سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 6 شهریور 1402
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 6 شهریور 1402 را بخوانید.

100 تا 110 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 63,414 - سقف: 63,499 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 102 درصد

91 تا 100 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 62,027 - سقف: 62,100 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 98 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 61,256 - سقف: 62,100 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 97 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 57,661 - سقف: 58,058 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 94 درصد

81 تا 90 درصد رقابت:

 

71 تا 80 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 49,751 - سقف: 49,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 80 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C - پتروشیمی پلی نار - جامبوبگ/ میانگین: 56,108 - سقف: 56,399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 79 درصد

61 تا 70 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی RP345S - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 48,861 - سقف: 49,323 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 68 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 46,289 - سقف: 46,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 68 درصد

پلی پروپیلن نساجی C30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 44,113 - سقف: 44,390 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 65 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP565S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 46,791 - سقف: 46,999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 65 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH552R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 43,819 - سقف: 44,070 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 64 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 47,371 - سقف: 47,777 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 63 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 47,371 - سقف: 47,777 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 63 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 43,210 - سقف: 43,800 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 61.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 44,978 - سقف: 45,345 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 61 درصد

پلی پروپیلن نساجی SF060 - پتروشیمی پلی نار - جامبوبگ/ میانگین: 43,197 - سقف: 43,399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 61 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 43,030 - سقف: 43,399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 61 درصد

51 تا 60 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی EP548T - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 44,273 - سقف: 44,726 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 60.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 46,414 - سقف: 46,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 60 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 44,231 - سقف: 44,540 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 60 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 47,619 - سقف: 48,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 60 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 42,707 - سقف: 43,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 59.5 درص

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 45,537 - سقف: 42,900 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 59 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 42,567 - سقف: 42,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 59 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 42,277 - سقف: 42,678 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 58 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH510L - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 42,258 - سقف: 42,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 58 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 41,785 - سقف: 42,639 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 56 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 42,847 - سقف: 43,000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 55 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 41,392 - سقف: 42,288 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 55 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP500M - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 41,380 - سقف: 41,581 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 55 درصد

پلی پروپیلن نساجی V30S - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 41,219 - سقف: 41,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 54 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH550J - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 41,245 - سقف: 42,166 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 54 درصد

پلی وینیل کلراید E6834 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 59,588- سقف: 60,000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 53 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 41,031 - سقف: 41,705 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 53 درصد

پلی وینیل کلراید E6834 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 59,588- سقف: 60,000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 53 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 40,814 - سقف: 40,963 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 52.5 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی 1102L - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 40,254 - سقف: 40,590 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 50 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 41,326 - سقف: 41,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 50 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 39,766 - سقف: 40,551 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 48.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 39,082 - سقف: 39,278 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 46 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP502N - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 38,835 - سقف: 39,488 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 45 درصد

پلی پروپیلن نساجی PYI250 - پتروشیمی پلی نار - جامبوبگ/ میانگین: 38,802- سقف: 39,088 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 45 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

 

21 تا 30 درصد رقابت:

 

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 28,414 - سقف: 28,799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 20 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 28,375 - سقف: 28,801 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 20 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - پالت پلاستیکی/ میانگین: 27,992- سقف: 281,888 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 18 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - جامبوبگ/ میانگین: 27,984 - سقف: 28,378 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 18 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - جامبوبگ/ میانگین: 27,327 - سقف: 27,551 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 15.5 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - جامبوبگ/ میانگین: 27,407 - سقف: 27,833 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 14 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی آبادان - پالت چوبی/ میانگین: 25,064 - سقف: 25,100 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 6 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

نخ پلی استر 500D96FA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر 250D48FA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA - قیام نخ - پالت چوبی

نخ پلی استر 48F280DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:

نخ پلی استر 160D48FA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر 48F180DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

نخ پلی استر 500D96FA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر 96F560DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی


پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PVC S65 Abadan 250640 251000 6
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی آبادان

PVC S65 Arvand 284140 287990 20
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی اروند

رقابت قبل 10
اختلاف با قبل10
قیمت میانگین قبل 264,890
اختلاف با قیمت قبل19,250
PVC S65 Arvand 284140 287990 20
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی اروند

رقابت قبل 10
اختلاف با قبل10
قیمت میانگین قبل 264,890
اختلاف با قیمت قبل19,250
PVC S65 Arvand 279840 28378 18
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی اروند

رقابت قبل 10
اختلاف با قبل8
قیمت میانگین قبل 264,890
اختلاف با قیمت قبل14,950
E6834 arvand 595880 600000 53
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی اروند

رقابت قبل 60
اختلاف با قبل-7
قیمت میانگین قبل 630,210
اختلاف با قیمت قبل-34,330
PVC S65 Bandar 274070 278330 14
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 13
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 272,140
اختلاف با قیمت قبل1,930
PVC S65 Bandar 283750 288010 20
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 13
اختلاف با قبل7
قیمت میانگین قبل 272,140
اختلاف با قیمت قبل11,610
PVC S65 Ghadir 273270 275510 15.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی غدیر

رقابت قبل 25
اختلاف با قبل-10
قیمت میانگین قبل 301,060
اختلاف با قیمت قبل-27,790
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
552R Jam 430300 433990 61
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 56
اختلاف با قبل5
قیمت میانگین قبل 417,700
اختلاف با قیمت قبل12,600
510L Jam 432100 438000 61.5
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 49
اختلاف با قبل12
قیمت میانگین قبل 398,860
اختلاف با قیمت قبل33,240
550J Jam 408140 40963 52.5
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 42
اختلاف با قبل10
قیمت میانگین قبل 379,810
اختلاف با قیمت قبل28,330
YI250 Polynar 388020 390880 45
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی پلی نار

SF 060 Polynar 431970 433990 61
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی پلی نار

رقابت قبل 39
اختلاف با قبل22
قیمت میانگین قبل 372,290
اختلاف با قیمت قبل59,680
HP 550P Khomein 413800 415810 55
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

552R Khomin 397660 405510 48.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

V30S Khomein 412190 418990 54
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 53
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 409,090
اختلاف با قیمت قبل3,100
HP 502N Khomein 388350 394880 45
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

510L Khomein 413920 422880 55
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 39
اختلاف با قبل16
قیمت میانگین قبل 372,050
اختلاف با قیمت قبل41,870
HP 550J Khoemin 390820 392780 46
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 41
اختلاف با قبل5
قیمت میانگین قبل 376,710
اختلاف با قیمت قبل14,110
1102XK Regal 410310 417050 53
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 51
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 403,250
اختلاف با قیمت قبل7,060
1102XL Regal 427070 430990 59.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 41
اختلاف با قبل18
قیمت میانگین قبل 377,800
اختلاف با قیمت قبل49,270
1102L Regal 402540 405900 50
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 37
اختلاف با قبل13
قیمت میانگین قبل 366,970
اختلاف با قیمت قبل35,570
552R Arak 417850 426390 56
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

رقابت قبل 52
اختلاف با قبل4
قیمت میانگین قبل 406,580
اختلاف با قیمت قبل11,270
Z30s Arak 422770 426780 58
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

رقابت قبل 54
اختلاف با قبل4
قیمت میانگین قبل 411,830
اختلاف با قیمت قبل10,940
552R Maroun 455370 429000 59
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 54
اختلاف با قبل5
قیمت میانگین قبل 410,700
اختلاف با قیمت قبل44,670
Z30S Marun 425670 428990 59
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 58
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 422,900
اختلاف با قیمت قبل2,770
C30S Marun 441130 443900 65
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 46
اختلاف با قبل19
قیمت میانگین قبل 391,250
اختلاف با قیمت قبل49,880
565S Marun 467910 469990 65
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 65
اختلاف با قبل-0
قیمت میانگین قبل 468,060
اختلاف با قیمت قبل-150
552R Navid 438190 440700 64
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 48
اختلاف با قبل16
قیمت میانگین قبل 395,230
اختلاف با قیمت قبل42,960
510L Navid 422580 428990 58
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 36
اختلاف با قبل22
قیمت میانگین قبل 364,150
اختلاف با قیمت قبل58,430
ZH 550J Navid 421660 421660 54
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 45
اختلاف با قبل9
قیمت میانگین قبل 386,970
اختلاف با قیمت قبل34,690
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
440L Jam 462890 468990 68
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 65
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 453,480
اختلاف با قیمت قبل9,410
440G Jam 497510 498990 80
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 83
اختلاف با قبل-3
قیمت میانگین قبل 505,020
اختلاف با قیمت قبل-7,510
548R Jam 442310 445400 60
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 58
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 434,660
اختلاف با قیمت قبل7,650
548T Jam 442730 447260 60.5
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 54
اختلاف با قبل6
قیمت میانگین قبل 424,830
اختلاف با قیمت قبل17,900
RP340 Jam 473710 477770 63
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 70
اختلاف با قبل-7
قیمت میانگین قبل 490,080
اختلاف با قیمت قبل-16,370
RP345S Jam 488610 493230 68
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 76
اختلاف با قبل-8
قیمت میانگین قبل 508,190
اختلاف با قیمت قبل-19,580
EP 3130UV Jam 576610 580580 94
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 76
اختلاف با قبل18
قیمت میانگین قبل 522,650
اختلاف با قیمت قبل53,960
PNR 230c Polynar 561080 563990 79
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی پلی نار

3212E Regal 634140 634990 102
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 93
اختلاف با قبل9
قیمت میانگین قبل 600,980
اختلاف با قیمت قبل33,160
EP 548R Maron 413260 415990 50
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 51
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 416,140
اختلاف با قیمت قبل-2,880
ZH 515 MA Navid 449780 453450 61
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 57
اختلاف با قبل4
قیمت میانگین قبل 439,680
اختلاف با قیمت قبل10,100
ZB 548R Navid 428470 430000 55
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 56
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 428,170
اختلاف با قیمت قبل300
ZRCT 230C Navid 620270 621000 98
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

332C Navid 612560 621000 97
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 91
اختلاف با قبل6
قیمت میانگین قبل 591,750
اختلاف با قیمت قبل20,810
ZR340r Navid 464140 46599 60
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 60
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 461,800
اختلاف با قیمت قبل2,340
ZB 445L Navid 476190 480990 60
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
RP120Ls 623230 637010 55.5
بسته بندی پالت پلاستیکی


رقابت های گریدهای off

91 تا 100 درصد رقابت:81 تا 90 درصد رقابت:

 

71 تا 80 درصد رقابت:

 

61 تا 70 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 - پتروشیمی اروند/ میانگین: 56,000 - سقف: 56,000تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 62 درصد

51 تا 60 درصد رقابت:

 

41 تا 50 درصد رقابت:

 

31 تا 40 درصد رقابت:

 

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی اروند /  میانگین: 26,926 - سقف: 27,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 26 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 - پتروشیمی اروند/ میانگین: 23,428 - سقف: 24,000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 24 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی غدیر/ میانگین: 24,603 - سقف: 24,603 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 15.5 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 - پتروشیمی غدیر/ میانگین: 21,402 - سقف: 21,402 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 13 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

 

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

 

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
اشتراک قیمت های بازار با SMS و ایمیل قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟