دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

پودرهای میکرونیزه ایران

رجا پلاست

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه‌شنبه 4 بهمن 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه‌شنبه 4 بهمن 1401 را بخوانید.

81 تا 90 درصد رقابت:

71 تا 80 درصد رقابت:61 تا 70 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 45178 - سقف: 45289 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 62 درصد

51 تا 60 درصد رقابت:

پلی استایرن انبساطی 422FC -  پتروشیمی تبریز -  جامبوبگ/ میانگین: 55277 - سقف: 55555تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 52 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:31 تا 40 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 42259 - سقف: 42578 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 39 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 39712 - سقف: 40188 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 40 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 40703 - سقف: 41599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 40 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 40197 - سقف: 40659 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 40 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:


پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 -  پتروشیمی ایلام -  پالت چوبی/ میانگین: 31416 - سقف: 32088 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 22 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 77689 - سقف: 78191 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 23 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 -  پتروشیمی آریا ساسول -  پالت چوبی/ میانگین: 31830 - سقف: 32099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 24 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 -  پتروشیمی مهر -  پالت چوبی/ میانگین: 33180 - سقف: 34434 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 29 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 -  پتروشیمی لاله -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 39616 - سقف: 41078 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 30 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 33574 - سقف: 33654 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 32103 - سقف: 32140 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA -  پتروشیمی شازند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 30403 - سقف: 30887 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA -  پتروشیمی شازند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 30403 - سقف: 30887 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 33013 - سقف: 33599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 31748 - سقف: 32288 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA -  پتروشیمی امیرکبیر -  پالت چوبی/ میانگین: 31116 - سقف: 31598 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 -  پتروشیمی میاندوآب -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 29564 - سقف: 30102 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی -  پتروشیمی قائد بصیر -  پالت چوبی/ میانگین: 63684 - سقف: 66378 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420D -  پتروشیمی امیرکبیر -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 35157 - سقف: 35299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B -  پتروشیمی شازند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 39447 - سقف: 39861 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد

پلی استایرن انبساطی 221HS -  پتروشیمی تبریز -  جامبوبگ/ میانگین: 43824 - سقف: 44438 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 -  پتروشیمی کردستان -  پالت چوبی/ میانگین: 28089 - سقف: 28115 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.1 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV -  پتروشیمی میاندوآب -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 24984 - سقف: 25039 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.5 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 24907 - سقف: 24999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 -  پتروشیمی آریا ساسول -  پالت چوبی/ میانگین: 28281 - سقف: 28400 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 -  پتروشیمی لاله -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 28386 - سقف: 28496 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H -  پتروشیمی امیرکبیر -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 28679 - سقف: 28899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ -  پتروشیمی مهاباد -  پالت چوبی/ میانگین: 27854 - سقف: 28038 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 -  پتروشیمی کردستان -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 28758 - سقف: 29100 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2.5 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 56830 - سقف: 57157 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت فلزی/ میانگین: 42376 - سقف: 43500 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV -  پتروشیمی لرستان -  پالت چوبی/ میانگین: 25923 - سقف: 26299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 25312 - سقف: 16599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 -  پتروشیمی آریا ساسول -  پالت چوبی/ میانگین: 25628 - سقف: 34939 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 -  پتروشیمی امیرکبیر -  کیسه/ میانگین: 31803 - سقف: 32155 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 33789 - سقف: 34098 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 -  پلیمر کرمانشاه -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 26001 - سقف: 28499 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 26259 - سقف: 26799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی استایرن انبساطی 321HS -  پتروشیمی تبریز -  جامبوبگ/ میانگین: 38918 - سقف: 39699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA -  پتروشیمی لرستان -  پالت چوبی/ میانگین: 28490 - سقف: 28620 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T -  پتروشیمی لاله -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 31075 - سقف: 31555 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 30228 - سقف: 39089 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV -  پتروشیمی لرستان -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 27257 - سقف: 27589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 -  پتروشیمی مهاباد -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 30030 - سقف: 30455 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت چوبی

پلی استایرن انبساطی نسوز F300 -  توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب -  جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV -  پتروشیمی لرستان -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 -  پتروشیمی کردستان -  پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 -  پلیمر کرمانشاه -  پالت پلاستیکی

پلی استایرن انبساطی R310 -  توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب -  جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M -  پتروشیمی ایلام -  پالت چوبی

پلی استایرن انبساطی R200 -  توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب -  جامبوبگ

پلی استایرن انبساطی نسوز F200 -  توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب -  جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی

پلی استایرن انبساطی نسوز F100 -  توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب -  جامبوبگ

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:


اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
ABS150 Tabriz 568300 571570 3 تبریز
ABS157W2901-tabriz 776890 781910 23 تبریز
N50-ghaed-basir 636840 663780 16 قائد بصیر
N50-ghaed-basir 636840 663780 16 قائد بصیر
N50-ghaed-basir 636840 663780 16 قائد بصیر
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
SBR-1502 Bandar بندر امام 423760 435000 3 بندرامام
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
EX3 AmirKabir 318030 321550 4 امیرکبیر
CRP100N jam 337890 340980 5 جم
CRP100B Arak 394470 398610 20 شازند
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
LLD 209 Amir 311160 315980 14 امیرکبیر
LLD 209 Arak 304030 308870 12 شازند
LLD 22b02 Mahabad 300300 304550 10 مهاباد
LL 22B02 KJ 278540 280380 2 مهاباد
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
1922T lale 310750 315550 8 لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
5030SA tabriz 451780 452890 62 تبریز
52518 Jam 253120 165990 4 جم
52518 Jam 253120 165990 4 جم
6040UV‎ Lorestan‎ 272570 275890 10 لرستان
54B04UV lorestan 259230 262990 4 لرستان
52B18UV Myan 249840 250390 0.5 میاندوآب
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
HBM 5510 256280 349390 4 آریا ساسول
0035 Bandar 262590 267990 6 بندرامام
Bl3 Bakhtar 260010 284990 5 پلیمر کرمانشاه
Bl3 Marun 249070 249990 1 مارون
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
3030UA 283930 285890 7 تبریز
3840UA lorestan 284900 286200 7 لرستان
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
5110 Arya 318300 320990 24 آریا ساسول
F7000 Ilam 314160 320880 22 ایلام
F7000 Mehr 331800 344340 29 مهر
f7000 Miandoab 295640 301020 15 میاندوآب
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
PET-BG781 (780S) 407030 415990 40 تندگویان
PET-BG785 (780N) 397120 401880 40 تندگویان
PET-BG785 (780N) 397120 401880 40 تندگویان
PET-BG821 (820S) 422590 425780 39 تندگویان
PET-BG731 401970 406590 40 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
LF 190 Arya - 2119 282810 284000 1 آریا ساسول
2420h 286790 288990 2 امیرکبیر
2420d 351570 352990 20 امیرکبیر
0075 Bandar 317480 322880 13 بندرامام
020 Bandar 302280 390890 8 بندرامام
2420E02-kordestan 280890 281150 0.1 کردستان
2420E02-kordestan 287580 291000 2.5 کردستان
2102TX00-lale 283860 284960 1 لاله
2100lale 396160 410780 30 لاله
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
FC 422 tabriz 552770 555550 52 تبریز
HS 221 tabriz 438240 444380 20 تبریز
HS 321 tabriz 389180 396990 6 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
Super Bright- TG641 335740 336540 11 تندگویان
TG641 (640S) 330130 335990 13 تندگویان
TG645 (640N) 321030 321400 12 تندگویان

رقابت های گرید OFF


91 تا 100 درصد رقابت:


پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR230C درجه 1 - صنعتی نوید زر شیمی/ میانگین: 58,125- سقف: 58,899 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 98 درصد

51 تا 60 درصد رقابت:


پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440L درجه 1 - پلی پروپیلن جم/ میانگین: 41,099- سقف: 41,099 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 58 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF1 - RGH&R - مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال / میانگین: 43,099- سقف: 43,099 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 47 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 1  - پلی پروپیلن جم/ میانگین: 38,464- سقف: 39,055 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 48 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RPX345S درجه 1  - پلی پروپیلن جم/ میانگین: 41,099- سقف: 41,099 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 50.5 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی بندر امام/ میانگین: 31,868- سقف: 31,868 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 29 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1  - پتروشیمی غدیر/ میانگین: 26,101 - سقف: 28,000 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14.5 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S60 درجه 1  - پتروشیمی بندر امام/ میانگین: 30,300- سقف: 30,300 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16.5 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2  - پتروشیمی غدیر/ میانگین: 23,651- سقف: 23,651 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی اروند/ میانگین: 27,017- سقف: 27,561 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد

تا 10 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین LMP  - پتروشیمی ایلام/ میانگین: 32,146- سقف: 32,303 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.3 درصد

پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی میاندوآب / میانگین: 26,951- سقف: 27,227 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8.5 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - پتروشیمی لرستان  

پلی وینیل کلراید OFF - S60 درجه 2 - پتروشیمی بندر امام  

پلی استایرن انبساطی OVERSIZE - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب  

پلی استایرن انبساطی 121HS - پتروشیمی تبریز

پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی مهر

امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟