جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 22 اسفند 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 22 اسفند 1401 را بخوانید.

91 تا 100 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 68551 - سقف: 68922 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 94 درصد

81 تا 90 درصد رقابت:

71 تا 80 درصد رقابت:

61 تا 70 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 591,51 - سقف: 599,89 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 61 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 600,02 - سقف: 602,11 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 63 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548T - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 527,92 - سقف: 545,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 66 درصد

51 تا 60 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی MR230C - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 588,82 - سقف: 592,80 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 60 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 449,62 - سقف: 457,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 41 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 335,78 - سقف: 340,00 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 31 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP345S - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 455,15 - سقف: 456,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 32 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 43653 - سقف: 44188 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 35 درصد

 پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 346,14 - سقف: 352,88 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 35 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 437,51 - سقف: 446,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 37 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 444,01 - سقف: 448,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 39 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 446,92 - سقف: 450,00 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 40 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

 پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 425,09 - سقف: 430,60 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 23 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 403,13 - سقف: 405,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 26 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R - پلی پروپیلن جم - پالت چوبی/ میانگین: 443,32 - سقف: 446,69 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 29 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 441,46 - سقف: 450,45 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 30 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی C30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 34798 - سقف: 35000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 349,56 - سقف: 352,69 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH550J - نوید زرشیمی - جامبوبگ/ میانگین: 350,83 - سقف: 352,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 351,09 - سقف: 352,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

 پلی پروپیلن نساجی HP550J - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 349,33 - سقف: 350,66 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی وینیل کلراید E6834 - پتروشیمی اروند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 34205 - سقف: 34299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP500M - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 354,69 - سقف: 355,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 355,46 - سقف: 361,78 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی پروپیلن نساجی V30S - دی آریا پلیمر - جامبوبگ/ میانگین: 355,19 - سقف: 356,89 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی غدیر - جامبوبگ/ میانگین: 294,53 - سقف: 300,00 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی اروند - جامبوبگ/ میانگین: 303,19 - سقف: 310,31 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

نخ پلی استر 48F280DTB - پلی اکریل ایران - پالت چوبی/ میانگین: 47681 - سقف: 47831 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.32 درصد

نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی/ میانگین: 637,99 - سقف: 637,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 336,99 - سقف: 341,34 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 338,60 - سقف: 340,03 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 340,10 - سقف: 344,00 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

نخ پلی استر 48F280DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی/ میانگین: 527,64 - سقف: 530,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL - پتروشیمی رجال - جامبوبگ/ میانگین: 344,25 - سقف: 356,88 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی وینیل کلراید S65 - پتروشیمی بندرامام - جامبوبگ/ میانگین: 280,88 - سقف: 296,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L - پلی پروپیلن جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 342,27 - سقف: 345,99 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی پروپیلن نساجی ZH552R - نوید زرشیمی - جامبوبگ

نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر 48F280DTC - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

پلی وینیل کلراید S70 - پتروشیمی آبادان - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی ZH510L - نوید زرشیمی - جامبوبگ

نخ پلی استر SD485D96FAA - هشت بهشت کیش - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA - الیاف سازان بهکوش - پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی 1102L - پتروشیمی رجال - جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی HP500J - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن نساجی HP550P - دی آریا پلیمر - جامبوبگ

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:


پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 335780 340000 31
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی اروند

رقابت قبل 60
اختلاف با قبل-29
قیمت میانگین قبل 406,980
اختلاف با قیمت قبل-71,200
PVC S65 Arvand 303190 310310 19
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی اروند

رقابت قبل 60
اختلاف با قبل-41
قیمت میانگین قبل 406,980
اختلاف با قیمت قبل-103,790
E6834 arvand 342050 342990 14
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی اروند

PVC S65 Bandar 280880 296990 10
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 47
اختلاف با قبل-37
قیمت میانگین قبل 374,390
اختلاف با قیمت قبل-93,510
PVC S65 Bandar 346140 352880 35
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 47
اختلاف با قبل-12
قیمت میانگین قبل 374,390
اختلاف با قیمت قبل-28,250
PVC S65 Ghadir 294530 300000 15
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی غدیر

رقابت قبل 67
اختلاف با قبل-52
قیمت میانگین قبل 425,160
اختلاف با قیمت قبل-130,630
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
552R Jam 340100 344000 9
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 15
اختلاف با قبل-6
قیمت میانگین قبل 358,310
اختلاف با قیمت قبل-18,210
510L Jam 342270 345990 10
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 15
اختلاف با قبل-5
قیمت میانگین قبل 358,650
اختلاف با قیمت قبل-16,380
550J Jam 351090 352990 12
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 19
اختلاف با قبل-7
قیمت میانگین قبل 372,580
اختلاف با قیمت قبل-21,490
HP 550J Khoemin 349330 350660 12
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 14
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 355,900
اختلاف با قیمت قبل-6,570
HP500M Khomein 354690 355990 14
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 10
اختلاف با قبل4
قیمت میانگین قبل 343,710
اختلاف با قیمت قبل10,980
V30S Khomein 355190 356890 14
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 10
اختلاف با قبل4
قیمت میانگین قبل 342,210
اختلاف با قیمت قبل12,980
510L Khomein 349560 352690 12
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 18
اختلاف با قبل-6
قیمت میانگین قبل 369,750
اختلاف با قیمت قبل-20,190
1102XK Regal 355460 361780 14
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 16
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 362,890
اختلاف با قیمت قبل-7,430
1102XL Regal 344250 356880 10
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 7
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 334,290
اختلاف با قیمت قبل9,960
552R Maroun 336990 341340 8
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 13
اختلاف با قبل-5
قیمت میانگین قبل 353,300
اختلاف با قیمت قبل-16,310
Z30S Marun 338600 340030 8
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 11
اختلاف با قبل-3
قیمت میانگین قبل 345,320
اختلاف با قیمت قبل-6,720
C30S Marun 347980 350000 11
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 13
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 353,570
اختلاف با قیمت قبل-5,590
ZH 550J Navid 350830 352990 12
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 11
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 347,240
اختلاف با قیمت قبل3,590
ZH 550J Navid 350830 352990 12
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 11
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 347,240
اختلاف با قیمت قبل3,590
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
RP345S Jam 455150 456990 32
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 28
اختلاف با قبل4
قیمت میانگین قبل 438,110
اختلاف با قیمت قبل17,040
EP 3130UV Jam 441460 450450 30
بسته بندی پالت پلاستیکی

440G Jam 446920 450000 40
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 35
اختلاف با قبل5
قیمت میانگین قبل 429,540
اختلاف با قیمت قبل17,380
548R Jam 449620 457990 41
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 38
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 440,730
اختلاف با قیمت قبل8,890
548T Jam 527920 545990 66
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 68
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 534,280
اختلاف با قیمت قبل-6,360
RP340 Jam 443320 446690 29
بسته بندی پالت چوبی

رقابت قبل 22
اختلاف با قبل7
قیمت میانگین قبل 415,390
اختلاف با قیمت قبل27,930
3212E Regal 591510 599890 61
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 56
اختلاف با قبل5
قیمت میانگین قبل 569,510
اختلاف با قیمت قبل22,000
EP 548R Maron 403130 405990 26
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 19
اختلاف با قبل7
قیمت میانگین قبل 378,010
اختلاف با قیمت قبل25,120
MR230 Marun 588820 592800 60
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 59
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 578,510
اختلاف با قیمت قبل10,310
ZH 515 MA Navid 436530 441880 35
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 60
اختلاف با قبل-25
قیمت میانگین قبل 519,670
اختلاف با قیمت قبل-83,140
ZB 548R Navid 437510 446990 37
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

ZR230 Navid 600020 602110 63
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 63
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 591,960
اختلاف با قیمت قبل8,060
332C Navid 685510 689220 94
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 81
اختلاف با قبل13
قیمت میانگین قبل 640,190
اختلاف با قیمت قبل45,320
ZR340r Navid 425090 430600 23
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 22
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 416,740
اختلاف با قیمت قبل8,350
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 96F560DTA 588990 588990 14
بسته بندی پالت چوبی

رقابت قبل 8
اختلاف با قبل6
قیمت میانگین قبل 558,670
اختلاف با قیمت قبل30,320
نخ پلی استر 48F280DTA 527640 530990 9
بسته بندی پالت چوبی

رقابت قبل 17
اختلاف با قبل-8
قیمت میانگین قبل 568,560
اختلاف با قیمت قبل-40,920
نخ پلی استر 48F280DTB 476810 478310 0.32
بسته بندی پالت چوبی

رقابت قبل 6
اختلاف با قبل-6
قیمت میانگین قبل 506,000
اختلاف با قیمت قبل-29,190
DDB280D48FAA 637990 637990 2
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی تولیدی سیرنگ

رقابت قبل 3
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 630,750
اختلاف با قیمت قبل7,240


رقابت های گریدهای
off

31 تا 40 درصد رقابت:

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1- پتروشیمی اروند/ میانگین: 35,028- سقف: 37,099 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 29.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB548R درجه 1 - صنعتی نوید زر شیمی/ میانگین: 37,295- سقف: 37,555 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 30 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

کمتر از 10 درصد رقابت:

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟