دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

پودرهای میکرونیزه ایران

رجا پلاست

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 3 بهمن 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 3 بهمن 1401 را بخوانید.

91 تا 100 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 63113 - سقف: 63451 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 93 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 63362 - سقف: 63452 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 94 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی MR230C -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 64153 - سقف: 64399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 97 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 64582 - سقف: 66099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 100 درصد

81 تا 90 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 53227 - سقف: 54189 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 84 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 53459 - سقف: 54400 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 85 درصد

71 تا 80 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 49538 - سقف: 49761 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 72 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C -  پتروشیمی پلی نار -  پالت چوبی/ میانگین: 55975 - سقف: 56599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 72 درصد

61 تا 70 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 50961 - سقف: 52052 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 64 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 47367 - سقف: 49099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 64 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 50985 - سقف: 51598 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 64 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 47629 - سقف: 50199تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 65 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 47833 - سقف: 49702 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 65 درصد

51 تا 60 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 46090 - سقف: 46388 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 52 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 42979 - سقف: 43348 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 53 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 46281 - سقف: 46400 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 53 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S -  پتروشیمی شازند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 43060 - سقف: 43578 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 54 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R -  پتروشیمی شازند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 43244 - سقف: 43699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 54 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 45199 - سقف: 45899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 57 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548T -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 46218 - سقف: 46999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 60 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی HP510L -  دی آریا پلیمر -  جامبوبگ/ میانگین: 39645 - سقف: 39887 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 41 درصد

پلی پروپیلن نساجی 1102L -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 39717 - سقف: 40000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 42 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 39894 - سقف: 40589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 42 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 39780 - سقف: 40679 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 42 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH510L -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 39729 - سقف: 40099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 42 درصد

پلی پروپیلن نساجی V30G -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 40032 - سقف: 40799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 43 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 43508 - سقف: 44078 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 43 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J -  دی آریا پلیمر -  جامبوبگ/ میانگین: 40418 - سقف: 40699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 44 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 40661 - سقف: 41040 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 45 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 42330 - سقف: 42689تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 45 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP500M -  دی آریا پلیمر -  جامبوبگ/ میانگین: 40847 - سقف: 41050 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 46 درصد

پلی پروپیلن نساجی V30S -  دی آریا پلیمر -  جامبوبگ/ میانگین: 41275 - سقف: 42500 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 47 درصد

پلی پروپیلن فیلم RG1104K -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 41786 - سقف: 41850 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 48 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30G -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 41496 - سقف: 41778 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 48 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP345S -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 44934 - سقف: 45589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 48 درصد

پلی پروپیلن فیلم HP525J -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 41753 - سقف: 41795 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 48 درصد

پلی پروپیلن فیلم HP525J -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 41751 - سقف: 41807 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 48 درصد

پلی پروپیلن فیلم ZH525J -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 41756 - سقف: 41809 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 48 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH550J -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 41896 - سقف: 42091 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 49 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 41870 - سقف: 42089 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 49 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 41814 - سقف: 42999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 49 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 42105 - سقف: 42542 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 50 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی SF060 -  پتروشیمی پلی نار -  پالت چوبی/ میانگین: 39087 - سقف: 40200 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 39 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 42220 - سقف: 42488 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 39 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:


پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی غدیر -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 30537 - سقف: 30777 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 21 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 31141 - سقف: 31399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 23 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 31525 - سقف: 32022 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 25 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی اروند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 31964 - سقف: 32799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 26 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی اروند -  جامبوبگ/ میانگین: 31948 - سقف: ...
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 26 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی غدیر -  جامبوبگ/ میانگین: 32273 - سقف: 32700 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 27 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:


پلی وینیل کلراید S60 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 33314 - سقف: 34888 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی وینیل کلراید E6834 -  پتروشیمی اروند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 34220 - سقف: 34399تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید S70 -  پتروشیمی آبادان -  پالت چوبی/ میانگین: 33537 - سقف: 33601 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

نخ پلی استر 48F280DTB -  پلی اکریل ایران -  پالت چوبی/ میانگین: 45199 - سقف: 45199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

نخ پلی استر 96F560DTA -  پلی اکریل ایران -  پالت چوبی/ میانگین: 48900 - سقف: 48900تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی وینیل کلراید S60 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 30101 - سقف: 30103تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

نخ پلی استر 48F280DTA -  پلی اکریل ایران -  پالت چوبی/ میانگین: 47549 - سقف: 47999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA -  الیاف سازان بهکوش -  پالت چوبی

نخ پلی استر 48F280DTC -  پلی اکریل ایران -  پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA -  تولیدی سیرنگ -  پالت چوبی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:

 

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
PVC S70 Abadan 335370 336010 1 آبادان
PVC S65 Arvand 319640 327990 26 اروند
E6834 arvand 342200 343990 15 اروند
PVC S65 Bandar 311410 313990 23 بندرامام
PVC S65 Bandar 315250 320220 25 بندرامام
PVC S60 Bandar 333140 348880 15 بندرامام
PVC S60 Bandar 301010 301030 4 بندرامام
PVC S65 Ghadir 305370 307770 21 غدیر
PVC S65 Ghadir 322730 327000 27 غدیر
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
552R Jam 418140 429990 49 پلی پروپیلن جم
510L Jam 406610 410400 45 پلی پروپیلن جم
510L Jam 406610 410400 45 پلی پروپیلن جم
550J Jam 418700 420890 49 پلی پروپیلن جم
SF 060 polynar 390870 402000 39 پلی نار
HP500M khomin 408470 410500 46 دی آریا پلیمر
V30S khomin 412750 425000 47 دی آریا پلیمر
510L khomin 396450 398870 41 دی آریا پلیمر
RG 1102 XK Rejal 398940 405890 42 رجال
RG 1102XL Rejal 397800 406790 42 رجال
RG 1102 L 397170 400000 42 رجال
552R Arak 432440 436990 54 شازند
Z30s Ar 430600 435780 54 شازند
552R Maroun 429790 433480 53 مارون
Z30S Marun 421050 425420 50 مارون
Z30G Marun 414960 417780 48 مارون
V30G Marun 400320 407990 43 مارون
552R Navid 423610 425890 51 نوید زرشیمی
510L Navid 397290 400990 42 نوید زرشیمی
ZH 550J navid 418960 420910 49 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
RP345S jam 449340 455890 48 پلی پروپیلن جم
440L jam 532270 541890 84 پلی پروپیلن جم
440L jam 534590 544000 85 پلی پروپیلن جم
440G jam 478330 497020 65 پلی پروپیلن جم
440G jam 506390 510450 75 پلی پروپیلن جم
548R jam 473670 490990 64 پلی پروپیلن جم
548R jam 495380 497610 72 پلی پروپیلن جم
548T jam 462180 469990 60 پلی پروپیلن جم
RP340 jam 462810 464000 53 پلی پروپیلن جم
RP340 jam 460900 463880 52 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam 435080 440780 43 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam 509850 515980 64 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam 509610 520520 64 پلی پروپیلن جم
PNR 230c polynar 559750 565990 72 پلی نار
RG 3212E 631130 634510 93 رجال
MR230 641530 643990 97 مارون
ZB 440L-navid 451990 458990 57 نوید زرشیمی
ZB 548R navid 476290 501990 65 نوید زرشیمی
ZR230-navid 633620 634520 94 نوید زرشیمی
332C navid 645820 660990 100 نوید زرشیمی
ZR340r navid 422200 424880 39 نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 423300 426890 45 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
HP525j jam 417510 418070 48 پلی پروپیلن جم
RG 1104 K-rejal 417860 418500 48 رجال
HP 525J maron 417530 417950 48 مارون
ZH 525J navid 417560 418090 48 نوید زرشیمی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
نخ پلی استر 96F560DTA 489000 489000 3 پلی اکریل ایران
نخ پلی استر 48F280DTA 475490 479990 6 پلی اکریل ایران
نخ پلی استر 48F280DTB 451990 451990 3 پلی اکریل ایران
امتیاز مطلب: 71%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟