چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱

یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

پودرهای میکرونیزه ایران

رجا پلاست

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه‌شنبه 27 دی 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه‌شنبه 27 دی 1401 را بخوانید.

81 تا 90 درصد رقابت:


پلی پروپیلن شیمیایی EP440L -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 50754 - سقف: 60000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 83 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 58596 - سقف: 59699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 85 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 58852 - سقف: 59044 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 86 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 58431 - سقف: 59055 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 87 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی MR230C -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 59875 - سقف: 60599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 89 درصد

71 تا 80 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 47449 - سقف: 48088 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 71 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 47549 - سقف: 48199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 71 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 47902 - سقف: 50011 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 72 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 48211 - سقف: 48899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 74 درصد

61 تا 70 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی Z30S -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 43446 - سقف: 52500 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 61 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 48872 - سقف: 50068 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 63 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C -  پتروشیمی پلی نار -  پالت چوبی/ میانگین: 53426 - سقف: 55099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 69 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 47198 - سقف: 47689 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 70 درصد

51 تا 60 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی Z30G -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 40632 - سقف: 41016 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 51 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S -  پتروشیمی شازند -  پالت چوبی/ میانگین: 40874 - سقف: 41399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 52 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 42920 - سقف: 43351 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 59 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی 1102L -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 37905 - سقف: 38199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 41 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 41619 - سقف: 42099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 42 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP345S -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 43711 - سقف: 45045 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 49 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 40492 - سقف: 41000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 50 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 40525 - سقف: 40751 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 50 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی HP510L -  پتروشیمی شازند -  پالت چوبی/ میانگین: 35798 - سقف: 36036 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 33 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 36001 - سقف: 38689 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 34 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548T -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 37179 - سقف: 39039 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 34 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 39599 - سقف: 40599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 35 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH510L -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 36714 - سقف: 36899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 36 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 37796 - سقف: 40090 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 36 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J -  دی آریا پلیمر -  جامبوبگ/ میانگین: 36788 - سقف: 37300 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 37 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 38608 - سقف: 39530 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 37 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 40661 - سقف: 41750 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 38 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 37437 - سقف: 38899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 39 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH550J -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 37395 - سقف: 37599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 39 درصد

پلی پروپیلن نساجی SF060 -  پتروشیمی پلی نار -  پالت چوبی/ میانگین: 37637 - سقف: 38200 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 40 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:


پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی غدیر -  جامبوبگ/ میانگین: 30689 - سقف: 30898 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 22 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH552R -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 33171 - سقف: 33661 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 23 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L -  دی آریا پلیمر -  جامبوبگ/ میانگین: 33758 - سقف: 35300 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 25 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 36686 - سقف: 37200 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 25 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 38394 - سقف: 38888 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 28 درصد

پلی پروپیلن فیلم ZH525J -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 34963 - سقف: 35000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 29 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 37887 - سقف: 38000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 29 درصد

پلی پروپیلن فیلم HP525J -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 34960 - سقف: 35018 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 29 درصد

پلی پروپیلن فیلم RG1104K -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 34975 - سقف: 35035 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 29 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی اروند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 27953 - سقف: 28800 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی پروپیلن نساجی V30S -  دی آریا پلیمر -  جامبوبگ/ میانگین: 30071 - سقف: 30399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی اروند -  جامبوبگ/ میانگین: 29076 - سقف: 29580 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP500M -  دی آریا پلیمر -  جامبوبگ/ میانگین: 31160 - سقف: 31399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

پلی وینیل کلراید S60 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 33239 - سقف: 33300 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 16 درصد

پلی پروپیلن نساجی V30S -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 31637 - سقف: 32889 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

نخ پلی استر SD485D96FAA -  پشمینه کویر -  پالت چوبی/ میانگین: 46200 - سقف: 46499 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 1 درصد

نخ پلی استر 96F560DTA -  پلی اکریل ایران -  پالت چوبی/ میانگین: 48135 - سقف: 48700 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 1.6 درصد

نخ پلی استر 48F280DTC -  پلی اکریل ایران -  پالت چوبی/ میانگین: 41899 - سقف: 42400تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

نخ پلی استر 48F280DTA -  پلی اکریل ایران -  پالت چوبی/ میانگین: 46736 - سقف: 47099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 4 درصد

پلی وینیل کلراید S60 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 30200 - سقف: 30202 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی وینیل کلراید E6834 -  پتروشیمی اروند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 31005 - سقف: 31059 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 5 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی وینیل کلراید S70 -  پتروشیمی آبادان -  پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی HP550J -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی غدیر -  پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن نساجی HP552R -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:

نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA -  الیاف سازان بهکوش -  پالت چوبی


پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
PVC S65 Arvand 279530 288000 11 اروند
PVC S65 Arvand 290760 295800 16 اروند
E6834 arvand 310050 310590 5 اروند
PVC S65 Bandar 286230 288990 14 بندرامام
PVC S60 Bandar 332390 333000 16 بندرامام
PVC S60 Bandar 302000 302020 5 بندرامام
PVC S65 Ghadir 306890 308980 22 غدیر
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
552R Jam 404920 410000 50 پلی پروپیلن جم
510L Jam 374370 388990 39 پلی پروپیلن جم
Z30s jam 326680 333990 21 پلی پروپیلن جم
Z30s jam 326680 333990 21 پلی پروپیلن جم
SF 060 polynar 376370 382000 40 پلی نار
HP 550J 367880 373000 37 دی آریا پلیمر
HP500M khomin 311600 313990 16 دی آریا پلیمر
HP500M khomin 311600 313990 16 دی آریا پلیمر
HP500M khomin 311600 313990 16 دی آریا پلیمر
V30S khomin 300710 303990 12 دی آریا پلیمر
510L khomin 337580 353000 25 دی آریا پلیمر
RG 1102 XK Rejal 405250 407510 50 رجال
RG 1102XL Rejal 360010 386890 34 رجال
RG 1102 L 379050 381990 41 رجال
Z30s Ar 408740 413990 52 شازند
510L Arak 357980 360360 33 شازند
Z30S Marun 434460 525000 61 مارون
Z30G Marun 406320 410160 51 مارون
V 30S 316370 328890 17 مارون
552R Navid 331710 336610 23 نوید زرشیمی
510L Navid 367140 368990 36 نوید زرشیمی
ZH 550J navid 373950 375990 39 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
440L jam 507540 600000 83 پلی پروپیلن جم
440G jam 475490 481990 71 پلی پروپیلن جم
440G jam 479020 500110 72 پلی پروپیلن جم
440G jam 479020 500110 72 پلی پروپیلن جم
440G jam 479020 500110 72 پلی پروپیلن جم
440G jam 479020 500110 72 پلی پروپیلن جم
440G jam 479020 500110 72 پلی پروپیلن جم
548R jam 482110 488990 74 پلی پروپیلن جم
548R jam 482110 488990 74 پلی پروپیلن جم
548R jam 482110 488990 74 پلی پروپیلن جم
548R jam 474490 480880 71 پلی پروپیلن جم
548T jam 371790 390390 34 پلی پروپیلن جم
RP340 jam 378870 380000 29 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam 366860 372000 25 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam 437110 450450 49 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam 383940 388880 28 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam 488720 500680 63 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam 488720 500680 63 پلی پروپیلن جم
PNR 230c polynar 534260 550990 69 پلی نار
RG 3212E 588520 590440 86 رجال
MR230 598750 605990 89 مارون
RP340R maron 395990 405990 35 مارون
RP340R maron 416190 420990 42 مارون
ZB 440L-navid 377960 400900 36 نوید زرشیمی
ZB 548R navid 471980 476890 70 نوید زرشیمی
ZR230-navid 585960 596990 85 نوید زرشیمی
332C navid 584310 590550 87 نوید زرشیمی
ZR340r navid 406610 417500 38 نوید زرشیمی
ZR340r navid 406610 417500 38 نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 386080 395300 37 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
HP525j jam 349600 350180 29 پلی پروپیلن جم
RG 1104 K-rejal 349750 350350 29 رجال
ZH 525J navid 349630 350000 29 نوید زرشیمی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
نخ پلی استر SD485D96FAA 462000 464990 1 پشمینه کویر
نخ پلی استر 48F280DTA 467360 470990 4 پلی اکریل ایران
نخ پلی استر 48F280DTC 418990 424000 2 پلی اکریل ایران

رقابت های گرید OFF


71 تا 80 درصد رقابت:


پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440L درجه 1- پلی پروپیلن جم / میانگین: 431,76 - سقف: 437,89 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 73 درصد

61 تا 70 درصد رقابت:51 تا 60 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP340R درجه 1 - پلی پروپیلن جم   / میانگین: 413,09 - سقف: 413,89 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 56 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1 - پلی پروپیلن جم / میانگین: 386,00 - سقف: 386,00 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 59 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF1 - RGH&R - مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال / میانگین: 407,28 - سقف: 411,56 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 43 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی اروند / میانگین: 260,58 - سقف: 263,90 تومان

درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

تا 10 درصد رقابت:

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 - پتروشیمی اروند

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RPX345S درجه 1 - پلی پروپیلن جم

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی غدیر

الیاف استیپل پلی استر - پلی اکریل ایران

امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟