف با قبل-39
قیمت میانگین قبل 488,610
اختلاف با قیمت قبل12,640
EP 3130UV Jam 597120 605880 52.14
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 94
اختلاف با قبل-42
قیمت میانگین قبل 576,610
اختلاف با قیمت قبل20,510
3212E Regal 665080 666550 60
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 102
اختلاف با قبل-42
قیمت میانگین قبل 634,140
اختلاف با قیمت قبل30,940
EPC40R Arak 526630 530880 44.7
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

RP340R Marun 519070 523550 21.15
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

RP340R Marun 466860 470000 21.15
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

ZH 515 MA Navid 453170 466460 22.71
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 61
اختلاف با قبل-38
قیمت میانگین قبل 449,780
اختلاف با قیمت قبل3,390
ZB 548R Navid 440030 445780 17.67
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 55
اختلاف با قبل-38
قیمت میانگین قبل 428,470
اختلاف با قیمت قبل11,560
ZB 548R Navid 428270 430000 17.67
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 55
اختلاف با قبل-38
قیمت میانگین قبل 428,470
اختلاف با قیمت قبل-200
ZR230 Navid 682570 684550 64.21
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

332C Navid 653850 661780 59.64
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 97
اختلاف با قبل-38
قیمت میانگین قبل 612,560
اختلاف با قیمت قبل41,290
ZR340r Navid 499710 501690 29.68
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 60
اختلاف با قبل-30
قیمت میانگین قبل 464,140
اختلاف با قیمت قبل35,570
ZB 445L Navid 411530 435990 5.04
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 60
اختلاف با قبل-55
قیمت میانگین قبل 476,190
اختلاف با قیمت قبل-64,660
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
HP525j jam 337400 338060 25
بسته بندی پالت پلاستیکی

RPX 120L-jam 569920 609990 7.87
بسته بندی پالت پلاستیکی

1104K regal 337350 337770 25
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

HP 525J maron 337380 337880 25
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

ZH 525J navid 337250 337840 25
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر SD160D48FAA 711000 711000 6
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی پشمینه کویر

نخ پلی استر 96F560DTA 690000 690000 5
بسته بندی پالت چوبی

نخ پلی استر 48F280DTA 637020 638000 0.5
بسته بندی پالت چوبی

نخ پلی استر 500D96FA 638720 642000 1.5
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی تولیدی سیرنگ

نخ پلی استر SD160D48FAA 710000 710000 5
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی هشت بهشت کیش


رقابت های گریدهای off

91 تا 100 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR230C درجه 1 - صنعتی نوید زر شیمی/ میانگین: 56,299 - سقف: 56,499 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 98 درصد

81 تا 90 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1 - پلی پروپیلن جم/ میانگین: 43,666 - سقف: 44,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 81 درصد


71 تا 80 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1 - پلی پروپیلن جم / میانگین: 42,800 - سقف: 42,800 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 77 درصد


61 تا 70 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB548R درجه 1 - صنعتی نوید زر شیمی/ میانگین: 41,255 - سقف: 41,299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 66 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP340R درجه 1 - پلی پروپیلن جم/ میانگین: 42,696 - سقف: 43,089 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 62 درصد


51 تا 60 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RPX345S درجه 1 -پلی پروپیلن جم  میانگین: 41,241 - سقف: 41,241 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 57 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی اروند / میانگین: 32,555 - سقف: 32,555 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 55 درصد


41 تا 50 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 - پتروشیمی اروند/ میانگین: 27,296 - سقف: 27,400 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 46 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی غدیر / میانگین: 30,309- سقف: 30,300 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 44 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 - پتروشیمی غدیر/ میانگین: 26,610 - سقف: 26,610 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 42.5 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

21 تا 30 درصد رقابت:

11 تا 20 درصد رقابت:

کمتر از 10 درصد رقابت:

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:

 


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟