جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه‌شنبه 8 فروردین 1402
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه‌شنبه 8 فروردین 1402 را بخوانید.

91 تا 100 درصد رقابت:

81 تا 90 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 69,869- سقف: 72,288 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 81.5 درصد

71 تا 80 درصد رقابت:

61 تا 70 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 60,196- سقف: 61,187 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 67.5 درصد

 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 61,186- سقف: 64,500 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 67 درصد

51 تا 60 درصد رقابت:

 پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 55,978- سقف: 56,950 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 55 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی/ میانگین: 48,497- سقف: 48,789 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 32 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

 پلی استایرن انبساطی 221HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 53,412- سقف: 53,677 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 21 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 42,830- سقف: 44,001 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 41,739- سقف: 42,591 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی - پتروشیمی قائد بصیر - پالت چوبی/ میانگین: 71,023- سقف: 71,928 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16.5 درصد

 پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ میانگین: 48,459- سقف: 49,299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 12 درصد

 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 40,384- سقف: 40,888 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV LMP - پتروشیمی میاندوآب - جامبوبگ/ میانگین: 35,502- سقف: 35,534 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 11 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی مهر - پالت چوبی/ میانگین: 37,222- سقف: 37,389 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 10 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 37,035- سقف: 37,199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 9.5 درصد

 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 66,418- سقف: 66,751 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 9 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 39,756- سقف: 40,000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

 
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی ایلام - پالت چوبی/ میانگین: 36,399- سقف: 36,666 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی/ میانگین: 36,218- سقف: 36,536 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 35,892- سقف: 36,069 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - پالت چوبی/ میانگین: 39,173- سقف: 39,589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 5 درصد

 پلی اتیلن سبک خطی 0220AA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 39,016- سقف: 39,055 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 73,197- سقف: 75,075 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 38,379- سقف: 38,478 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 4 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ میانگین: 38,104- سقف: 38,289 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 2 درصد

 پلی استایرن انبساطی 321HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 44,750- سقف: 44,922 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M - پتروشیمی ایلام - پالت چوبی/ میانگین: 43,014- سقف: 43,211 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی/ میانگین: 35,149- سقف: 35,390 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

 پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 37,820 - سقف: 38,200 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - کیسه/ میانگین: 40,562- سقف: 40,671 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.97 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 42,216- سقف: 42,367 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.08 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پلیمر کرمانشاه - پالت پلاستیکی

پلی استایرن معمولی 1460 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV - پتروشیمی میاندوآب - پالت پلاستیکی

پلی استایرن مقاوم 7240 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی

پلی استایرن انبساطی نسوز F100 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی استایرن معمولی 1028 - پتروپاک مشرق زمین - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 235F6 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - پتروشیمی کردستان - پالت پلاستیکی

پلی استایرن معمولی 1540 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی استایرن انبساطی 422FC - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت فلزی

پلی استایرن انبساطی R200 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ

پلی استایرن انبساطی R310 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت فلزی

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - پتروشیمی لرستان - پالت پلاستیکی

پلی استایرن انبساطی نسوز F300 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ

پلی استایرن معمولی MP08 - محب پلیمر قم - کیسه

پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی استایرن معمولی 1160 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

پلی استایرن معمولی 1551 - پتروشیمیایی تخت جمشید پارس - پالت پلاستیکی

پلی استایرن انبساطی نسوز F200 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ

پلی استایرن مقاوم 6045 - پتروپاک مشرق زمین - پالت پلاستیکی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:

پلی استایرن معمولی 1540 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی استایرن معمولی MP08 - محب پلیمر قم - کیسه


اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 664180 667510 9
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

ABS157W2901-tabriz 731970 750750 4
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

N50-ghaed-basir 710230 719280 16.5
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی قائد بصیر

پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 405620 406710 0.97
بسته بندی کیسه
پتروشیمی امیرکبیر

7700M Ilam 430140 432110 2
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی ایلام

5000S Jam 383790 384780 4
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی جم

CRP100N jam 422160 423670 0.08
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی جم

CRP100B Arak 484590 492990 12
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی شازند

پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 391730 395890 5
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی امیرکبیر

LLD 209 Tabriz 390160 390550 4
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

LLD 209 Arak 381040 382890 2
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی شازند

پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
1922T lale 351490 353900 1
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لاله

پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
5030SA Tabriz 559780 569500 55
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

Miandoab 52B18UV LMP 355020 355340 11
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی میاندوآب

پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 397560 400000 9
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

3840 Tabriz 403840 408880 11
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
5110 Arya 362180 365360 7
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی آریا ساسول

F7000 Ilam 363990 366660 8
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی ایلام

EX5 Marun 370350 371990 9.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

F7000 Mehr 372220 373890 10
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی مهر

پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 611860 645000 67
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

PET-BG785 (780N) 601960 611870 67.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

PET-BG821 (820S) 698690 722880 81.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
0075 Bandar 358920 360690 6
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

2100 Lale 484970 487890 32
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لاله

پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
HS 221Tabriz 534120 536770 21
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تبریز

HS 321Tabriz 447500 449220 2
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تبریز

پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 378200 382000 1
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

TG641 (640S) 428300 440010 19
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

TG645 (640N) 417390 425910 18
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت های گرید OFF


91 تا 100 درصد رقابت:

71 تا 80 درصد رقابت:


61 تا 70 درصد رقابت:


51 تا 60 درصد رقابت:

41 تا 50 درصد رقابت:

31 تا 40 درصد رقابت:

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 1 - پلی پروپیلن جم/ میانگین: 45,710- سقف: 45,710 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 26 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPX3130UV درجه 1 - پلی پروپیلن جم/ میانگین: 43,343- سقف: 43,343 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 1 - پتروشیمی شازند/ میانگین: 39,500- سقف: 39,500 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

تا 10 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی OFF - V30S درجه 1 - پتروشیمی شازند/ میانگین: 38,500- سقف: 38,500 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی اتیلن سنگین LMP  - پتروشیمی مهر/ میانگین: 35,518- سقف: 35,899 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

 پلی استایرن انبساطی 121HS - پتروشیمی تبریز/ میانگین: 45,433- سقف: 46,066تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی استایرن انبساطی OVERSIZE - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب

پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی ایلام

گرید هایی که معامله نشدند:


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟