سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 7 شهریور 1402
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه شنبه 7 شهریور 1402 را بخوانید.


101 تا 110 درصد رقابت:


91 تا 100 درصد رقابت:


81 تا 90 درصد رقابت:


71 تا 80 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی/ میانگین: 51,794 - سقف: 57,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 75 درصد

61 تا 70 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 50,229 - سقف: 51,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 67 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV LMP - پتروشیمی میاندوآب - جامبوبگ/ میانگین: 39,908 - سقف: 39,970 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 63 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 47,207 - سقف: 47,712 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 61.5 درصد


51 تا 60 درصد رقابت:41 تا 50 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 40,310 - سقف: 41,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 48 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 41,632 - سقف: 43,999تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 48 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 42,027 - سقف: 44,010تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 46 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP - پتروشیمی مهر - جامبوبگ / میانگین: 38,458 - سقف: 38,700 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 41 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک خطی 235F6 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 36,733 - سقف: 36,933تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 38 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 39,319 - سقف: 39,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 31.5 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 39,245 - سقف: 39,880 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 29 درصد

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی/ میانگین: 33,951 - سقف: 34,444تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 21 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی - پتروشیمی قائد بصیر - پالت چوبی/ میانگین: 52,289- سقف: 52,480 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 20 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت فلزی/ میانگین: 49,332 - سقف: 49,698 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 17 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی مهر - پالت پلاستیکی/ میانگین: 30,987 - سقف: 31,188تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 13 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 34,696 - سقف: 34,489 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 12 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ/ میانگین: 29,952 - سقف: 30,279 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 12 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی/ میانگین: 30,717 - سقف: 30,889 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 12 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی ایلام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 30,261 - سقف: 30,499تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 11 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - پالت چوبی / میانگین: 29,678- سقف: 30,299تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 11 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 48,287 - سقف: 48,978 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10.5 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت پلاستیکی/ میانگین: 30,049 - سقف: 30,180 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 29,891 - سقف: 30,278 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 9 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی/ میانگین: 27,422 - سقف: 27,699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 9 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 29,013 - سقف: 29,299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 9 درصد

پلی استایرن انبساطی 221HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 39,826 - سقف: 40,266 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 9 درصد

ی اتیلن سبک فیلم 0200 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 29,362 - سقف: 29,500 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ / میانگین: 33,267- سقف: 33,380 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 35,319 - سقف: 36,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 7 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 26,846- سقف: 27,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 7 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - پتروشیمی لرستان - پالت پلاستیکی/ میانگین: 28,387 - سقف: 28,702 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 6.5 درصد

پلی استایرن انبساطی 321HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 38,801 - سقف: 38,998 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 6 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 33,180 - سقف: 33,317 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - کیسه/ میانگین: 30,851 - سقف: 31,009 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت پلاستیکی/ میانگین: 28,218 - سقف: 28,601 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3.5 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - پتروشیمی کردستان - پالت پلاستیکی/ میانگین: 27,953- سقف: 28,228 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2.5 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - پتروشیمی مهاباد - پالت پلاستیکی/ میانگین: 24,954 - سقف: 25,089 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 25,649 - سقف: 25,888 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی / میانگین: 31,300 - سقف: 31,440 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ/ میانگین: 27,344- سقف: 27,666 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 0.22 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت فلزی

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پلیمر کرمانشاه - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی 6200B - پتروشیمی میاندوآب - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن ترفتالات بطری YSY01 - HAINAN YISHENG PETROCHEMICAL CO.LTD - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی میاندوآب - پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت چوبی


پلی استایرن انبساطی نسوز F100 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات بطری BGWK-821 - Wankai New Materials Co.,Ltd - جامبوبگ

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:


اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 482870 489870 10.43
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 10
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 479,530
اختلاف با قیمت قبل3,340
N50-ghaed-basir 522890 524800 21.82
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی قائد بصیر

رقابت قبل 20
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 515,950
اختلاف با قیمت قبل6,940
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 493320 496980 0
بسته بندی پالت فلزی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 27
اختلاف با قبل-27
قیمت میانگین قبل 534,910
اختلاف با قیمت قبل-41,590
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 308510 310090 4.09
بسته بندی کیسه
پتروشیمی امیرکبیر

CRP100N jam 313000 314400 0.7
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی جم

رقابت قبل 7
اختلاف با قبل-7
قیمت میانگین قبل 333,460
اختلاف با قیمت قبل-20,460
CRP100N jam 346960 344890 11.63
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی جم

رقابت قبل 7
اختلاف با قبل4
قیمت میانگین قبل 333,460
اختلاف با قیمت قبل13,500
CRP100B Arak 353190 360990 7.32
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

رقابت قبل 5
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 347,140
اختلاف با قیمت قبل6,050
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 296780 302990 12.31
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی امیرکبیر

رقابت قبل 3
اختلاف با قبل10
قیمت میانگین قبل 289,810
اختلاف با قیمت قبل6,970
LLD 209 Amir 299520 302790 11.26
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی امیرکبیر

رقابت قبل 3
اختلاف با قبل9
قیمت میانگین قبل 289,810
اختلاف با قیمت قبل9,710
LL 235F6 jam 367330 369330 37.73
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی جم

رقابت قبل 28
اختلاف با قبل10
قیمت میانگین قبل 337,320
اختلاف با قیمت قبل30,010
LL 235F6 jam 367330 369330 37.73
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی جم

رقابت قبل 28
اختلاف با قبل10
قیمت میانگین قبل 337,320
اختلاف با قیمت قبل30,010
LLD 209 Arak 290139 292990 8.79
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

رقابت قبل 5
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 277,910
اختلاف با قیمت قبل12,229
22B02 Loresatan 283780 287020 6.44
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لرستان

پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
1922T lale 339510 344440 20.98
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لاله

رقابت قبل 17
اختلاف با قبل4
قیمت میانگین قبل 314,780
اختلاف با قیمت قبل24,730
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
62N07UV Mahabad 249540 250890 2.12
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مهاباد

رقابت قبل 5
اختلاف با قبل-3
قیمت میانگین قبل 256,160
اختلاف با قیمت قبل-6,620
Miandoab 52B18UV LMP 399080 399700 63.32
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی میاندوآب

رقابت قبل 57
اختلاف با قبل7
قیمت میانگین قبل 382,920
اختلاف با قیمت قبل16,160
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
HBM 5510 274220 276990 9
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی آریا ساسول

رقابت قبل 6
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 267,720
اختلاف با قیمت قبل6,500
HBM 5510 274220 276990 8.98
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی آریا ساسول

رقابت قبل 6
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 267,720
اختلاف با قیمت قبل6,500
0035 Bandar 256490 258880 2
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

0035 Bandar 256490 258880 1.93
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

Bl3 Marun 268460 270990 7
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

Bl3 Marun 268460 270990 6.69
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 331800 333170 4
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

3840 Tabriz 331800 333170 37.25
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
5110HF Arya 30717 308890 12
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی آریا ساسول

F7000 Ilam 302610 304990 10.66
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی ایلام

رقابت قبل 1
اختلاف با قبل10
قیمت میانگین قبل 273,050
اختلاف با قیمت قبل29,560
EX5 Marun 298910 302780 9.31
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

7000F LMP 384580 387000 41
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی مهر

7000F LMP 309870 311880 13
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مهر

پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 420270 440100 46
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 52
اختلاف با قبل-6
قیمت میانگین قبل 428,490
اختلاف با قیمت قبل-8,220
PET-BG781 (780S) 420270 440100 46.22
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 52
اختلاف با قبل-6
قیمت میانگین قبل 428,490
اختلاف با قیمت قبل-8,220
PET-BG785 (780N) 416320 439990 47.61
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 35
اختلاف با قبل12
قیمت میانگین قبل 374,340
اختلاف با قیمت قبل41,980
PET-BG821 (820S) 502290 510990 67.15
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 36
اختلاف با قبل31
قیمت میانگین قبل 401,510
اختلاف با قیمت قبل100,780
PET-BG825 (820N) 472070 477120 61.51
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 282180 286010 3.42
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی آریا ساسول

LF 190 Arya - 2119 300490 301800 10.14
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی آریا ساسول

2420h Amir 273440 276660 0.22
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی امیرکبیر

0075 Bandar 403100 41099 47.74
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 43
اختلاف با قبل5
قیمت میانگین قبل 378,870
اختلاف با قیمت قبل24,230
020 Bandar 293620 295000 7.62
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 10
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 290,660
اختلاف با قیمت قبل2,960
2420E02 Kordestan 279530 282280 2.45
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی کردستان

2100 Lale 517940 575990 74.84
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لاله

رقابت قبل 107
اختلاف با قبل-32
قیمت میانگین قبل 593,730
اختلاف با قیمت قبل-75,790
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
HS 221Tabriz 398260 402660 8.96
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 6
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 386,280
اختلاف با قیمت قبل11,980
HS 321Tabriz 388010 389980 6.16
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تبریز

پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
TG641 (640S) 392450 398800 28.73
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 27
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 387,770
اختلاف با قیمت قبل4,680
Super Bright TG645 332670 333800 176.82
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 174
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 329,380
اختلاف با قیمت قبل3,290
TG 645 MOD 393190 395990 31.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت های گریدهای off

91 تا 100 درصد رقابت:


81 تا 90 درصد رقابت:


71 تا 80 درصد رقابت:


61 تا 70 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1 - پلی پروپیلن جم / میانگین: 40,400 - سقف: 40,400 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 68 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPC40Rدرجه 1 - پتروشیمی شازند / میانگین: 41,717- سقف: 42,678 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 68 درصد

51 تا 60 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1 - پلی پروپیلن جم / میانگین: 38,475 - سقف: 38,600 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 60 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 1 - پلی پروپیلن جم / میانگین: 39,500 - سقف: 39,500 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 59 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB548R درجه 1 - صنعتی نوید زر شیمی / میانگین: 39,573 - سقف: 41,020 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 59 درصد

پلی اتیلن سنگین LMP  - پتروشیمی ایلام / میانگین: 41,499 - سقف: 41,749 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 51.5 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RPX345S درجه 1 - پلی پروپیلن جم / میانگین: 38,286 - سقف: 39,080 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 46 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP340R درجه 1 - پلی پروپیلن جم/ میانگین: 37,602 - سقف: 38,080 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 44 درصد


31 تا 40 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR230C درجه 1 - صنعتی نوید زر شیمی / میانگین: 39,301 - سقف: 41,225 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 39 درصد


21 تا 30 درصد رقابت:


11 تا 20 درصد رقابت:


کمتر از 10 درصد رقابت:

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی استایرن انبساطی OVERSIZE - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب

پلی استایرن انبساطی 121HS - پتروشیمی تبریز

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
اشتراک قیمت های بازار با SMS و ایمیل قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟