جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 7 فروردین 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 7 فروردین 1402 را بخوانید.

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی EP548T - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی / میانگین: 567,82 - سقف: 570,57 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 40 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

 پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 383,98 - سقف: 387,61 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 21 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - جامبوبگ / میانگین: 383,16 - سقف: 387,59 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 21 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - جامبوبگ/ میانگین: 387,12 - سقف: 391,89 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 22 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 504,59 - سقف: 509,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 25 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 511,11 - سقف: 515,46 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 26 درصد

 پلی پروپیلن شیمیایی MR230C - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 609,44 - سقف: 612,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 30 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 440,88 - سقف: 446,89 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 490,11 - سقف: 492,09 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی / میانگین: 486,06 - سقف: 495,98 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی پروپیلن فیلم HP525J - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 457,68 - سقف: 457,83 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP345S - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی / میانگین: 506,62 - سقف: 510,51 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی پروپیلن فیلم HP525J - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی / میانگین: 457,05 - سقف: 457,26 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 470,58 - سقف: 479,78 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

 پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 378,22 - سقف: 388,96 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 483,48 - سقف: 490,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی HP500J - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 398,62 - سقف: 400,88 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی پروپیلن نساجی V30S - دی آریا پلیمر - جامبوبگ / میانگین: 399,39 - سقف: 401,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH552R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 403,91 - سقف: 407,00 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی پروپیلن نساجی 1102L - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 404,71 - سقف: 410,11 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 409,49 - سقف: 417,88 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH550J - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 406,88 - سقف: 407,89 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

 پلی پروپیلن نساجی HP552R - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 408,42 - سقف: 412,90 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

 پلی پروپیلن نساجی C30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 412,30 - سقف: 418,88 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

 پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 448,03 - سقف: 448,20 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP500M - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 412,37 - سقف: 413,57 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP565S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 441,19 - سقف: 442,00 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 413,84 - سقف: 428,88 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 417,03 - سقف: 420,78 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 419,12 - سقف: 422,55 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی پروپیلن نساجی C30S - پتروشیمی مارون - جامبوبگ / میانگین: 418,22 - سقف: 427,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 421,71 - سقف: 423,90 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7  درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 427,15 - سقف: 431,69 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 428,83 - سقف: 430,61 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 446,55 - سقف: 448,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH510L - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 437,02 - سقف: 440,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی وینیل کلراید E6834 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی

نخ پلی استر SD250D48FAA - هشت بهشت کیش - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی HP550P - دی آریا پلیمر - جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی مارون - جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی مارون - جامبوبگ

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:

نخ پلی استر SD485D96FAA - هشت بهشت کیش - پالت چوبی


پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 383160 387590 21
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی اروند

PVC S65 Arvand 378220 388960 19
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی اروند

PVC S65 Bandar 387120 391890 22
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی بندرامام

PVC S65 Bandar 383980 387610 21
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
552R Jam 408420 412900 3
بسته بندی پالت پلاستیکی

510L Jam 427150 431690 8
بسته بندی پالت پلاستیکی

550J Jam 421710 423900 7
بسته بندی پالت پلاستیکی

HP 550J Khoemin 428830 430610 8
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

HP500M Khomein 412370 413570 4
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

V30S Khomein 399390 401990 1
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

1102XK Regal 409490 417880 3
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

1102XL Regal 440880 446890 11
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

1102L Regal 404710 410110 2
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

552R Arak 413840 428880 5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

Z30s Arak 405140 410000 2
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

552R Maroun 417030 420780 5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

Z30S Marun 419120 422550 6
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

HP 500J Maroun 398620 400880 1
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

C30S Marun 418220 427990 6
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی مارون

C30S Marun 412300 418880 4
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

565S Marun 441190 442000 5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

552R Navid 403910 407000 2
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

510L Navid 437020 440990 10
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

ZH 550J Navid 406880 407890 3
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
RP345S Jam 506620 510510 15
بسته بندی پالت پلاستیکی

EP 3130UV Jam 486060 495980 12
بسته بندی پالت پلاستیکی

440L Jam 504590 509990 25
بسته بندی پالت پلاستیکی

440G Jam 511110 515460 26
بسته بندی پالت پلاستیکی

548R Jam 483480 490990 20
بسته بندی پالت پلاستیکی

548T Jam 567820 570570 40
بسته بندی پالت پلاستیکی

RP340 Jam 490110 492090 12
بسته بندی پالت چوبی

3212E Regal 613200 615510 31
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

MR230 Marun 609440 612990 30
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

ZH 515 MA Navid 446550 448990 9
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

ZB 548R Navid 470580 479780 16
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

ZR230 Navid 625230 630120 33
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

332C Navid 720920 725650 61
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

ZR340r Navid 489530 491870 11
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

ZB 445L Navid 448030 448200 4
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
HP525j jam 457050 457260 15
بسته بندی پالت پلاستیکی

HP 525J maron 457680 457830 15
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون


رقابت های گریدهای
off

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 - پتروشیمی اروند / میانگین: 35,455- سقف: 35,455 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 40 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی اروند/ میانگین: 36,770- سقف: 37,020 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 29 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 - پتروشیمی اروند / میانگین: 40,215- سقف: 43,055تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟