جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

بهسا پلیمر پارس

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 8 اسفند 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 8 اسفند 1401 را بخوانید.

91 تا 100 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 66824 - سقف: 68005 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 91 درصد

81 تا 90 درصد رقابت:71 تا 80 درصد رقابت:


پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 57821 - سقف: 57898 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 71 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی MR230C -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 61999 - سقف: 63699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 73 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 62568 - سقف: 62999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 74 درصد

61 تا 70 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 51525 - سقف: 51989 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 62 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548T -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 52317 - سقف: 52599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 65 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 55928 - سقف: 56669 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 66 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 60210 - سقف: 60599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 68 درصد

51 تا 60 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C -  پتروشیمی پلی نار -  پالت چوبی/ میانگین: 55917 - سقف: 56589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 56 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 49307 - سقف: 51699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 56 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 49661 - سقف: 52049 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 57 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 49846 - سقف: 50199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 57 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی اروند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 40899 - سقف: 41188 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 60 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی اروند -  جامبوبگ/ میانگین: 36813 - سقف: 37599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 44 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی غدیر -  جامبوبگ/ میانگین: 37921 - سقف: 38555 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 48 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 37952 - سقف: 38589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 48 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 46946 - سقف: 47599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 49 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:


پلی پروپیلن شیمیایی RP340R -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 44184 - سقف: 44202 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 31 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 44253 - سقف: 44578 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 32 درصد

پلی پروپیلن نساجی C30S -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 40561 - سقف: 42599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 32 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 44231 - سقف: 44599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 32 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH552R -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 40864 - سقف: 41055 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 33 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 40783 - سقف: 41688 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 33 درصد

پلی پروپیلن نساجی SF060 -  پتروشیمی پلی نار -  پالت چوبی/ میانگین: 40803 - سقف: 42000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 33 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J -  دی آریا پلیمر -  جامبوبگ/ میانگین: 40885 - سقف: 41299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 33 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 40884 - سقف: 41500 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 33 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L -  دی آریا پلیمر -  جامبوبگ/ میانگین: 40812 - سقف: 41296 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 33 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 40813 - سقف: 41111 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 33 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 45142 - سقف: 45288 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 34 درصد

نخ پلی استر 48F280DTA -  پلی اکریل ایران -  پالت چوبی/ میانگین: 61973 - سقف: 62699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 34 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R -  پتروشیمی شازند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 41188 - سقف: 41588 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 34 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH510L -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 41068 - سقف: 41677 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 34 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 41696 - سقف: 42200 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 36 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 41664 - سقف: 42042 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 36 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 45596 - سقف: 45689 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 36 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 41875 - سقف: 42200 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 37 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP345S -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 46564 - سقف: 46755 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 38 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 42239 - سقف: 42751 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 38 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH550J -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 42571 - سقف: 42729 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 39 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:


پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP3130UV -  پلی پروپیلن جم -  جامبوبگ/ میانگین: 39618 - سقف: 41199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 21 درصد

نخ پلی استر 96F560DTA -  پلی اکریل ایران -  پالت چوبی/ میانگین: 60064 - سقف: 60699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 22 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP502N -  دی آریا پلیمر -  جامبوبگ/ میانگین: 37299 - سقف: 37669 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 22 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP500M -  دی آریا پلیمر -  جامبوبگ/ میانگین: 38000 - سقف: 38599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 24 درصد

نخ پلی استر 48F280DTB -  پلی اکریل ایران -  پالت چوبی/ میانگین: 57499 - سقف: 57499 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 27 درصد

پلی وینیل کلراید S70 -  پتروشیمی آبادان -  پالت چوبی/ میانگین: 42612 - سقف: 43098 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 28 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550P -  دی آریا پلیمر -  جامبوبگ/ میانگین: 39359 - سقف: 39599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 28 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30G -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 39191 - سقف: 41177 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 28 درصد

پلی پروپیلن فیلم ZH525J -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 39610 - سقف: 39632 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 29 درصد

پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R -  پتروشیمی شازند -  جامبوبگ/ میانگین: 38249 - سقف: 38499 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 29 درصد

نخ پلی استر 48F280DTC -  پلی اکریل ایران -  پالت چوبی/ میانگین: 56144 - سقف: 56687 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 29 درصد

پلی پروپیلن فیلم HP525J -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 39618 - سقف: 39641 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 29 درصد

پلی پروپیلن فیلم RG1104K -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 39619 - سقف: 39648 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 29 درصد

پلی پروپیلن نساجی 1102L -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 39712 - سقف: 40257 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 29 درصد

پلی پروپیلن فیلم HP525J -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 39615 - سقف: 39642تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 29 درصد

پلی پروپیلن نساجی V30S -  دی آریا پلیمر -  جامبوبگ/ میانگین: 39596 - سقف: 41499 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 29 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S -  پتروشیمی شازند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 39902 - سقف: 40459 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 30 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:


نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA -  تولیدی سیرنگ -  پالت چوبی/ میانگین: 62599 - سقف: 62599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA -  هشت بهشت کیش -  پالت چوبی/ میانگین: 64199 - سقف: 64199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

نخ پلی استر SD485D96FAA -  هشت بهشت کیش -  پالت چوبی/ میانگین: 52770 - سقف: 53005 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA -  پشمینه کویر -  پالت چوبی/ میانگین: 63360 - سقف: 63360 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

 

 

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:

 

 


پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PVC S70 Abadan 426120 430980 28
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی آبادان

PVC S65 Arvand 408990 411880 60
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی اروند

رقابت قبل 28
اختلاف با قبل32
قیمت میانگین قبل 329,280
اختلاف با قیمت قبل79,710
PVC S65 Arvand 368130 375990 44
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی اروند

رقابت قبل 28
اختلاف با قبل16
قیمت میانگین قبل 329,280
اختلاف با قیمت قبل38,850
PVC S65 Bandar 379520 385890 48
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 20
اختلاف با قبل28
قیمت میانگین قبل 309,530
اختلاف با قیمت قبل69,990
PVC S65 Ghadir 379210 385550 48
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی غدیر

رقابت قبل 22
اختلاف با قبل26
قیمت میانگین قبل 314,820
اختلاف با قیمت قبل64,390
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
552R Jam 418750 422000 37
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 22
اختلاف با قبل15
قیمت میانگین قبل 369,510
اختلاف با قیمت قبل49,240
510L Jam 416960 422000 36
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 21
اختلاف با قبل15
قیمت میانگین قبل 368,390
اختلاف با قیمت قبل48,570
550J Jam 416640 420420 36
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 20
اختلاف با قبل16
قیمت میانگین قبل 363,240
اختلاف با قیمت قبل53,400
SF 060 Polynar 408030 420000 33
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی پلی نار

رقابت قبل 19
اختلاف با قبل14
قیمت میانگین قبل 362,510
اختلاف با قیمت قبل45,520
HP 550J Khoemin 408850 412990 33
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 15
اختلاف با قبل18
قیمت میانگین قبل 348,550
اختلاف با قیمت قبل60,300
HP 550J Khoemin 393590 395990 28
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 15
اختلاف با قبل13
قیمت میانگین قبل 348,550
اختلاف با قیمت قبل45,040
HP 502N Khomein 372990 376690 22
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 2
اختلاف با قبل20
قیمت میانگین قبل 309,630
اختلاف با قیمت قبل63,360
HP500M Khomein 380000 385990 24
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 9
اختلاف با قبل15
قیمت میانگین قبل 331,710
اختلاف با قیمت قبل48,290
V30S Khomein 395960 414990 29
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 15
اختلاف با قبل14
قیمت میانگین قبل 350,330
اختلاف با قیمت قبل45,630
510L Khomein 408120 412960 33
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی دی آریا پلیمر

رقابت قبل 20
اختلاف با قبل13
قیمت میانگین قبل 364,880
اختلاف با قیمت قبل43,240
1102XK Regal 422390 427510 38
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

1102XL Regal 407830 416880 33
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 19
اختلاف با قبل14
قیمت میانگین قبل 360,290
اختلاف با قیمت قبل47,540
1102L Regal 397120 402570 29
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 17
اختلاف با قبل12
قیمت میانگین قبل 355,050
اختلاف با قیمت قبل42,070
552R Arak 411880 415880 34
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

رقابت قبل 21
اختلاف با قبل13
قیمت میانگین قبل 366,600
اختلاف با قیمت قبل45,280
Z30s Arak 399020 404590 30
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

رقابت قبل 21
اختلاف با قبل9
قیمت میانگین قبل 368,060
اختلاف با قیمت قبل30,960
552R Shazand پودر 382490 384990 29
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی شازند

552R Maroun 408130 411110 33
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 19
اختلاف با قبل14
قیمت میانگین قبل 362,960
اختلاف با قیمت قبل45,170
Z30S Marun 408840 415000 33
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 22
اختلاف با قبل11
قیمت میانگین قبل 371,210
اختلاف با قیمت قبل37,630
Z30G Marun 391910 411770 28
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 16
اختلاف با قبل12
قیمت میانگین قبل 351,170
اختلاف با قیمت قبل40,740
C30S Marun 405610 425990 32
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 23
اختلاف با قبل9
قیمت میانگین قبل 372,950
اختلاف با قیمت قبل32,660
552R Navid 408640 410550 33
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 26
اختلاف با قبل7
قیمت میانگین قبل 381,950
اختلاف با قیمت قبل26,690
510L Navid 410680 416770 34
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 19
اختلاف با قبل15
قیمت میانگین قبل 360,140
اختلاف با قیمت قبل50,540
ZH 550J Navid 425710 427290 39
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 21
اختلاف با قبل18
قیمت میانگین قبل 368,860
اختلاف با قیمت قبل56,850
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
EP 3130UV پودر 396180 411990 21
بسته بندی جامبوبگ

RP345S Jam 465640 467550 38
بسته بندی پالت پلاستیکی

EP 3130UV Jam 559280 566690 66
بسته بندی پالت پلاستیکی

440L Jam 496610 520490 57
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 44
اختلاف با قبل13
قیمت میانگین قبل 452,070
اختلاف با قیمت قبل44,540
440G Jam 498460 501990 57
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 36
اختلاف با قبل21
قیمت میانگین قبل 428,090
اختلاف با قیمت قبل70,370
548R Jam 493070 516990 56
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 41
اختلاف با قبل15
قیمت میانگین قبل 441,500
اختلاف با قیمت قبل51,570
548T Jam 523170 525990 65
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 47
اختلاف با قبل18
قیمت میانگین قبل 459,870
اختلاف با قیمت قبل63,300
RP340 Jam 441840 442020 31
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 28
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 417,800
اختلاف با قیمت قبل24,040
RPX-345S Jam 455960 456890 36
بسته بندی پالت چوبی

رقابت قبل 18
اختلاف با قبل18
قیمت میانگین قبل 384,950
اختلاف با قیمت قبل71,010
EPX-3130UV Jam 578210 578980 71
بسته بندی پالت چوبی

رقابت قبل 41
اختلاف با قبل30
قیمت میانگین قبل 471,870
اختلاف با قیمت قبل106,340
PNR 230c Polynar 559170 565890 56
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی پلی نار

رقابت قبل 51
اختلاف با قبل5
قیمت میانگین قبل 524,900
اختلاف با قیمت قبل34,270
3212E Regal 602100 605990 68
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 73
اختلاف با قبل-5
قیمت میانگین قبل 603,200
اختلاف با قیمت قبل-1,100
MR230 Marun 619990 636990 73
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 70
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 590,720
اختلاف با قیمت قبل29,270
RP340R Marun 442310 445990 32
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 20
اختلاف با قبل12
قیمت میانگین قبل 391,230
اختلاف با قیمت قبل51,080
ZH 515 MA Navid 515250 519890 62
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 40
اختلاف با قبل22
قیمت میانگین قبل 441,930
اختلاف با قیمت قبل73,320
ZB 548R Navid 469460 475990 49
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

ZR230 Navid 625680 629990 74
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 67
اختلاف با قبل7
قیمت میانگین قبل 581,420
اختلاف با قیمت قبل44,260
332C Navid 668240 680050 91
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 73
اختلاف با قبل18
قیمت میانگین قبل 600,030
اختلاف با قیمت قبل68,210
ZR340r Navid 442530 445780 32
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 6
اختلاف با قبل26
قیمت میانگین قبل 346,550
اختلاف با قیمت قبل95,980
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
HP525j jam 396150 396420 29
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 19
اختلاف با قبل10
قیمت میانگین قبل 362,070
اختلاف با قیمت قبل34,080
1104K regal 396190 396480 29
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی رجال

رقابت قبل 19
اختلاف با قبل10
قیمت میانگین قبل 362,140
اختلاف با قیمت قبل34,050
HP 525J maron 396180 396410 29
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 19
اختلاف با قبل10
قیمت میانگین قبل 362,140
اختلاف با قیمت قبل34,040
ZH 525J navid 396100 396320 29
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی نوید زرشیمی

رقابت قبل 19
اختلاف با قبل10
قیمت میانگین قبل 362,120
اختلاف با قیمت قبل33,980
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 633600 633600 10
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی پشمینه کویر

رقابت قبل 1
اختلاف با قبل9
قیمت میانگین قبل 542,670
اختلاف با قیمت قبل90,930
نخ پلی استر 96F560DTA 600640 606990 22
بسته بندی پالت چوبی

رقابت قبل 4
اختلاف با قبل18
قیمت میانگین قبل 504,160
اختلاف با قیمت قبل96,480
نخ پلی استر 48F280DTA 619730 626990 34
بسته بندی پالت چوبی

رقابت قبل 10
اختلاف با قبل24
قیمت میانگین قبل 509,570
اختلاف با قیمت قبل110,160
نخ پلی استر 48F280DTC 561440 566870 29
بسته بندی پالت چوبی

DDB280D48FAA 625990 625990 12
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی تولیدی سیرنگ

نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 641990 641990 12
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی هشت بهشت کیش

نخ پلی استر SD485D96FAA 527700 530050 2
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی هشت بهشت کیش


رقابت های گریدهای off


51 تا 60 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 - پتروشیمی اروند/ میانگین: 42,374- سقف: 43,499 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 56 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی غدیر/ میانگین: 36,162- سقف: 36,689 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 57 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی اروند/ میانگین: 36,333- سقف: 36,688 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 58 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی اروند/ میانگین: 36,562- سقف: 36,755 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 59 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 - پتروشیمی غدیر/ میانگین: 28,000- سقف: 28,000 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 37 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 - پتروشیمی بندر امام/ میانگین: 28,000- سقف: 28,000 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 37 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:کمتر از 10 درصد رقابت:

 

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی وینیل کلراید OFF - S60 درجه 1  - پتروشیمی بندر امام

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟