دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

پودرهای میکرونیزه ایران

رجا پلاست

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ چهارشنبه 28 دی 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای چهارشنبه 28 دی 1401 را بخوانید.

81 تا 90 درصد رقابت:

71 تا 80 درصد رقابت:61 تا 70 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی HP564S -  پلی پروپیلن جم -  جامبوبگ/ میانگین: 45931 - سقف: 46859 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 61 درصد

51 تا 60 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 -  پتروشیمی لاله -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 45805 - سقف: 47187 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 52 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP565S -  پتروشیمی شازند -  پالت چوبی/ میانگین: 43706 - سقف: 44099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 53 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 42,070- سقف: 42,599 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 53 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 39276 - سقف: 40089 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 42 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 41,068- سقف: 42,500تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 42 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 39536 - سقف: 39710 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 46 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 -  پتروشیمی آریا ساسول -  پالت چوبی/ میانگین: 33585 - سقف: 33699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 34 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 38398 - سقف: 39599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 37 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 -  پتروشیمی مهر -  پالت چوبی/ میانگین: 34424 - سقف: 35190 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 37 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:


اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی -  پتروشیمی قائد بصیر -  پالت چوبی/ میانگین: 67,071- سقف: 68,000 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 22 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 -  پتروشیمی ایلام -  پالت چوبی/ میانگین: 32117 - سقف: 34066 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 28 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 30480 - سقف: 30611 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 31129 - سقف: 31969 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B -  پتروشیمی شازند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 37056 - سقف: 37661 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 27690 - سقف: 28099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T -  پتروشیمی لاله -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 33168 - سقف: 33299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA -  پتروشیمی امیرکبیر -  پالت چوبی/ میانگین: 32141 - سقف: 32589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد

پلی استایرن انبساطی 221HS -  پتروشیمی تبریز -  جامبوبگ/ میانگین: 42529 - سقف: 43111 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA -  پتروشیمی شازند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 31,958- سقف: 32,579 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت چوبی/ میانگین: 39,207- سقف: 39,439تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.23 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420D -  پتروشیمی امیرکبیر -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 29213 - سقف: 29299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.5 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 32439 - سقف: 32599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 56152 - سقف: 56300 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF55 -  پتروشیمی شازند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 33666 - سقف: 33666 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 -  پتروشیمی آریا ساسول -  پالت چوبی/ میانگین: 28786 - سقف: 28999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H -  پتروشیمی امیرکبیر -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 28794 - سقف: 28999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 30906 - سقف: 32259 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 -  پتروشیمی لاله -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 29,253- سقف: 29,500تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5.5 درصد

پلی استایرن انبساطی 321HS -  پتروشیمی تبریز -  جامبوبگ/ میانگین: 38,389- سقف: 41,910 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 30058 - سقف: 33890 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی استایرن انبساطی R310 -  توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب -  جامبوبگ/ میانگین: 39195 - سقف: 40011 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ - پتروشیمی شهید تندگویان/ میانگین: 30,731- سقف: 33,545 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 -  پتروشیمی تخت جمشید -  پالت چوبی

پلی استایرن انبساطی نسوز F300 -  توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب -  جامبوبگ

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی

پلی استایرن انبساطی نسوز F200 -  توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب -  جامبوبگ

پلی استایرن انبساطی نسوز F100 -  توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب -  جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین دورانی 3030UA -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 -  پتروشیمی امیرکبیر -  جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی

پلی استایرن انبساطی 422FC -  پتروشیمی تبریز -  جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی

پلی استایرن انبساطی R200 -  توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب -  جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M -  پتروشیمی ایلام -  پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 -  پتروشیمی آریا ساسول -  پالت چوبی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:


اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
ABS150 Tabriz 561520 563000 2 تبریز
N50-ghaed-basir 670710 680000 22 قائد بصیر
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
SBR-1502 Bandar بندر امام 392070 394390 0.23 بندرامام
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
CRP100N jam 324390 325990 2 جم
ARM PCF55 336660 336660 4 شازند
CRP100B Arak 370560 376610 14 شازند
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
LLD 209 Amir 321410 325890 19 امیرکبیر
LLD 209 Arak 319580 325790 19 شازند
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
1922T lale 331680 332990 16 لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
5030SA tabriz 420700 425990 53 تبریز
52518 Jam 276900 280990 16 جم
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
5110 Arya 335850 336990 34 آریا ساسول
F7000 Ilam 321170 340660 28 ایلام
F7000 Mehr 344240 351900 37 مهر
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
PET-BG781 (780S) 392760 400890 42 تندگویان
PET-BG785 (780N) 395360 397100 46 تندگویان
PET-BG821 (820S) 410680 425000 42 تندگویان
PET-BG825 (820N) 383980 395990 37 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
LF 190 Arya - 2119 287860 289990 4 آریا ساسول
2420h 287940 289990 4 امیرکبیر
2420d 292130 292990 0.5 امیرکبیر
0075 Bandar 311290 319690 12 بندرامام
020 Bandar 304800 306110 10 بندرامام
2102TX00-lale 292530 295000 5.5 لاله
2100lale 458050 471870 52 لاله
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
564s jam 459310 468590 61 پلی پروپیلن جم
HP 565S Arak 437060 440990 53 شازند
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
R310 Entekhab 391950 400110 9 پلی استایرن انتخاب
HS 221 tabriz 425290 431110 19 تبریز
HS 321 tabriz 383890 419100 7 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
Super Bright- TG641 309060 322590 5 تندگویان
TG641 (640S) 307310 335450 9 تندگویان
TG645 (640N) 300580 338900 8 تندگویان

رقابت های گرید OFF


81 تا 90 درصد رقابت:


پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 3 - پپتروشیمی شهید تندگویان/ میانگین: 23,589- سقف: 23,589 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 85 درصد

61 تا 70 درصد رقابت:51 تا 60 درصد رقابت:

41 تا 50 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 3 - پتروشیمی بندر امام/ میانگین: 22,039- سقف: 22,079 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 44.5 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی ایلام/ میانگین: 27,668- سقف: 27,700 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1  - پپتروشیمی شهید تندگویان  / میانگین: 26,511- سقف: 26,511تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 1 - پتروشیمی بندر امام/ میانگین: 28,445- سقف: 28,559 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی استایرن انبساطی 121HS - پتروشیمی تبریز/ میانگین: 42,066- سقف: 42,066 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

تا 10 درصد رقابت:

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی مهر  

پلی استایرن انبساطی 522FC - پتروشیمی تبریز  

پلی استایرن انبساطی OVERSIZE - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب

امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟