دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه‌شنبه 4 بهمن 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه‌شنبه 4 بهمن 1401 را بخوانید.

81 تا 90 درصد رقابت:

71 تا 80 درصد رقابت:61 تا 70 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 45178 - سقف: 45289 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 62 درصد

51 تا 60 درصد رقابت:

پلی استایرن انبساطی 422FC -  پتروشیمی تبریز -  جامبوبگ/ میانگین: 55277 - سقف: 55555تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 52 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:31 تا 40 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 42259 - سقف: 42578 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 39 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 39712 - سقف: 40188 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 40 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 40703 - سقف: 41599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 40 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 40197 - سقف: 40659 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 40 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:


پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 -  پتروشیمی ایلام -  پالت چوبی/ میانگین: 31416 - سقف: 32088 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 22 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 77689 - سقف: 78191 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 23 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 -  پتروشیمی آریا ساسول -  پالت چوبی/ میانگین: 31830 - سقف: 32099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 24 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 -  پتروشیمی مهر -  پالت چوبی/ میانگین: 33180 - سقف: 34434 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 29 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 -  پتروشیمی لاله -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 39616 - سقف: 41078 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 30 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 33574 - سقف: 33654 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 32103 - سقف: 32140 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA -  پتروشیمی شازند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 30403 - سقف: 30887 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA -  پتروشیمی شازند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 30403 - سقف: 30887 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 33013 - سقف: 33599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 31748 - سقف: 32288 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA -  پتروشیمی امیرکبیر -  پالت چوبی/ میانگین: 31116 - سقف: 31598 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 -  پتروشیمی میاندوآب -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 29564 - سقف: 30102 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی -  پتروشیمی قائد بصیر -  پالت چوبی/ میانگین: 63684 - سقف: 66378 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420D -  پتروشیمی امیرکبیر -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 35157 - سقف: 35299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B -  پتروشیمی شازند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 39447 - سقف: 39861 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد

پلی استایرن انبساطی 221HS -  پتروشیمی تبریز -  جامبوبگ/ میانگین: 43824 - سقف: 44438 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 -  پتروشیمی کردستان -  پالت چوبی/ میانگین: 28089 - سقف: 28115 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.1 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV -  پتروشیمی میاندوآب -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 24984 - سقف: 25039 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.5 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 24907 - سقف: 24999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 -  پتروشیمی آریا ساسول -  پالت چوبی/ میانگین: 28281 - سقف: 28400 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 -  پتروشیمی لاله -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 28386 - سقف: 28496 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H -  پتروشیمی امیرکبیر -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 28679 - سقف: 28899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ -  پتروشیمی مهاباد -  پالت چوبی/ میانگین: 27854 - سقف: 28038 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 -  پتروشیمی کردستان -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 28758 - سقف: 29100 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2.5 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 56830 - سقف: 57157 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت فلزی/ میانگین: 42376 - سقف: 43500 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV -  پتروشیمی لرستان -  پالت چوبی/ میانگین: 25923 - سقف: 26299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 25312 - سقف: 16599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 -  پتروشیمی آریا ساسول -  پالت چوبی/ میانگین: 25628 - سقف: 34939 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 -  پتروشیمی امیرکبیر -  کیسه/ میانگین: 31803 - سقف: 32155 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 33789 - سقف: 34098 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 -  پلیمر کرمانشاه -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 26001 - سقف: 28499 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 26259 - سقف: 26799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی استایرن انبساطی 321HS -  پتروشیمی تبریز -  جامبوبگ/ میانگین: 38918 - سقف: 39699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA -  پتروشیمی لرستان -  پالت چوبی/ میانگین: 28490 - سقف: 28620 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T -  پتروشیمی لاله -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 31075 - سقف: 31555 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 30228 - سقف: 39089 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV -  پتروشیمی لرستان -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 27257 - سقف: 27589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 -  پتروشیمی مهاباد -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 30030 - سقف: 30455 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت چوبی

پلی استایرن انبساطی نسوز F300 -  توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب -  جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV -  پتروشیمی لرستان -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 -  پتروشیمی کردستان -  پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 -  پلیمر کرمانشاه -  پالت پلاستیکی

پلی استایرن انبساطی R310 -  توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب -  جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M -  پتروشیمی ایلام -  پالت چوبی

پلی استایرن انبساطی R200 -  توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب -  جامبوبگ

پلی استایرن انبساطی نسوز F200 -  توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب -  جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی

پلی استایرن انبساطی نسوز F100 -  توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب -  جامبوبگ

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:


اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 568300 571570 3
بسته بندی 2
پتروشیمی تبریز

ABS157W2901-tabriz 776890 781910 23
بسته بندی 2
پتروشیمی تبریز

N50-ghaed-basir 636840 663780 16
بسته بندی 1
پتروشیمی قائد بصیر

N50-ghaed-basir 636840 663780 16
بسته بندی 1
پتروشیمی قائد بصیر

N50-ghaed-basir 636840 663780 16
بسته بندی 1
پتروشیمی قائد بصیر

استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 423760 435000 3
بسته بندی 5
پتروشیمی بندرامام

پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 318030 321550 4
بسته بندی 3
پتروشیمی امیرکبیر

CRP100N jam 337890 340980 5
بسته بندی 2
پتروشیمی جم

CRP100B Arak 394470 398610 20
بسته بندی 2
پتروشیمی شازند

پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 311160 315980 14
بسته بندی 1
پتروشیمی امیرکبیر

LLD 209 Arak 304030 308870 12
بسته بندی 2
پتروشیمی شازند

LLD 22b02 Mahabad 300300 304550 10
بسته بندی 2
پتروشیمی مهاباد

LL 22B02 KJ 278540 280380 2
بسته بندی 1
پتروشیمی مهاباد

پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
1922T lale 310750 315550 8
بسته بندی 2
پتروشیمی لاله

پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
5030SA tabriz 451780 452890 62
بسته بندی 2
پتروشیمی تبریز

52518 Jam 253120 165990 4
بسته بندی 2
پتروشیمی جم

52518 Jam 253120 165990 4
بسته بندی 2
پتروشیمی جم

6040UV‎ Lorestan‎ 272570 275890 10
بسته بندی 2
پتروشیمی لرستان

54B04UV lorestan 259230 262990 4
بسته بندی 1
پتروشیمی لرستان

52B18UV Myan 249840 250390 0.5
بسته بندی 2
پتروشیمی میاندوآب

پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
HBM 5510 256280 349390 4
بسته بندی 1
پتروشیمی آریا ساسول

0035 Bandar 262590 267990 6
بسته بندی 2
پتروشیمی بندرامام

Bl3 Bakhtar 260010 284990 5
بسته بندی 2

Bl3 Marun 249070 249990 1
بسته بندی 2
پتروشیمی مارون

پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
3030UA 283930 285890 7
بسته بندی 2
پتروشیمی تبریز

3840UA lorestan 284900 286200 7
بسته بندی 1
پتروشیمی لرستان

پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
5110 Arya 318300 320990 24
بسته بندی 1
پتروشیمی آریا ساسول

F7000 Ilam 314160 320880 22
بسته بندی 1
پتروشیمی ایلام

F7000 Mehr 331800 344340 29
بسته بندی 1
پتروشیمی مهر

f7000 Miandoab 295640 301020 15
بسته بندی 2
پتروشیمی میاندوآب

پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 407030 415990 40
بسته بندی 4
پتروشیمی تندگویان

PET-BG785 (780N) 397120 401880 40
بسته بندی 4
پتروشیمی تندگویان

PET-BG785 (780N) 397120 401880 40
بسته بندی 4
پتروشیمی تندگویان

PET-BG821 (820S) 422590 425780 39
بسته بندی 4
پتروشیمی تندگویان

PET-BG731 401970 406590 40
بسته بندی 4
پتروشیمی تندگویان

پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 282810 284000 1
بسته بندی 1
پتروشیمی آریا ساسول

2420h 286790 288990 2
بسته بندی 2
پتروشیمی امیرکبیر

2420d 351570 352990 20
بسته بندی 2
پتروشیمی امیرکبیر

0075 Bandar 317480 322880 13
بسته بندی 2
پتروشیمی بندرامام

020 Bandar 302280 390890 8
بسته بندی 2
پتروشیمی بندرامام

2420E02-kordestan 280890 281150 0.1
بسته بندی 1
پتروشیمی کردستان

2420E02-kordestan 287580 291000 2.5
بسته بندی 2
پتروشیمی کردستان

2102TX00-lale 283860 284960 1
بسته بندی 2
پتروشیمی لاله

2100lale 396160 410780 30
بسته بندی 2
پتروشیمی لاله

پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
FC 422 tabriz 552770 555550 52
بسته بندی 4
پتروشیمی تبریز

HS 221 tabriz 438240 444380 20
بسته بندی 4
پتروشیمی تبریز

HS 321 tabriz 389180 396990 6
بسته بندی 4
پتروشیمی تبریز

پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 335740 336540 11
بسته بندی 4
پتروشیمی تندگویان

TG641 (640S) 330130 335990 13
بسته بندی 4
پتروشیمی تندگویان

TG645 (640N) 321030 321400 12
بسته بندی 4
پتروشیمی تندگویان

رقابت های گرید OFF


91 تا 100 درصد رقابت:


پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR230C درجه 1 - صنعتی نوید زر شیمی/ میانگین: 58,125- سقف: 58,899 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 98 درصد

51 تا 60 درصد رقابت:


پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440L درجه 1 - پلی پروپیلن جم/ میانگین: 41,099- سقف: 41,099 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 58 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF1 - RGH&R - مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال / میانگین: 43,099- سقف: 43,099 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 47 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 1  - پلی پروپیلن جم/ میانگین: 38,464- سقف: 39,055 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 48 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RPX345S درجه 1  - پلی پروپیلن جم/ میانگین: 41,099- سقف: 41,099 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 50.5 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی بندر امام/ میانگین: 31,868- سقف: 31,868 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 29 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1  - پتروشیمی غدیر/ میانگین: 26,101 - سقف: 28,000 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14.5 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S60 درجه 1  - پتروشیمی بندر امام/ میانگین: 30,300- سقف: 30,300 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16.5 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2  - پتروشیمی غدیر/ میانگین: 23,651- سقف: 23,651 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی اروند/ میانگین: 27,017- سقف: 27,561 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد

تا 10 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین LMP  - پتروشیمی ایلام/ میانگین: 32,146- سقف: 32,303 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.3 درصد

پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی میاندوآب / میانگین: 26,951- سقف: 27,227 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8.5 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - پتروشیمی لرستان  

پلی وینیل کلراید OFF - S60 درجه 2 - پتروشیمی بندر امام  

پلی استایرن انبساطی OVERSIZE - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب  

پلی استایرن انبساطی 121HS - پتروشیمی تبریز

پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی مهر

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟