جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

بهسا پلیمر پارس

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 15 اسفند 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 15 اسفند 1401 را بخوانید.

91 تا 100 درصد رقابت:

 

81 تا 90 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 64019 - سقف: 64699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 81 درصد

71 تا 80 درصد رقابت:

61 تا 70 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 59196 - سقف: 59699 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 63 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی غدیر -  جامبوبگ/ میانگین: 42516 - سقف: 43050 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 67 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548T -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 53428 - سقف: 54120 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 68 درصد

51 تا 60 درصد رقابت:

 پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی اروند -  جامبوبگ/ میانگین: 38602 - سقف: 40099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 51 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی غدیر -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 39145 - سقف: 39561 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 54 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 56951 - سقف: 58000 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 56 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی MR230C -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 57851 - سقف: 58660 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 59 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 51967 - سقف: 52199 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 60 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی اروند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 40698 - سقف: 41099 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 60 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی بندرامام -  جامبوبگ/ میانگین: 37001 - سقف: 37500 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 45 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 37439 - سقف: 39300 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 47 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C -  پتروشیمی پلی نار -  پالت چوبی/ میانگین: 54113 - سقف: 54512 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 49 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:


پلی پروپیلن شیمیایی EP440G -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 42954 - سقف: 44320 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 35 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 43747 - سقف: 45199 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 37 درصد

پلی وینیل کلراید S70 -  پتروشیمی آبادان -  پالت چوبی/ میانگین: 45644 - سقف: 45788 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 37 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 44073 - سقف: 47099 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 38 درصد

پلی پروپیلن فیلم ZH525J -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 43524 - سقف: 44327 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 39 درصد

پلی پروپیلن فیلم RG1104K -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 43823 - سقف: 44336 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 40 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:


پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 41674 - سقف: 42700 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 22 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 41539 - سقف: 42188 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 22 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 42227 - سقف: 42242 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 24 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP345S -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 43811 - سقف: 44090 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 28 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:


پلی پروپیلن نساجی HP552R -  پتروشیمی شازند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 34706 - سقف: 35011 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

 پلی پروپیلن نساجی ZH550J -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 34724 - سقف: 35261 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

 پلی پروپیلن نساجی 1102L -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 34501 - سقف: 35000 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 34532 - سقف: 34878 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH552R -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 35267 - سقف: 36087 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

 پلی پروپیلن نساجی HP552R -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 35330 - سقف: 35608 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S -  پتروشیمی شازند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 35199 - سقف: 35600 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

پلی پروپیلن نساجی SF060 -  پتروشیمی پلی نار -  پالت چوبی/ میانگین: 35195 - سقف: 35400 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

 پلی پروپیلن نساجی C30S -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 35357 - سقف: 36099 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J -  دی آریا پلیمر -  جامبوبگ/ میانگین: 35590 - سقف: 35600 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 35831 - سقف: 36689 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 35865 - سقف: 36299 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 36289 - سقف: 36599 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

نخ پلی استر 48F280DTA -  پلی اکریل ایران -  پالت چوبی/ میانگین: 56856 - سقف: 57400 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 39847 - سقف: 40099 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH510L -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 36490 - سقف: 36999 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L -  دی آریا پلیمر -  جامبوبگ/ میانگین: 36975 - سقف: 37677 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 37258 - سقف: 37699 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 37801 - سقف: 38561 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA -  الیاف سازان بهکوش -  پالت چوبی/ میانگین: 63099 - سقف: 63099 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA -  تولیدی سیرنگ -  پالت چوبی/ میانگین: 63075 - سقف: 63500 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی پروپیلن فیلم HP525J -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 32188 - سقف: 34379 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

 پلی پروپیلن فیلم HP525J -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 32188 - سقف: 34379 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550P -  دی آریا پلیمر -  جامبوبگ/ میانگین: 32153 - سقف: 32389 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA -  پشمینه کویر -  پالت چوبی/ میانگین: 61600 - سقف: 61600 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

 نخ پلی استر 48F280DTB -  پلی اکریل ایران -  پالت چوبی/ میانگین: 50600 - سقف: 50600 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 36222 - سقف: 36599 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 33429 - سقف: 35035 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA -  هشت بهشت کیش -  پالت چوبی/ میانگین: 63451 - سقف: 63451 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

نخ پلی استر 96F560DTA -  پلی اکریل ایران -  پالت چوبی/ میانگین: 55867 - سقف: 55867 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

نخ پلی استر SD250D48FAA -  هشت بهشت کیش -  پالت چوبی/ میانگین: 59200 - سقف: 59200 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP500M -  دی آریا پلیمر -  جامبوبگ/ میانگین: 34371 - سقف: 34590 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

 پلی پروپیلن نساجی V30S -  دی آریا پلیمر -  جامبوبگ/ میانگین: 34221 - سقف: 34688 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی پروپیلن نساجی HP500J -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی

نخ پلی استر SD485D96FAA -  هشت بهشت کیش -  پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA -  تولیدی سیرنگ -  پالت چوبی

پلی پروپیلن فیلم HP525J -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ

پلی پروپیلن فیلم HP525J -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن نساجی HP502N -  دی آریا پلیمر -  جامبوبگ

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:

 

 


پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PVC S70 Abadan 456440 457880 37
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی آبادان

رقابت قبل 28
اختلاف با قبل9
قیمت میانگین قبل 426,120
اختلاف با قیمت قبل30,320
PVC S65 Arvand 406980 410990 60
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی اروند

رقابت قبل 60
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 408,990
اختلاف با قیمت قبل-2,010
PVC S65 Arvand 386020 400990 51
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی اروند

رقابت قبل 60
اختلاف با قبل-9
قیمت میانگین قبل 408,990
اختلاف با قیمت قبل-22,970
PVC S65 Bandar 374390 393000 47
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 48
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 379,520
اختلاف با قیمت قبل-5,130
PVC S65 Bandar 370010 375000 45
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 48
اختلاف با قبل-3
قیمت میانگین قبل 379,520
اختلاف با قیمت قبل-9,510
PVC S65 Ghadir 425160 430500 67
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی غدیر

رقابت قبل 48
اختلاف با قبل19
قیمت میانگین قبل 379,210
اختلاف با قیمت قبل45,950
PVC S65 Ghadir 391450 395610 54
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی غدیر

رقابت قبل 48
اختلاف با قبل6
قیمت میانگین قبل 379,210
اختلاف با قیمت قبل12,240
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
552R Jam 358310 366890 15
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 37
اختلاف با قبل-22
قیمت میانگین قبل 418,750
اختلاف با قیمت قبل-60,440
510L Jam 358650 362990 15
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 36
اختلاف با قبل-21
قیمت میانگین قبل 416,960
اختلاف با قیمت قبل-58,310
550J Jam 372580 376990 19
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 36
اختلاف با قبل-17
قیمت میانگین قبل 416,640
اختلاف با قیمت قبل-44,060
SF 060 Polynar 351950 354000 13
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی پلی نار

رقابت قبل 33
اختلاف با قبل-20
قیمت میانگین قبل 408,030
اختلاف با قیمت قبل-56,080
HP 550P Khomein 321530 323890 3
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

HP 550J Khoemin 355900 356000 14
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 33
اختلاف با قبل-19
قیمت میانگین قبل 408,850
اختلاف با قیمت قبل-52,950
HP500M Khomein 343710 345900 10
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 24
اختلاف با قبل-14
قیمت میانگین قبل 380,000
اختلاف با قیمت قبل-36,290
V30S Khomein 342210 346880 10
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 29
اختلاف با قبل-19
قیمت میانگین قبل 395,960
اختلاف با قیمت قبل-53,750
510L Khomein 369750 376770 18
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 33
اختلاف با قبل-15
قیمت میانگین قبل 408,120
اختلاف با قیمت قبل-38,370
1102XK Regal 362890 365990 16
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 38
اختلاف با قبل-22
قیمت میانگین قبل 422,390
اختلاف با قیمت قبل-59,500
1102XL Regal 334290 350350 7
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 33
اختلاف با قبل-26
قیمت میانگین قبل 407,830
اختلاف با قیمت قبل-73,540
1102L Regal 345010 350000 11
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 29
اختلاف با قبل-18
قیمت میانگین قبل 397,120
اختلاف با قیمت قبل-52,110
552R Arak 347060 350110 11
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

رقابت قبل 34
اختلاف با قبل-23
قیمت میانگین قبل 411,880
اختلاف با قیمت قبل-64,820
Z30s Arak 351990 356000 13
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

رقابت قبل 30
اختلاف با قبل-17
قیمت میانگین قبل 399,020
اختلاف با قیمت قبل-47,030
552R Maroun 353300 356080 13
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 33
اختلاف با قبل-20
قیمت میانگین قبل 408,130
اختلاف با قیمت قبل-54,830
Z30S Marun 345320 348780 11
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 33
اختلاف با قبل-22
قیمت میانگین قبل 408,840
اختلاف با قیمت قبل-63,520
C30S Marun 353570 360990 13
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 32
اختلاف با قبل-19
قیمت میانگین قبل 405,610
اختلاف با قیمت قبل-52,040
552R Navid 352670 360870 13
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 33
اختلاف با قبل-20
قیمت میانگین قبل 408,640
اختلاف با قیمت قبل-55,970
510L Navid 364900 369990 17
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 34
اختلاف با قبل-17
قیمت میانگین قبل 410,680
اختلاف با قیمت قبل-45,780
ZH 550J Navid 347240 352610 11
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 39
اختلاف با قبل-28
قیمت میانگین قبل 425,710
اختلاف با قیمت قبل-78,470
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
RP345S Jam 438110 440900 28
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 38
اختلاف با قبل-10
قیمت میانگین قبل 465,640
اختلاف با قیمت قبل-27,530
440L Jam 437470 451990 37
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 57
اختلاف با قبل-20
قیمت میانگین قبل 496,610
اختلاف با قیمت قبل-59,140
440G Jam 429540 443200 35
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 57
اختلاف با قبل-22
قیمت میانگین قبل 498,460
اختلاف با قیمت قبل-68,920
548R Jam 440730 470990 38
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 56
اختلاف با قبل-18
قیمت میانگین قبل 493,070
اختلاف با قیمت قبل-52,340
548T Jam 534280 541200 68
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 65
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 523,170
اختلاف با قیمت قبل11,110
RP340 Jam 415390 421880 22
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 31
اختلاف با قبل-9
قیمت میانگین قبل 441,840
اختلاف با قیمت قبل-26,450
RP340 Jam 415390 421880 22
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 31
اختلاف با قبل-9
قیمت میانگین قبل 441,840
اختلاف با قیمت قبل-26,450
RP340 Jam 398470 400990 17
بسته بندی پالت چوبی

رقابت قبل 31
اختلاف با قبل-14
قیمت میانگین قبل 441,840
اختلاف با قیمت قبل-43,370
RPX-345S Jam 362220 365990 6
بسته بندی پالت چوبی

رقابت قبل 36
اختلاف با قبل-30
قیمت میانگین قبل 455,960
اختلاف با قیمت قبل-93,740
PNR 230c Polynar 541130 545120 49
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی پلی نار

رقابت قبل 56
اختلاف با قبل-7
قیمت میانگین قبل 559,170
اختلاف با قیمت قبل-18,040
3212E Regal 569510 580000 56
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 68
اختلاف با قبل-12
قیمت میانگین قبل 602,100
اختلاف با قیمت قبل-32,590
EP 548R Maron 378010 385610 19
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

MR230 Marun 578510 586600 59
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 73
اختلاف با قبل-14
قیمت میانگین قبل 619,990
اختلاف با قیمت قبل-41,480
ZH 515 MA Navid 519670 521990 60
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 62
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 515,250
اختلاف با قیمت قبل4,420
ZR230 Navid 591960 596990 63
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 74
اختلاف با قبل-11
قیمت میانگین قبل 625,680
اختلاف با قیمت قبل-33,720
332C Navid 640190 646990 81
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 91
اختلاف با قبل-10
قیمت میانگین قبل 668,240
اختلاف با قیمت قبل-28,050
ZR340r Navid 416740 427000 22
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 32
اختلاف با قبل-10
قیمت میانگین قبل 442,530
اختلاف با قیمت قبل-25,790
ZB 445L Navid 422270 422420 24
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
1104K regal 438230 443360 40
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 29
اختلاف با قبل11
قیمت میانگین قبل 396,190
اختلاف با قیمت قبل42,040
HP 525J maron 321880 343790 3
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 29
اختلاف با قبل-26
قیمت میانگین قبل 396,180
اختلاف با قیمت قبل-74,300
ZH 525J navid 435240 443270 39
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 29
اختلاف با قبل10
قیمت میانگین قبل 396,100
اختلاف با قیمت قبل39,140
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 630990 630990 1
بسته بندی پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 630990 630990 1
بسته بندی پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 616000 616000 5
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی پشمینه کویر

رقابت قبل 10
اختلاف با قبل-5
قیمت میانگین قبل 633,600
اختلاف با قیمت قبل-17,600
نخ پلی استر 96F560DTA 558670 558670 8
بسته بندی پالت چوبی

رقابت قبل 22
اختلاف با قبل-14
قیمت میانگین قبل 600,640
اختلاف با قیمت قبل-41,970
نخ پلی استر 48F280DTA 568560 574000 17
بسته بندی پالت چوبی

رقابت قبل 34
اختلاف با قبل-17
قیمت میانگین قبل 619,730
اختلاف با قیمت قبل-51,170
نخ پلی استر 48F280DTB 506000 506000 6
بسته بندی پالت چوبی

DDB280D48FAA 630750 635000 3
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی تولیدی سیرنگ

رقابت قبل 12
اختلاف با قبل-9
قیمت میانگین قبل 625,990
اختلاف با قیمت قبل4,760
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 634510 634510 8
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی هشت بهشت کیش

رقابت قبل 12
اختلاف با قبل-4
قیمت میانگین قبل 641,990
اختلاف با قیمت قبل-7,480
نخ پلی استر SD250D48FAA 592000 592000 9
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی هشت بهشت کیش


رقابت های گریدهای
off

61 تا 70 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی اروند/ میانگین: 37,651- سقف: 38,199 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 64 درصد

51 تا 60 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی اروند/ میانگین: 38,716- سقف: 38,855 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 69 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2- پتروشیمی اروند/ میانگین: 28,880- سقف: 29,255 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 41.5 درصد


31 تا 40 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 2 - پتروشیمی مارون/ میانگین: 34,689- سقف: 34,689 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 39 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1 - پلی پروپیلن جم/ میانگین: 34,090- سقف: 34,315 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 21 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440G درجه 1- پلی پروپیلن جم/ میانگین: 32,570- سقف: 32,699 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 2 - پتروشیمی مارون/ میانگین: 28,155- سقف: 28,155 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440L درجه 1 - پلی پروپیلن جم/ میانگین: 33,520- سقف: 33,699 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

 

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

 

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟